Primăria Băile Herculane

  
  
  

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL CARAȘ-SEVERIN

ORAȘUL BĂILE HERCULANE

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

COMISIA DE CONCURS

 

 

 

 

 REZULTAT FINAL

 CONCURS 17.11.2021   respectiv 22.11.2021

 

Compartiment Prestari Servicii

 • Muncitor calificat II (masinist cale si terasamente)  – 1 post

 

Nr. crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

FRATILA NICOLAE

83.83

puncte

ADMIS

 

 

Afisat azi: 24.11.2021 

 
 

ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

  

 REZULTAT PROBA INTERVIU 

 CONCURS 22.11.2021

 

Compartiment Prestari Servicii

 

 • Muncitor calificat II (masinist cale si terasamente)  – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

FRATILA NICOLAE

91.33

ADMIS

 

DATA : 22.11.2021

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 23.11.2021

Afisat azi: 22.11.2021 ora 15.00

REZULTAT SELECTIE DOSARE

la examenul de promovare in grad profesional din data de 06.12.2021, din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

 

 

Avand in vedere prevederile art.50 si art. 67^1 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs intrunita in data de  17.11.2021, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1

17.976/04.11.2021

ADMIS

 

2

17.977/04.11.2021

ADMIS

 

3

17.983/04.11.2021

ADMIS

 

4

17.988/04.11.2021

ADMIS

 

5

17.990/04.11.2021

ADMIS

 

6

17.981/04.11.2021

ADMIS

 

7

17.982/04.11.2021

ADMIS

 

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare.

Candidatatii declaranti admisi se vor prezenta in data de 06.12.2021 ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi  18.11.2021, ora 14,00.


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

ORAŞUL BĂILE HERCULANE

P R I M Ă R I A

18.553/18.11.2021

 

ANUNŢ

privind examenul de promovare in grad profesional

 

             In baza prevederilor art.618 alin.(4) si alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria oraşului Băile Herculane organizează în data de 20.12.2021, examenul de promovare in grad profesional, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.

Conditiile de desfasurare a examenului de promovare :

Examenul de promovare in grad professional se va desfasura la sediul Primariei orasului Baile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, astfel:

 • Proba scrisa – 20.12.2021, ora 10,00
 • Interviul – 22.12.2021, ora 10,00

 

Conditiile de participare la examenul de promovare:

        Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional,imediat superior celui detinut anterior, potrivit art.479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

  b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

  c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

  d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

        Condiţia prevăzută la litera b) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

        Functia publica pentru care se organizeza concursul/examenul si compartimentul din care face parte este:

Nr. crt.

Denumire functie

Clasa

Grad profesional detinut

Compartiment

Gradul profesional pentru care se organizeaza examenul

1

Inspector

I

Principal

Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

Superior

 

 Dosarul de concurs se depune de catre candidati, la sediul  Primariei orasului Baile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe /la site-ul / avizierul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 18.11.2021 – 07.12.2021, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 – vineri. Trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute la art. art. 127 alin.1 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 3. c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 4. d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 5. e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG 611/2008.

Condiţia prevăzută la litera d) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

            Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560.439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 

COMPARTIMENT CONTABILITATE SI PROBLEME DE INVATAMANT, CASIERIE

 BIBLIOGRAFIE 

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (**republicată**), cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA:

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (**republicată**), cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 

 

 REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 17.11.2021

 

Compartiment Prestari Servicii

 

 • Muncitor calificat II (masinist cale si terasamente)  – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

FRATILA NICOLAE

76.33

ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 18.11.2021

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 22.11.2021  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului  Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate

Afisat azi: 17.11.2021 ora 15.00


ANUNȚ
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat lucrările de refacere a stratului de asfalt, respectiv de asfaltare a ambelor benzi de circulație pe Drumul National DN67D, ce are în componență și o mare parte din strada Pecinișca din Băile Herculane. Cetățenii din Pecinișca sunt rugați ca în această perioadă să nu parcheze autoturismele pe partea carosabilă sau să depoziteze lemne sau alte materiale în zona de lucru și să colaboreze cu lucrătorii de la C.N.A.I.R. pentru buna desfășurare a lucrărilor.
Vă mulțumim!  
 
 

 
 
 

 

ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

 

 

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE

 CONCURS 17.11.2021 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

 

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 

Compartiment Prestari Servicii

 • Muncitor calificat II (masinist cale si terasamente) – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

FRATILA NICOLAE

1357/08.11.2021

ADMIS

 

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, in data 11.11.2021

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 17.11.2021  ora 10.00, la sediul la Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

Afisat azi : 10.11.2021

 

ANUNȚ
Reamintim că, pentru accelerarea campaniei de vaccinare, Guvernul României a adoptat în 30 august o ordonanță care prevede acordarea voucherelor în valoare de 100 lei pentru persoanele vaccinate anti-COVID 19 cu schema completă.
Astfel persoanele vaccinate cu schema completa se pot adresa centrului de vaccinare pentru ridicarea acestor tichete, toti cei vaccinati cu schema completa dupa data de 1 septembrie 2021 vor prezenta adeverinta de vaccinare si actul de identitate CI/BI si vor primi tichetele in valoare de 100 lei (respectiv 5 tichete in valoare de 20 lei).

 
 

 

 


ANUNT COLECTIV nr. 17858 / 02.11.2021                                                                                                                             

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

STAICU IONUT-D-TRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

MILITESCU NICOLAE si DOINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

MILITESCU NICOLAE ADELIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

ORBULESCU ADAM si DANIELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

SIRBU GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

SIRBU DOINITA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

MILOS FABIOLA BEATRICE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

VLADULESCU IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

GOLOPENTA LAZAR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

TROACA SILVIU LAURENTIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

TROACA IONITA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

GURAN PETRU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

GURAN MIHAELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

SITARU ADRIAN-ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

TROACA MIHAITA GABRIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

CHITIMIA IONEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

NICORESCU PAVEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

SULMA NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

SULMA MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

BELLER ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

STOICA ANDREI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

BUJANGIA ANA-MARIA-ISABELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

GOLOPENTA GHEORGHE IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

GRECU ANA GABRIELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

MAGHIARU TIBERIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

MAGIARU COSTINELA-CLAUDIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

PAISA ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

GRECU MARIUS CRISTIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

GRECU ION SIMION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

GRECU IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

GRECU STELA si MIHAELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

BUJANCA-DANCIU CRISTINA-DANIELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

PUSCHITA MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

GOLOPENTA PUICALAU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

SANDU VALERIA si IOSIF

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

36.

GOLOPENTA EMILIANA ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

37.

GOLOPENTA PETRU MIHAI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

38.

VRANCUTA CRISTIAN TRAILA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

39.

SERACOVAN ELISABETA NICOLETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

40.

MILITESCU SOLOMON

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

41.

BORTA VASILE-DRAGOS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

42.

GOLOPENTA IOSIF

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

43.

BOTICIU PETRONELA si SANA ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

44.

ION LIVIUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

45.

MANDRU MIHAI si MANDRU ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

46.

COSTEA ADRIAN LUTA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

47.

TAMAS ION si ANUICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

48.

DOMILESCU MEILA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

49.

DOPP NICOLAE si EVA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

50.

RIZEA STANCA NICOLETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

51.

PANDURU LIVIU-DIMITRIOS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

52.

MANDRU MIHAI si ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

53.

MATEI C-TIN-COSTEL, MATEI PATRICIA, MATEI ALINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

54.

DILGOCI ELENA si CONSTANTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

55.

STOICAN SIUTA VASILICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 02.11.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


 
 
DESCARCA PLIANT DE INFORMARE

 

 

ROMANIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

ORASUL BAILE HERCULANE

SERV.IMPOZITE SI TAXE

 

ANUNT COLECTIV nr. 17631 / 28.10.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

GEORGESCU CORNEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

CRISTESCU PAVEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

STOICA ALEXANDRU MIHAIL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

STOICA LASCAR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

VANDICI MANUEL

 

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

DABA SILVIU-VICHENTE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

CRISTESCU ION si ILINCA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

CAPLESCU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

LAITIN LAZAR-LUCIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

ILITESCU SORIN-GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

BRUJAN IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

CRISTESCU PAVEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

BOTEZATU VICTORAS

 

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

DUICU PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

TRAILESCU ADELIN-LOREDAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

BUJANCA ALEXANDRU-C-TIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 28.10.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


 

ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 

 

 REZULTAT PROBA INTERVIU 

 CONCURS 28.10.2021

 

 

Compartiment Transport Public Local

 

 

Sofer II –1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

FERESCU MATEI FLORIN

91.33

ADMIS

 

DATA : 28.10.2021

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 28.10.2021.

 

Afisat azi: 28.10.2021 ora 12.00


ANUNŢ

privind examenul de promovarea in grad profesional

 

             In baza prevederilor art.618 alin.(4) si alin.(22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria oraşului Băile Herculane organizează în data de 06.12.2021, examenul de promovare in grad profesional, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.

Conditiile de desfasurare a examenului de promovare :

Examenul de promovare in grad professional se va desfasura la sediul Primariei orasului Baile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, astfel:

 • Proba scrisa – 06.12.2021, ora 10,00
 • Interviul – 09.12.2021, ora 10,00

 

Conditiile de participare la examenul de promovare:

        Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional,imediat superior celui detinut anterior, potrivit art.479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

  b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

  c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

  d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

        Condiţia prevăzută la litera b) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

        Functiile publice pentru care se organizeza concursul/examenul si compartimentele din care fac parte sunt:

Nr. crt.

Denumire functie

Clasa

Grad profesional detinut

Compartiment

Gradul profesional pentru care se organizeaza examenul

1

Inspector

I

Principal

Compartiment Impozite si Taxe

Superior

2

Inspector

I

Asistent

Compartiment Impozite si Taxe

Principal

3

Consilier

I

Principal

Compartiment Impozite si Taxe

Superior

4

Inspector

I

Principal

Compartiment Control, Autorizari , Avizari si Urbanism

Superior

5

Inspector

I

Asistent

Compartiment Control, Autorizari , Avizari si Urbanism,

Principal

6

Consilier

I

Asistent

Compartiment Autoritate Tutelara, Protectia Copilului  si a Familiei, Acordarea Ajutoarelor Sociale, Prevenirea si Combaterea Marginalizării Sociale

Principal

7

Consilier

I

Asistent

Compartiment Achizitii Publice, Administrativ, Autorizari,  Reabilitare, Reparatii Spatii Speciale si  Arhiva

Principal

 

 Dosarul de concurs se depune de catre candidati, la sediul  Primariei orasului Baile Herculane din str. M. Eminescu nr.10, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe /la site-ul / avizierul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 28.10.2021 – 16.11.2021, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 – vineri. Trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art.479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute la art. art. 127 alin.1 din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare :

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 3. c) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 4. d) dovada obţinerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii, sau a urmării unei forme de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 5. e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG 611/2008.

Condiţia prevăzută la litera d) se aplică pentru candidaţii la concursurile şi examenele de promovare în grad profesional a căror organizare este demarată după intrarea în vigoare a art. 479 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

            Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560.439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 

 1. COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE

A 1. BIBLIOGRAFIE  

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Impozite si taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Hotararea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Impozite si taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

A 2.TEMATICA:

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Impozite si taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Hotararea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Impozite si taxe locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            B.COMPARTIMENT CONTROL, AUTORIZARI, AVIZARI SI URBANISM

B 1. BIBLIOGRAFIE  

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea  nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 6.Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 1. Hotararea nr. 525 /1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare

 

B 2. TEMATICA

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea  nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 6.Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 1. Hotararea nr. 525 /1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 1. COMPARTIMENT AUTORITATE TUTELARA, PROTECTIA COPILULUI SI A FAMILIEI, ACORDAREA AJUTOARELOR SOCIALE, PREVENIREA SI COMBATEREA MARGINALIZĂRII SOCIALE

C 1.BIBLIOGRAFIE

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. 7.Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – completare (O.U.G. nr. 25/2015), cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

C 2.TEMATICA

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. 7.Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – completare (O.U.G. nr. 25/2015), cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functii contractuale de executie vacanta 

 

            Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 17.11.2021  pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante din  cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, după cum urmează:

Compartiment Prestari Servicii

 • Muncitor calificat II (masinist cale si terasamente)  – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

17.11.2021

22.11.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 09.11.2021, ora 13,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 Conditii specifice de participare:

 

Muncitor calificat II  (masinist cale si terasamente)  – 1 post

-  studii medii/profesionale 

- certificat/ diploma de calificare

- vechime in munca minim  – 5 ani 

 

 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 09.11.2021 ora 13,00
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  10.11.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor până în data de 12.11.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 17.11.2021, ora 10.00
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 17.11.2021 ora 15.00
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este in data de 18.11.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 22.11.2021, ora 10
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 22.11.2021 ora 15.00
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 23.11.2021.
 • Rezultatele finale in data de 24.11.2021

 Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane  – persoana de contact Iliescu Veronica  - telefon: 0255/560.439.

 

 

BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT II

 • U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • U.G. nr.57/2019 Codul Administrativ , Partea VI- Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul III – Pesonalul contractual din autoritatile si intitutiile publice, cap.I – prevederi generale aplicabile personalului din autoritatile si intitutiile publice si cap.III – drepturi si obligatii ale personalului contractual din administratia publica, precum si raspunderea acestuia.
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                      ATRIBUTIILE POSTULUI MUNCITOR CALIFICAT  II

-   Va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice,

-   Nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului superior;

-   Respectă capacitatea utilă de transport a maşinii pe care o operează, urmărind constant greutatea pe axe, precum şi respectând tonajul şi gabaritul indicat;
-   Se asigură de buna intretinere a utilajelor (unge cu vaselină sau ulei şi efectuează reparaţii minore utilajului, folosind pompe de lubrifiant, recipiente cu ulei şi scule de mână)

-    Ia măsurile necesare efectuării în condiţii optime a transportului în funcţie de condiţiile meteorologice;
-   Completează fişele de urmărire în exploatare a autovehiculului pe care îşi desfăşoară activitatea;
-    Raportează către superior orice defecțiune sau orice problemă neobișnuită identificată care afectează sau poate afecta funcționarea optimă a autovehiculului pe care îl conduce;
-    Efectuează şi participă la efectuarea intervenţiilor mecanice minore;
-    Utilizează în mod corespunzător și menține integritatea utilajului, a trusei de scule și echipamentului de lucru în condiții bune de funcționare/utilizare, fără a le deteriora sau înstrăina.
-     Isi insuseste conditiile de functionare a echipamentelor si modul de utilizare corecta al acestora;
-     Ataşează cupa incarcatorului sau alte accesorii la utilaj, folosind elementele de cuplare;


 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 

 

 REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 26.10.2021  

 

Compartiment Transport Public Local

 

Sofer II –1 post

 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

FERESCU MATEI FLORIN

74.66

ADMIS

2.

CENA MARCEL

6

RESPINS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 27.10.2021 pana

la ora 12.00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 28.10.2021  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului  Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate

Afisat azi: 26.10.2021 ora 14.00 
 

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

 CONCURS 26.10.2021 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

 

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Compartiment Transport Public Local

 • Sofer II – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

CENA MARCEL

1270/12.10.2021

ADMIS

 

2.

FERESCU MATEI FLORIN

1271/13.10.2021

ADMIS

 

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, in data 20.10.2021

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 26.10.2021  ora 10.00, la sediul la Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

Afisat azi : 19.10.2021

 

SECRETAR COMISIE CONCURS

 


INFORMAŢII - AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI

SEZONUL RECE 2021-2022

 

     Primaria orasului Baile Herculane, prin  Direcţia de Asistenţă Socială  Baile Herculane informează cetăţenii orasului Baile Herculane  că va pune la dispoziția solicitanților cererile/declaraţiile pe propria răspundere în vederea acordării ajutorului pentru încalzirea locuinţei pentru sezonul rece 2021-2022, începând de luni, 18 octombrie 2021.

Pentru acordarea ajutorului de incalzire,  venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire este de 1386 lei/persoana, in cazul familiei, si de 2053 lei in cazul persoanei singure.

 

    Formularul tip ”Cerere-Declarație pe propria răspundere”(Model) pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala se depune, începând cu data de 18 octombrie 2021 la sediul Direcţiei  de Asistenţă Socială , din str. Mihail Eminescu, nr. 10, etaj.1 cam. 4.

 Formularul tip ”Cerere-Declarație pe propria răspundere” privind acordarea ajutorului    pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri se depun împreună cu actele (Listă acte) doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de către persoana singură/familia.

La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect  componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat.

Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ( Lista bunuri)

             Pentru mai multe informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului, puteţi contacta Directia de Asistenta Sociala, Str. Mihai Eminescu, nr. 10, telefon: 0255/560439 tasta 8.

 
 

 
 

ANUNȚ
 
Cererea de finanțare la proiectul "Asigurarea accesului elevilor Liceului Hercules la procesul de învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activități didactice" cu nr. 146089 a fost ADMISĂ după evaluarea tehnico-financiară.
 
Proiectul cuprinde finanțarea achiziției de echipamente IT scolare si pentru uz didactic după cum urmează:
 
- 489 buc. tabletă pentru uz școlar
- 45 buc. laptop
- 16 buc. sistem desktop + monitor
- 9 buc. sistem all in one
- 24 buc. camera web videoconferinta
- 6 buc. videoproiector
- 21 buc. tablă interactivă
- 14 buc. tabletă grafică
 
Proiectul face parte din PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 Axa Prioritara 2 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC - sisteme în domeniul
e-educație, e-incluziune, e-sănătate, și e-cultură.
 
Valoarea totală a proiectului este de 1.339.275,18 lei
din care 1.255.023,18 lei valoare eligibilă nerambursabilă
și 84.252 valoare neeligibilă.
 
 

 

 

 


SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA AL ORASULUI BAILE HERCULANE

 

 

 

A N U N T

 

JOI 14.10.2021, DIN MOTIVE TEHNICE, TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE CALATORI

NU VA FI EFECTUAT.

 

 

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!

 


 

 


 


 

 


 

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei contractuale de executie  vacanta 

 

            Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 26.10.2021  pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante din  cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Transport Public Local
 • Sofer II – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

26.10.2021

28.10.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 18.10.2021, ora 13,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 Conditii specifice de participare:

 

 sofer II – 1post

- studii medii/profesionale 

- permis de conducere, categoria B, C, D

- atestat transport persoane

- disponibilitate la program de lucru in weekend

- vechime in munca minim  – 3 ani 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 18.10.2021 ora 13,00
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  19.10.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 20.10.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 26.10.2021, ora 10
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 26.10.2021 ora 15.00
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 27.10.2021 ora 12.00
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 28.10.2021, ora 10
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 28.10.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 28.10.2021.
 • Rezultatele finale in data de 29.10.2021

 Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane  – persoana de contact Iliescu Veronica  - telefon: 0255/560.439.

BIBLIOGRAFIE SOREF II

 • U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

                      ATRIBUTIILE POSTULUI SOFER  II

- va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern de persoane;

- vinde bilete tuturor calatorilor si/sau solicita si verifica abonamentele celor care uraca/poseda;

- deconteaza zilnic sumele obtinute din vanzarea biletelor;

- se aprovizioneaza din timp cu bilete;

- asigura curatenia in mijlocul de transport;

- nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului coordonator;

- nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;

- soferul va respecta cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la seful coordonator;

- se comporta civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de control;

- atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele;

- nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;

- comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie in care este implicat;ANUNT COLECTIV nr.16586 / 04.10.2021                                                                                                                                       

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

BADESCU NICHITA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

BALAN BUJANCA REMUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

GORCEA ISABELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

STOLOJESCU SILVIU-NISTOR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

BURCU GHEORGHE SORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

GABOR CRISTINA IONELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

TUNEA PETRU si ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

TUNEA PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

PANCAN CALINA ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

VELTENESCU MARIUS ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

MARTIN ALMA si GEORGE-CIPRIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

VELCAN REMUS

 

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

COCORA PAVEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

BUJANCA MOISE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

BUJANCA VASILE ADELIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

GALICZA GEORGE-CATALIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

GRUIA STELUTA ANCA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

DOLCESCU ION-MARIUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

GAITA IULIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

TROACA IONITA-ANDREI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

BURTEA GABRIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

VASILE OVIDIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

BURTEA NICOLAE C-TIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

HEINRICH LUDWIG-CRISTIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

STROE FLORIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

TUDORACHE GHEORGHE CORNELIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

LATCHESCU TOMA-LUCIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

LATCHESCU LUCA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

MARINESCU MIHAI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

TIRLUI MARIUS OVIDIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

TUNEA DUMITRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

CAPLESCU ANETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

NEAGU CORICI NICOLAE SORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

ROSCA ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

OPRESCU IOAN si IOANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

36.

VLAD MANEA LUCIA-MARLENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

37.

ROTARI TEOFIL si ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

38.

PAULESCU PAVEL CRISTIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

39.

RAESCU SORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

40.

NISTORESCU CATALINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

41.

DRAGAN MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

42.

DRAGAN PETRU si MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

43.

MARTUICA ILIE LAURENTIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

44.

SURU EMANUEL-FLORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

45.

MIULESCU CONSTANTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

46.

CRAIOVAN ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

47.

BOCICA VIRGIL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

48.

MUICA MARIA-FLORENTINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

49.

BURNETE IOAN si ANETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

50.

RUSU FLORINEL si STAICU CAROLINA GEORGETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

51.

STAICU CAROLINA GEORGETA si RUSU FLORINEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

52.

CIONCA-ZSOLLEI GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

53.

CIONCA-ZSOLLEI MARIUS STELIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

54.

CIONCA-ZSOLLEI ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

56.

SIMINICA ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

57.

PRISACARIU COSTEL-ANDY

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

58.

HAMZA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

59.

STEFAN MIOARA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

60.

STEFAN DAN FLORIN si MIOARA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 04.10.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 

 
 

 
 
 


ANUNT COLECTIV nr.16263/ 27.09.2021                                                                                                                                           

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

TRITA VICA-GIANINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

GHERMAN SILVIU-MARIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

MUTASCU PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

TARLUI ROMICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

DOANDES ALEXANDRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

RADULESCU MIHAELA CALINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

DUTANCA FLORIN-ALEXANDRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

DUDTANCA DENIS-ALEXANDRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

ROMANU NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

ROMANESCU VIOREL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

BUDAI AUREL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

BARA DANIEL-MIHAI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

PREDONI MARIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

ANGHELUS DUMITRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

STOICHINA ZAMFIR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

LORINT MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

SERENGAU ANICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

DOMILESCU VETUTA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

STOLOJAN MIHAELA CRISTINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

STOLOJAN MARIN TIBERIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

STOLOJAN MARCEL-NICUSOR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

STOLOJAN ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

URDES MIHAELA MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

URDES FLORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

URDES ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

KRUSE WALTER STEFAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

STOICHINA ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

BUJANCA MARIUS-BOGDAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

PAUN EMIL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

PAUN LAURENTIU-DUMITRU-EMIL-STEFAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

BONEA VASILE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

ANDREI GHEORGHITA ADRIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

SANDRU TOMA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

TATUCU PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

SITARU POMPILIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

36.

TOLOS COSTICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

37.

MITRACHE

      OVIDIU-CONSTANTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

38.

ODOVANCA PETRE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

39.

ODOVANCA ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

40.

METELEAUCA JANETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

41.

GROZAVESCU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

42.

PATRUT ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

43.

MARINESCU JANETA MARINELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

44.

ION DORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

45.

BLIDARIU-RADOI LAZAR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

46.

STAN ILIE-MARIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

47.

LAZARESCU NISTOR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

48.

DOMILESCU DANIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

49

MIHALCEA VIOLETA-CLAUDIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

50

GHERESCU ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 27.09.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 


ANUNT COLECTIV nr.16241 / 24.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

CHERCIU CALINA-CORNELIA si TASCAU ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

CRISTESCU DELIA-SIMONA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

GASPAR EUFEMIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

IOCSA STEFANIA EDITH

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

BLIDARIU VETA si BLIDARIU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

NICOLAE DANIEL ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

NICOLAE DANIEL ILIE si MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

PAPICI CATALINA ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

GHERGHINESCU TIMA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

GHERGHINESCU MARIUS SAMUEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

GHERGHINESCU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

GRECU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

VLADUCIAN MARIUS DORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

CERNESCU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

CERNESCU STANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

TRAILESCU ADRIAN NICU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

PANTIR ION-MIHAIL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

BALAN ROMULUS PUIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

BASTON MIHAI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

CIOATA OLIVIAN PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

PEPA MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

PEPA MARTINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

ROMANESCU VERONICA AURELIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

IMBRESCU PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

FERCHICHI CRISTIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

TERFALOAGA ANA-MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

MITITELU ANGELICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

NEAGU SILVIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

CRAIOVEANU MADALINA RALUCA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

NITU DANIEL FLORIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

TIRLUI NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

GROZAVESCU GHEORGHE C-TIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

BACILA IOSIF

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

GHERGHINESCU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

RADULESCU PETRIA-MARILENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

36.

BARBULESCU MIRCEA ALEXANDRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

37.

DOMILESCU MARIUS-FLORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

38.

SERAFIN ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

39.

MURARIU ADRIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

40.

MURARIU ROMAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

41.

MARCUT NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

42.

BOGDAN DANIEL-EUGEN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

43.

DRAGAN ALEXANDRU C-TIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

44.

POPESCU ADINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

45.

PEPA PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

46.

LAITIN CRISTESCU CRISTINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

47.

CRISTESCU STEFAN si CONITA MARIOARA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

48.

SANDU CONSTANTIN IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

49.

ISTOC MIOARA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

50.

VRANCUTA PETRU si AURELIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

51.

PURCAROIU RENATE-LAVINIA si PURCAROIU GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

52.

PURCAROIU RENATE-LAVINIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

53.

BLIDARIU VETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

54.

LATCU-PATRULESCU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

55.

GAVRIL CECILIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

56.

VINTURIS ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

57.

NICA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

58.

RADOI MADALINA si EMILIAN MARIUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

59.

SERB IOSIF

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

60.

POPESCU IULIAN GABRIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

61.

NITU GHEORGHITA si GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

62.

POPITU AUREL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

63.

ARDELEAN MARIUS si PETRA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

64.

STANCIU NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

65.

TONI ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

66.

DOMILESCU ZAHARIA-ALEXANDRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

67.

TIMISAG CRISTINA-ELISABETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

68.

TANASIU CONSTANTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

69.

RAIN PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

70.

IOVANOVICI MADALINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

71.

OPRESCU IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

72.

UNGUREANU TEODOR MARIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

73.

VLAICU GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

74.

LUPU DAN-CATALIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

75.

CRISTESCU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

76.

VASILESCU MONICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

77.

VASILESCU GHEORGHE GABRIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

78.

GIRCEAVA DANIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

79.

GHIMBOASA IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

80.

BODNARIUC VASILICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

81.

ROSTARIU VIRGINIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

82.

ROSTARIU ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

83.

BOLOG MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

84.

LUPU NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 24.09.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


 
 
 
 
 


 
 


 


 


 

 


ANUNȚ

Primăria Băile Herculane și Serviciul de Gospodărie Comunală participă sâmbătă 18 septembrie la campania de ecologizare a Văii Cernei în cadrul acțiunii naționale de igenizare "Let's do it România" alături de alte instituții și voluntari.

Obiectivul principal al campaniei constă în realizarea unor acțiuni de curățare a zonelor afectate de gunoaiele aruncate la voia întâmplării pe suprafața parcului național, acțiuni de conștientizare a populației privind importanța protejării mediului și a colectării selective a deșeurilor, dar și mobilizarea și implicarea populației prin acțiuni de voluntariat.

Vă așteptăm alături de noi! 

Plecarea în această acțiune se va face în data de 18 septembrie ora 10 din fața Centrului de Vizitare al Parcului Național Domogled-Valea Cernei.

Pentru alte detalii legate de participare și organizare vă rugăm să luați legătura cu D-na. Păsărin Mariana la nr. de tel. 0726212015 sau prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 


O inițiativă demnă de toată lauda în sprijinul pensionarilor din Băile Herculane!
 
Cei de la Bacolux Hotels România (Bacolux Afrodita Resort & Spa si Bacolux Diana Resort din Băile Herculane) doresc să ofere un program frumos comunității în care își desfășoară activitatea de atâția ani. Astfel, în parteneriat cu Primăria Orașului Băile Herculane, la Bacolux Diana Resort, în lunile octombrie, noiembrie și decembrie, se va desfășura programul „Sănătos în Băile Herculane”.
Prin acest program, toți pensionarii din Băile Herculane cu probleme de sănătate, care au pensii sub 1.500 de lei vor putea beneficia de o cură de tratament balnear de o săptămână la Diviana Spa din cadrul Bacolux Diana Resort.
Dacă aveți o pensie sub 1.500 de lei, centrul de tratament a hotelului va așteaptă cu tot dragul.
Daca nu sunteți pensionar, dar aveți o mamă, un tată, o rudă apropiată sau un prieten cu o pensie sub 1.500 de lei, nu uitați sa îi informați de aceasta inițiativă frumoasă a celor de la Bacolux Hotels!
Unde ne înscriem?
La telefon 0725 723 937 sau la recepția Bacolux Diana Resort
De ce avem nevoie?
• Dovadă domiciliu în Băile Herculane (buletin sau carte de identitate)
• Dovadă de venit sub 1500 lei a persoanei înscrise (pensionare la vârstă sau medical)
• Diagnostic medical care atestă necesitatea terapiilor balneare
• Trimitere către medicul specialist (de la medicul de familie)
Haideți sa fim „Sănătoși la Băile Herculane”!

ANUNT COLECTIV nr.15871/ 15.09.2021                                                   

 In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

SANDU RADU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

PREDA MARIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

MAGDALIN ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

FURLAN TRAIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

COSTACHE ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

DUICA GEORGETA-DANIELA si SGINCA MARIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

DRAGAN GHEORGHE si ALEXANDRA-AURELIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

DRAGAN ALEXANDRA AURELIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

KASZONI IOSIF

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

PARAU CONSTANTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

FERESCU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

FIRAN MARIUS ILIUTA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

STEFAN NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

GHERESCU STEFAN si MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

POPA IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

NICA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

BOTIS ANA SANDA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

JUCA ILEANA-MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

DOMASNEANU ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

PIRVANESCU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

PETCU ALEXANDRU si ERNA ANETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

GROZAVESCU ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

BUJANCA FILIP

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

ALEXANDRU DUMITRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

ALEXANDRU ANCA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

ALEXANDRU CONSTANTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

IUGA ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

STEFAN PETRE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

CIOBOTEA ELENA MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

TRAILOVICI DELIA COSTINELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

DAESCU GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

RADOI FLORENTIN ALIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

RADOI GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

POPA NICULAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

DRAGAN ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

36.

GRIGORAS GABRIELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

37.

MANESCU SIDONA VALENTINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

38.

PERVULESCU IANCU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

39.

GRIGORAS PETRENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

40.

GRECU RAMONA-ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

41.

PANDURU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

42.

NOVACESCU ION-MARIUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

43.

NOVACESCU IONELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

44.

MIHASCA VASILE PETRICA MIRCEA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

45.

CRINTA DOINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

46.

TUNEA DUMITRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

47.

SIRBU PETRE FLORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

48.

RIF ANGEL-IONUT

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 15.09.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


A N U N T

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA  AL ORASULUI BAILE HERCULANE

 

IN ZIUA DE JOI 16.09.2021, DIN MOTIVE TEHNICE, TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE CALATORI

NU VA FI EFECTUAT IN PRIMA PARTE A ZILEI, URMAND A FI RELUAT IMEDIAT CE ESTE POSIBIL.

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!


 

Documentele pentru consultarea publicului


REZULTATE  FINALE

privind rezultatul concursului din data de 09.09.2021 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad superior din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

  

Nr. Crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

15.105/25.08.2021

75

88

163

ADMIS

*Numele si prenumele candidaților în ordine descrescatoare a punctajului final.

 


REZULTATE  INTERVIU

 la  interviul din data din data de 10.09.2021, ora 10,00 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad superior din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

  

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

15.105/25.08.2021

88 puncte

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi: 10.09.2021, ora 13,00

 


REZULTATE  PROBA SCRISA

 la  concursul din data 09.09.2021 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad superior din  cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

15.105/25.08.2021

75

ADMIS

 

 

Contestatie se poate depune la Compartimentul Resurse Umane,salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU  la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 09.09.2021,  ora 13,40

 


 

 

 


ANUNT COLECTIV nr. 15491/06.09.2021

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

SORESCU ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

BOGDAN AUREL VASILICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

MOLAN ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

CRISTEA VICTORIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

BOGOSLOVU MARIN C-TIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

FULGA ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

DIDEA GRIGORE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

CIUCUR NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

MARCON ELISABETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

GRUIA ION si CLAUDIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

POPITU PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

TROACA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

CIOATA ROXANA GEORGETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

SIRBU VLAD PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

STANGU NISTOR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

STINGU NISTOR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

POSSLER NICOLLE-ELISA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

SANDU MIHAELA-MARIA

 

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

BEREJNIC AMELIA LIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

GHERGHINA LIVIU-NICU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

LALESCU GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

RADOI GHEORGHE si CATALINA

 

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

RADOI GEORGE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

GHERGULESCU MARIAN PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

GHERGULESCU MIRELA NICOLETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

OLARU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

OLARU MARIA si ROCA PETRICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

TRAILESCU IOSIF FLORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

BESCUCA RADU-MITU-GABRIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

SITARU TITI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

VADRARIU ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

ILIUTA ALIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

BELBA ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

BLIDARIU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

POPI DANIEL CRISTIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 06.09.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


 


Primăria Orașului Băile Herculane împreună cu Asociația Culturală “Pordampi” din Timișoara, vă invită în perioada 8-12 Septembrie 2021 la
„Zilele Orașului Băile Herculane”.
Evenimentul va avea loc în centrul vechi al stațiunii, în zona situată între hotelul Cerna și Hotelul Decebal*.
Vor fi 5 zile de expoziții cu vânzare, produse culinare dintre cele mai diverse, dar si multă muzică, distracție si voie buna asigurată de prezența a numeroși artiști de muzică populară și ușoară. Activitățile comerciale se vor desfășura zilnic între orele 9:00 – 23:00, iar programul artistic,
în fiecare seară între orele 18:00 – 23:00.
Pentru buna desfășurare a acestui eveniment Primăria colaborează cu Politia si Jandarmeria orașului Băile Herculane.
 
Va așteptam cu drag!!!
 
*ATENTIE: Pe parcursul celor 5 zile ale evenimentului, se vor aplica restricții de circulație în zona de desfășurare, accesul mașinilor spre centru fiind permis, numai pană la intersecția cu drumul forestier (kilometrul 0). Accesul auto la Hotelul Roman și în Piața Hercules se va face de pe DN 67D (Drumul Forestier) pe strada Romana, unde circulația va fi permisă în ambele sensuri.
Oprirea mașinilor pe strada Romană va fi interzisă în această perioadă.

ANUNT COLECTIV nr. 15393/02.09.2021

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

IONESCU NICOLETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

TATARU ELENA-VETUTA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

GHERGHINA IONUT-CATALIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

ANGHEL ION si VENERA VARVARA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

PATRULESCU PETRICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

NICOLCEA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

MIUTESCU PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

IENCIU MARIOARA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

IENCIU OLIVIAN NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

ANTON ALEXANDRU LUCIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

BOGDAN GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

POSTOLACHE VIOREL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

BUDIANA ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

PALAMARU SILVIU, PALAMARU BEATRICE-DENISA si CARAGAU MONALISA-ISABELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

CARAGAU MONALISA-ISABELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

VASILESCU ION si DOMNICA ICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

BLIDARU PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

BOGDAN GEORGE-IONEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

BELCOTA-BIJAN NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

BELCOTA-BIJAN

MARIUS-ADRIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

VASILE IONELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

BASULESCU SIMINICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

LAITIN OPRESCU IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

ADAMESCU MARIUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

LAITIN OPRESCU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

STOLOJESCU PETRICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

BOLOJAN IOJIKA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

IOVAN VALENTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

MUSTACILA MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

SURULESCU VALERIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

GROZA PETRE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

HERCAL PETRU si MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

DANCIULESCU ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

RAIESCU IACOB

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

GRUIA IOANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

36.

SPATAREANU MICHI ANDREI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

37.

DRAGHICESCU FLOAREA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

38.

RAIESCU AURELIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

39.

STEFAN FLOAREA si PAPAVA ADRIAN IULIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

40.

PAPAVA ADRIAN IULIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

41.

PAPAVA ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

42.

CANICIAN GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

43.

OPRESCU PAULA PATRICIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

44.

STOLOJESCU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

45

SPRANCENATU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

46.

DRAGHICESCU ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

47.

SAIN FLORINA MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

48.

FRUMOSU CATALIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

49.

GILEA ION-VASILE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

50.

LACATUS DANIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

51.

DIDEA ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

52.

RADULESCU EUFEMIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

53.

DIDEA GEORGE ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

54.

OTIMAN PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

55.

DRAGHICESCU NICOLAE si ICOANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

56.

ADAM JUSTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

57.

SORESCU ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

58.

SAIN ANDA CORINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

59.

CONSTANTIN DANIEL DORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

60.

CONSTANTIN DRAGHI-ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

61.

CONSTANTIN MITRUTA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

62.

CONSTANTIN MARIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

63.

GIURGIU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

64.

KANALAS AUGUSTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

65.

TOMUS SORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

66.

SAIN ADRIAN MEILA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

67.

KANALAS SOFICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

68.

SAIN CORNELIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

69.

SAIN CORNEL-MIHAI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

70.

SAIN NINA MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

71.

SIMA ELENA MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

72.

SAIN VICTORIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

73.

VELA FLORICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

74.

CARTAS MIHAI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

75.

SEBESTEN STEFAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

76.

CRISTESCU MIHAI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

77.

VLADICA MADALIN-GEORGE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

78.

VASILESCU MARIOARA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

79.

IENEA MARIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

80.

RADOI NICOLAE FLORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

81.

ILIESCU SIMONA-CAMELIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

82.

SAVU IONELA GEORGIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

83.

STINGU ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

84.

CRISTESCU ANDREI si DOINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

85.

BIJAN MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

86.

POPESCU TEODOR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

87.

ROSTESCU-BLIDARU OLIMPIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

88.

LUPOU NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

89.

CIOBOTARU DUMITRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

90.

CIOBOTARU AMELIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

91.

FERESCU STANA-MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

92.

VLADUCIAN DANIEL VASI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

93.

TIRLUI ELENA VASILICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

94.

UNTARU MARIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

95.

CAPATANA NICUSOR-MIHAI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

96.

VINTILOIU ELISAVETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

97.

COVASALA PARASCHIVA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

98.

RAESCU EUGEN CRISTIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

99.

RAESCU MILICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

100.

PORUMB VIOREL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

101.

PORUMB ICOANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

102.

BERCHI GAVRIL MARIUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 02.09.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


REZULTAT SELECTIE DOSARE

la  concursul  organizat in data de  09.09.2021, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inspector, clasa I, grad superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

 

Avand in vedere prevederile art.50 si art. 67^1 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs intrunita in data de  31.08.2021, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

2.

15.105/25.08.2021

ADMIS

 

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare.

Candidata/ul declarant/a admis/a se va prezenta in data de 09.09.2021 ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi  31.08.2021, ora 15,30.

 


                                   


                                                                                             

 


ANUNT COLECTIV nr. 15019 / 24.08.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

NEGOITESCU LOZICI PETRICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

OTIMAN ANISOARA-CRISTINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

CIMPOCA IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

PITIC FLORIN si LAVINIA CRINELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

DRAGHICESCU ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

PIGULEA SIMONA DORINA si PIGULEA ROXANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

CONSTANTIN-TELIBASA LENUTA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

MIHALAICHE NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

ZEGREA ALEXANDRU ROMULUS si DESPINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

RADULESCU IOAN-SEBASTIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

PIGULEA SIMONA DORINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

CIONCA MIHAIL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

CIONCA IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

ANUTONI AUREL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

RADOI VRANCUTA VASILE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

RADOI-VRANCUTA LAURENTIU-VASILE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

DINU MARIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

GHERGHINA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

PERVULESCU LUCA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

BARBULESCU ANCA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

PALEAN ELENA si PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

PALEAN PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

IMBRESCU ZADIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

LAZARESCU NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

STEPA FLORICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

RUSU CORNEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

OPRESCU ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

OPRESCU NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

OMER JUGEL, EMIN si TURCU HAIRIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

MANOLE CORNELIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

COJOCARU DAN-TRAIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

DUMITRU TRAIAN si TUDORITA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

BUZATU TRAIAN si ILEANA-DENISA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

ANEGROAEI DANUT

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

NEDELCU JEAN NICOLAE D-TRU si GEORGETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

36.

GEAMANU DOREL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

37.

JDERA CIPRIAN-FLORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

38.

TRAISTARU NICOLETA

VERONICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

39.

POPESCU VIORICA ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

40.

ANGHEL FLAVIUS ROCCO si PATRICIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

41.

DOROI NICU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

42.

CRACIUN NADIA-MARIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

43.

MODORAN C-TIN TITUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

44.

PASCARU-KESSLER OLIMPIA MONICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

45

CARP ROBERT

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

46.

VECA MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

47.

PERET AUREL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

48.

DUICU COSMIN ADRIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

49.

ROTARI GHEORGHE IOSIF

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

50.

CRISTESCU FLORICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

51.

DORU DANIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

52.

NOVAC MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

53.

NAUM ANDREI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

54.

FLORIA CRISTIAN ADRIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

55.

STANCU NICULAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

56.

PATRU NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

57.

BARICZ MARIA-MAGDOLNA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

58.

DAN ELIONORA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

59.

PRODAN SORINEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

60.

BACIU DANIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

61.

CAPASTRARU NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

62.

GROZAVESCU PETRIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

63.

IONESCU D-TRU si IORDANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

64.

GOGILTAN DANIELA RODICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

65.

SIMUT ION si NICOLINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

66.

POPESCU TEODOR si DANIELA CLAUDIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

67.

BACIU FLORICA si MIHAILA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

68.

DRAGILA GRIGORE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

69.

DRAGOIU TOMA-ION si PETRONELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

70.

NISTORESCU ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

71.

DOMILESCU MANUELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

72.

COCORA CUSNIRIUC ILEANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

73.

DOLCESCU ION si ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

74.

DRAGULESCU LAZARICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

75.

MITIDOI DORIN si GIURCA SIMONA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

76.

COSTACHE FLORINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

77.

TATUCU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

78.

BERGHEZAN FLORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

79.

DOMILESCU MARIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

80.

GIURGIOIU DORIAN TUDOR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

81.

CITU C-TIN si ADRIANA NINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

82.

ENASESCU SILVIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

83.

ANCULIA LORENA MONICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

84.

GHERGHINESCU GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

85.

GHERGHINA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

86.

PERVANESCU IOANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

87.

PUTNICESCU STANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 24.08.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNT COLECTIV nr. 14761/17.08.2021            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

TATARU VALERIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

VLADU MARIUS D-TRU si VLADU ELISABETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

MORLOVA ADRIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

CAPLESCU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

CIOBANU-DOMILESCU CALINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

GHERGULESCU LAZAR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

PIRVULESCU COSMIN-IULIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

GHERGULESCU LAZAR si ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

GHERGULESCU LAZAR STEFAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

ANCULIA ALEX

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

ANCULIA ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

GROZAVESCU ANA-MARIA si OPRESCU IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

VISESCU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

ANCULIA VERONICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

TUNEA DANIEL NOISE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

VURA EVA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

DOBRE SOFIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

RADASLAV COSTICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

ALBU FLORINA-ALINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

CRISTESCU DUMITRA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

ARJOCU COSTEL

 

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

CIOBANU FLORINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

MATEI ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

DRAGAN FLORINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

BELEAN ADRIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

RADASLAVESCU STELIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

ONEA IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

CRISTESCU ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

DAESCU ADRIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

MURARIU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

STEFAN LEONARD

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

IONICA VALENTIN MIRCEA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

GUTA CATALIN-DANIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

NAGY STEFAN-MARCEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

SAIN PAVEL FERI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

36.

SAIN GABI-VASILE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

37.

BRINARU GEANINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

38.

SALAGEAN MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

39.

BRINARU BENO VASILE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

40.

MUICA DORINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

41.

MUICA DORIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

42.

MUICA ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

43.

PILUT GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

44.

PILUT ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

45

TALPES ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

46.

ION DANIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

47.

URECHIATU IONUT NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

48.

LALESCU CONSTANTIN TIBERIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

49.

IACOBESCU MANUELA-FLORICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

50.

YOUSSEF ANETA si AWNI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

51.

POPESCU GHEORGHE si TUDOR LIDIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

52.

ILIUTA GHEORGHITA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

53.

NASSER JAMAL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

54.

SANDA CRISTIAN si GICA VIORICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

55.

BECIA ION si CAROLINA-ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 17.08.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

                                             


 

 
ANUNT COLECTIV nr. 14485/10.08.2021

 

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

PADUREANU ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

IOVESCU NICOLAE si OPREA MIHALACHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

IOVESCU NICOLAE si EMILIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

BIRLAN GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

VOICAN MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

EXLEY DANIELA-BEATRICE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

DRAGHICESCU GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

FERESCU MARIA si GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

RADOI LAZAR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

VISESCU VICTOR si ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

GANTNER ERWIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

DOMILESCU ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

TABUGAN ANIMARI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

MUNTEAN CIOCLOV ADELA FABIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

ARSENIJEVIC MADALINA-CRISTINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

ENASESCU REMUS CATALIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

RADOI CORNIAN C-TIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

SARAOLU-LUPULET VIORICA si CONSTANTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

STEFANIGA SERGIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

WEBER CLAUDIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

STROESCU PAVEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

BOTA IULIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

POPOVICI CLAUDIU-CORNEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

LUDWIG MARIA si NIKOLAUS KLAUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

BOBIRCI VICTOR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

BALUTA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

BALUTA LILIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

PALIE BENEDICT

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

EPURAN MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

UDULI COSTA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

PERVULESCU PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

BOBOCEA ALEXANDRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

ALBU LIVIU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

CIUCURE MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

BIBER C-TIN CRISTIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

36.

CRISTESCU NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

37.

CRISTESCU ADRIAN MARIUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

38.

SZABADI ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

39.

TOLOS ILIE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

40.

UDULI ILIE si CEDITA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

41.

DARAVOINA D-TRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

42.

TRANDAFIR STEFAN NISTOR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

43.

DARAVOINA MIRELA LUMINITA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

44.

DARAVOINA SORIN ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

45

GHERGULESCU ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

46.

PADUCEL CORNEL si ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

47.

CORLAN STEFAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

48.

FORT GHEORGHE si ILEANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

49.

TUDESCU S-TIN si ELENA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

50.

BALU GRIGORE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

51.

ARTINESCU ANTON

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

51.

WANDRACEK ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

52.

PARASINET IONEL COSMIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

53.

OPRESCU MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

54.

SORESCU GHEORGHITA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

55.

SORESCU LAZAR

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

56.

BOROICA-GALICZA EMIL NIC.

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

57.

LAITIN-CRISTESCU PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

58.

GIURICI EMIL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

59.

ION VASILE CRISTIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

60.

IARY IOSIF

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

61.

IARY ANCA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

62.

PETRESCU MARIA DELIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

63.

SLUPP MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

64.

PASTIU MARIAN BEBE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

65.

FURLAN MIRCEA DORU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

66.

TUDOR TOMA si MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

67.

DIRPES PETRE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

68.

ILIE CRISTIAN-SORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

69.

SANDRU-UNTARU               SILVIU-VICHENTE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

70.

PARASINET ADRIAN IONUT

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

71.

CORNESCHI IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

72

GAINA MARIUS

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

73.

GAINA IOSIF si ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

74.

BARBU ANDREI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

75.

MATEI C-TIN-COSTEL, MATEI ALEXANDRA, MATEI ALINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

76.

SAIN SIMION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

77.

MINA ANDREI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

78.

VACUT VASILE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

79.

IOVA CONSTANTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

80.

IOVA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

81.

OPRESCU PAULICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

82.

OPRESCU STEFANICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

83.

OPRESCU GHEORGHE si IOANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

84.

OPRESCU IOANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

85.

POPA ANDREI

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

86.

BARBU MINODORA ARGENTINA DALIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 10.08.2021

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 09.09.2021  pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de inpector, clasa I, grad superior din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare – 1 post

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

09.09.2021

14.09.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 10.08.2021 – 30.08.2021, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Conditii specifice de participare la concurs

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 7 ani

 

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi si ora 8,00 – 13,30 –vineri, la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei https:/primaria-baileherculane.ro.

 

BIBLIOGRAFIE / TEMATICA

 

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

Sectiunea a 2-a - Administraţia publică locală , Art. 120 – Principii de bază, Art. 121 – Autorităţi comunale şi orăşeneşti

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (**republicată**), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 8.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

9 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

10.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

11.Hotararea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

 

 • Inregistreaza in contabilitate operatiunile specifice registrului de casa unic
 • Intocmeste dispozitiile de plata si de incasare pentru casierie si anexeaza documentele justificative
 • Ţine evidenţierea pe conturi contabile a operaţiunilor efectuate prin banca si casierie, aferente conturilor de cheltuieli
 • Ţine evidenţierea pe conturi contabile a debitelor, aferente taxelor de piata si parcare
 • Ţine evidenţierea pe conturi contabile a imprimatelor cu regim special;
 • Arhivarea documentelor cu care lucrează, conform atribuţiilor;
 • Operează în programul de contabilitate;
 • Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
 • Raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care ii revin si asigura aplicarea corecta a acestora

-     Respecta procedurile de lucru generale specifice institutiei

 • Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi cele încredinţate de şeful ierarhic
 • răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate instituţiei

prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

  

* ART. 67^1
  Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.


DEZBATERE PUBLICĂ

În data de 10.08.2021 începând cu ora 11,

Primăria Băile Herculane va organiza dezbaterea publică cu tema,

"Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orașul Băile Herculane", sunt invitați să participe cetățenii orașului Băile Herculane precum și toți cei interesați de tema supusă dezbaterii. Dezbaterea publică va avea loc în sala de consiliu din cadrul Primăriei Băile Herculane str. Mihai Eminescu nr.10, începând cu ora 11. Această primă întâlnire va fi moderată de firma specializată implicată în execuția acestui "Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orașul Băile Herculane".

 

Mai multe informații puteți obține de la persoana de contact:

Nume, prenume: PERȚ PETRE

Telefon: 0255-560439

 

ANUNT COLECTIV nr. 14362 /05.08.2021

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

SCHIOPU LUCRETIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

2.

LUPSASCA ELIAN ENEEA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

3.

LAZAR ALEXANDRA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

4.

IOVANOVICI MIHAELA, GRECU IENACHIE, GRECU STELA, GRECU MIRCEA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

5.

COMAN SAVASTICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

6.

TRAPSA IULIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

7.

PATRULESCU MARIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

8.

DUMBRAVA IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

9.

PERVULESCU PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

10.

CRACIUN FREDI BALABAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

11.

BUSILA LILIANA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

12.

NICA PETRU VALENTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

13.

PIRVU DUMITRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

14.

CONSTANTIN ILIE PETRU

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

15.

LUCA ALEXANDRU FLORIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

16.

SAIN ADELINA-DORINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

17.

PARVULESCU VASILE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

18.

PIRVULESCU VASILE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

19.

RADASLAVESCU VALENTIN DOREL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

20.

CASANDROIU ELENA DANIELA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

21.

GODJA GHEORGHE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

22.

DARAVOINA POLINA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

23.

STICKA ALEXANDRU MARIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

24.

MIRULESCU ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

25.

DOGARIU FLORICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

26.

DRAGOIU TOMA-ION

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

27.

JIVAN MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

28.

DUCU IOAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

29.

NAVLAU VIOLETA si AURICA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

30.

CIOCU PAVEL

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

31.

MAGERU ELISAVETA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

32.

GIURGINCA CONSTANTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

33.

CRACIUNESCU IOSIF

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

34.

FERESCU-BORDINC

GHEORGHE-LUCIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

35.

NEGOITESCU ION si MARIA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

36.

MAFTEI GOLOPENTA MARIA JANA, GOLOPENTA DAN si ERETESCU SANDA

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

37.

LIUBA SOLOMON

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

38.

BABEU CLAUDIU-OCTAVIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

39.

BABEU MARTIN ANTON

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

40.

PFEIFER ANTON

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

41.

BRINARU STEFAN VALENTIN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

42.

PAPAVA IULIAN

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

43.

GHERGULESCU NICOLAE

Decizie impunere pentru anul 2021/Nota  plata nr.11217/20.05.2021

 

 

 

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 12.07.2021.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.ANUNT COLECTIV nr.14252/03.08.2021

 

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

COJOCARU JANA

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

2.

COLACEL VUTU-BRADUTU

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

3.

CURELEA-FINICHIU MIHAI

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

4.

CRISTESCU PAVEL

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

5.

CRISTESCU ION si IOANA RUXANDRA

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

6.

CALUGARU ION-DANIEL si CHEIA FLORIN

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

7.

DRAGAN ION

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

8.

FISTEAG IERIMIA-DANIEL

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

9.

IANCU SAIDAC-IANCU

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

10.

PEREANU AUREL si CORINA

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

11.

PLOSCARU VALENTINA

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

12.

SIRBU DOINITA-MARICICA

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

13.

SCHAFER PETER

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

14.

STRAINESCU NICOLAE si ANA

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

15.

SIRBU VERONICA

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

16.

SMARANDACHE ION si LUCICA

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

17.

SANDRU PATRU si GHEORGHITA

LATCU IOAN si CALISTITA

Decizie impunere pentru anul 2021/nota plata nr.11217/20.05.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 03.08.2021.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ

În perioada joi 5 august - luni 9 august, furnizarea apei de la Izvorul Domogled din localitate va fi oprită pentru efectuarea de lucrări de întreținere și amenajare la sursă.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

  

 


 

 

 


 


ANUNT COLECTIV nr.13402/12.07.2021

 

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

 1. b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului

1.

AMIRANI COMPANI SRL

Decizie impunere pentru anul 2021 nr.6897/12.02.2021

2.

FORTE ALEDEN SRL

Decizie impunere pentru anul 2021 nr.7745/02.03.2021

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 12.07.2021.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru. 

 

 

ANUNȚ

Societatea RC BETON BAU SRL, firmă de construcții cu șantiere în Germania are posturi disponibile în cadrul firmei și  face angajări de zidari, fierari și dulgheri cu experiență.

 


 


REZULTAT FINAL

 CONCURS 18.06.2021   

 

Compartiment Centrala Fotovoltaica:

              

Muncitor calificat I  – 2 posturi

 

Nr. crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

HINDA IANCU

76.99

puncte

ADMIS

2.

BRINZAN IULIAN

74.16

puncte

ADMIS

 

Muncitor necalificat   – 1 post

 

3.

SORESCU ANA

75.66

puncte

ADMIS

 

 

Afisat azi: 25.06.2021


ANUNȚ

IN DATA DE 28.06.2021, DIN MOTIVE TEHNICE, TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE CALATORI

NU VA FI EFECTUAT.

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE!


Comunicat

În perioada 11-12 iunie 2021, Primăria Băile Herculane, Cenaclul Domogled, împreună cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (A.L.Z.I.A.R.), cu sprijinul Episcopiei Caransebeșului și Direcției Județene pentru Cultură Caraș - Severin, a organizat la Hotelul DACIA din Băile Herculane, cea de-a IV-a ediție a simpozionului ”Herculane – arcade în timp”.

Simpozionul face parte din cadrul manifestărilor anuale organizate de Primăria Băile Herculane, începând cu iunie 2017, manifestări dedicate evocării evenimentelor importante care au avut loc de-a lungul istoriei bimilenare a stațiunii de pe Valea Cernei.

Lucrările simpozionului s-au desfășurat pe parcursul a două zile, fiind urmărite cu viu interes de publicul prezent în Sala ”Cinema” a Hotelului Dacia din Băile Herculane, invitați din mediul academic, profesori universitari, oameni de cultură, arhitecți, reprezentanți ai direcțiilor de cultură din țară, localnici, turiști.  

După intonarea Imnului de Stat al României, ing. Dorin Bălteanu, inițiatorul simpozionului, a adresat  invitația primarului orașului Băile Herculane, Cristian Miclău de a deschide lucrările simpozionului.

În cadrul celor trei secțiuni de comunicări științifice au fost invitați să prezideze, oaspeți de seamă ai simpozionului: părintele arhim. lect. univ. dr. Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului, Gabriel Codru Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia și totodată președintele A.L.Z.I.A.R., Iacob Mihaela, consilier superior la Ministerul Culturii și Identității Naționale, Steliana Cojocariu, consilier superior la Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene din cadrul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ioan Cojocariu, directorul Casei de cultură ”George Suru”, Caransebeș și totodată consilier al județului Caraș – Severin, dr. ist. Dana Bălănescu, expert autorizat Ministerul Culturii, arh. Ioana Mihăiescu, Reșița.

 

Secțiunea de comunicări științifice ”Cultură și istorie la Băile Herculane” a evocat prin prelegerile prezentate:

 • Bicentenarul Revoluției lui Tudor Vladimirescu (1821 – 2021)
 • 270 (1851 - 2021) de ani de la nașterea protopopului cronicar Nicolae Stoica de Hațeg, cronicar al  Banatului, primul numismat și epigrafist român, primul cronicar român al Băilor Herculane
 • 125 de ani (1896 – 2021) de la ”cea mai înaltă vizită făcută la Băile Herculane”: împăratul Franz Iosef cu Carol I, regele României și Alexandru I, regele Serbiei.

Conform formatului consacrat, lucrările simpozionului s-au desfășurat pe secțiuni, ”Cultură și istorie la Băile

Herculane”, ”Herculane – viziuni arhitecturale”, iar sâmbătă, 12 iunie 2021, a fost inaugurată cea de-a treia secțiune a simpozionului ”Turism și cultură la Băile Herculane”, în cadrul căreia s-a lansat oficial prima rută cultural turistică dezvoltată la nivel național, recunoscută de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în august 2020, ”Pe urmele lui Hercules”, autor Dorin Bălteanu. Au participat la lansarea rutei, primari și reprezentanți ai primăriilor localităților de pe traseu, cărora li s-a înmânat diplome de recunoaștere a calității de membri ai rutei cultural turistice, precum și DVD-ul cu videoclipul de promovare a rutei.  

Comunicări de înaltă ținută științifică au prezentat părintele arhim. lect. univ. dr. Casian Rușeț, prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, Universitatea din Craiova, conf. univ. dr. Mircea Negru, Universitatea Spiru Haret, București, prof. dr. Sorin Petrescu, Caransebeș, dr. ist. Dana Bălănescu, Reșița, arheolog dr. Ana Hamat, Reșița, Geanina Fedeleș, City Manager Primăria Târgu Neamț, arh. Sofia Georgescu, București, ing. muzeograf Dorin Bălteanu, Băile Herculane.

Oaspeții au participat cu plăcere la activitățile propuse de organizatori: vernisajul expozițiilor de pictură, etnografie și de cărți poștale de epocă, plimbare cu trenulețul turistic, dezveliri de plăci omagiale dedicate protopopului cronicar Nicolae Stoica de Hațeg la Primăria Băile Herculane și cea dedicată întâlnirii de la Băile Herculane a împăratului Franz Iosef cu regele Carol I al României și regele Alexandru I al Serbiei.

            Ultima manifestare a simpozionului, o premieră absolută pentru Băile Herculane, s-a bucurat de un succes deosebit în rândul publicului invitat. Concertul de muzică clasică din Peștera Grota Haiducilor cu formația de cameră TYMES QUARTET din Timișoara a fost o adevărată lecție de istoria muzicii, artiștii muzicieni interpretând piese reprezentative pentru perioadele istorice ale evoluției muzicii.

            Cuvintele d-lui Iosef Țigla, Directorul Bibliotecii de limbă germană ”Alexander Tietz” din Reșița, Președintele Forumului Democratic al Germanilor din Caraș - Severin au sintetizat impresiile generale ale participanților la această ediție a simpozionului ”Herculane – arcade în timp”:

            ”...Împreună am petrecut ... momente pline de cultură, spiritualitate și de emoții de a fi la Herculane,... aici în acest spațiu multimilenar. Am petrecut împreună nostalgia trecutului, momente care ne vor aduce aminte de Herculane în lunile care vor urma...”


ATENȚIONARE

Mâine 24 iunie și vineri 25 iunie județul Caraș-Severin se află în cod roșu de caniculă. 

Meteorologii au explicat și că joi și vineri, în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor înregistra „temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei”. Temperaturile vor fi cuprinse între 39 și 41 de grade, iar în nord-vest între 35 și 38 de grade. Totodată, valorile termice nu vor coborî în cursul nopții, în general, sub 20-24 de grade.

Recomandări generale pentru populaţie

• Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare în intervalul 11.00 - 18.00;

• Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;

• Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depaşeşte 32 de grade Celsius;

• Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2 - 3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (spaţii publice, magazine);

• Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;

• Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă;

• Beţi zilnic între 1.5 şi 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă la fiecare 15 - 20 de minute;

• Nu consumaţi alcool deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;

• Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, Cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;

• Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o cantitate mare de apă;

• O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca un pahar de apă;

• Evitaţi activitaţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit etc.).

• Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită;

• Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesându-vă de starea lor de sănătate.


REZULTAT PROBA INTERVIU 

 CONCURS 23.06.2021

 

Compartiment Centrala Fotovoltaica

 

Muncitor calificat I (electrician)  – 2 posturi 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

BRINZAN IULIAN

91.33

ADMIS

2.

HINDA IANCU

89.66

ADMIS

 

Muncitor necalificat   – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

3.

SORESCU ANA

89.00

ADMIS

 

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 24.06.2021.

 

Afisat azi:23.06.2021 ora 14.00


ANUNȚ

Începând cu data de 25 iunie 2021, Centrul de Vaccinare din Băile Herculane situat în Pecinișca nr.30, pe lângă vaccinul Pfizer, va trece la administrarea unui nou vaccin anti COVID-19 ce se va administra într-o singură doză și provine de la firma Johnson&Johnson. 

 


REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 18.06.2021

 

Compartiment Prestari Servicii

Muncitor calificat I (electrician) – 2 posturi

 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

HINDA IANCU

64.33

ADMIS

2.

BRANZAN IULIAN

57.00

ADMIS

 

Muncitor necalificat – 1 post

3.

SORESCU ANA

62.33

ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 22.06.2021.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 23.06.2021  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului  Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate

Afisat azi:18.06.2021 ora 13.30


 
REZULTATE SELECTIE DOSARE

 CONCURS 18.06.2021 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

 

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Compartiment Centrala Fotovoltaica

 1. Muncitor calificat I (electrician) – 2 posturi

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

BRANZAN IULIAN

850/03.06.2021

ADMIS

 

2

HINDA IANCU

851/03.06.2021

ADMIS

 

 1. Muncitor necalificat – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

SORESCU ANA

842/31.05.2021

ADMIS

 

2

CHIRITA ANA CATALINA

847/06.03.2021

RESPINS

Adeverinta de vechime in munca nu corespunde modelului standard aprobat. (nu indeplineste conditia de vechime)

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, in data 11.06.2021

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 18.06.2021  ora 10, la sediul la Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

Afisat azi : 11.06.2021  


 


 


COMUNICAT 

În perioada 11-12 iunie 2021, Primăria Băile Herculane, Cenaclul Domogled, împreună cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (ALZIAR), cu sprijinul Episcopiei Caransebeșului și Direcției Județene pentru Cultură Caraș - Severin, organizează la Hotelul DACIA din Băile Herculane, cea de-a IV-a ediție a simpozionului ”Herculane – arcade în timp”.

Simpozionul face parte din cadrul manifestărilor anuale organizate de Primăria Băile Herculane, începând cu iunie 2017, manifestări dedicate evocării evenimentelor importante care au avut loc de-a lungul istoriei bimilenare a stațiunii de pe Valea Cernei.

Secțiunea de comunicări științifice a simpozionului va evoca prin prelegerile prezentate,

două personalități istorice importante și un moment din istoria stațiunii Băile Herculane.

Cele trei aniversări evocate cu ocazia acestui simpozion prin momente artistice, prelegeri științifice și dezveliri de plăci omagiale sunt următoarele:

 • Bicentenarul Revoluției lui Tudor Vladimirescu (1821 – 2021)
 • 270 (1851 - 2021) de ani de la nașterea protopopului cronicar Nicolae Stoica de

Hațeg, cronicar al  Banatului, primul numismat și epigrafist român, primul cronicar român al Băilor Herculane

 • 125 de ani (1896 – 2021) de la întâlnirea la Băile Herculane împăratului Franz Iosef

cu Carol I, regele României și Alexandru I și regele Serbiei.

Conform formatului consacrat, în cadrul simpozionului se vor desfășura mai multe

activități organizate pe secțiuni:

 • Spectacol Secvențe artistice” cu program de muzică clasică, corală, momente

poetice, la care își dau concursul invitați din Timișoara, Caransebeș și din zonă. Noutatea prezentată în cadrul Secvențelor artistice constă în programul de muzică clasică interpretat de  formație camerală Tymes Quartet din Timișoara, în natură, în Peștera Grota Haiducilor (Peștera Hoților sau Peștera lui Hercules cum mai este cunoscută), premieră absolută pentru stațiunea de pe Valea Cernei.

 • Sesiunea de comunicări științifice moderată de dr. ist. Dana Bălănescu, Reșița.
 • Secțiunea a doua a simpozionului va prezenta în partea a doua o noutate pentru

formatul simpozionului, sesiunea de comunicări pe teme de turism cultural ”Turism și cultură la Băile Herculane” în cadrul căreia se va lansa oficial rută cultural turistică ”Pe urmele lui Hercules”, autor Dorin Bălteanu,  prima rută cultural turistică, dezvoltată la nivel național (pe teritoriul județelor CS, GJ, MH) și recunoscută oficial de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în august 2020.

Tot în secțiunea a doua se vor prezenta proiecte de arhitectură privind reabilitarea unor obiective de patrimoniu din Băile Herculane prezentate de autorii lor, precum și alte proiecte importante pentru dezvoltarea stațiunii aflate în curs de derulare.

Activitățile dedicate evenimentului vor continua vineri, cu un tur ghidat al Centrului Imperial Istoric și cu dezveliri de plăci omagiale: placa dedicată protopopului cronicar Nicolae Stoica de Hațeg, precum și placa dedicată întâlnirii de la Băile Herculane a împăratului Franz Iosef cu regele Carol I al României și regele Alexandru I al Serbiei din anul 1896.

Participă invitați din mediul academic, profesori universitari, oameni de cultură, arhitecți, reprezentanți ai direcțiilor de cultură din țară.

Cristian Miclău

PRIMARUL ORAȘULUI BĂILE HERCULANE,


 


 INFORMARE 

 

Pentru încurajarea dezvoltării colaborării între administrația publică și sectorul neguvernamental, Secretariatul General al Guvernului administrează și actualizează platforma CONECT - Catalogul organizațiilor neguvernamentale.

ONG-urile de pe raza UAT Băile Herculane sunt rugate să se înscrie pe această platformă, CONECT, folosind următorul link: http://conect.gov.ro/w/inscrie-te/ 

Totodată pe acestă platformă ONG-urile pot găsi noutăți și materiale utile din sfera lor de activitate. 


 

HOTĂRÂREA

ANEXE

 

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor functii contractuale de executie  vacante 

 

            Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 18.06.2021  pentru ocuparea unor functii contractuale de executie vacante din  cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Centrala Fotovoltaica
 • Muncitor calificat I (electrician) – 2 posturi
 • Muncitor necalificat – 1 post

 

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

18.06.2021

23.06.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 09.06.2021, ora 14,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 

 Conditii specifice de participare:

 

 Muncitor calificat I (electrician) – 2 posturi

- studii medii/profesionale 

- certificat/ diploma de calificare electrician exploatare medie si joasa tensiune

- vechime in munca minim  – 5 ani 

 

Muncitor necalificat – 1post

- studii generale / medii

- vechime in munca minim  – 3 ani 

                        Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 09.06.2021 ora 14,00
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  11.06.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 14.06.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 18.06.2021, ora 10
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 18.06.2021 ora 13.30
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 22.06.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 23.06.2021, ora 10
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 23.06.2021 ora 14.00
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 24.06.2021.
 • Rezultatele finale in data de 25.06.2021

 Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane  – persoana de contact Iliescu Veronica  - telefon: 0255/560.439.

BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT I

 • Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor natural, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

BIBLIOGRAFIE MUNCITOR NECALIFICAT

 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

ATRIBUTIILE POSTULUI MUNCITOR CALIFICAT I

- interpretează corect schemele electrice, simbolurile şi legile electrice de bază;

- selectează şi foloseşte corect aparatura pentru determinarea curentului, tensiunii şi rezistenţei electrice;

-exercită verificări asupra instalaţiilor electrice, vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor PSI;

- identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii;

- înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;

- reface izolaţia circuitului şi legăturile de împământare conform normelor tehnice;

- remediază eventualele defecte  ;

- execută remedieri a instalațiilor de iluminat stradal și iluminat fluorescent ;

- execută inspecţii periodice şi revizii tehnice ale instalaţiilor tehnice;

- identifică şi verifică calitatea materialelor şi curăţă părţile accesibile ale instalaţiei electrice;

- stabileşte necesitatea reparaţiei în funcţie de starea tehnică a instalaţiei electrice şi execută atât reparaţii curente, cât şi reparaţii capitale,

- să cunoască caracteristicile constructive şi funcţionale ale utilajelor şi instalaţiilor cu care lucrează, să aplice întocmai normele de funcţionare şi întreţinere a acestora, de protecţie a muncii şi PSI;

- să asigure potrivit prescripţiilor tehnice, supravegherea permanentă a instalaţiilor, utilajelor şi a celorlalte mijloace încredinţate, să verifice buna funcţionare a dispozitivelor de sigurantă, aparaturii de măsură şi control;

- să ia măsuri urgente de lichidare a avariilor şi accidentelor atunci când se produc,

-să stea la dispoziţia unităţii sau să se prezinte în cel mai scurt timp în caz de avarii sau alte urgenţe;

- să folosească şi să păstreze, în conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protecţie şi dispozitivele de siguranţă;

- să aducă imediat la cunoştinţă conducerii unităţii orice neregulă, defecţiune, anomalie, altă situaţie de natură să constituie un pericol, pe care le constată la locul de muncă, precum şi orice încălcare a normelor de protecţie a muncii sau de prevenire a incendiilor;

-  curăța periodic panourile fotovoltaice.,  menținând eficiența acestora, asigurând un maxim de energie, curata periodic spatiile dintre panouri .

 

 

ATRIBUTIILE POSTULUI MUNCITOR NECALIFICAT

 

- intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, a zonelor de agrement, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene de pe domeniul public al orasului Baile Herculane;

- lucrari specifice serei de flori;

- maturatul aleilor, greblarea si intretinerea curateniei spatiilor verzi;

- pe timpul verii asigura udarea periodica a zonelor verzi si a celor plantate;

- evacueaza gunoiul si il depoziteaza la locul indicat;

- desfasoara activitati specifice dezapezirii orasului;

- imprastiere material antiderapant;

- dupa îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

- raspunde de echipamentele, uneltele si utilajele din dotare.

 


 


 


 

   

 

 


 

   

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS 

 

 REZULTAT FINAL

 CONCURS 10.05.2021   

 

Compartiment Prestari Servicii

 

 1. Muncitor calificat II – 1 post
 2. Muncitor necalificat – 1 post

 

Nr. crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

TOLOS CONSTANTIN

74.33

puncte

ADMIS

2.

NEGOITESCU MARES

71.99

puncte

ADMIS

 

 

Afisat azi: 14.05.2021

 

 

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS 

REZULTAT PROBA INTERVIU 

 CONCURS 13.05.2021

 

Compartiment Prestari Servicii

 

 1. Muncitor calificat II – 1 post
 2. Muncitor necalificat – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

TOLOS CONSTANTIN

92.33

ADMIS

2.

NEGOITESCU MARES

91.66

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 14.05.2021.

 

Afisat azi:13.05.2021 ora 14.00

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS 

REZULTAT FINAL CONCURS

06.05.2021   respectiv 10.05.2021

 

 • Compartiment Maturat Stradal
 • Muncitor necalificat - 1 post determinat

 

Nr. crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

CIUCURE ANISOARA ROZMARI

72.66

puncte

ADMIS

 

 

Afisat azi: 13.05.2021, ora  14,00

 


 

 


REZULTATE  INTERVIU

 la  interviul din data din data de 12.05.2021, ora 13,00 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad superior din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

9.860/14.04.2021

95,33

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi: 12.05.2021, ora 13,00

 

 


 

ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 

 

 REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 10.05.2021

Compartiment Prestari Servicii

 1. Muncitor calificat II– 1 post
 2. Muncitor necalificat – 1 post

 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

TOLOS CONSTANTIN

56.33

ADMIS

2.

NEGOITESCU MARES

52.33

ADMIS

3.

MURARIU TABITA LILIANA

10

RESPINS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 12.05.2021.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 13.05.2021  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului  Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate

Afisat azi:11.05.2021


 


 

 

 

 


ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

 

 REZULTAT PROBA INTERVIU 

 CONCURS 10.05.2021

 

 • Compartiment Marurat Staradal
 • Muncitor necalificat – 1 post determinat

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

CIUCURE ANISOARA ROZMARI

89

ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 11.05.2021.

 

Afisat azi:10.05.2021 ora 14.00

 


 

 

 


REZULTATE  PROBA SCRISA

 la  concursul din data 07.05.2021 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad superior din  cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

9.860/14.04.2021

79,16

ADMIS

 

 

10.176/21.04.2021

33,66

RESPINS

 

Contestatie se poate depune la Compartimentul Resurse Umane,salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU  la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 07.05.2021,  ora 13,30


 REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 06.05.2021

 

 • Compartiment Maturat Stradal
 • Muncitor necalificat – 1 post determinat

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

LUCA ROZA GABRIELA

ABSENT

RESPINS

2.

CIUCURE ANISOARA ROZMARI

56.33

ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 07.05.2021.

 

Afisat azi: 06.05.2021 ora 14.00


 


 

  Întreruperi planificate pentru revizii și reparații în reteaua E-Distribuție Banat pentru județul Caraş Severin 10 - 16 mai 2021

Băile Herculane 11 mai 2021 orele 09:00 - 17:00

Vor fi afectați de aceste întreruperi doar agentii economici urmatori:
Sala de Sport,
Hidroelectrica Sirena Alarmare,
Telekom antena telecomunicatii,
DRTV antena telecomunicatii, Orange antena telecomunicatii,
Politia de Frontiera antena telecomunicatii, STS antena telecomunicatii,
Vodafone antena telecomunicatii, Carpatina Fabrica de apa plata

 


 

 

 

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

 CONCURS 10.05.2021 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

 

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Compartiment Prestari Servicii

 1. Muncitor calificat II– 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

TOLOS CONSTANTIN

724/27.04.2021

ADMIS

 

 1. Muncitor necalificat – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

NEGOITESCU MARES

731/28.04.2021

ADMIS

 

2

GURAN PETRU ANTONIO

733/28.04.2021

RESPINS

Adeverinta de vechime in munca nu corespunde modelului standard aprobat.

3

 

MURARIU TABITA LILIANA

734/28.04.2021

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, in data 04.05.2021

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 10.05.2021  ora 10, la sediul la Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

Afisat azi : 29.04.2021


ANUNȚ 

 

În data de 07 mai 2021, ora 15 se va deplasa la Băile Herculane o caravană mobilă ce va staționa în curtea liceului Hercules, iar SCJUPBT efectuează în cadrul Subprogramului de depistare precoce activă a cancerului de col uterin, testarea gratuită a persoanelor feminine cu varsta cuprinsă între 25 - 63 ani, prin efectuarea testării Babes-Papanicolau. Este eligibilă la testare toată populația feminină ce nu a efectuat această testare în ultimii 5 ani prin Programul Național de Screening.


 

 

 

 

 


REZULTAT SELECTIE DOSARE

la  concursul  organizat in data de  07.05.2021, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad superior din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

 

Avand in vedere prevederile art.50 si art. 67^1 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs intrunita in data de  28.04.2021, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

9.698/09.04.2021

ADMIS

 

2.

9.860/14.04.2021

ADMIS

 

3.

10.176/21.04.2021

ADMIS

 

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 07.05.2021 ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane –

Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 28.04.2021, ora 16,00 

 

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

 CONCURS 06.05.2021 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

 

 

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Maturat Stradal
 • Muncitor necalificat – 1 post determinat

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

LUCA ROZA GABRIELA

704/23.04.2021

ADMIS

 

2

CIUCURE ANISOARA ROZMARI

708/26.04.2021

ADMIS

 

3.

MURARIU TABITA LILIANA

709/26.04.2021

RESPINS

Adeverinta de vechime in munca nu corespunde modelului standard aprobat

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 28.04.2021

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 06.05.2021  ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 27.04.2021


REZULTATE FINALE

 CONCURS 19.04.2021

           

 • Compartiment Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura :
 • 1 post - referent IA

NR.

 CRT.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultatul

final

 

1.

Buru Dan

100

puncte

95

puncte

97,50

puncte

ADMIS

2.

Brancu Constantina

63 puncte

Absenta

-           

RESPINS

 

Afisat azi ; 26.04.2021, ora 9,00

 


REZULTAT INTERVIU

 22.04.2021

 

 • Compartiment Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura :
 • 1 post - referent IA

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

Buru Dan

 

95 puncte

ADMIS

2,

Brancu Constantina

Absenta

RESPINS

  

Contestatiile se pot depune  la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 23.04.2021, ora 13,00

Afisat azi ; 22.04.2021, ora  13,00

 


 

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei

functii contractuale de executie  din cadrul Directiei  de Asistenta Sociala – Cresa de copii 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează  examen de promovare in grad profesional a unei functii contractuale de executie din cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Cresa de Copii,  după cum urmează:

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

DATA

17.05.2021

ORA

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Bibliografie:

 1. HG nr 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Rezultatul probei scrise se va face in data de 17.05.2021.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de­­­­­­­­­­­­­­­­­ 18.05.2021.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560 439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.


 


 ANUNȚ

La Centrul de Vaccinare din Băile Herculane situat în Căminul Cultural Pecinișca, Pecinișca Nr.30 sunt în prezent 361 de locuri libere pentru vaccinarea populației cu vaccinul Pfizer, la o capacitate de vaccinare de 84 persoane/zi.
Vaccinarea decurge în condiții normale fără aglomerări iar centrul este deschis zilnic între orele 08-20.
Cei ce doresc să se programeze sunt rugați să o facă la numărul de telefon 0255-708230.

REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 19.04.2021

  

 • Compartiment Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura :
 • 1 post - referent IA

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

Grozavescu Allis

Absenta

RESPINS

2.

Buru Dan

 

100 puncte

ADMIS

3.

Brancu Constantina

63 puncte

ADMIS

 

Contestatiile se poate depune  la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor pana in data 20.04.2021, ora  14.00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 22.04.2021 ora 10,  la interviu -  sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 19.04.2021, ora  14,00.


A N U N T

 

 

INCEPAND CU LUNI 19.04.2021, TRANSPORTUL

PUBLIC LOCAL DE PASAGERI ISI MARESTE PROGRAMUL

DE FUNCTIONARE DUPA CUM URMEAZA :

 

ORA PLECARE GARA

(STATIE CFR)

ORA PLECARE CENTRU

 (PIATA HERCULES)

6:15

6:45

7:15

7:45

8:15

8:45

9:20

10:00

10:50

11:15

11:50

12:15

12:50

13:15

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:20

 

VA DORIM CALATORIE PLACUTA !

 

 


 

 


REZULTAT FINAL

 CONCURS 12.02.2021   

 

 

 • Compartiment Spatii Verzi
 • Muncitor calificat IV - 1 post

 

 

Nr. crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

CIONCA IOAN

68

puncte

ADMIS

 

 

Afisat azi: 14.04.2021


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post temporar vacant 

 

            Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 06.05.2021  pentru ocuparea unei functii contractuale de executie temporar vacante din  cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane  - Compartiment Maturat Stradal

 

 • Muncitor necalificat – 1 post perioada determinata

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISA

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

06.05.2021

10.05.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 26.04.2021, ora 12,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 

Conditii specifice de participare:

*    Muncitor necalificat – 1 post perioada determinata

- studii generale / medii

- vechime in munca minim  – 1 ani 

 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisa  şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 26.04.2021 ora 12,00
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de 27.04.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 28.04.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 06.05.2021, ora 10
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 06.05.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba practica este in data de 07.05.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba practica va avea loc in data de 10.05.2021, ora 10
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 10.05.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 11.05.2021.
 • Rezultatele finale in data de 13.05.2021

 

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane  – persoana de contact Iliescu Veronica  - telefon: 0255/560.439.

 

BIBLIOGRAFIE.

 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

  

ATRIBUTIILE POSTULUI

- intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, a zonelor de agrement, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene de pe domeniul public al orasului Baile Herculane;

- lucrari specifice serei de flori;

- maturatul aleilor, greblarea si intretinerea curateniei spatiilor verzi;

- pe timpul verii asigura udarea periodica a zonelor verzi si a celor plantate;

- evacueaza gunoiul si il depoziteaza la locul indicat;

- desfasoara activitati specifice dezapezirii orasului;

- imprastiere material antiderapant;

- dupa îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

- raspunde de echipamentele, uneltele si utilajele din dotare.

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei contractuale de executie  vacanta 

 

            Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 10.05.2021  pentru ocuparea unei functii contractuale de executie vacante din  cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Prestari Servicii
 • Muncitor calificat II (zidar rosar-tencuitor) – 1 post
 • Muncitor necalificat – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

10.05.2021

13.05.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 28.04.2021, ora 14,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 Conditii specifice de participare:

 

 Muncitor calificat II (zidar) – 1post

- studii medii/profesionale 

- certificat/ diploma de calificare

- vechime in munca minim  – 5 ani 

 

 

Muncitor necalificat – 1post

- studii generale / medii

- vechime in munca minim  – 3 ani 

 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 28.04.2021 ora 14,00
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  29.04.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 04.05.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 10.05.2021, ora 10
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 11.05.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 12.05.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 13.05.2021, ora 10
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 13.05.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 14.05.2021.
 • Rezultatele finale in data de 17.05.2021

 

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al oraşului Băile Herculane  – persoana de contact Iliescu Veronica  - telefon: 0255/560.439.

BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT II

 • Cartea zugravului si vopsitorului editia IV – editura Tehnica Bucuresti 1981
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE MUNCITOR NECALIFICAT

 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

ATRIBUTIILE POSTULUI MUNCITOR CALIFICAT II

 • aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare, pregăteşte sculele, dispozitivele şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli.
 • prepararea mortarelor pentru zidarii si tencuieli, 
 • executarea lucrarilor de demolare a zidariei, 
 • executarea zidariilor simple, zidariilor din piatra naturala, zidariilor de complexitate medie,
 • executarea tencuielilor simple si tencuielilor decorative.
 • executa reparatii la tencuielile ,la pereti si tavane.

 

 

ATRIBUTIILE POSTULUI MUNCITOR NECALIFICAT

 

- intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, a zonelor de agrement, a locurilor de joaca si a fantanilor arteziene de pe domeniul public al orasului Baile Herculane;

- lucrari specifice serei de flori;

- maturatul aleilor, greblarea si intretinerea curateniei spatiilor verzi;

- pe timpul verii asigura udarea periodica a zonelor verzi si a celor plantate;

- evacueaza gunoiul si il depoziteaza la locul indicat;

- desfasoara activitati specifice dezapezirii orasului;

- imprastiere material antiderapant;

- dupa îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

- raspunde de echipamentele, uneltele si utilajele din dotare.

 


ANUNȚ

 

Orasul Baile Herculane, CUI 3227920 organizeaza  selecția în vederea eliberării licenței de traseu pentru desfăşurarea transportului de persoane, în scop turistic, în orasul Baile Herculane, cu vehicule tip titicar (trenuleț de agrement) conform HCL nr. 77/29.11.2019

 

Durata contractului – 1 an si 7 luni

Data licitatiei: 20.04.2021, ora 13:00

Depunerea ofertelor pana la 20.04.2021, ora 12:00

Locul desfasurarii: Primaria orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu, nr.10

Relatii suplimentare la tel: 0255/560439 fax: 0255/560321

Documentatia de atribuire se va ridica de la sediul Primariei orasului Baile Herculane,

Compartiment Oficiu Juridic, Iliescu Delia

            Contravaloarea documentatiei de atribuire – 50 lei

            Garantie de participare – 200 lei

            Durata valabilitatii ofertei – 30 zile

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

concurs 19.04.2021 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante  de referent IA din cadrul Compartimentului Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura

 

Avand in vedere prevederile art. 20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura :
 • 1 post - referent IA

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

Grozavescu Allis

9.625/08.04.2021

Admis

 

-

2.

 

Buru Dan

9.690/09.04.2021

Admis

-

3.

 

Brancu Constantina

9.476/05.04.2021

Admis

-

4.

 

Visoiu Elena Cosmina

9.699/09.04.2021

Respins

Nu indeplineste conditia privind detinerea certificatului de competenta lingvistica intr-o limba de ciurculatie internationala

Adeverinta de vechime in munca nu corespunde modelului standard aprobat

5.

Domilescu Camelia Ramona

9.712/09.04.2021

Respins

Nu indeplineste conditia privind detinere certificat, curs, atestat de competenta digitala

 

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane,  pana in data 13.04.2021, ora 15:00.

Candidatii declarati  admisi se vor prezenta in data de 19.04.2021 ora 10:00, la sediul Primariei Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix albastru si  cartea de identitate.

Afisat azi : 12.04.2021, ora  15:00.


REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 12.04.2021

 

 • Compartiment Spatii Verzi
 • Muncitor calificat IV – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

CIONCA IOAN

68

ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate  in data 13.02.2021.

 

Afisat azi:12.04.2021

 


ANUNȚ

Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană (RPRO) informează cu privire la cursul online organizat de către Comisia Europeană denumit "În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire on-line cu privind regulile Uniunii Europene pentru libera circulație".

Acest curs urmărește să vă furnizeze un instrument prin care să înțelegeți mai bine drepturile și obligațiile asociate drepturilor cetățenilor Uniunii la liberă circulație și, astfel, să îmbunătățiți punerea în practică a regulilor UE. Acesta vă va pune la dispoziție un instrument prin care să vă testați nivelul de cunoștințe și să dobândiți cunoștințe noi despre drepturile și procedurile legate de Directiva 2004/38/CE și acquis-ul referitor la libera circulație a persoanelor și a membrilor familiilor acestora.

Link-ul la care găsiți mai multe informații legate de această directivă.

 https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html

 

 


 

 

 

 


HOTĂRÂREA

privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 07.04.2021 şi dispunerea măsurilor pentru punerea în aplicare a HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul județului Caraș-Severin

 

Având în vedere prevederile OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de prevederile :

- Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

- HGR nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare,

- art.4 din HCNSU nr.60/17.12.2020 privind aprobarea listei ţărilor / zonelor / teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea şi stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19,

Văzând prevederile art. 10 din HGR nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de adresele Direcţiei de Sănătate Publică Caraş-Severin

 1. 3844/07.04.2021 cu privire la Incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 la 14 zile la nivelul localităţilor/judeţului Caraş-Severin, raportată la 1.000 de locuitori, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 07.04.2021, nr. 3844/07.04.2021 referitoare la Analiza de risc epidemiologic pentru rata cumulată a incidenţei cazurilor COVID – 19, la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 07.04.2021, pe localităţi şi nr. 3611/07.04.2021 referitoare la Situaţia persoanelor confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul UAT-urilor din judeţul Caraş-Severin unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3 la 1.000 de locuitori,

În urma analizării situației epidemiologice înregistrată la nivelul județului Caraș-Severin,

În baza art. 15 din Anexa nr.3 la HGR nr. 293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin întrunit în şedinţă extraordinară în data de 07.04.2021,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19, la 14 zile, la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 07.04.2021, pe baza analizelor prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform prevederilor HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă funcţionarea operatorilor economici în domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

Art.3. Măsurile pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin se aplică pentru o perioadă de 14 zile (08.04.-21.04.2021), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin.

              Art.4. (1).  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 08.04.2021, este valabilă pentru unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

              (2). Măsurile stabilite prin HCJSU Caraş-Severin nr. 35/27.03.2021, nr. 37/ 31.03.2021 şi nr.39/05.04.2021, rămân valabile pe perioadele de aplicare ale acestora, 28.03. – 10.04.2021 (UAT Grădinari), 01.04. – 14.04.2021 (Grădinari, Reşiţa, Vermeş, Sacu, Târnova, Socol, Bolvaşniţa, Caransebeş, Bocşa, Pojejena, Prigor, Domaşnea) şi 06.04. – 19.04.2021 (Naidăş, Fârliug, Goruia, Berlişte, Măureni).

Art.5. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.

                        (2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.


Anexa nr.1 la HCJSU nr.40/07.04.2021
Încadrarea în limitele de incidenţa cazurilor de COVID-19 conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de
07.04.2021, calculata pentru intervalul 21.03-03.04.2021 la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin
07-04-21
1/3 

Nr.
crt.
JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE
ALERTE
MS.RO
CAZURI
CONFIRMATE
LA 14 ZILE
INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI
CONF. ALERTE MS.RO
CARAŞ-SEVERIN 317,673 664 2.09
1 CARAŞ-SEVERIN NAIDĂŞ 1078 8 7.42
2 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1772 11 6.21
3 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2029 11 5.42
4 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 770 4 5.19
5 CARAŞ-SEVERIN MĂURENI 3032 13 4.29
6 CARAŞ-SEVERIN VERMEŞ 1520 6 3.95
7 CARAŞ-SEVERIN BERLIŞTE 1275 5 3.92
8 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83692 293 3.5
9 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12513 39 3.12
10 CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2343 7 2.99
11 CARAŞ-SEVERIN RĂCĂŞDIA 2107 6 2.85
12 CARAŞ-SEVERIN SACU 1546 4 2.59
13 CARAŞ-SEVERIN POJEJENA 2759 7 2.54
14 CARAŞ-SEVERIN BOZOVICI 2854 7 2.45
15 CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1680 4 2.38
16 CARAŞ-SEVERIN SOCOL 2118 5 2.36
17 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18830 41 2.18
18 CARAŞ-SEVERIN PRIGOR 2359 5 2.12
19 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12954 27 2.08
20 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12366 25 2.02
21 CARAŞ-SEVERIN SLATINA-TIMIŞ 2994 6 2
22 CARAŞ-SEVERIN DALBOŞEŢ 1560 3 1.92
23 CARAŞ-SEVERIN RAMNA 1581 3 1.9
24 CARAŞ-SEVERIN MARGA 1057 2 1.89
25 CARAŞ-SEVERIN VRANI 1061 2 1.89
26 CARAŞ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1685 3 1.78
27 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29637 50 1.69
28 CARAŞ-SEVERIN BERZASCA 2609 4 1.53
29 CARAŞ-SEVERIN DOMAŞNEA 1327 2 1.51
30 CARAŞ-SEVERIN EZERIŞ 1323 2 1.51
31 CARAŞ-SEVERIN BUCOŞNIŢA 2846 4 1.41
32 CARAŞ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1511 2 1.32
33 CARAŞ-SEVERIN MEHADIA 4022 5 1.24
34 CARAŞ-SEVERIN LĂPUŞNICU MARE 1646 2 1.22
35 CARAŞ-SEVERIN BĂNIA 1649 2 1.21
36 CARAŞ-SEVERIN TOPLEŢ 2528 3 1.19

 

Nr.
crt.
JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE
ALERTE
MS.RO
CAZURI
CONFIRMATE
LA 14 ZILE
INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI
CONF. ALERTE MS.RO
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
CARAŞ-SEVERIN
LĂPUŞNICEL
CARAŞOVA
TICVANIU MARE
DOGNECEA
ZORLENŢU MARE
COPĂCELE
TURNU RUIENI
PĂLTINIŞ
ORAŞ ANINA
TEREGOVA
BERZOVIA
BOLVAŞNIŢA
EFTIMIE MURGU
CORNEA
OBREJA
GLIMBOCA
DOCLIN
BUCHIN
IABLANIŢA
ZĂVOI
LUPAC
ORAŞ BĂILE HERCULANE
BĂUŢAR
BREBU
BREBU NOU
CĂRBUNARI
CIUCHICI
CIUDANOVIŢA
CONSTANTIN DAICOVICIU
CORNEREVA
CORONINI
FOROTIC
GÂRNIC
LUNCAVIŢA
MEHADICA
OCNA DE FIER
RUSCA MONTANĂ
SICHEVIŢA
ŞOPOTU NOU
VĂLIUG
VĂRĂDIA
895
2888
2062
2278
1137
1146
3533
2535
8929
3857
3946
1349
1498
1633
3557
1907
1967
2019
2022
4112
2624
4712
2555
1229
403
883
1087
615
2842
2867
2005
1668
1301
2265
678
762
1860
2082
1038
876
1418
1
3
2
2
1
1
3
2
7
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.04
0.97
0.88
0.88
0.87
0.85
0.79
0.78
0.78
0.76
0.74
0.67
0.61
0.56
0.52
0.51
0.5
0.49
0.49
0.38
0.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2/3

Nr.
crt.
JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE
ALERTE
MS.RO
CAZURI
CONFIRMATE
LA 14 ZILE
INCIDENȚA LA 1000
LOCUITORI
CONF. ALERTE MS.RO

x X x
3/3

 

 

 


ANEXA nr.2 la HCJSU CS nr. 40/07.04.2021

 

Măsurile prevăzute în HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea diminuării impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin

 

 1. Măsurile restrictive prevăzute în HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unitatea administrativ-teritorială din judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 07.04.2021, este mai mare de 3 / 1.000 locuitori, respectiv, Oraviţa:
 2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
 3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
 4. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
 5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, cu excepţia activităţilor prevăzute la art.2 din prezenta Hotărâre.

 

 1. Măsurile restrictive prevăzute în HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 07.04.2021, este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3 / 1.000 locuitori, respectiv, Armeniş, Răcăşdia, Bozovici, Moldova Nouă, Oţelu Roşu, Slatina Timiş, Dalboşeţ, Ramna, Marga, Vrani, Ciclova Română, Berzasca şi Ezeriş:
 2. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
 3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 – 22,00;
 4. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi intervalul orar 06,00 – 22,00;
 5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

III. Măsurile restrictive prevăzute în HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, la 14 zile, conform datelor preluate de pe Alerte ms.ro în data de 07.04.2021, este mai mică sau egală cu 1,5 / 1.000 locuitori:

 1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;
 2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 – 22,00;
 3. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 – 23,00;
 4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

 1. Conform art.6 pct.8 lit.ţ) din Anexa 3 la HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, în Zona Borlova - Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni, judeţul Caraş-Severin, în care se practică schiul şi alte sporturi de iarnă.

 

 1. Măsuri generale prevăzute în HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările ulterioare, care se vor aplica la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin, în vederea asigurării rezilienţei comunităţilor şi diminuării impactului tipului de risc:
 2. În spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura;
 3. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit punctelor 2 – 19 de la art.1 din Anexa nr.3 la HGR nr.293/2021, cu modificările şi completările;
 4. Se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
 5. Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. În condiţiile pct. 4, se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;
 8. Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.
 10. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate;
 12.             Se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi;
 13. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună;
 14. Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
 15. Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
 16. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de persoane în interior şi de maximum 50 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de sănătate publică;
 17. Se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;
 18. Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:
 19. a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;
 20. b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
 21. c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
 22. d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
 23. e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 24. Se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane;
 25. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
 26. În toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22,00 - 5,00, cu următoarele excepţii:
 27. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 28. b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
 29. c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 30. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
 31. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere;
 32. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
 33. Declaraţia pe propria răspundere, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura;
 34. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum şi suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfăşoară aceste activităţi;
 35. Măsurile prevăzute la pct.I.2, I.3, II.2, II.3, III.2, III.3 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
 36. În situaţia în care activitatea operatorilor economici, prevăzuţi la pct. I.2, I.3, II.2, II.3, III.2, III.3 este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
 37. Operatorii economici prevăzuți la pct. I.2, I.3, II.2, II.3, III.2, III.3 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului emis în temeiul art.71 alin.2) din Legea nr.55/2020 cu modificările și completările ulterioare.
 38. Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. I.2, I.3, II.2, II.3, III.2, III.3 cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
 39. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.
 40. 30. (1) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00 - 21,00.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00 - 5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune inclusiv locul conducătorului auto şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

 1. În interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum şi a activităţii barurilor, cluburilor şi discotecilor.
 2. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri.
 3. Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori.
 4. Se instituie obligaţia desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi unităţilor sanitare non-COVID, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al ministrului sănătăţii, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea.
 6. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.
 7. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii.
 8. Activitatea în creşe şi afterschool-uri este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.
 9. În cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii.
 10. La apariţia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spaţiile destinate cazării elevilor sau studenţilor se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/ studenţii care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locaţie se asigură, de către unitatea de învăţământ responsabilă, cazarea în condiţii de carantină, precum şi măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităţilor de bază.
 11. (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante se desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

 1. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea pârtiilor şi/sau a traseelor de schi pentru agrement, definite potrivit art. 2 din HG nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, republicată, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii operatorilor economici care le exploatează/întreţin se fac în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
 2. În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. f) şi art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activităţii permite, în condiţiile art. 108 - 110 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările ulterioare.
 3. În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariaţi, au obligaţia organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 07.05.2021  pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de referent, clasa III, grad superior din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii medii – 1 post

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

07.05.2021

12.05.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 05.04.2021 – 26.04.2021, ora 8,00 – 16,00.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Conditii specifice de participare la concurs

 • Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 7 ani

 

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560 439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro

 

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

 

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (**republicată**), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 8.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

9.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

ATRIBUTIILE POSTULUI

 

 • Inregistreaza in contabilitate operatiunile specifice registrului de casa unic
 • Intocmeste dispozitiile de plata si de incasare pentru casierie si anexeaza documentele justificative
 • Ţine evidenţierea pe conturi contabile a operaţiunilor efectuate prin banca si casierie, aferente conturilor de cheltuieli
 • Ţine evidenţierea pe conturi contabile a debitelor, aferente taxelor de piata si parcare
 • Ţine evidenţierea pe conturi contabile a imprimatelor cu regim special;
 • Arhivarea documentelor cu care lucrează, conform atribuţiilor;
 • Operează în programul de contabilitate;
 • Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces.
 • Raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care ii revin si asigura aplicarea corecta a acestora

-     Respecta procedurile de lucru generale specifice institutiei

 • Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi cele încredinţate de şeful ierarhic
 • răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate instituţiei

prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

 


REZULTATE  FINALE

 

privind rezultatul concursului din data  01.04.2021 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad principal din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului *

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

8.535/17.03.2021

83

93

176

ADMIS

*Numele si prenumele candidaților în ordine descrescatoare a punctajului final.

 


REZULTATE  INTERVIU

 la  interviul din data din data de 02.04.2021, ora 10,00 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad principal din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

8.535/17.03.2021

83

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi 02.04.2021, ora 11,00

 


ANUNȚ

2021 - Anul European al căilor ferate!

Vă facem cunoscute ofertele CFR-ului utile atât turiștilor, elevilor, grupurilor sau navetiștilor.

*TARIF UNIC DE CĂLĂTORIE PE SECȚIA ORAVIȚA - ANINA

13,9 lei pentru o călătorie simplă la clasa 2-a cu loc rezervat

 


 

 

REZULTATE  PROBA SCRISA

 la  concursul din data 01.04.2021 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad principal din  cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

8.535/17.03.2021

83

ADMIS

 

Contestatie se poate depune la Compartimentul Resurse Umane,salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU  la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 01.04.2021,  ora 12,00

 


 


ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei

functii contractuale de executie  din cadrul Compartimentului Spatii Verzi 

            Serviciul Public de Gospodarie Comunala al  oraşului Băile Herculane organizează  examen de promovare in grad profesional a unei functii contractuale de executie din cadrul Compartimentului Spatii Verzi, din muncitor necalificat – in muncitor calificat IV,  după cum urmează:

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

DATA

12.04.2021

ORA

10,00

LOCUL

Sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 24/2007 privind Reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane;
 • Legea nr. 53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, republicata, privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei şi barbaţi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Rezultatul probei scrise se va face in data de 13.04.2021.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de­­­­­­­­­­­­­­­­­ 14.04.2021.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10 – persoana de contact Iliescu Veronica  – inspector II, telefon  0255/560 439,

e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

 


 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

 

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacanta din cadrul Compartimentului Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura :

1 post -  Referent IA

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

19.04.2021 

              22.04.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

 Băile Herculane

 

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 09.04.2021, ora 13,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare:

-  Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

-  Certificat, curs, atestat de competenta digitala

-  Certificat de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala

-  Vechime in munca minim  – 5 ani

 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3.  c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 09.04.2021 ora 13,30
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  04.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 13.04.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 19.04.2021, ora 10
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 19.04.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 20.04.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 22.04.2021, ora 10
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 22.01.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 23.04.2021.
 • Rezultatele finale in data de 26.04.2021

 

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor  – persoana de contact Puie Monica – consilier superior - telefon: 0255/560.439.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, partea a III-a, Titlurile IV – VII;
 2. U.G. nr.118/2006, privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr.2883/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale;
 4. Legea nr.26/2008 privind protejarea patrimoniului imaterial;
 5. Ordinul nr.471/1990 pentru aprobarea normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activitati artistice si distractive la care se percep tarife de intrare;
 6. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

- organizeaza si desfasoara activitati de educatie permanenta, respectiv cursuri de cultura generala, cursuri de perfectionare, programe de initiere si dezvoltarea aptitudinilor creative individuale si de grup(artistice, tehnico-aplicative, stiintifice etc.), cercuri de teatru, film, arta plastica etc., programe de reconversie profesionala, cercuri tehnico-aplicative, seminarii, ateliere de lucru, mese rotunde, activitati pentru persoane defavorizate, cursuri de perfectionare etc.

- organizeaza si desfasoara activitati cultural-artistice, de petrecere a timpului liber si de divertisment;

- promoveaza obiceiurile si traditiile populare specifice zonei, precum si creatia populara contemporana locala;

- organizeaza si desfasoara activitati, proiecte si programe de conservare si transmitere a valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale si/sauapartinand patrimoniului national si universal;

- organizeaza si/sau sustine interpretii si formatiile artistice de amatori, organizeaza concursuri si festivaluri artistice, sustine participarea interpretilor si formatiilor la manifestari culturale la nivel local, zonal sau national;

- propune centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale obiceiuri, traditii, creatii populare, valori ale patrimoniului cultural national ce trebuie protejate

- organizeaza si/sau sustine participarea la expozitii temporare sau permanente, elaboreaza si editeaza monografii si lucrari de prezentare culturala si artistica;

- difuzeaza filme artistice si documentare;

- organizeaza cercuri stiintifice si tehnice, de arta populara si de gospodarie taraneasca; desfasoara activitati turistice, de turism cultural si tehnico-aplicative in cadrul unor cercuri stiintifice, tehnice si formatii/ansambluri artistice;

- participa la proiecte si schimburi culturale interjudetene, nationale si internationale;

- desfasoara si alte activitati, in conformitate cu obiectivele specifice si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;

- se implica in vederea obtinerii de fonduri;

- indeplineste orice alte atributii si dispozitii, prevazute de normele legale in vigoare, orice alte lucrari stabilite de catre primar si secretarul general.

 

 


 


 

 REZULTAT SELECTIE DOSARE

la  concursul  organizat in data de  01.04.2021, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad principal din  cadrul aparatului de specialitate

 al primarului orasului Baile Herculane

Avand in vedere prevederile art.50 si art. 67^1 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs intrunita in data de  _____________, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

8.535/17.03.2021

ADMIS

 

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare .

Candidatul declarat admis se va prezenta in data de 01.04.2021, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 24.03.2021, ora 12,00

 ANUNȚ

 


ANUNȚ

 

IN DATA DE 16.03.2021, IN INTERVALUL ORAR 6:15 – 11:50 TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL ESTE SUSPENDAT

DIN MOTIVE TEHNICE

NE CEREM SCUZE PENTRU DISCONFORTUL CREEAT SI

VA MULTUMIM PENTRU INTELEGERE !


ANUNȚ

Centrul de Vaccinare situat în Băile Herculane, Pecinișca nr.30 – Cămin Cultural a primit autorizația sanitară temporară de funcționare.

Astfel începând de luni 15 martie 2021 persoanele interesate se pot programa pentru vaccinare prin cabinetele medicilor de familie sau online.

Programarea online se poate face pe platforma de la următorul link:

https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login

 


REZULTATE FINALE

 CONCURS 10.03.2021

 

Serviciului Public de Gospodarie Comunala

 • sef serviciu – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ  PROBA SCRISA

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

ISVERCEANU MIREL GHEORGHE

89 puncte

92 puncte

90,5 puncte

ADMIS

 

Afisat azi ; 11.03.2021, ora 15,30


ANUNȚ

Începând cu luna aprilie 2021, piața agroalimentară din Băile Herculane va intra într-un amplu proces de modernizare în cadrul proiectului implementat de Primăria Băile Herculane.

 

Astfel începând cu data de 1 aprilie 2021 toți comercianții vor fi relocați în piața volantă cu caracter temporar din fața clubului pensionarilor până la finalizarea lucrărilor de la noua piață.

 

 


REZULTAT INTERVIU

Serviciului Public de Gospodarie Comunala

 • sef serviciu – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

ISVERCEANU MIREL GHEORGHE

92  puncte

ADMIS

 

Contestatie se poate depune  la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 11.03.2021,

ora 15,00

Afisat azi ; 10.03.2021, ora  15,00 


REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 10.03.2021

  

Serviciului Public de Gospodarie Comunala

 • sef serviciu – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

ISVERCEANU MIREL GHEORGHE

89 puncte

ADMIS

 

Contestatia se poate depune  la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor pana in data 11.03.2021, ora  13,00

Candidatul declarat admis se va prezenta in data de 15.03.2021 ora 10,  la interviu -  sediul Primariei Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 10.03.2021, ora  12,30


ANUNŢ 

    Grădinița,, Floare de Colț” Băile-Herculane, cu sediul în Băile-Herculane, str.Castanilor, nr 17 A, județul Caraș - Severin, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:  

          îngrijitor copii   1 post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată,

conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfăşura astfel:  

- Proba scrisă  în data de  25.03.2021 , ora 10.00, la sediul  instituției.

- Proba practică în data de 29.03.2021, ora 10, la sediul instituției.          

- Proba interviu în data de 30.03.2021 , ora  12.00, la sediul  instituției. 

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- studii generale sau medii

- vechime : minim 1an în muncă

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Grădiniței,, Floare de Colț” Băile-Herculane,

Relaţii suplimentare la sediul Grădiniței,, Floare de Colț” Băile-Herculane,

 persoană de contact:   Miclău Laura , telefon   0741093902 /0255 560541

  fax  0255 560 541 E-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

DIRECTOR,

Prof. IONESCU LIANA OANA PETRONA

 

 1. Calendarul desfășurării concursului:

Nr. crt.

Etapa de concurs

Data/Perioada

Ora

Locația

1.

Depunerea dosarelor candidaților

4.03.2021-22.03.2021

12,00-14,00

Secretariat

2.

Selecția dosarelor candidaților

22.03.2021

13,00-15,00

 

3.

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor candidaților

22.03.2021

15,30

Avizier

4.

Depunerea contestațiilor in urma afișării rezultatelor selecției dosarelor

23.03.2021

12,00-14,00

Secretariat

5.

Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse

24.03.2021

15,30

Avizier

6.

Proba scrisă

25.03.2021

10-13

 

7.

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

25.03.2021

15

Avizier

8.

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

26.03.2021

12-14

Secretariat

9.

Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse

26.03.2021

12

Avizier

10

Susținere probă practică

29.03.2021

10

 

11.

Afișarea rezultatelor după susținerea probei practice

29.03.2021

12

Avizier

12.

Depunerea contestațiilor la proba practică

29.03.2021

12-12,30

Secretariat

13.

Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse

29.03.2021

12,30

Avizier

14.

Susținerea interviului

30.03.2021

12

 

15.

Afișarea rezultatelor după susținerea interviului

30.03.2021

14,00

Avizier

16.

Depunerea contestațiilor la interviu

30.03.2021

14,00-14,30

Secretariat

17.

Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse

30.03.2021

15,00

Avizier

18.

Afișarea rezultatelor finale ale concursului

31.03.2021

10

Avizier

 ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare  in grad profesional a unei

functii contractuale de executie  din cadrul Directiei  de Asistenta Sociala – Cresa de copii   

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează  examen de promovare in grad profesional a unei functii contractuale de executie din cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Cresa de Copii, din muncitor necalificat – in infirmiera,  după cum urmează:

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

DATA

22.03.2021

ORA

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Bibliografie:

 1. HG nr 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            Rezultatul probei scrise se va face in data de 23.03.2021.

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de­­­­­­­­­­­­­­­­­ 24.03.2021.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560 439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

10.03.2021 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de conducere vacanta, de sef serviciu, din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala

 

Avand in vedere prevederile art. 20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarului a constatat urmatoarele :

Serviciului Public de Gospodarie Comunala

 • sef serviciu – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

ISVERCEANU MIREL GHEORGHE

7.465/24.02.2021

ADMIS

-

 

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane,  pana in data 05.03.2021, ora 12:00.

Candidatii declarati  admisi se vor prezenta in data de 10.03.2021 ora 10:00, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix albastru si  cartea de identitate.

Afisat azi : 04.03.2021, ora  12:00.


ANUNȚ

În data de 04.03.2021, pentru remedierea unor probleme tehnice, transportul public local se va întrerupe începând cu ora 14:45, urmând a fi reluat în data de 05.03.2021 cu program normal.

Mulțumim pentru înțelegere!


 ANUNȚ

După terminarea lucrărilor de demolare, amplasamentul pentru construcția viitorului magazin Penny Market din Băile Herculane a fost predat constructorului, având ca termen de finalizare a lucrărilor luna iulie 2021.

 

 


REZULTATE FINALE

 CONCURS 22.02.2021

 

 -Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 

 • 2 posturi -  SERVANT POMPIER

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ  PROBA SCRISA

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

TRAILESCU-STOICHINA ADRIAN - NICU

89

93

91

ADMIS

2

ILIESCU ZAHARIA

86

95

90,5

ADMIS

 

Afisat azi ; 02.03.2021, ora 10,00


 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 01.04.2021  pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad principal din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare – 1 post

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

01.04.2021

06.04.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 01.03.2021 – 22.03.2021, ora 8,00 – 16,00.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Conditii specifice de participare la concurs

 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 5 ani

 

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560 439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

 

BIBLIOGRAFIA

Concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacanta

de consilier, clasa I, grad superior din cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

 

 1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (**republicată**), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 8.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

9.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste.

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

 

-  Gestioneaza numerarul

-  Efectueaza operatiuni de incasari si plati zilnice pe baza documentelor primite de la biroul contabilitate

-  Intocmirea zilnica a registrului de casa si predarea acestuia impreuna cu documentele justificative la contabilitate

-  Depunerea numerarului din incasari si plati la Trezoreria Caransebes pe baza de foaie de varsamant zilnica

-  eliberarea de chitante contribuabililor care achita impozite si taxe locale

-  ridicare de numerar din conturile de cheltuieli deschise la Trezorerie pe baza CEC –ului de numerar

 - In exercitarea atributiilor de serviciu respecta intocmai prevederile regulamentului operatiunilor de casa;

-   Executa atributiile din acest domeniu, atat cele prevazute din actele normative in vigoare cat si cele dispuse de sefii ierarhici superiori;

-  Verifica daca documentele justificative primite spre inregistrare poarta viza de control financiar preventiv, semnatura persoanelor care raspund pentru legalitatea si necesitatea operatiunilor inscrise in documente si daca toate actele cerute de formular sunt completate;

-  Aplicarea si respectarea normelor, procedurilor cu privire la elaborarea, avizarea, aprobarea, evidenta, difuzarea, modificarea, arhivarea tuturor documentelor ce se utilizeaza;

-  Raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care ii revin  si asigura aplicarea corecta a acestora

-   Participare la arhivarea documentelor in forma materiala si electronic

-   Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces

-  Indeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi                   cele încredinţate de şeful ierarhic

 

ART. 67^1
  Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.

 


COMUNICAT 

          Miercuri, 24.02.2021, ora 13,00, în Sala de ședințe a Primăriei Băile Herculane, a avut loc, în deschiderea ședinței Consiliului Local Băile Herculane, o evocare a cronicarului protopop Nicolae Stoica de Hațeg, de la a cărui naștere s-au împlinit 270 de ani.

          Manifestarea organizată de Primăria și Cenaclul Domogled Băile Herculane, la inițiativa  ing. Dorin Bălteanu, scriitor și publicist, a avut binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului care a trimis o delegație formată din părintele consilier cultural Casian Rușeț, protopopul Băilor Herculane Iosif Frenț și părintele paroh Pavel Găină.

          Preoții invitați au deschis manifestarea printr-o rugăciune, după care părintele consilier Casian Rușeț a susținut prelegerea ”Protopopul Nicolae Stoica de Hațeg, sacrificu, asumare, demnitate”. Ing. Dorin Bălteanu a continuat cu o prezentare power point, ”Nicolae Stoica de Hațeg, un polihistor al veacului Luminilor, cronicar al Banatului și al Băilor Herculane”. Acesta a propus, în finalul prezentării, ca aniversarea  să fie marcată prin declararea anului 2021 ca ”Anul Nicolae Stoica de Hațeg”, iar pe zidul Bibliotecii orășenești din Băile Herculane șă fie montată efigia din bronz a cronicarului protopop al cărui nume îl poartă instituția de cultură din stațiunea de pe Valea Cernei.

          În încheiere, părintele consilier, Casian Rușeț a mulțumit pentru invitație, a felicitat gazdele pentru inițiativa organizării unui astfel de moment omagial, mai puțin obișnuit pentru o ședință de consiliu local. Totodată, părintele consilier a promis sprijin și implicarea Centrului Eparhial în orice alte manifestări similare și a oferit primarului Cristian Miclău și inițiatorului manifestării, cărți apărute la Editura Episcopiei și DVD-ul cu filmul dedicat împlinirii a 10 ani de la sfințirea Catedralei Episcopiei Caransebeșului,

 


 

REZULTAT INTERVIU

 25.02.2021

 

-Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 

 • 2 posturi -  SERVANT POMPIER

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

2

Iliescu Zaharia

95 Puncte

ADMIS

2

Trailescu-Stoichina Adrian-Nicu

93 Puncte

ADMIS


Contestatie se poate depune  la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 01.03.2021, ora 10,00

Afisat azi ; 26.02.2021, ora  10,00

 Comunicat

          În deschiderea ședinței de miercuri, 24 februarie 2021, ora 13,00, Consiliului Local Băile Herculane în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului și Cenaclul Domogled Băile Herculane, va omagia împlinirea a 270 de ani de la nașterea cronicarului protopop Nicolae Stoica de Hațeg, personalitate distinctă în galeria oamenilor de seamă ai Banatului. 

Preot – protopop de Mehadia, învăţător, cronicar, arheolog, numismat - cercetător pasionat al zonei istorice Herculane - Mehadia, etnograf şi folclorist, poet și am putea continua gama largă a preocupărilor sale, este considerat de specialiștii care s-au aplecat asupra operelor sale, un adevărat polihistor, un iluminist autodidact care și-a consacrat viața slujirii cu credință și devotament, comunităților în care a trăit.

Născut la Mehadia în 24 februarie 1751, Nicolae Stoica de Hațeg s-a implicat cu pasiune în activitățile pe care le-a desfășurat, de la altarul bisericii și sala de clasă până la participarea la campaniile militare pe câmpurile de luptă și în spitalele militare.

Pasionat de istorie, scrierile sale se dovedesc a fi adevărate cronici ale epocii în care a trăit, mărturii prețioase pentru contemporanii săi și, mai ales pentru generațiile care au urmat.

Nu numai românii l-au apreciat, ci chiar și istoricii sârbi de la sud de Dunăre care l-au citat adesea în scrierile lor ca sursă primară de documentare.

Protopopul cronicar dăinuie în conștiința generațiilor mileniului III din Banat nu numai prin cărțile sale tipărite și retipărite de-a lungul anilor, ci și prin numele său dat unor străzi din Timișoara și Băile Herculane precum și Liceului din Mehadia și Bibliotecii orășenești din Băile Herculane.

 

          Vor participa la susținerea momentului evocator ”Nicolae Stoica de Hațeg - un polihistor al veacului Luminilor, cronicar de seamă al Banatului și al Băilor Herculane”, reprezentantul Episcopiei Caransebeșului, părintele Consilier cultural Casian Rușeț, protopopul Băilor Herculane Iosif Frenț și ing. Dorin Bălteanu, scriitor și publicist, vicepreședintele Cenclului Domogled.

 


 

REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 22.02.2021

 

-Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 • 2 posturi -  SERVANT POMPIER

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

TRAILESCU-STOICHINA ADRIAN - NICU

89

ADMIS

2

ILIESCU ZAHARIA

86

ADMIS

 

Contestatia se poate depune  la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor pana in data 24.02.2021, ora  12,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 25.02.2021  ora 10,  la interviu -  sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 23.02.2021, ora  9,30


ANUNȚ OPRIRE APĂ

    în Băile Herculane
 
      Vă aducem la cunoștință că , în data de 22.01.2020, datorită unei
avarii aparute la conducta magistrala, suntem nevoiți
  să afectăm alimentarea cu apă pe str. 1Mai si Castanilor din Baile Herculane
 
    Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la ora 10.30, până la ora 12.30
      Ne cerem scuze, pentru disconfortul și inconvenientele create,prin întreruperea furnizării apei potabilă.
     
Ulterior, orei 12.30, vă rugăm să ne semnalați orice
neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei, la
Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau la
Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768301509
 
Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.
 
CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA

REZULTATE FINALE

 CONCURS 16.02.2021 respectiv 18.02.2021

 

 

Compartiment Prestari Servicii

Consilier IA – 1 post

 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ  PROBA SCRISA

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

ILIESCU OVIDIU NICOLAE

88

98.66

93.33

ADMIS

 

 

Afisat azi ; 19.02.2021, ora  13,00

 


 REZULTATE FINALE

 CONCURS 16.02.2021 respectiv 18.02.2021

 

 

Compartiment Prestari Servicii

Sofer II – 1 post

 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ  PROBA SCRISA

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

BOROGEAN CONSTANTIN

74.33

100

87.16

ADMIS

 

 

Afisat azi ; 19.02.2021, ora  13,00


ANUNȚ

Plata impozitelor si taxelor locale în sistem online a fost reluată și se poate realiza începând de astăzi prin aplicația www.ghiseul.ro. Astfel toți contribuabilii de pe raza UAT Băile Herculane care achită integral până la 31 martie inclusiv, impozitul pe clădiri, terenuri sau mijloacele de transport pentru anul în curs (2021) beneficiază de o bonificație în cuantum de 10% din impozitul datorat, conform codului fiscal și HCL 22/28.04.2020, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

 

 


Centralizator nominal al rezultatelor obţinute la  INTERVIU,

din data de 18.02.2021 pentru ocuparea  unor functii contractuale  din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala 

 • Compartiment Prestari Servicii
 • Sofer II – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

 PUNCTAJ  INTERVIU

ADMIS/RESPINS

1.

BOROGEAN CONSTANTIN

100

ADMIS

 

 


Centralizator nominal al rezultatelor obţinute la  INTERVIU,

din data de 18.02.2021 pentru ocuparea  unor functii contractuale  din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala

 

 • Compartiment Prestari Servicii
 • Consilier IA – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

 PUNCTAJ  INTERVIU

ADMIS/RESPINS

1.

ILIESCU OVIDIU NICOLAE

98.66

ADMIS

 

 


 

 


ANUNȚ

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, primarul orasului Baile Herculane aduce la cunostinta publica ca a fost initiat urmatorul proiect cu act normativ, care urmeaza a fi supus aprobarii Consiliului Local al orasului Baile Herculane :

            Proiect de Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Baile Herculane.

            Aducerea la cunostinta publica se face prin :

 1. Afisare la sediul Primariei orasului Baile Herculane
 2. Publicarea pe site-ul propriu de internet ( www.primaria-baileherculane.ro)

Eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare, pot fi depuse in perioada 17.02.2021 – 17.03.2021, la Primaria orasului Baile Herculane sau la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

VEZI SI DESCARCĂ MATERIALE:

REGULAMENT,   ROF ANEXA,   PROIECT HOTARARE CL 


REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 16.02.2021

 • Compartiment Prestari Servicii
 • Consilier IA – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

ILIESCU OVIDIU NICOLAE

88

ADMIS


Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 17.02.2021, ora 13,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 18.02.2021  ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.


 

REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 16.02.2021  

 • Compartiment Prestari Servicii
 • Sofer II – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

BOROGEAN CONSTANTIN

74.33

ADMIS

  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 17.02.2021, ora 13,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 18.02.2021  ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.


 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

 

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere vacanta din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala:

Sef Serviciu  - 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

10.03.2021

              15.03.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

 Băile Herculane

 

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 02.03.2021, ora 13,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomde licenţă sau echivalentă în domeniul mediului, administratie publica sau tehnice

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:  5 ani;

 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3.  c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 02.03.2021 ora 13,00
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  03.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 05.03.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 10.03.2021, ora 10
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 11.03.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 12.03.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 15.03.2021, ora 10
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 15.03.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 16.03.2021.
 • Rezultatele finale in data de 17.03.2021

 

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor  – persoana de contact Puie Monica

 – consilier superior - telefon: 0255/560.439.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordonanta nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Titlul I si II ale partii a V-a si Titlul I, II si III ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

8.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 1. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

  

ATRIBUTIILE POSTULUI

 1. a) asigură organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor ce se desfăşoară în cadrul compartimentelor funcţionale;
 2. b) reprezintă Serviciul Publicde Gospodarie Comunala al oarsului Baile Herculane în relaţiile profesionale cu instituţiile publice ce contribuie la realizarea atribuţiilor ce fac obiectul de activitate al acestui serviciu comunitar;
 3. c) reprezintă Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane în relaţiile cu conducerea Primăriei, Consiliului Local, aparatului de specialitate al primarului şi celelalte servicii publice locale, precum si in justitie si cu alte institutii si agenti economici din orasul Baile Herculane si din tara;
 4. d) verifică permanent şi complet modul în care se desfăşoară activităţile specifice, comparativ cu standardele şi programele stabilite;
 5. e) răspunde de organizarea serviciului in condiţiile de protecţie optimă a consumatorilor şi de concurenţă loială între agenţii economici;
 6. f) urmăreşte ca activitatea de prestări servicii intretinere si reparatii să se realizeze numai în spaţiile afectate fiecărei institutii publice, persoana fizica sau alt prestator de servicii şi interzice lucrarile care se executa fara a fi luate in prealabil normele minime de securitate si sanatate in munaca pe suprafaţa căilor de circulaţie (străzi, trotuare) sau parcări;
 7. g) răspunde de corecta administrare a serviciului prin intermediul sefilor de compartimente;
 8. j) vizeaza proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, precum şi lista de investiţii;
 9. k) întocmeşte propuneri privind stabilirea taxelor şi tarifelor specifice activităţiilor desfăşurate ce se supun aprobării Consiliului Local, la propunerea primarului;
 10. l) organizează controale la fiecare compartiment privind realitatea si corectitudinea taxării, inscrisurilor si lucrarilor;
 11. m) contrasemnează contractele de prestari servicii cu persoanele fizice, agenţii economici si institutiile publice;
 12. n) asigură organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a licitaţiilor privind achiziţionare de bunuri şi servicii pentru Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane;
 13. p) vizează, prin semnătură, toate rapoartele de specialitate ale serviciului înaintate spre discutare, avizare şi aprobare;
 14. q) semnează documentele întocmite conform prevederilor legale;
 15. r) urmăreşte desfăşurarea eficientă a relaţiilor cu publicul în cadrul compartimentelor din componenţa serviciului;

ş) verifică periodic modul de respectare a programului de lucru a personalului din subordine;

 1. t) asigură programarea şi efectuarea concediilor de odihnă de către personalul serviciului, astfel încât să se asigure realizarea activităţii fără disfuncţionalităţi;

ţ) îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de către Consiliul local.

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

concurs 22.02.2021 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii contractuale de executie vacante  de Servant pompier  din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 

Avand in vedere prevederile art. 20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

 

 • 2 posturi - Servant pompier

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

Iliescu Zaharia

6362/02.02.2021

ADMIS

 

2.

Trailescu- Stoichina Adrian -Nicu

6618/08.02.2021

ADMIS

 

 

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane,  pana in data 17.02.2021, ora 15:00.

Candidatii declarati  admisi se vor prezenta in data de 22.02.2021 ora 10:00, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix albastru si  cartea de identitate.

Afisat azi : 16.02.2021, ora  10.30.

 


ANUNȚ

 În contextul dezvoltării relațiilor bilaterale româno-austriece în județul nostru vă aducem la cunoștință informațiile de interes pentru potențialii investitori de pe raza UAT Băile Herculane. Aceste informații sunt cuprinse în newsletter-ul ambasadei ce poate fi consultat aici:

https://www.advantageaustria.org/ro/Startseite.ro.html

 


ANUNȚ

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat miercuri că deschide, în perioada 4 ianuarie – 4 mai 2021, o nouă sesiune de primire a proiectelor dedicată tinerilor fermieri din diaspora, alocarea financiară pentru această sesiune continuă fiind de 20 milioane de euro prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). 
 

Sprijinul se acordă în două tranșe pentru implementarea obiectivelor din Planul de afaceri și a condițiilor obligatorii.

20 milioane € alocate tinerilor fermieri din diaspora cu finanțare 100% nerambursabilă acordată tânărului fermier.

Valoarea sprijinului acordat tânărului fermier: 40000 - 50000 euro

Sprijinul se acordă în două tranșe pentru implementarea obiectivelor din Planul de afaceri și a condițiilor obligatorii.

Află mai multe aici: https://afir.info/


REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS

 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Prestari Servicii
 • sofer II – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

Borogean Constantin

270/01.02.2021

ADMIS

 

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane,  in data 11.02.2021.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 16.02.2021  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10  cu cartea de identitate si pix albastru.

Afisat azi : 10.02.2020


SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

 

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Prestari Servicii
 • Consilier IA – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

Iliescu Ovidiu Nicolae

306/05.02.2021

ADMIS

 

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane,  in data 11.02.2021.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 16.02.2021  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10  cu cartea de identitate si pix albastru.

Afisat azi : 10.02.2020


 


SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ AL ORAȘULUI BĂILE HERCULANE

A N U N Ț

 

DIN MOTIVE TEHNICE, ÎN DATA DE 11.02.2021, TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI NU VA FI EFECTUAT.

 

MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE

 

ANUNȚ
 
Dl.Ovidiu Rădoi  - Vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, aflat la Băile Herculane în data de 10.02.2021 va susține un program de audiențe pentru cetățenii din zona Băile Herculane, în intervalul orar 12 - 14 la sediul primăriei.
Cei interesați sunt rugați să se înscrie la numărul de tel. 0255-560439 sau prin trimiterea unei cereri de înscriere la adresa de email, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Formularul de cerere poate fi descărcat de aici:
 
 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

REZULTATE FINALE

 CONCURS

Compartiment Prestari Servicii

Muncitor calificat II (instalator) – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

BUCUR SOCRATE

84.50

ADMIS

 

Afisat azi ; 04.02.2021, ora  12,00

 


Rezultatele obţinute la  INTERVIU,

din data de 02.02.2021 pentru ocuparea  unor functii contractuale  din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala

 

 • Compartiment Prestari Servicii
 • Muncitor calificat II (instalator) – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

 PUNCTAJ  INTERVIU

ADMIS/RESPINS

1.

BUCUR SOCRATE

100

ADMIS

 

afisat astazi 03.02.2021 ora 09:00 

PMUD Herculane
 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru orasul Herculane este un document strategic, conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în oraș și în afara lui, pentru a avea un nivel de viață ridicat.

Printr-o planificare participativă, cu implicarea tuturor celor interesați se ajunge la un consens privind viitorul orașelor. În fiecare oraș este nevoie de o dezvoltare echilibrată și integrată a tuturor mijloacelor de transport. Un oraș trebuie să ofere aceeași libertate de mișcare tuturor, totodată este important să încurajeze trecerea la utilizarea de unor moduri de transport durabile

Pentru ca acest plan să vină în întâmpinarea nevoilor și dorințelor tuturor cetățenilor, este esențială implicarea. Astfel pot fi identificate problemele la nivel local, aspectele negative, dar și cele pozitive ale mobilității în Herculane.

Prezentul chestionar se adresează locuitorilor, celor care fac parte din viața citadină a orașului, în scopul identificării preferințelor de deplasare și ale aspectelor negative/pozitive în modul în care funcționează transportul în orașul dvs.

Pentru a reuși să aflăm cât mai multe informații referitoare la cele de mai sus, vă invităm să alocați 10 minute pentru a răspunde la întrebările de mai jos. Informațiile sunt confidențiale și vor fi folosite strict în scop statistic de către elaboratorii studiului, pentru a propune soluții care să conducă la o mai bună mobilitate loclă.

PMUD - Herculane:  https://forms.gle/aRp33djVcX1Mq2mJ9

Vă mulțumim! 


REZULTATE  FINALE

 

privind rezultatul concursului din data  01.02.2021 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad superior din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

 

 

Numele şi prenumele candidatului *

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

5.480/14.01.2021

74,01

87,67

161,68

ADMIS

*Numele si prenumele candidaților în ordine descrescatoare a punctajului final.


REZULTATE  INTERVIU

 la  interviul din data din data de 01.02.2021, ora 13,20 la concursul pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad superior din  cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

5.480/14.01.2021

87,67

ADMIS

 

Contestatia se depune  la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi 01.02.2021, ora 14,30

 
 

REZULTATE  PROBA SCRISA

 la  concursul din data 01.02.2021 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad superior din  cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/ RESPINS

1.

5.480/14.01.2021

74,01

ADMIS

 

Contestatie se poate depune la Compartimentul Resurse Umane,salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU  la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 01.02.2021,  ora 13,00

 


REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 29.01.2021

 • Compartiment Prestari Servicii
 • Muncitor calificat (instalator) – 1 post

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

BUCUR SOCRATE

69

ADMIS

 

    Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 01.02.2021, ora 13,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 02.02.2021  ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea a doua posturi vacante

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua  functii contractuale de executie vacante din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta:

2 posturi -  Servant pompier 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDATI ADMISI

DATA

22.02.2021 

              25.02.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

 Băile Herculane

 

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 11.02.2021, ora 16,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa  un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare:

- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- Certificat/atestat de calificare in meseria de servant pompier

- Vechime in munca   – 1 an

 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 11.02.2021 ora 16,00
 • Selectia dosarelor de concurs: 15.02.2021
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor  in data de  02.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 17.02.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 22.02.2021, ora 10
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 23.02.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 24.01.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 25.02.2021, ora 10
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 26.02.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 01.03.2021.
 • Rezultatele finale in data de 02.03.2021

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor  – persoana de contact Basu Felicia Petronela – consilier superior - telefon: 0255/560.439.

Bibliografia:

-Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

- Hotararea nr. 1579/2005, actualizata, pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare

-Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

- OUG nr.57/2019 privind Codul Administartiv partea a III-a Titlurile IV-VII

 

Atributiile  postului:

- Participă la convocările de instruire, consfătuire și schimburi de experiență organizate de conducerea instituției ;

- Participă la organizarea și desfașurarea acțiunilor de prevenire și stingere a incendiilor, eliminarea efectelor inundațiilor sau a altor situații de urgență de pe teritoriul localității.

- În cazul apariției unei stări de pericol, de incendiu sau explozii, ia de urgență legatura cu șeful formației de pompieri, cu conducerea Primăriei și cu unitatea de pompieri militari și cele de pompieri civili de pe teritoriul orașului;

- Controlează și ia măsuri pentru menținerea în stare de funcționare, în permanență și în orice anotimp, a utilajelor, accesorii, echipamentului de protecție și a sistemului de alarmare ;

- Colaborează cu formațiile de pompieri de pe raza localității și din localitățile limitrofe ;

- Participă efectiv în acțiunile de stingere a incendiilor și înlăturarea efectelor calamitățiilor naturale și catastrofale ;

- Cunoașterea și mânuirea exactă a accesoriilor din dotare și a modalității de acordare a primului ajutor sanitar persoanelor rănite sau axfisiate ;

- Întreține în stare de funcționare accesoriile și echipamentele din dotare ;

- Îndeplinește baremele de pregătire fizică prevăzute pentru grupa de vârstă din care fac parte ;

- Participă la cursurile de pregătire profesională lunară conform Legii 307/2006 ; Legii 481/2004 ;

- Nu are voie să părăsescă locul de muncă până la venirea schimbului și predarea tehnicii de luptă din dotare ;

- Gestionează și ține evidența mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, preluate pe bază de subinventar, asigurând buna păstrare și folosire a acestuia ;

- Să știe să folosescă și să păstreze în stare de funcționare accesoriile P.S.I. ;

- Participă la toate activitățile de pregătire de specialitate organizate cu formația ;

- Execută lucrări de întreținere a tehnicii de intervenție din dotare ;

- Respectă programul zilnic de activitate, regulamentul de ordine interioară și disciplina muncii ;

- Urmărește și pune în aplicare legislația nou apărută privind activitatea de pompieri civili ;

- Să cunoască rețeaua de hidranți exteriori și interiori din sectorul de competență al SVSU ;

- Răspunde de păstrarea secretului de serviciu și confidențialitatea datelor și documentelor ;

- Îndeplinește în condițiile legii și alte sarcini trasate de conducerea instituției ;

- Participă la salvarea persoanelor în urma producerii de situații de urgență ;

- Participă la alimentarea instalațiilor sau populației cu apă în situații limită, etc.

- Respectă timpul și parametrii de răspuns la intervenție.

- Pentru abateri, in exercitarea sarcinilor de serviciu și atribuțiilor de serviciu sau pentru îndeplinirea defectuoasă a lor, răspunde disciplinar, material sau penal, după caz.


ANUNȚ

In contextul aniversării a 70 de ani de la deschiderea spre semnare a Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale (CEDO), Ministerul Afacerilor Externe a promovat o serie de activități menite a marca acest moment aniversar, printre acestea regăsindu-se și inițiativa traducerii în limba româna a “Manualului Drepturilor Omului pentru Autoritățile Locale și Regionale – vol. 1 Combaterea Discriminarii”, elaborat la nivelul Congresulul Aulorltătilor Locale şi Reglonale din Conslul Europei.

Manualul este conceput pentru a servi drept instrument practic atât pentru reprezentanții aleși ai administrațiilor locale, cât și pentru personalul executiv din cadrul acestora și prezintă exemple de inițiativă implementate de către comunitățile locale cu scopul de a facilita schimbul de idei și experiența în domeniile respective.

Conținutul documentului se axează pe dreptul la nediscriminare în trei domenii, respectiv:

 • refugiații, solicitanții de azil, migranții și persoanele strămutate în interiorul țării lor;
 • romii și nomazii;
 • persoanele LGBTI;

și prezintă exemple de inițiative implementate de către comunitățile locale, cu scopul de a facilita schimbul de idei și experiență în domeniile de mai sus.

Manualul mai sus menționat poate fi acdesat, în versiunea tradusă și revizuită, pe link-ul:

http://ier.gov.ro/traduceri/drepturile-omului/ghiduri/


NOTIFICARE

 

 

 

publicat azi 28.01.2021 ora 12.00


REZULTAT SELECTIE DOSARE

la  concursul  organizat in data de  01.02.2021, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad superior din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

  

Avand in vedere prevederile art.50 si art. 67^1 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs intrunita in data de  26.01.2021, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

5.371/12.01.2021 

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile de vechime in specialitatea studiilor

2.

5.480/14.01.2021

ADMIS

-

3.

5.634/19.01.2021

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile de vechime in specialitatea studiilor

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare .

Candidatul declarat admis se va prezenta in data de 01.02.2021, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 26.01.2021, ora 14:00 


REZULTATE FINALE

 CONCURS 18.01.2021

 • Compartimentul Cultură – Bibliotecă Orășenească și Casa de Cultură
 • 1 post - Bibliotecar I 

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

PUNCTAJ  PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

Tomescu Livia

80 puncte

95 puncte

87,50  puncte

ADMIS

2.

Tauber Erno

 

55 puncte

93 puncte

74  puncte

RESPINS

 

Afișat astăzi: 26.01.2021, ora 9:00.


ANUNȚ OPRIRE APĂ

  în Băile Herculane

 

      Vă aducem la cunoștință că , în data de 25.01.2021, din cauza unei avarii apărute la un branșament, suntem nevoiți să afectăm alimentarea cu apă în Băile Herculane, de la intersecția cu podul Pecinișca pe str. Trandafirilor in jos și zona Gării.     

 Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la ora 12:50, până la ora 16.00

      Ne cerem scuze, pentru disconfortul și inconvenientele create, prin întreruperea furnizării apei potabile.

      Ulterior, orei 16.00, vă rugăm să ne semnalați orice neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei, la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau la Exploatarea Băile Herculane , tel. 0766341274.

 

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Compartimentului Prestari Servicii :

1 post -  Sofer II

1 post – Consilier IA

 CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

16.02.2021

18.02.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 08.02.2021, ora 12,00 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

Conditii specifice de participare:

          Sofer  II– 1 post

- studii medii/profesionale 

- permis de conducere categoria B, C, E

- vechime in munca minim  – 5 ani 

         

Consilier IA – 1 post

- studii superioare atestate cu diploma de licenta  in specializarea ecologie si protectia mediului

- vechime in munca minim  – 10 ani 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 Calendarul de desfăşurare al concursului:

Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 08.02.2021 ora 12,00

Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  10.02.2021

Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor in data de 11.02.2021

Sustinerea probei scrise in data de 16.02.2021, ora 10.00

Rezultatul probei scrise se va face in data de 16.02.2021 ora 14.00

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 17.02.2021

Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 18.02.2021, ora 10.00

Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 18.02.2021

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este  in data de 19.02.2021.

Rezultatele finale in data de 19.02.2021ora 13.00

 

 Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor  – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

 

BIBLIOGRAFIE – Sofer II

 1. OUG nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. HG nr. 1391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 

BIBLIOGRAFIE – consilie IA

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea

tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 

ATRIBUTIILE POSTULUI – sofer II

 - este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;

-  va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern de marfa si persoane;

- atat la plecarea cat si la sosirea din cursa verifica starea tehnica a autovehiculului , inclusiv anvelopele;

- urmareste permanent valabilitatea actelor autovehiculului din dotare;

- asigura curatenia in mijlocul de transport;

- nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;

- nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;

- la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator;

- la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii;

- comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie in care este implicat;

- soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la sef.

 

ATRIBUTIILE POSTULUI – consilier IA

-atributii de verificare a respectarii conditiilor de mediu ;

-sa evalueze impactul de mediu produs de institutie si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale;

-sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu;

-verificarea, monitorizarea si informarea cu privire la ecologizarea si salubrizarea malurilor raului Cerna;

-verificarea si monitorizarea zonelor unde sunt amplasate pubelele de gunoi menajer si informarea in vederea salubrizarii zonei;

-face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operationale si instructiuni de lucru necesare optimizarii activitatilor de protectie a mediului;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi  cele încredinţate de şeful ierarhic;


REZULTAT INTERVIU

 21.01.2021

 • Compartimentul Cultură – Bibliotecă Orășenească și Casa de Cultură
 • 1 post - Bibliotecar I 

 

Nr.

crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

Tomescu Livia

 

95

ADMIS

2.

Tauber Erno

 

93

ADMIS

 

Contestaţia se poate depune la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Arhivarea Documentelor până în data 25.01.2021, ora 9,30.

Afișat astăzi: 22.01.2021, ora  9:30


REZULTATE SELECTIE DOSARE

 CONCURS 21.01.2021 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Prestari Servicii
 • Muncitor calificat II (instalator)– 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

BUCUR SOCRATE

175/19.01.2021

ADMIS

 

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane,  in data 25.01.2021, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 29.01.2021  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10  cu cartea de identitate si pix albastru.

Afisat azi : 22.01.2020, ora  09:00


ANUNȚ

În vederea eliminării unei avarii apărute la conducta  principală   se
va opri furnizarea apei potabile in data de : 
 
21.01.2021 
 
de la ora 13:10 la 14.10
 
Vor fi afectaţi consumatorii din zona - Piața Hercules
 
 
 
Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către
personalul SC Aquacaraș  SA – Exploatarea Băile Herculane.
 
Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei, 
utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel.
0255/215643 sau 0766341274 si Exploatarea Băile Herculane la tel:
0768194964
 
Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.
 
CONDUCEREA SC AQUACARAS SA

ANUNȚ 

REZULTATE PROBA SCRISĂ

CONCURS 18.01.2021

 • Compartimentul Cultură – Bibliotecă Orășenească și Casa de Cultură
 • 1 post - Bibliotecar I 

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

Tauber Erno

55 puncte

ADMIS

2.

Tomescu Livia

 

80 puncte

ADMIS

3.

Negoescu Solomia Corina

 

46 puncte

RESPINS

 

Contestaţia se poate depune la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Arhivarea Documentelor până în data 20.01.01.2021, ora 9:30.

Candidaţii declaraţi admiși se vor prezenta în data de 21.01.2021,  ora 10:00,  la interviu -  sediul Primăriei Băile Herculane, Str. M. Eminescu, Nr.10,  cu pix  albastru și cartea de identitate.

Afișat astăzi: 19.01.2021, ora  9:30.


ANUNȚ

 

18.01.2021- OPRIRE APĂ în BĂILE HERCULANE-str.Nicolae Stoica de Hațeg

În vederea eliminării unei avarii apărute la conducta  principală   se va opri furnizarea apei potabile în data de : 

18.01.2021, 

de la ora 13.30 la 15.00

Vor fi afectaţi consumatorii de pe Str. Nicolae Stoica de Hațeg 

Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș  SA – Exploatarea Baile Herculane.

Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei,  utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau 0766341274 si Exploatarea Baile Herculane la tel: 0740154682

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA


ANUNȚ

REZULTATE SELECTIE DOSARE

concurs 18.01.2021 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante  de bibliotecar I din cadrul Compartimentului Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura  

Avand in vedere prevederile art. 20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura :
 • 1 post - Bibliotecar I 

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

Tauber Erno

5.063/05.01.2021

ADMIS

-

2.

Ghinescu Florina

 

5.152/06.01.2021

RESPINS

NU INDEPLINESTE CONDITIA DE  VECHIME IN MUNCA

3.

 

Tomescu Livia

5.190/07.01.2021

ADMIS

-         

4.

 

Negoescu Solomia Corina

5.205/07.01.2021

ADMIS

-         

5.

 

Popescu Oana Ramona

5.224/08.01.2021

RESPINS

NU INDEPLINESTE CONDITIA DE VECHIME IN MUNCA  SI STUDII


Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane,  pana in data 12.01.2021, ora 15:00.

Candidatii declarati  admisi se vor prezenta in data de 18.01.2021 ora 10:00, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix albastru si  cartea de identitate.

Afisat azi : 11.01.2021, ora  15:00.

 


ANUNȚ

materialele pot fi descarcate de aici:

Memoriu PUZ, U00 INCADRARE, U01 EXISTENT, U02 REGELMENTARI, U03 PROPRIETATEA, U04.1 MOBILARE, U04.2 MOBILARE, U04.3 MOBILARE, 

RLU PUZ Herculane

 

 


ANUNŢ CONCURS

de ocuparea unui post vacant

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Compartimentului Prestari Servicii :

1 post -  Muncitor calificat II - instalator

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

29.01.2021

02.02.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

 

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 21.01.2021, ora 12,00 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 Conditii specifice de participare:

- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- Certificat de calificare profesionala in meseria de instalator

- Vechime in munca minim  – 5 ani 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 21.01.2021 ora 12,00
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  22.01.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor in data de 25.01.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 29.01.2021, ora 10.00
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 29.01.2021 ora 13.30
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 01.02.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 02.02.2021, ora 10.00
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 02.02.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este in data de 03.02.2021.
 • Rezultatele finale in data de 04.02.2021

 Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor  – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordin nr. 818 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)", indicativ I9-2015
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

ATRIBUTIILE POSTULUI

 • verifica si asigura starea de functionare a instalatilor de canalizare, sanitare si a instalatiilor pentru stingerea incendiilor cu scopul de a identifica eventualele defectiuni;
 • identifica si analizeaza natura defectiunilor aparute si cauzele care le-au generat, defectele aparute sunt localizate si identificate dupa manifestari specifice neetanseitati la imbinari, colmatari, obturari;
 • instalatiile sunt verificate tehnic si functional pentru identificarea defectiunii;
 • identifica rapid si precis cauzele ce au produs defectarea pieselor sau subansamblele defecte, precum si materialelor;
 • propune solutii tehnice de remediere a defectelor constatate care sunt comunicate cu operativitate sefului ierarhic superior;
 • asigura conditiile necesare efectuarii lucrarilor de reparatie prin alegerea corespunzatoare a materialelor, pieselor si sculelor in raport cu defectiunea aparuta.
 • lucrarile de reparatii sunt efectuate conform normativelor si instructiunilor tehnice

 ale instalatiilor sanitare;


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 01.02.2021  pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad superior din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare – 1 post

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

01.02.2021

03.02.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 31.12.2020, ora 8,00 – 19.01.2021, ora 15,00.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Conditii specifice de participare la concurs

 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 7 ani

 

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560 439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

BIBLIOGRAFIA

Concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacanta

de consilier, clasa I, grad superior din cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

 

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

 

 1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (**republicată**), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 8.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

9.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

  

ATRIBUTIILE POSTULUI

 • Intocmeste ordine de plata catre trezorerie
 • Intocmeste receptiile aferente platilor catre trezorerie
 • Efectuarea platilor la termen, urmarirea executiei bugetare si incadrarea in prevederile bugetare aprobate
 • Verificarea zilnica a operatiunilor de casierie
 • Verificarea decontarilor zilnice
 • Opereaza in programul de contabilitate obligatiile de plata
 • Intocmirea corespondentei, a referatelor si a altor rapoarte
 • Participare la arhivarea documentelor in forma materiala si electronic
 • propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei si sporirea operativitatii in furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor;
 • raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care ii revin si asigura aplicarea corecta a acestora;
 • raspunde de respectarea normelor de conduita
 • raspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale si normelor interne;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici;
 • Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces
 • Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI.
 • Respecta Regulamentul de Ordine Interioara
 • Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
 • Respecta procedurile de lucru generale specifice institutiei
 •  

 EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

Operatiuni supuse controlului financiar preventiv:
a) angajamente legale si credite bugetare sau credite de angajament, dupa caz;
b) deschiderea si repartizarea de credite bugetare;
c) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;
d) ordonantarea cheltuielilor;
e) efectuarea de incasari in numerar;
f) constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si a stabilirii titlurilor de incasare;
g) reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de incasare;
h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentand contributia viitoare a Romaniei la acest organism;
i) recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite;
j) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
k) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
l) alte tipuri de operatiuni, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice 

publicat azi 31.12.2020.ora 13 


 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Compartimentului Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura :

1 post -  Bibliotecar I

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

18.01.2021 

              21.01.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

 Băile Herculane

 

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 08.01.2021, ora 13,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare:

- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- Vechime in munca minim  – 10 ani 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3.  c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 08.01.2021 ora 13,30
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  01.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 12.01.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 18.01.2021, ora 10
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 19.01.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 20.01.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 21.01.2021, ora 10
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 22.01.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 25.01.2021.
 • Rezultatele finale in data de 26.01.2021

 

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor  – persoana de contact Rostescu Anisoara – consilier superior - telefon: 0255/560.439.

  

BIBLIOGRAFIE

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a – III – a, Titlurile IV – VII.
 2. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Ordinul nr. 2062/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  

ATRIBUTIILE POSTULUI

 • Să pună la dispoziţie servicii şi sisteme de informaţii cititorilor în cadrul  bibliotecii ;
 • să descopere ce îi interesează pe cititori, să selecteze cărţile, revistele şi alte publicaţii care apar pentru bibliotecă ;
 • să ţină cataloage ale publicaţiilor din bibliotecă ;
 • să ţină întregistrările de documente cu privire la anumite publicaţii sau articole cu ajutorul computerului ;
 • să stabilesacă sistemul de informaţii în cadrul bibliotecii ;
 • să ofere servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorilor ;
 • să împrumute cărţi cititorilor, pe bază de fişe de împrumut  ;
 • să înregistreze fondul de carte în registrul de inventar, după descrirea bibliografică internaţională, standardizată a cărţilor curente  ;
 • să inventarieze ori de câte ori este nevoie fondul de carte ;
 • să facă propuneri de scoatere din inventar a fondului de carte degradat, sau cu termen expirat ;
 • să ajute cititorii în alegerea cărţilor cu o anumită temă, atunci cănd este solicitată ;
 • să ordoneze fondul de carte în rafturi după domenii şi ordine strict alfabetică ;
 • să îndeplinească şi alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei ;
 • să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririre de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităţilor sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea ;
 • să răspundă potrivit legii de îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin din funcţia pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce-i sunt delegate ;

 


ANUNȚ 

OPRIRE APĂ

în Băile Herculane 17.12.2020

 

Vă aducem la cunoștință că , în data de 17.12.2020, din cauza unei
avarii, suntem nevoiți să afectăm alimentarea cu apă în întreg
orașul Băile Herculane

Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la
ora 10:15, până la ora 13.30

Ne cerem scuze, pentru disconfortul și inconveniențele create,
prin întreruperea furnizării apei potabile.

Ulterior, orei 12.00, vă rugăm să ne semnalați orice
neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei,
la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau
0766341274 si la Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768194964

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

CONDUCEREA SC AQUACARAS SA


 ANUNȚ 

Primaria Baile Herculane, prin Serviciul Public de Gospodarie Comunala, compartimentul Transport Public Local, anunta cetatenii orasului, care pot beneficia de legitimatii de calatorie gratuita, ca incepand cu data de 15.12.2020 incepe eliberarea acestora pentru anul 2021.

Pentru a putea beneficia de Legitimatie de calatorie gratuita, persoanele care solicita aceasta trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele categorii :

- Veteranii si vaduvele de razboi, in conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994

- Persoanele persecutate din motive politice, in conformitate cu prevederile Decret-Legii nr.118/1990

- Luptatorii in Revolutia din decembrie 1989, in conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004

- Persoane cu grad de handicap grav si insotitorii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006          

- Pensionari si orice alte persoane cu varsta de peste 65 ani

- Minori

- Elevi

- Studenti

- Someri

Actele necesare pt. eliberarea legitimatiei de calatorie gratuita, in functie de categoria din care faceti parte, sunt :

            - Copie certificat nastere

            - Copie carte de identitate

- Documente doveditoare a statutului de veteran, luptator al revolutiei din 1989, persoana cu handicap

- Cupon pensie

- Adeverinta de elev/ student sau  carnetul de elev/student vizat

- Carnet de somer

 

IMPORTANT :         - Legitimatia de transport nu este transmisibila.

- Este obligatorie prezentarea legitimatiei de transport conducatorului auto la                                                                                                                   urcarea in mijlocul de transport si la cererea acestuia pentru control.   

         


ANUNȚ

Începând cu data de 01.12.2020, conform prevederilor O.U.G. nr.208/27.11.2020 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvetnului nr.70/2011 privind masurile de protective sociala in perioada sezonului rece, Direcţia de Asistenţă Socială Baile Herculane (DASBH) aduce la cunoştinţa celor interesaţi modificările intervenite la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.


            Astfel, limita maximă a venitului net pe membru de familie/persoană singură se majorează la 800 de lei de la 750 lei  pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

            Pentru intervalul de venituri 540,1 lei – 800 lei, cuantumul ajutorului lunar va fi de 20 lei/luna  pentru ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Cereri

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei pe o perioada cat mai mare din sezonul rece, solicitanţii au posibilitatea să înregistreze Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile nete realizate de membrii acesteia până în data de 20.12.2020, la sediul Primariei Baile Herculane din str.Mihai Eminescu, nr.10 – Directia de Asistenta Sociala, et.1, camera 4.


ANUNȚ

Întrerupere furnizare apă- in Băile Herculane, in  data  de
 
08.12.2020
 
Intre orele 12:15-14:15
 
 Stimați utilizatori, din Băile Herculane
 
     Vă aducem la cunoștință faptul că , în data de 08.12.2020, din
cauza unei avarii, suntem nevoiți să intrerupem alimentarea cu apă in
intreg orasul Baile Herculane.
 
Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la ora 12:15,
până la ora 14.15
 
      Ne cerem scuze cetatenilor si consumatorilor nostri, pentru
disconfortul și inconvenientele create, prin întreruperea furnizării
apei potabilă.
 
             Ulterior orei 14.15, vă rugăm să ne semnalați orice
neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei,
la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau la
Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768194964
 
                         Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere. 
 
                         CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA

 


ANUNȚ

În vederea eliminării unei avarii apărute la conducta  principală  se
va opri furnizarea apei potabile in data de :
08.12.2020,
de la ora 09.45 la 13.00
Vor fi afectaţi consumatorii din zona UGSR
 
Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către
personalul SC Aquacaraș  SA – Exploatarea Baile Herculane.
Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei, 
utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel.
0255/215643 sau 0766341274 si Exploatarea Baile Herculane la tel:
0740154682
Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.
 
CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA
 

REZULTATE FINALE

 CONCURS 25.11.2020    

 • Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane – Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate
 • 1 post - asistent medical debutant 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ  PROBA SCRISA

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

Lalescu Cristina Mihaela

73

87

80

ADMIS

 

Afisat azi ; 07.12.2020, ora 10,00


REZULTAT INTERVIU

 02.12.2020

 • Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane – Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate
 • 1 post - asistent medical debutant 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

Lalescu Cristina Mihaela

87  puncte

ADMIS

 

Contestatie se poate depune  la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 04.12.2020, ora 10,00

Afisat azi ; 03.12.2020, ora  9,00


 COMUNICAT

În urma recunoașterii oficiale de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a Rutei Cultural Turistice ”Pe urmele lui Hercules”, în perioada 11 – 16 octombrie 2020, o echipă a MEEMA s-a deplasat împreună cu ing. Dorin Bălteanu, autorul proiectului, pentru a filma obiectivele turistice de pe traseu.

          Filmările realizate au fost montate în cadrul unui videoclip de promovare a zonei care a fost postat pe facebook-ul Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene în Domeniul Turismului din cadrul MEEMA, întrunind, după numai o zi de la postare, peste 10.000 de vizualizări.

 

          Videoclipul de promovare ”Pe urmele lui Hercules” va fi promovat pe platformele digitale ale MEEMA și, de aici, va fi preluat de site-urile specializate ale Uniunii Europene, de site-ul oficial și de facebook-ul Primăriei Băile Herculane. De asemene, videoclipul realizat de specialiștii MEEMA, va fi distribuit  consiliilor județene și primăriilor localităților incluse în traseu și va fi prezentat la târgurile și expozițiile de turism, din țară și de peste hotare

Ruta Cultural Turistică ”Pe urmele lui Hercules” urmărește firul epic al Legendei lui Hercules și unește, pornind din bimilenara stațiune de pe Valea Cernei, Băile Herculane, destinații turistice din trei județe din sud – vestul ROMÂNIEI (CS, GJ, MH), având un patrimoniu natural (Parcul Național Domogled – Valea Cernei, Geoparcul Platoul Mehedinți, Parcul Natural Porțile de Fier), cultural (mânăstiri, mori pe apă), istoric (monumente istorice, muzee), cu mare potențial de dezvoltare turistică, cu scopul de a le promova dintr-o perspectivă atractivă din punct de vedere turistic, sub un singur brand și de a dezvolta un nou produs turistic

          Proiectul ”Pe urmele lui Hercules” propus de Primăria Băile Herculane se numără printre primele trei rute cultural turistice recunoscute oficial de către M.E.E.M.A., după Ruta Bisericilor de Lemn din Bihor (23 iunie 2020) și cea a județului Hunedoara, Din inima Daciei până în vatra străveche a pământului românesc (23 iulie 2020) dar, totodată este prima Rută Cultural Turistică dezvoltată pe plan național recunoscută de minister.

 

          Lansarea oficială a proiectului împreună cu videoclipul de promovare se va face la Băile Herculane, în cursul anului 2021, după ridicarea restricțiilor datorate crizei sanitare.

          Proiectul traseului ”Pe urmele lui Hercules”, realizat în urma unei activități susținute de documentare și cercetare apreciate, de către reprezenții oficiali ai M.E.E.M.A., propune o călătorie în timp, în preistorie, având la bază Legenda lui Hercules, despre care Mircea Eliade spunea că:

 

          ”…povesteşte o istorie sacră, relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial, în timpul fabulos al începuturilor”.


REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 25.11.2020

-        Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane – Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate

-        1 post -  asistent medical debutant 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

Lalescu Cristina Mihaela

73 puncte

ADMIS

 

Contestatia se poate depune la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor pana in data 27.11.2020, ora  12,00.

Candidata declarata admisa se va prezenta in data de 02.12.2020  ora 10,  la interviu -  sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 26.11.2020, ora  9,30 


ANUNȚ

Apa potabila

Întrerupere furnizare apă în Băile Herculane,  în data de 25.11.2020 între orele 09:30-15:30

Stimați utilizatori, din Băile Herculane

Vă aducem la cunoștință faptul că , în data de 25.11.2020, din

cauza unei avarii, suntem nevoiți să intrerupem alimentarea cu apă în întreg orașul Băile Herculane.

Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la ora 09:30, până la ora 15.30

Ne cerem scuze cetățenilor și consumatorilor noștrii, pentru

disconfortul și inconvenientele create, prin întreruperea furnizării apei potabile. 

Ulterior orei 15:30, vă rugăm să ne semnalați orice neconformitate a

caracteristicilor de aspect și miros, ale apei, la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau 0766341274

la Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768194964

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere. CONDUCEREA SC AQUACARAS SA

 


REZULTATE CONTESTATII

concurs 25.11.2020 - Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane –

Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate

Avand in vedere prevederile art.32 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-        Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane – Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate

-        1 post - asistent medical debutant

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL CONTESTATIEI REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII CONTESTATIEI
1.

Blidariu Ana Maria

16.718/23.11.2020 RESPINS LIPSA CERTIFICAT DE ATESTARE CALIFICARE COMPETENTA DIGITALA

2.

Oprescu Maria 16.738/23.11.2020 RESPINS DEPUS CERTIFICATUL DE MEMBRU AL OAMGMAMR IN DATA DE 23.11.2020, DUPA TERMENUL LEGAL STABILIT IN ANUNTUL NR. 15.835/03.11.2020, RESPECTIV DATA DE 17.11.2020 ORA 15,30

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 25.11.2020 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi : 24.11.2020, ora 12,30

 
 

Anunt Oprire Apa in Pecinisca- Baile Herculane-23.11.2020
 
 Vă aducem la cunoștință că , în data de 23.11.2020, din cauza unei
avarii, suntem nevoiți să afectăm alimentarea cu apă, din Baile
Herculane in Pecinisca
 
    Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la
ora 13:45 până la ora 14:45
 
      Ne cerem scuze, pentru disconfortul și inconvenientele create,
prin întreruperea furnizării apei potabile.
 
      Ulterior, orei 14:45, vă rugăm să ne semnalați orice
neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei,
la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643
 
0766341274sau la Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768194964
 
Mulţumim cetăţenilor din aceasta zona pentru înţelegere.
 
CONDUCEREA SC AQUACARAS SA

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

concurs 25.11.2020 - Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane –

Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-        Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane – Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate

-        1 post - asistent medical debutant

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. Lalescu Cristina Mihaela 16.160/10.11.2020 ADMIS -
2.

Blidariu Ana Maria

16.246/11.11.2020 RESPINS LIPSA CERTIFICAT DE ATESTARE CALIFICARE COMPETENTA DIGITALA

3.

Muica Maria Livia 16.347/13.11.2020 RESPINS LIPSA CERTIFICAT DE ATESTARE CALIFICARE COMPETENTA DIGITALA

4.

Dancau Mariana

16.379/13.11.2020

RESPINS LIPSA CERTIFICAT REATESTARE PROFESIONALA CONFORM OUG NR. 144/2008

5.

Oprescu Stana 16.471/17.11.2020 ADMIS -

6.

Oprescu Maria 16.492/17.11.2020 RESPINS LIPSA CERIFICAT DE MEMBRU AL OAMGMAMR

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 23.11.2020

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 25.11.2020 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi : 20.11.2020, ora 13,30

 

ANUNȚ

 

 angajare1

angajare2

DESCARCĂ
CERERE ANGAJARE

pdf download

 


ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA AL ORASULUI BAILE HERCULANE

ADUCE LA CUNOSTIINTA CETATENILOR CA INCEPAND CU DATA DE 21.11.2020, DIN CAUZA SCADERII NUMARULUI DE CALATORI, TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL VA FUNCTIONA DUPA URMATORUL PROGRAM:

LUNI - DUMINICA

ORA PLECARE GARA

(STATIE CFR)

ORA PLECARE CENTRU

(PIATA HERCULES)

6:15 6:45
7:15 7:45
8:15 8:45
9:15 9:45
10:30 11:15
11:50 12:15
12:50 13:15
14:00 14:30
15:45 16:15
16:45 17:15

ANUNȚ

U.A.T. Baile Herculane va desfășura în perioada 11.11.2020-16.11.2020, distribuirea tichetelor sociale/card masă caldă, care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - P.O.A.D., finanțat prin fonduri de la Uniunea Europeană.

În  conformitate cu prevederile OUG 115/16.07.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate  care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, beneficiarii programului, prevăzuți la art. 3, alin. (2), lit. a) sunt:

●   persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii.

În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizaţii sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depăşeşte valoarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aceştia nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.

Tichetele sociale/card masă caldă vor fi distribuite în incinta Primariei Baile Herculane, Directia de Asistenta Sociala, strada Mihai Eminescu nr.10, et.1, camera 4. Informatii suplimentare la telefon 0255 560439

Totodată, beneficiarii OUG 115/2020, în momentul ridicării tichetelor sociale/card masă caldă trebuie să prezinte următoarele documente:

►                cartea de identitate a titularului în original și copie împreună cu fotocopia ultimului cupon de pensie;

 


ANUNȚ

 
10.11.2020- OPRIRE APĂ BAILE HERCULANE  -  str.Simincea si zona Garii
 
În vederea eliminării unei avarii apărute la conducta  principală se va
opri furnizarea apei potabile in data de :
 
10.11.2020,
de la ora 10.00 la 11.30
Vor fi afectaţi consumatorii de pe Str. Simincea si zona Garii
 
Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către
personalul SC Aquacaraș  SA – Exploatarea Baile Herculane.
Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei, 
utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel.
0255/215643, Exploatarea Baile Herculane la tel: 0255/ 561 115.
 
Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.
 
CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA

delimitari sectii de votare 003

delimitari sectii de votare 004


hc1

hc2

hc3

 

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane - Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate :

-        1 post - asistent medical debutant

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA    
ORA 10,00 10,00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

Băile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 17.11.2020, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare:

- Diploma de bacalaureat

- Diploma de scoala postliceala ( specialitatea asistent medical generalist)

- Competenta in utilizarea calculatorului si tehnologia informatiei (atestat, curs, competenta digitala, etc.)

- Conditiile minime de vechime necesare – nu e cazul

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

           c) Copia certificatului de nastere;

d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);

e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;

f) Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs si copie a asigurarii de malprazis in termenul de valabilitate;

g) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;

h) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

i) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul de desfăşurare al concursului:

-        Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 17.11.2020 ora 15,30

-        Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor pana in data de 20.11.2020

-        Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 23.11.2020

-        Sustinerea probei scrise in data de 25.11.2020, ora 10

-        Rezultatul probei scrise se va face in data de 26.11.2020

-        Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 27.11.2020

-        Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 02.12.2020, ora 10

-        Rezultatul probei inteviu se va face in data de 03.12.2020

-        Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 04.12.2020.

-        Rezultatele finale în data de 07.12.2020

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier superior - telefon: 0255/560.439.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. 1.Ordinul MSP nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenti
 2. 2.Ordinul nr. 5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 3. 3.OUG nr. 144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 4. 4.OMS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
 5. 5.OMS nr. 1.101/2016 rivind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 6. 6.Legea nr. 46/2003 privind drepturilor pacientului
 7. 7.OMS nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/200

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

 • Efectuarea zilnica a controlului medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea in colectivitate;
 • Participarea la intocmirea meniului zilnic avand grija sa se respecte gramajele conform retetarelor, normale de calitate a alimentelor si semnarea foii de alimentatie zilnica;
 • Consemnarea zilnica intr-un caiet special destinat, starea de igiena a blocului alimentar, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mancarii, igiena individuala si starea de sanatate a personalului blocului alimentar;
 • Supravegherea la prelevarea zilnica a probelor de mancare;
 • Supravegherea zilnica a respectarii normelor de igiena din gradinita (sali de grupa ,bloc alimentar, dormitoare, grupuri sanitare, spalatorie, curte);
 • Supravegherea starii de sanatate si de igiena individuala a copiilor (in caz de nevoie anuntand medicul, ambulanta si familia prescolarului, luand totodata masurile de urgenta);
 • Supravegherea modului in care se respecta igiena individuala a copiilor in timpul spalarii acestora si la servirea mesei, supravegherea respectarii orelor de somn si jocuri ale copiilor si conditiile in care se realizeaza colaborand cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la prescolari;
 • Izolarea copiilor suspecti de boli transmisibile, supravegherea focarelor de boli transmisibile luand masurile antiepidemice fata de contacti, supravegherea dezinfectiilor si supravegherea reprimirii copiilor in gradinita doar cu aviz epidemiologic favorabil de la medicul de familie;
 • raportari la DSP;
 • Supravegherea examinarilor medicale periodice a personalului angajat conform normelor;
 • Efectuarea de raportari de statistica sanitara;
 • Completarea stocului de medicamente si materiale sanitare necesare si gestionarea conform normelor MS, a instrumentarului, materialelor sanitare si a medicamentelor raspunzand de utilizarea lor corecta;
 • Efectuarea examinarilor de bilant (efectuand) de doua ori pe an (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuitatii vizuale si auditive) ale prescolarilor urmarind aprecierea corecta de catre educatoare a dezvoltarii neuro-psihomotorie si a limbajului copiilor care urmeaza sa fie inscrisi in clasa pregatitoare
 • Efectuarea de activitati educative pentru sanatate cu copii, parintii si cu personalul din unitate;
 • Obligatia de a respecta Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, in conformitate cu Legislatia in vigoare;
 • Indeplineste orice alta atributie in limita scopului postului.

 

 


A N U N T

          Incepand cu data de 21.10.2020 Primaria orasului Baile Herculane, prin Directia de Asistenta Sociala demareaza actiunea de distribuire a mastilor de protectie in conformitate cu dispozitiile OUG nr.78/2020.

          Potrivit cadrului normativ, beneficiaza de masti de protectie urmatoarele categorii de persoane:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          Fiecare persoana beneficiara va primi un numar de 50 de masti.

          Mastile de protectie vor fi distribuite in baza B.I/C.I. de catre Directia de Asistenta Sociala, in intervalul orar 9-14.

          Telefon contact: 0255/560 439 - tasta 8.

 


ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA AL ORASULUI BAILE HERCULANE

ADUCE LA CUNOSTIINTA CALATORILOR CA IN DATA DE

22.10.2020

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL NU POATE FI EFECTUAT, DIN MOTIVE TEHNICE

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE SI NE CEREM SCUZE

PENTRU DISCONFORTUL CREAT

 


Hotararea CJSU CS nr.32 din  13.10.2020

H covid1

H covid2

H covid3

 

 


13.10.2020 Întrerupere furnizare apă în Băile Herculane-str. Zăvoiului

Stimați utilizatori, din Băile Herculane,

str.Zăvoiului

UPDATE 13.10.2020, ora 09.00

Datorită condiții lor admosferice nefavorabile, amânăm intervenția
pentru mâine,

14.10.2020, în același interval orar:

09.00-14.00

Vă aducem la cunoștință că , în data de

13.10.2020,

datorită unei avarii, suntem nevoiți să afectăm alimentarea cu apă pe .
str.Zăvoiului

Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei

de la ora 09.00, până la ora 14.00

Ne cerem scuze, pentru disconfortul și inconvenientele create,
prin întreruperea furnizării apei potabilă.

Ulterior, orei 14.00, vă rugăm să ne semnalați orice
neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei, la
Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau la
Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768301509

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.


Hotarare CJSU CS nr.29

privind măsuri pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul județului Caraș-Severin

29 1a

29 1b

29 1c

 


Hotarare CJSU CS nr.28

privind măsuri pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul localităților unde rata de incidență depășește 1,5 la 1000 locuitori

28 1a

28 1b

28 1c

28 1d

28 1e

 

 


ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA AL ORASULUI BAILE HERCULANE

ADUCE LA CUNOSTIINTA CALATORILOR CA IN DATA DE

05.10.2020

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL NU POATE FI EFECTUAT, DIN MOTIVE TEHNICE

 

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE SI NE CEREM SCUZE

PENTRU DISCONFORTUL CREAT

 


COMUNICAT

 

Prin adresa cu nr. 33299/ERP/28.08.2020 emisă de Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene în Domeniul Turismului din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), Primăria Băile Herculane a fost informată că, în urma analizării documentației depuse se recunoaște traseul ”Pe urmele lui Hercules”, drept Rută Cultural Turistică dezvoltată pe plan național.

            Programul european privind rutele culturale a fost creat în anul 1987, având ca scop evidențierea existenței unui patrimoniu comun, M.E.E.M.A. fiind membru al Acordului Parțial Extins privind Rutele Culturale Certificat de Consiliul Europei.

            Dezvoltarea rutelor culturale reprezintă un concept complex ce îmbină punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, culturale, de artă, a moștenirii istorice, cu dezvoltarea turismului și stimularea dezvoltării economice și sociale locale.

           

            Conceput ca instrument de promovare și dezvoltare a unui nou produs turistic, la nivel local, regional și național, proiectul Rutei Cultural Turistice ”Pe urmele lui Hercules” are drept scop punerea în valoare a obiectivelor culturale și istorice din zona Podișului Mehedinți, Valea Cernei, Clisura Dunării

            Ruta Cultural Turistică ”Pe urmele lui Hercules” urmărește firul epic al Legendei lui Hercules și unește, pornind din bimilenara stațiune de pe Valea Cernei, Băile Herculane, destinații turistice din trei județe din sud – vestul ROMÂNIEI (CS, GJ, MH), având un patrimoniu natural (Parcul Național Domogled – Valea Cernei, Geoparcul Platoul Mehedinți, Parcul Natural Porțile de Fier), cultural (mânăstiri, mori pe apă), istoric (monumente istorice, muzee), cu mare potențial de dezvoltare turistică, cu scopul de a le promova dintr-o perspectivă atractivă din punct de vedere turistic, sub un singur brand și de a dezvolta un nou produs turistic.

            Traseul propus de Primăria Băile Herculane se numără printre primele trei rute cultural turistice recunoscute de către M.E.E.M.A., după Ruta Bisericilor de Lemn din Bihor (23 iunie 2020) și cea a județului Hunedoara, Din inima Daciei până în vatra străveche a pământului românesc (23 iulie 2020) dar, totodată este prima Rută Cultural Turistică dezvoltată pe plan național recunoscută de minister. În urma recunoașterii traseului propus, reprezentanții M.E.E.M.A. vor veni împreună cu o echipă de filmare profesionistă să filmeze obiectivele turistice din cadrul Rutei Cultural Turistice în scopul realizării unui video clip de prezentare ce va fi promovat pe canalele mass -media, pe site-ul și facebook-ul oficial al MEEMA.

            Proiectul traseului ”Pe urmele lui Hercules”, realizat în urma unei activități susținute de documentare și cercetare apreciate în adresa menționată, de către reprezentantul oficial al M.E.E.M.A., propune o călătorie în timp, în preistorie, având la bază Legenda lui Hercules, despre care Mircea Eliade spunea că:

            ”…povesteşte o istorie sacră, relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial, în timpul fabulos al începuturilor”.

BH3

 


ANUNȚ

          Incepand cu data de 21.09.2020 Primaria orasului Baile Herculane, prin Directia de Asistenta Sociala demareaza actiunea de distribuire a mastilor de protectie in conformitate cu dispozitiile OUG nr.78/2020.

          Potrivit cadrului normativ, beneficiaza de masti de protectie urmatoarele categorii de persoane:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          Fiecare persoana beneficiara va primi un numar de 50 de masti.

          Mastile de protectie vor fi distribuite in baza B.I/C.I. de catre Directia de Asistenta Sociala, in intervalul orar 9-14.

          Telefon contact: 0255/560 439 - tasta 8.


ANUNȚ

Avand in vedere prevederile art. II ale Legii nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial nr. 850/16.09.2020, cu data intrarii in vigoare 19.09.2020, se anuleaza procedura de incadrare de personal medical pentru ocuparea, fara concurs, pe perioada determinata, a unui post vacant de asistent medical debutant in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane - Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate, urmand a se demara procedura de concurs potrivit prevederilor HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

afisat azi 17.09.2020 ora 13


ANUNȚ

delimitari sectii de votare 001

delimitari sectii de votare 002

 

 

 


ANUNȚ

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice si deschiderea noului an scolar incepand cu data de 14.09.2020, Primaria orasului Baile Herculane, cu sediul in str. M. Eminescu nr. 10, initiaza procedura de incadrare de personal medical conform prevederilor art. 27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si prevederile Hotararii nr. 782 din 14 septembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si adresa Gradinitei “Floare de colt” Baile Herculane nr. 387/03.09.2020 , inregistrata la Primaria Baile Herculane sub nr. 13.777/04.09.2020, pentru ocuparea, fara concurs, pe perioada determinata, a unui post vacant, astfel:

-        1 post asistent medical debutant in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane - Compartiment de Asistenta Medicala - Sanatate.

Conditii generale :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice :

 1. Diploma de studii medii
 2. Diploma de scoala postliceala (absolvenți ai școlii postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist)
 3. Cursuri de perfectionare in domeniul igienei, nutritiei ( atestat, certificat) – constituie avantaj
 4. Competenta in utilizarea calculatorului si tehnologia informatiei (atestat, curs, competenta digitala, etc.)
 5. Conditiile minime de vechime necesare – nu e cazul

Pentru inscrierea la selectia realizata in vederea inscrierii se vor prezenta urmatoarele documente:

a) Cerere de inscriere (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

           c) Copia certificatului de nastere;

d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);

e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;

f) Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs si copie a asigurarii de malprazis in termenul de valabilitate;

g) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;

h) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

i) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j) curriculum vitae – model europass.

Actele prevăzute de la lit. b) la g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se depun la Compartimentului Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor, incepand cu data de 16.09.2020 , pana la data de 18.09.2020. Programul de depunere al dosarelor : miercuri - joi – 9,00 - 16,00, vineri – 9,00 – 13,30 .

Probele stabilite pentru ocuparea fara concurs a postului vacant mentionat mai sus se vor desfasura la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr. 10, astfel :

1.Selectia dosarelor de inscriere – in data de 22.09.2020, ora 14,00 pe pagina de internet a institutiei.

2. Interviul – data de sustinere a interviului se va stabili odata cu afisarea rezultatelor selectiei dosarelor, in cazul in care se depun mai multe dosare pe un singur post.

Informatii suplimentare se por obtine la telefon 0255/560. 439.

Raporturile juridice incheiate potrivit art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inceteaza de drept la 30 de zile de la incetarea starii de alerta.

 

afisat azi 16.09.2020 ora 09:00


ANUNȚ

 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA AL ORASULUI BAILE HERCULANE

ADUCE LA CUNOSTIINTA CALATORILOR CA IN DATA DE 16.09.2020 IN INTERVALUL ORAR 06:15 – 14:15

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL NU VA FI EFECTUAT, DIN MOTIVE TEHNICE

 

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE SI NE CEREM SCUZE

PENTRU DISCONFORTUL CREAT

 

 


ANUNȚ

Primăria Băile Herculane împreună cu UNIUNEA AUTORILOR SI REALIZATORILOR DE FILM DIN ROMÂNIA și CASA DE CULTURĂ GEORGE SURU - Caransebeș, vă invită la FILM, începând de astăzi, în fiecare seară cu începere de la ora 21, în perioada 01 - 09 septembrie 2020.

Spectacolele sunt cu intrare liberă și se vor desfășura în fiecare seară în Parcul Central. Programul este cel afișat pe afiș.

Vă dorim vizionare plăcută!

afis festival film

 


ANUNȚ

DISPOZITIE AFISAJ ELECTORAL 2020 2 


ANUNȚ

În urma analizei situaţiei epidemiologice din judeţul nostru, CJSU Caraş-Severin a adoptat Hotărârea nr. 18, din 03 august 2020 care prevede următoarele măsuri:

Art. 1. (1). Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi: piețe agroalimentare, târguri, expoziţii, târguri de produse tradiţionale şi vânzare de alte bunuri, piețe de vechituri, zone de așteptare (stații de autobuz, de autocar, peroane, gări şi autogări şi altele asemenea), în punctele de trecere a frontierei, la serbări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, evenimente sportive, alte evenimente publice. 

            (2). De asemenea, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, la obiectivele turistice şi alte spaţii publice deschise, numai în situaţia în care nu se poate respecta distanţarea fizică în conformitate cu prevederile legale.

            (3). În piețele agroalimentare, comercianții vor purta mănuși și măști de protecție.

Art. 2. Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se află pe terenul de sport.

Art. 3. Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către stafful tehnic și tot personalul care participă la evenimente, cu excepția prevăzută la art. 2.

Art. 4. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă asigură implementarea prevederilor prezentei Hotărâri şi împreună cu administratorii / proprietarii spaţiilor publice deschise, stabilite potrivit art.1, au obligaţia de a afişa la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Art. 5. Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către toate instituţiile cu atribuţii de control în acest sens, conform competențelor legale.

Aceste măsuri devin obligatorii pe perioada stării de alertă, începând cu data de 04 august 2020.

De asemenea, deoarece s-a constatat o aglomerare de persoane după orele 23,00 în spaţii publice deschise, respectiv: terase, cluburi, baruri şi altele asemenea precum şi la operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, existând riscul de răspândire comunitară intensă a virusului SARS-CoV-2, prin Hotărârea CJSU nr. 19, din 03 august 2020, se solicită Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, aprobarea pentru judeţul Caraş-Severin, a următoarelor măsuri:

-interzicerea comercializării şi consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate (terase, cluburi, baruri şi altele asemenea) dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi / sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în intervalul orar 24,00 – 06,00;

-se interzice desfăşurarea activităţii cu publicul pentru operatorii economici care derulează activităţi de jocuri de noroc, în intervalul orar 24,00 – 06,00.

           Aceste măsuri suplimentare de protecţie au fost luate cu scopul de a stopa răspândirea SARS CoV-2 în rândul cetăţenilor din Caraş-Severin.

            Prefectul Cristian Gâfu solicită cetăţenilor judeţului să respecte cu stricteţe toate normele sanitare, precum şi distanţarea fizică, să evite locurile aglomerate şi să poarte  în mod corect măştile de protecţie.

            Populaţia este atenţionată că nerespectarea acestor reguli va duce fără doar şi poate la creşterea numărului de persoane infectate cu noul coronavirus şi va atrage măsuri restrictive suplimentare.

      BIROUL DE PRESĂ AL PREFECTURII CARAŞ-SEVERIN


ANUNȚ

Primaria Baile Herculane anunta urmatoarele categorii de persoane :

 1. Familiile si pesoanele singure beneficiare de venit minim garantat potrivit Legii 416/2001,
 2. Familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei potrivit legii nr.277/2010

ca actiunea de distribuire a pachetelor cu ajutoare alimentare in cadrul programului POAD 2020 incepe in data de 03.08.2020.

                   Produsele pot fi ridicate de catre titular in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00-16,00 (luni-joi) si intre orele 10,00-13,30 (vineri) de la Asezamant Cultural Pecinisca, str.Pecinisca, nr.30.

publicat azi: 31.07.2020


ANUNȚ

Primaria Baile Herculane anunta urmatoarele categorii de persoane :

 1. Familiile si pesoanele singure beneficiare de venit minim garantat potrivit Legii 416/2001,
 2. Familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei potrivit legii nr.277/2010

ca actiunea de distribuire a produselor de igiena transa II in cadrul programuluiPOAD 2020 incepe in data de 19.06.2020.

                   Produsele pot fi ridicate de catre titular in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00-16,00 (luni-joi) si intre orele 10,00-13,30 (vineri) de la Asezamant Cultural Pecinisca, str.Pecinisca, nr.30.

 

 


ANUNT COLECTIV nr.10445/10.06.2020

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. KING ALPIN SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3706/27.05.2020
2. I-MARIUS PETROL-CLEAN SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3702/27.05.2020
3. MOUTARDI SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3723/28.05.2020
4. FABIANA’S MUSIQUE SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.36946/26.05.2020
5. BRIANA-KARINA PASCU SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3716/28.05.2020
6. ASOCIATIA PRO PET Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3718/28.05.2020
7. IMC MARIO TRANS BELLA SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3703/27.05.2020
8. COLEUS EXIM SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3711/28.05.2020

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 10.06.2020.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 


ANUNT

          Primaria Baile Herculane, creează premisele revenirii treptate la normalitate, în cadrul unui plan de măsuri  – vizând reluarea vieţii economice şi sociale în orasul nostru. Unul dintre principalele obiective ale acestui plan îl reprezintă modalitatea de organizare și utilizare a serviciului de transport public local asigurat de Serviciul Public de Gospodarie Comunala, în două etape – una intermediară, în perioada 01.06.2020 – 21.06.2020, urmată de revenirea la un program mai amplu din data de 22.06.2020.

- in pregătirea adoptării şi punerii în aplicare a acestui plan, începând din 01.06.2020 transportul local va functiona conform graficului de mai jos:

ORA PLECARE GARA

(STATIE CFR)

ORA PLACARE CENTRU

(STATIE PIATA HERCULES)

6:30 7:00