Primăria Băile Herculane

  
  
  

REZULTAT SELECTIE DOSARE

la  concursul  organizat in data de  01.02.2021, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad superior din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane

  

Avand in vedere prevederile art.50 si art. 67^1 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs intrunita in data de  26.01.2021, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt.

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

5.371/12.01.2021 

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile de vechime in specialitatea studiilor

2.

5.480/14.01.2021

ADMIS

-

3.

5.634/19.01.2021

RESPINS

Nu sunt indeplinite conditiile de vechime in specialitatea studiilor

 

Contestatiile se depun  la Compartimentul Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor in 24 de ore de la afisare .

Candidatul declarat admis se va prezenta in data de 01.02.2021, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 26.01.2021, ora 14:00 


REZULTATE FINALE

 CONCURS 18.01.2021

 • Compartimentul Cultură – Bibliotecă Orășenească și Casa de Cultură
 • 1 post - Bibliotecar I 

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

PUNCTAJ  PROBA SCRISĂ

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

Tomescu Livia

80 puncte

95 puncte

87,50  puncte

ADMIS

2.

Tauber Erno

 

55 puncte

93 puncte

74  puncte

RESPINS

 

Afișat astăzi: 26.01.2021, ora 9:00.


ANUNȚ OPRIRE APĂ

  în Băile Herculane

 

      Vă aducem la cunoștință că , în data de 25.01.2021, din cauza unei avarii apărute la un branșament, suntem nevoiți să afectăm alimentarea cu apă în Băile Herculane, de la intersecția cu podul Pecinișca pe str. Trandafirilor in jos și zona Gării.     

 Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la ora 12:50, până la ora 16.00

      Ne cerem scuze, pentru disconfortul și inconvenientele create, prin întreruperea furnizării apei potabile.

      Ulterior, orei 16.00, vă rugăm să ne semnalați orice neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei, la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau la Exploatarea Băile Herculane , tel. 0766341274.

 

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Compartimentului Prestari Servicii :

1 post -  Sofer II

1 post – Consilier IA

 CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

16.02.2021

18.02.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 08.02.2021, ora 12,00 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

Conditii specifice de participare:

          Sofer  II– 1 post

- studii medii/profesionale 

- permis de conducere categoria B, C, E

- vechime in munca minim  – 5 ani 

         

Consilier IA – 1 post

- studii superioare atestate cu diploma de licenta  in specializarea ecologie si protectia mediului

- vechime in munca minim  – 10 ani 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 Calendarul de desfăşurare al concursului:

Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 08.02.2021 ora 12,00

Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  10.02.2021

Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor in data de 11.02.2021

Sustinerea probei scrise in data de 16.02.2021, ora 10.00

Rezultatul probei scrise se va face in data de 16.02.2021 ora 14.00

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 17.02.2021

Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 18.02.2021, ora 10.00

Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 18.02.2021

Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este  in data de 19.02.2021.

Rezultatele finale in data de 19.02.2021ora 13.00

 

 Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor  – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

 

BIBLIOGRAFIE – Sofer II

 1. OUG nr. 195/2002privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. HG nr. 1391/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 

BIBLIOGRAFIE – consilie IA

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea

tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanta de Urgenta  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 

ATRIBUTIILE POSTULUI – sofer II

 - este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;

-  va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic intern de marfa si persoane;

- atat la plecarea cat si la sosirea din cursa verifica starea tehnica a autovehiculului , inclusiv anvelopele;

- urmareste permanent valabilitatea actelor autovehiculului din dotare;

- asigura curatenia in mijlocul de transport;

- nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;

- nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;

- la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator;

- la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii;

- comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulatie in care este implicat;

- soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la sef.

 

ATRIBUTIILE POSTULUI – consilier IA

-atributii de verificare a respectarii conditiilor de mediu ;

-sa evalueze impactul de mediu produs de institutie si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale;

-sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu;

-verificarea, monitorizarea si informarea cu privire la ecologizarea si salubrizarea malurilor raului Cerna;

-verificarea si monitorizarea zonelor unde sunt amplasate pubelele de gunoi menajer si informarea in vederea salubrizarii zonei;

-face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operationale si instructiuni de lucru necesare optimizarii activitatilor de protectie a mediului;

-îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative, precum şi  cele încredinţate de şeful ierarhic;


REZULTAT INTERVIU

 21.01.2021

 • Compartimentul Cultură – Bibliotecă Orășenească și Casa de Cultură
 • 1 post - Bibliotecar I 

 

Nr.

crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

Tomescu Livia

 

95

ADMIS

2.

Tauber Erno

 

93

ADMIS

 

Contestaţia se poate depune la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Arhivarea Documentelor până în data 25.01.2021, ora 9,30.

Afișat astăzi: 22.01.2021, ora  9:30


REZULTATE SELECTIE DOSARE

 CONCURS 21.01.2021 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Prestari Servicii
 • Muncitor calificat II (instalator)– 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME

Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

BUCUR SOCRATE

175/19.01.2021

ADMIS

 

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane,  in data 25.01.2021, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 29.01.2021  ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10  cu cartea de identitate si pix albastru.

Afisat azi : 22.01.2020, ora  09:00


ANUNȚ

În vederea eliminării unei avarii apărute la conducta  principală   se
va opri furnizarea apei potabile in data de : 
 
21.01.2021 
 
de la ora 13:10 la 14.10
 
Vor fi afectaţi consumatorii din zona - Piața Hercules
 
 
 
Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către
personalul SC Aquacaraș  SA – Exploatarea Băile Herculane.
 
Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei, 
utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel.
0255/215643 sau 0766341274 si Exploatarea Băile Herculane la tel:
0768194964
 
Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.
 
CONDUCEREA SC AQUACARAS SA

ANUNȚ 

REZULTATE PROBA SCRISĂ

CONCURS 18.01.2021

 • Compartimentul Cultură – Bibliotecă Orășenească și Casa de Cultură
 • 1 post - Bibliotecar I 

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

Tauber Erno

55 puncte

ADMIS

2.

Tomescu Livia

 

80 puncte

ADMIS

3.

Negoescu Solomia Corina

 

46 puncte

RESPINS

 

Contestaţia se poate depune la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Arhivarea Documentelor până în data 20.01.01.2021, ora 9:30.

Candidaţii declaraţi admiși se vor prezenta în data de 21.01.2021,  ora 10:00,  la interviu -  sediul Primăriei Băile Herculane, Str. M. Eminescu, Nr.10,  cu pix  albastru și cartea de identitate.

Afișat astăzi: 19.01.2021, ora  9:30.


ANUNȚ

 

18.01.2021- OPRIRE APĂ în BĂILE HERCULANE-str.Nicolae Stoica de Hațeg

În vederea eliminării unei avarii apărute la conducta  principală   se va opri furnizarea apei potabile în data de : 

18.01.2021, 

de la ora 13.30 la 15.00

Vor fi afectaţi consumatorii de pe Str. Nicolae Stoica de Hațeg 

Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș  SA – Exploatarea Baile Herculane.

Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei,  utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau 0766341274 si Exploatarea Baile Herculane la tel: 0740154682

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA


ANUNȚ

REZULTATE SELECTIE DOSARE

concurs 18.01.2021 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante  de bibliotecar I din cadrul Compartimentului Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura  

Avand in vedere prevederile art. 20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

 • Compartiment Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura :
 • 1 post - Bibliotecar I 

Nr.crt.

NUME PRENUME

NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTAT

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI

1.

Tauber Erno

5.063/05.01.2021

ADMIS

-

2.

Ghinescu Florina

 

5.152/06.01.2021

RESPINS

NU INDEPLINESTE CONDITIA DE  VECHIME IN MUNCA

3.

 

Tomescu Livia

5.190/07.01.2021

ADMIS

-         

4.

 

Negoescu Solomia Corina

5.205/07.01.2021

ADMIS

-         

5.

 

Popescu Oana Ramona

5.224/08.01.2021

RESPINS

NU INDEPLINESTE CONDITIA DE VECHIME IN MUNCA  SI STUDII


Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane,  pana in data 12.01.2021, ora 15:00.

Candidatii declarati  admisi se vor prezenta in data de 18.01.2021 ora 10:00, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix albastru si  cartea de identitate.

Afisat azi : 11.01.2021, ora  15:00.

 


ANUNȚ

materialele pot fi descarcate de aici:

Memoriu PUZ, U00 INCADRARE, U01 EXISTENT, U02 REGELMENTARI, U03 PROPRIETATEA, U04.1 MOBILARE, U04.2 MOBILARE, U04.3 MOBILARE, 

RLU PUZ Herculane

 

 


ANUNŢ CONCURS

de ocuparea unui post vacant

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Compartimentului Prestari Servicii :

1 post -  Muncitor calificat II - instalator

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

29.01.2021

02.02.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane

 

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 21.01.2021, ora 12,00 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;  
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;  
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

 Conditii specifice de participare:

- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- Certificat de calificare profesionala in meseria de instalator

- Vechime in munca minim  – 5 ani 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 21.01.2021 ora 12,00
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  22.01.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor in data de 25.01.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 29.01.2021, ora 10.00
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 29.01.2021 ora 13.30
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 01.02.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 02.02.2021, ora 10.00
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 02.02.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este in data de 03.02.2021.
 • Rezultatele finale in data de 04.02.2021

 Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor  – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

BIBLIOGRAFIE

 1. Ordin nr. 818 din 6 octombrie 2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)", indicativ I9-2015
 2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

ATRIBUTIILE POSTULUI

 • verifica si asigura starea de functionare a instalatilor de canalizare, sanitare si a instalatiilor pentru stingerea incendiilor cu scopul de a identifica eventualele defectiuni;
 • identifica si analizeaza natura defectiunilor aparute si cauzele care le-au generat, defectele aparute sunt localizate si identificate dupa manifestari specifice neetanseitati la imbinari, colmatari, obturari;
 • instalatiile sunt verificate tehnic si functional pentru identificarea defectiunii;
 • identifica rapid si precis cauzele ce au produs defectarea pieselor sau subansamblele defecte, precum si materialelor;
 • propune solutii tehnice de remediere a defectelor constatate care sunt comunicate cu operativitate sefului ierarhic superior;
 • asigura conditiile necesare efectuarii lucrarilor de reparatie prin alegerea corespunzatoare a materialelor, pieselor si sculelor in raport cu defectiunea aparuta.
 • lucrarile de reparatii sunt efectuate conform normativelor si instructiunilor tehnice

 ale instalatiilor sanitare;


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie  vacanta 

 

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 01.02.2021  pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta de consilier, clasa I, grad superior din  cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

 • Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare – 1 post

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

01.02.2021

03.02.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

 Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 31.12.2020, ora 8,00 – 19.01.2021, ora 15,00.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;

      e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 1. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea

funcţiei publice;

 1. g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 2. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 3. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 4. j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 5. k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Conditii specifice de participare la concurs

 • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 7 ani

 

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

 

 1. a) formularul de înscriere
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
 5. e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 6. f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 7. g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 8. h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 9. i) cazierul judiciar;
 10. j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele  9,00 – 14,00 la  sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier  superior, telefon  0255/560 439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

BIBLIOGRAFIA

Concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacanta

de consilier, clasa I, grad superior din cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

 

 1. Constitutia Romaniei, republicată.

 

 1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (**republicată**), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 8.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

9.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

  

ATRIBUTIILE POSTULUI

 • Intocmeste ordine de plata catre trezorerie
 • Intocmeste receptiile aferente platilor catre trezorerie
 • Efectuarea platilor la termen, urmarirea executiei bugetare si incadrarea in prevederile bugetare aprobate
 • Verificarea zilnica a operatiunilor de casierie
 • Verificarea decontarilor zilnice
 • Opereaza in programul de contabilitate obligatiile de plata
 • Intocmirea corespondentei, a referatelor si a altor rapoarte
 • Participare la arhivarea documentelor in forma materiala si electronic
 • propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei si sporirea operativitatii in furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor;
 • raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care ii revin si asigura aplicarea corecta a acestora;
 • raspunde de respectarea normelor de conduita
 • raspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale si normelor interne;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici;
 • Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces
 • Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI.
 • Respecta Regulamentul de Ordine Interioara
 • Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
 • Respecta procedurile de lucru generale specifice institutiei

 EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

Operatiuni supuse controlului financiar preventiv:
a) angajamente legale si credite bugetare sau credite de angajament, dupa caz;
b) deschiderea si repartizarea de credite bugetare;
c) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;
d) ordonantarea cheltuielilor;
e) efectuarea de incasari in numerar;
f) constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si a stabilirii titlurilor de incasare;
g) reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de incasare;
h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentand contributia viitoare a Romaniei la acest organism;
i) recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite;
j) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
k) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
l) alte tipuri de operatiuni, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice 

publicat azi 31.12.2020.ora 13 


 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Compartimentului Cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura :

1 post -  Bibliotecar I

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE

PROBA SCRISĂ

INTERVIU CANDIDAT ADMIS

DATA

18.01.2021 

              21.01.2021

ORA

10,00

10,00

LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

 Băile Herculane

 

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 08.01.2021, ora 13,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare:

- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

- Vechime in munca minim  – 10 ani 

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);
 2. b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3.  c) Copia certificatului de nastere;
 4. d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);
 5. e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;
 6. f) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
 7. g) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. h) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 9. i) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 08.01.2021 ora 13,30
 • Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor in data de  01.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 12.01.2021
 • Sustinerea probei scrise in data de 18.01.2021, ora 10
 • Rezultatul probei scrise se va face in data de 19.01.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 20.01.2021
 • Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 21.01.2021, ora 10
 • Rezultatul probei  inteviu se va face in data de 22.01.2021
 • Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 25.01.2021.
 • Rezultatele finale in data de 26.01.2021

 

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor  – persoana de contact Rostescu Anisoara – consilier superior - telefon: 0255/560.439.

  

BIBLIOGRAFIE

 1. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea a – III – a, Titlurile IV – VII.
 2. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Ordinul nr. 2062/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

  

ATRIBUTIILE POSTULUI

 • Să pună la dispoziţie servicii şi sisteme de informaţii cititorilor în cadrul  bibliotecii ;
 • să descopere ce îi interesează pe cititori, să selecteze cărţile, revistele şi alte publicaţii care apar pentru bibliotecă ;
 • să ţină cataloage ale publicaţiilor din bibliotecă ;
 • să ţină întregistrările de documente cu privire la anumite publicaţii sau articole cu ajutorul computerului ;
 • să stabilesacă sistemul de informaţii în cadrul bibliotecii ;
 • să ofere servicii de consultanţă pe baza solicitărilor cititorilor ;
 • să împrumute cărţi cititorilor, pe bază de fişe de împrumut  ;
 • să înregistreze fondul de carte în registrul de inventar, după descrirea bibliografică internaţională, standardizată a cărţilor curente  ;
 • să inventarieze ori de câte ori este nevoie fondul de carte ;
 • să facă propuneri de scoatere din inventar a fondului de carte degradat, sau cu termen expirat ;
 • să ajute cititorii în alegerea cărţilor cu o anumită temă, atunci cănd este solicitată ;
 • să ordoneze fondul de carte în rafturi după domenii şi ordine strict alfabetică ;
 • să îndeplinească şi alte sarcini stabilite de conducerea instituţiei ;
 • să îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririre de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii autorităţilor sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea ;
 • să răspundă potrivit legii de îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin din funcţia pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce-i sunt delegate ;

 


ANUNȚ 

OPRIRE APĂ

în Băile Herculane 17.12.2020

 

Vă aducem la cunoștință că , în data de 17.12.2020, din cauza unei
avarii, suntem nevoiți să afectăm alimentarea cu apă în întreg
orașul Băile Herculane

Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la
ora 10:15, până la ora 13.30

Ne cerem scuze, pentru disconfortul și inconveniențele create,
prin întreruperea furnizării apei potabile.

Ulterior, orei 12.00, vă rugăm să ne semnalați orice
neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei,
la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau
0766341274 si la Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768194964

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

CONDUCEREA SC AQUACARAS SA


 ANUNȚ 

Primaria Baile Herculane, prin Serviciul Public de Gospodarie Comunala, compartimentul Transport Public Local, anunta cetatenii orasului, care pot beneficia de legitimatii de calatorie gratuita, ca incepand cu data de 15.12.2020 incepe eliberarea acestora pentru anul 2021.

Pentru a putea beneficia de Legitimatie de calatorie gratuita, persoanele care solicita aceasta trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele categorii :

- Veteranii si vaduvele de razboi, in conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994

- Persoanele persecutate din motive politice, in conformitate cu prevederile Decret-Legii nr.118/1990

- Luptatorii in Revolutia din decembrie 1989, in conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004

- Persoane cu grad de handicap grav si insotitorii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006          

- Pensionari si orice alte persoane cu varsta de peste 65 ani

- Minori

- Elevi

- Studenti

- Someri

Actele necesare pt. eliberarea legitimatiei de calatorie gratuita, in functie de categoria din care faceti parte, sunt :

            - Copie certificat nastere

            - Copie carte de identitate

- Documente doveditoare a statutului de veteran, luptator al revolutiei din 1989, persoana cu handicap

- Cupon pensie

- Adeverinta de elev/ student sau  carnetul de elev/student vizat

- Carnet de somer

 

IMPORTANT :         - Legitimatia de transport nu este transmisibila.

- Este obligatorie prezentarea legitimatiei de transport conducatorului auto la                                                                                                                   urcarea in mijlocul de transport si la cererea acestuia pentru control.   

         


ANUNȚ

Începând cu data de 01.12.2020, conform prevederilor O.U.G. nr.208/27.11.2020 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvetnului nr.70/2011 privind masurile de protective sociala in perioada sezonului rece, Direcţia de Asistenţă Socială Baile Herculane (DASBH) aduce la cunoştinţa celor interesaţi modificările intervenite la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.


            Astfel, limita maximă a venitului net pe membru de familie/persoană singură se majorează la 800 de lei de la 750 lei  pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

            Pentru intervalul de venituri 540,1 lei – 800 lei, cuantumul ajutorului lunar va fi de 20 lei/luna  pentru ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Cereri

Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei pe o perioada cat mai mare din sezonul rece, solicitanţii au posibilitatea să înregistreze Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile nete realizate de membrii acesteia până în data de 20.12.2020, la sediul Primariei Baile Herculane din str.Mihai Eminescu, nr.10 – Directia de Asistenta Sociala, et.1, camera 4.


ANUNȚ

Întrerupere furnizare apă- in Băile Herculane, in  data  de
 
08.12.2020
 
Intre orele 12:15-14:15
 
 Stimați utilizatori, din Băile Herculane
 
     Vă aducem la cunoștință faptul că , în data de 08.12.2020, din
cauza unei avarii, suntem nevoiți să intrerupem alimentarea cu apă in
intreg orasul Baile Herculane.
 
Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la ora 12:15,
până la ora 14.15
 
      Ne cerem scuze cetatenilor si consumatorilor nostri, pentru
disconfortul și inconvenientele create, prin întreruperea furnizării
apei potabilă.
 
             Ulterior orei 14.15, vă rugăm să ne semnalați orice
neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei,
la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau la
Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768194964
 
                         Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere. 
 
                         CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA

 


ANUNȚ

În vederea eliminării unei avarii apărute la conducta  principală  se
va opri furnizarea apei potabile in data de :
08.12.2020,
de la ora 09.45 la 13.00
Vor fi afectaţi consumatorii din zona UGSR
 
Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către
personalul SC Aquacaraș  SA – Exploatarea Baile Herculane.
Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei, 
utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel.
0255/215643 sau 0766341274 si Exploatarea Baile Herculane la tel:
0740154682
Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.
 
CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA
 

REZULTATE FINALE

 CONCURS 25.11.2020    

 • Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane – Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate
 • 1 post - asistent medical debutant 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ  PROBA SCRISA

PUNCTAJ INTERVIU

REZULTAT FINAL

ADMIS/RESPINS

1.

Lalescu Cristina Mihaela

73

87

80

ADMIS

 

Afisat azi ; 07.12.2020, ora 10,00


REZULTAT INTERVIU

 02.12.2020

 • Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane – Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate
 • 1 post - asistent medical debutant 

 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

Lalescu Cristina Mihaela

87  puncte

ADMIS

 

Contestatie se poate depune  la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 04.12.2020, ora 10,00

Afisat azi ; 03.12.2020, ora  9,00


 COMUNICAT

În urma recunoașterii oficiale de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a Rutei Cultural Turistice ”Pe urmele lui Hercules”, în perioada 11 – 16 octombrie 2020, o echipă a MEEMA s-a deplasat împreună cu ing. Dorin Bălteanu, autorul proiectului, pentru a filma obiectivele turistice de pe traseu.

          Filmările realizate au fost montate în cadrul unui videoclip de promovare a zonei care a fost postat pe facebook-ul Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene în Domeniul Turismului din cadrul MEEMA, întrunind, după numai o zi de la postare, peste 10.000 de vizualizări.

 

          Videoclipul de promovare ”Pe urmele lui Hercules” va fi promovat pe platformele digitale ale MEEMA și, de aici, va fi preluat de site-urile specializate ale Uniunii Europene, de site-ul oficial și de facebook-ul Primăriei Băile Herculane. De asemene, videoclipul realizat de specialiștii MEEMA, va fi distribuit  consiliilor județene și primăriilor localităților incluse în traseu și va fi prezentat la târgurile și expozițiile de turism, din țară și de peste hotare

Ruta Cultural Turistică ”Pe urmele lui Hercules” urmărește firul epic al Legendei lui Hercules și unește, pornind din bimilenara stațiune de pe Valea Cernei, Băile Herculane, destinații turistice din trei județe din sud – vestul ROMÂNIEI (CS, GJ, MH), având un patrimoniu natural (Parcul Național Domogled – Valea Cernei, Geoparcul Platoul Mehedinți, Parcul Natural Porțile de Fier), cultural (mânăstiri, mori pe apă), istoric (monumente istorice, muzee), cu mare potențial de dezvoltare turistică, cu scopul de a le promova dintr-o perspectivă atractivă din punct de vedere turistic, sub un singur brand și de a dezvolta un nou produs turistic

          Proiectul ”Pe urmele lui Hercules” propus de Primăria Băile Herculane se numără printre primele trei rute cultural turistice recunoscute oficial de către M.E.E.M.A., după Ruta Bisericilor de Lemn din Bihor (23 iunie 2020) și cea a județului Hunedoara, Din inima Daciei până în vatra străveche a pământului românesc (23 iulie 2020) dar, totodată este prima Rută Cultural Turistică dezvoltată pe plan național recunoscută de minister.

 

          Lansarea oficială a proiectului împreună cu videoclipul de promovare se va face la Băile Herculane, în cursul anului 2021, după ridicarea restricțiilor datorate crizei sanitare.

          Proiectul traseului ”Pe urmele lui Hercules”, realizat în urma unei activități susținute de documentare și cercetare apreciate, de către reprezenții oficiali ai M.E.E.M.A., propune o călătorie în timp, în preistorie, având la bază Legenda lui Hercules, despre care Mircea Eliade spunea că:

 

          ”…povesteşte o istorie sacră, relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial, în timpul fabulos al începuturilor”.


REZULTAT PROBA SCRISA 

 CONCURS 25.11.2020

-        Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane – Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate

-        1 post -  asistent medical debutant 

Nr.crt.

NUME PRENUME

PUNCTAJ

ADMIS/RESPINS

1.

Lalescu Cristina Mihaela

73 puncte

ADMIS

 

Contestatia se poate depune la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor pana in data 27.11.2020, ora  12,00.

Candidata declarata admisa se va prezenta in data de 02.12.2020  ora 10,  la interviu -  sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,  cu pix  albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 26.11.2020, ora  9,30 


ANUNȚ

Apa potabila

Întrerupere furnizare apă în Băile Herculane,  în data de 25.11.2020 între orele 09:30-15:30

Stimați utilizatori, din Băile Herculane

Vă aducem la cunoștință faptul că , în data de 25.11.2020, din

cauza unei avarii, suntem nevoiți să intrerupem alimentarea cu apă în întreg orașul Băile Herculane.

Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la ora 09:30, până la ora 15.30

Ne cerem scuze cetățenilor și consumatorilor noștrii, pentru

disconfortul și inconvenientele create, prin întreruperea furnizării apei potabile. 

Ulterior orei 15:30, vă rugăm să ne semnalați orice neconformitate a

caracteristicilor de aspect și miros, ale apei, la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau 0766341274

la Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768194964

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere. CONDUCEREA SC AQUACARAS SA

 


REZULTATE CONTESTATII

concurs 25.11.2020 - Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane –

Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate

Avand in vedere prevederile art.32 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-        Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane – Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate

-        1 post - asistent medical debutant

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL CONTESTATIEI REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII CONTESTATIEI
1.

Blidariu Ana Maria

16.718/23.11.2020 RESPINS LIPSA CERTIFICAT DE ATESTARE CALIFICARE COMPETENTA DIGITALA

2.

Oprescu Maria 16.738/23.11.2020 RESPINS DEPUS CERTIFICATUL DE MEMBRU AL OAMGMAMR IN DATA DE 23.11.2020, DUPA TERMENUL LEGAL STABILIT IN ANUNTUL NR. 15.835/03.11.2020, RESPECTIV DATA DE 17.11.2020 ORA 15,30

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 25.11.2020 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi : 24.11.2020, ora 12,30

 
 

Anunt Oprire Apa in Pecinisca- Baile Herculane-23.11.2020
 
 Vă aducem la cunoștință că , în data de 23.11.2020, din cauza unei
avarii, suntem nevoiți să afectăm alimentarea cu apă, din Baile
Herculane in Pecinisca
 
    Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei de la
ora 13:45 până la ora 14:45
 
      Ne cerem scuze, pentru disconfortul și inconvenientele create,
prin întreruperea furnizării apei potabile.
 
      Ulterior, orei 14:45, vă rugăm să ne semnalați orice
neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei,
la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643
 
0766341274sau la Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768194964
 
Mulţumim cetăţenilor din aceasta zona pentru înţelegere.
 
CONDUCEREA SC AQUACARAS SA

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

concurs 25.11.2020 - Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane –

Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-        Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane – Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate

-        1 post - asistent medical debutant

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. Lalescu Cristina Mihaela 16.160/10.11.2020 ADMIS -
2.

Blidariu Ana Maria

16.246/11.11.2020 RESPINS LIPSA CERTIFICAT DE ATESTARE CALIFICARE COMPETENTA DIGITALA

3.

Muica Maria Livia 16.347/13.11.2020 RESPINS LIPSA CERTIFICAT DE ATESTARE CALIFICARE COMPETENTA DIGITALA

4.

Dancau Mariana

16.379/13.11.2020

RESPINS LIPSA CERTIFICAT REATESTARE PROFESIONALA CONFORM OUG NR. 144/2008

5.

Oprescu Stana 16.471/17.11.2020 ADMIS -

6.

Oprescu Maria 16.492/17.11.2020 RESPINS LIPSA CERIFICAT DE MEMBRU AL OAMGMAMR

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 23.11.2020

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 25.11.2020 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi : 20.11.2020, ora 13,30

 

ANUNȚ

 

 angajare1

angajare2

DESCARCĂ
CERERE ANGAJARE

pdf download

 


ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA AL ORASULUI BAILE HERCULANE

ADUCE LA CUNOSTIINTA CETATENILOR CA INCEPAND CU DATA DE 21.11.2020, DIN CAUZA SCADERII NUMARULUI DE CALATORI, TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL VA FUNCTIONA DUPA URMATORUL PROGRAM:

LUNI - DUMINICA

ORA PLECARE GARA

(STATIE CFR)

ORA PLECARE CENTRU

(PIATA HERCULES)

6:15 6:45
7:15 7:45
8:15 8:45
9:15 9:45
10:30 11:15
11:50 12:15
12:50 13:15
14:00 14:30
15:45 16:15
16:45 17:15

ANUNȚ

U.A.T. Baile Herculane va desfășura în perioada 11.11.2020-16.11.2020, distribuirea tichetelor sociale/card masă caldă, care provin din stocurile de intervenție comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - P.O.A.D., finanțat prin fonduri de la Uniunea Europeană.

În  conformitate cu prevederile OUG 115/16.07.2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate  care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, beneficiarii programului, prevăzuți la art. 3, alin. (2), lit. a) sunt:

●   persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii.

În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizaţii sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depăşeşte valoarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aceştia nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.

Tichetele sociale/card masă caldă vor fi distribuite în incinta Primariei Baile Herculane, Directia de Asistenta Sociala, strada Mihai Eminescu nr.10, et.1, camera 4. Informatii suplimentare la telefon 0255 560439

Totodată, beneficiarii OUG 115/2020, în momentul ridicării tichetelor sociale/card masă caldă trebuie să prezinte următoarele documente:

►                cartea de identitate a titularului în original și copie împreună cu fotocopia ultimului cupon de pensie;

 


ANUNȚ

 
10.11.2020- OPRIRE APĂ BAILE HERCULANE  -  str.Simincea si zona Garii
 
În vederea eliminării unei avarii apărute la conducta  principală se va
opri furnizarea apei potabile in data de :
 
10.11.2020,
de la ora 10.00 la 11.30
Vor fi afectaţi consumatorii de pe Str. Simincea si zona Garii
 
Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către
personalul SC Aquacaraș  SA – Exploatarea Baile Herculane.
Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei, 
utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel.
0255/215643, Exploatarea Baile Herculane la tel: 0255/ 561 115.
 
Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.
 
CONDUCEREA  SC AQUACARAS SA

delimitari sectii de votare 003

delimitari sectii de votare 004


hc1

hc2

hc3

 

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane - Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate :

-        1 post - asistent medical debutant

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA    
ORA 10,00 10,00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

Băile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 17.11.2020, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare:

- Diploma de bacalaureat

- Diploma de scoala postliceala ( specialitatea asistent medical generalist)

- Competenta in utilizarea calculatorului si tehnologia informatiei (atestat, curs, competenta digitala, etc.)

- Conditiile minime de vechime necesare – nu e cazul

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) Cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

           c) Copia certificatului de nastere;

d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);

e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;

f) Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs si copie a asigurarii de malprazis in termenul de valabilitate;

g) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;

h) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

i) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j) curriculum vitae – model europass.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute de la lit. b) la g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul de desfăşurare al concursului:

-        Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 17.11.2020 ora 15,30

-        Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor pana in data de 20.11.2020

-        Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 23.11.2020

-        Sustinerea probei scrise in data de 25.11.2020, ora 10

-        Rezultatul probei scrise se va face in data de 26.11.2020

-        Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 27.11.2020

-        Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 02.12.2020, ora 10

-        Rezultatul probei inteviu se va face in data de 03.12.2020

-        Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 04.12.2020.

-        Rezultatele finale în data de 07.12.2020

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Compartiment Resurse Umane, Salarizare si arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier superior - telefon: 0255/560.439.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. 1.Ordinul MSP nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenti
 2. 2.Ordinul nr. 5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 3. 3.OUG nr. 144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 4. 4.OMS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
 5. 5.OMS nr. 1.101/2016 rivind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 6. 6.Legea nr. 46/2003 privind drepturilor pacientului
 7. 7.OMS nr. 1.410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/200

 

ATRIBUTIILE POSTULUI

 • Efectuarea zilnica a controlului medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea in colectivitate;
 • Participarea la intocmirea meniului zilnic avand grija sa se respecte gramajele conform retetarelor, normale de calitate a alimentelor si semnarea foii de alimentatie zilnica;
 • Consemnarea zilnica intr-un caiet special destinat, starea de igiena a blocului alimentar, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mancarii, igiena individuala si starea de sanatate a personalului blocului alimentar;
 • Supravegherea la prelevarea zilnica a probelor de mancare;
 • Supravegherea zilnica a respectarii normelor de igiena din gradinita (sali de grupa ,bloc alimentar, dormitoare, grupuri sanitare, spalatorie, curte);
 • Supravegherea starii de sanatate si de igiena individuala a copiilor (in caz de nevoie anuntand medicul, ambulanta si familia prescolarului, luand totodata masurile de urgenta);
 • Supravegherea modului in care se respecta igiena individuala a copiilor in timpul spalarii acestora si la servirea mesei, supravegherea respectarii orelor de somn si jocuri ale copiilor si conditiile in care se realizeaza colaborand cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la prescolari;
 • Izolarea copiilor suspecti de boli transmisibile, supravegherea focarelor de boli transmisibile luand masurile antiepidemice fata de contacti, supravegherea dezinfectiilor si supravegherea reprimirii copiilor in gradinita doar cu aviz epidemiologic favorabil de la medicul de familie;
 • raportari la DSP;
 • Supravegherea examinarilor medicale periodice a personalului angajat conform normelor;
 • Efectuarea de raportari de statistica sanitara;
 • Completarea stocului de medicamente si materiale sanitare necesare si gestionarea conform normelor MS, a instrumentarului, materialelor sanitare si a medicamentelor raspunzand de utilizarea lor corecta;
 • Efectuarea examinarilor de bilant (efectuand) de doua ori pe an (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuitatii vizuale si auditive) ale prescolarilor urmarind aprecierea corecta de catre educatoare a dezvoltarii neuro-psihomotorie si a limbajului copiilor care urmeaza sa fie inscrisi in clasa pregatitoare
 • Efectuarea de activitati educative pentru sanatate cu copii, parintii si cu personalul din unitate;
 • Obligatia de a respecta Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, in conformitate cu Legislatia in vigoare;
 • Indeplineste orice alta atributie in limita scopului postului.

 

 


A N U N T

          Incepand cu data de 21.10.2020 Primaria orasului Baile Herculane, prin Directia de Asistenta Sociala demareaza actiunea de distribuire a mastilor de protectie in conformitate cu dispozitiile OUG nr.78/2020.

          Potrivit cadrului normativ, beneficiaza de masti de protectie urmatoarele categorii de persoane:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          Fiecare persoana beneficiara va primi un numar de 50 de masti.

          Mastile de protectie vor fi distribuite in baza B.I/C.I. de catre Directia de Asistenta Sociala, in intervalul orar 9-14.

          Telefon contact: 0255/560 439 - tasta 8.

 


ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA AL ORASULUI BAILE HERCULANE

ADUCE LA CUNOSTIINTA CALATORILOR CA IN DATA DE

22.10.2020

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL NU POATE FI EFECTUAT, DIN MOTIVE TEHNICE

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE SI NE CEREM SCUZE

PENTRU DISCONFORTUL CREAT

 


Hotararea CJSU CS nr.32 din  13.10.2020

H covid1

H covid2

H covid3

 

 


13.10.2020 Întrerupere furnizare apă în Băile Herculane-str. Zăvoiului

Stimați utilizatori, din Băile Herculane,

str.Zăvoiului

UPDATE 13.10.2020, ora 09.00

Datorită condiții lor admosferice nefavorabile, amânăm intervenția
pentru mâine,

14.10.2020, în același interval orar:

09.00-14.00

Vă aducem la cunoștință că , în data de

13.10.2020,

datorită unei avarii, suntem nevoiți să afectăm alimentarea cu apă pe .
str.Zăvoiului

Intervenția va necesita întreruperea furnizării apei

de la ora 09.00, până la ora 14.00

Ne cerem scuze, pentru disconfortul și inconvenientele create,
prin întreruperea furnizării apei potabilă.

Ulterior, orei 14.00, vă rugăm să ne semnalați orice
neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros, ale apei, la
Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau la
Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768301509

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.


Hotarare CJSU CS nr.29

privind măsuri pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul județului Caraș-Severin

29 1a

29 1b

29 1c

 


Hotarare CJSU CS nr.28

privind măsuri pentru diminuarea impactului riscului epidemiologic la nivelul localităților unde rata de incidență depășește 1,5 la 1000 locuitori

28 1a

28 1b

28 1c

28 1d

28 1e

 

 


ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA AL ORASULUI BAILE HERCULANE

ADUCE LA CUNOSTIINTA CALATORILOR CA IN DATA DE

05.10.2020

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL NU POATE FI EFECTUAT, DIN MOTIVE TEHNICE

 

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE SI NE CEREM SCUZE

PENTRU DISCONFORTUL CREAT

 


COMUNICAT

 

Prin adresa cu nr. 33299/ERP/28.08.2020 emisă de Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene în Domeniul Turismului din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), Primăria Băile Herculane a fost informată că, în urma analizării documentației depuse se recunoaște traseul ”Pe urmele lui Hercules”, drept Rută Cultural Turistică dezvoltată pe plan național.

            Programul european privind rutele culturale a fost creat în anul 1987, având ca scop evidențierea existenței unui patrimoniu comun, M.E.E.M.A. fiind membru al Acordului Parțial Extins privind Rutele Culturale Certificat de Consiliul Europei.

            Dezvoltarea rutelor culturale reprezintă un concept complex ce îmbină punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, culturale, de artă, a moștenirii istorice, cu dezvoltarea turismului și stimularea dezvoltării economice și sociale locale.

           

            Conceput ca instrument de promovare și dezvoltare a unui nou produs turistic, la nivel local, regional și național, proiectul Rutei Cultural Turistice ”Pe urmele lui Hercules” are drept scop punerea în valoare a obiectivelor culturale și istorice din zona Podișului Mehedinți, Valea Cernei, Clisura Dunării

            Ruta Cultural Turistică ”Pe urmele lui Hercules” urmărește firul epic al Legendei lui Hercules și unește, pornind din bimilenara stațiune de pe Valea Cernei, Băile Herculane, destinații turistice din trei județe din sud – vestul ROMÂNIEI (CS, GJ, MH), având un patrimoniu natural (Parcul Național Domogled – Valea Cernei, Geoparcul Platoul Mehedinți, Parcul Natural Porțile de Fier), cultural (mânăstiri, mori pe apă), istoric (monumente istorice, muzee), cu mare potențial de dezvoltare turistică, cu scopul de a le promova dintr-o perspectivă atractivă din punct de vedere turistic, sub un singur brand și de a dezvolta un nou produs turistic.

            Traseul propus de Primăria Băile Herculane se numără printre primele trei rute cultural turistice recunoscute de către M.E.E.M.A., după Ruta Bisericilor de Lemn din Bihor (23 iunie 2020) și cea a județului Hunedoara, Din inima Daciei până în vatra străveche a pământului românesc (23 iulie 2020) dar, totodată este prima Rută Cultural Turistică dezvoltată pe plan național recunoscută de minister. În urma recunoașterii traseului propus, reprezentanții M.E.E.M.A. vor veni împreună cu o echipă de filmare profesionistă să filmeze obiectivele turistice din cadrul Rutei Cultural Turistice în scopul realizării unui video clip de prezentare ce va fi promovat pe canalele mass -media, pe site-ul și facebook-ul oficial al MEEMA.

            Proiectul traseului ”Pe urmele lui Hercules”, realizat în urma unei activități susținute de documentare și cercetare apreciate în adresa menționată, de către reprezentantul oficial al M.E.E.M.A., propune o călătorie în timp, în preistorie, având la bază Legenda lui Hercules, despre care Mircea Eliade spunea că:

            ”…povesteşte o istorie sacră, relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial, în timpul fabulos al începuturilor”.

BH3

 


ANUNȚ

          Incepand cu data de 21.09.2020 Primaria orasului Baile Herculane, prin Directia de Asistenta Sociala demareaza actiunea de distribuire a mastilor de protectie in conformitate cu dispozitiile OUG nr.78/2020.

          Potrivit cadrului normativ, beneficiaza de masti de protectie urmatoarele categorii de persoane:

a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          Fiecare persoana beneficiara va primi un numar de 50 de masti.

          Mastile de protectie vor fi distribuite in baza B.I/C.I. de catre Directia de Asistenta Sociala, in intervalul orar 9-14.

          Telefon contact: 0255/560 439 - tasta 8.


ANUNȚ

Avand in vedere prevederile art. II ale Legii nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial nr. 850/16.09.2020, cu data intrarii in vigoare 19.09.2020, se anuleaza procedura de incadrare de personal medical pentru ocuparea, fara concurs, pe perioada determinata, a unui post vacant de asistent medical debutant in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane - Compartiment de Asistenta Medicala – Sanatate, urmand a se demara procedura de concurs potrivit prevederilor HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

afisat azi 17.09.2020 ora 13


ANUNȚ

delimitari sectii de votare 001

delimitari sectii de votare 002

 

 

 


ANUNȚ

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice si deschiderea noului an scolar incepand cu data de 14.09.2020, Primaria orasului Baile Herculane, cu sediul in str. M. Eminescu nr. 10, initiaza procedura de incadrare de personal medical conform prevederilor art. 27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si prevederile Hotararii nr. 782 din 14 septembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum si adresa Gradinitei “Floare de colt” Baile Herculane nr. 387/03.09.2020 , inregistrata la Primaria Baile Herculane sub nr. 13.777/04.09.2020, pentru ocuparea, fara concurs, pe perioada determinata, a unui post vacant, astfel:

-        1 post asistent medical debutant in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane - Compartiment de Asistenta Medicala - Sanatate.

Conditii generale :

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice :

 1. Diploma de studii medii
 2. Diploma de scoala postliceala (absolvenți ai școlii postliceale sanitare în specialitatea asistent medical generalist)
 3. Cursuri de perfectionare in domeniul igienei, nutritiei ( atestat, certificat) – constituie avantaj
 4. Competenta in utilizarea calculatorului si tehnologia informatiei (atestat, curs, competenta digitala, etc.)
 5. Conditiile minime de vechime necesare – nu e cazul

Pentru inscrierea la selectia realizata in vederea inscrierii se vor prezenta urmatoarele documente:

a) Cerere de inscriere (disponibila la sediul institutiei, in cadrul Compartimentului Resurse, Umane, salarizare si arhivarea documentelor);

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

           c) Copia certificatului de nastere;

d) Copia certificatului de casatorie (daca este cazul);

e) Copie documente care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publica;

f) Copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs si copie a asigurarii de malprazis in termenul de valabilitate;

g) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;

h) Cazierul judiciar (original) sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

i) Adeverinta medicala (original) care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j) curriculum vitae – model europass.

Actele prevăzute de la lit. b) la g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele se depun la Compartimentului Resurse Umane, salarizare si arhivarea documentelor, incepand cu data de 16.09.2020 , pana la data de 18.09.2020. Programul de depunere al dosarelor : miercuri - joi – 9,00 - 16,00, vineri – 9,00 – 13,30 .

Probele stabilite pentru ocuparea fara concurs a postului vacant mentionat mai sus se vor desfasura la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr. 10, astfel :

1.Selectia dosarelor de inscriere – in data de 22.09.2020, ora 14,00 pe pagina de internet a institutiei.

2. Interviul – data de sustinere a interviului se va stabili odata cu afisarea rezultatelor selectiei dosarelor, in cazul in care se depun mai multe dosare pe un singur post.

Informatii suplimentare se por obtine la telefon 0255/560. 439.

Raporturile juridice incheiate potrivit art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, inceteaza de drept la 30 de zile de la incetarea starii de alerta.

 

afisat azi 16.09.2020 ora 09:00


ANUNȚ

 

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA AL ORASULUI BAILE HERCULANE

ADUCE LA CUNOSTIINTA CALATORILOR CA IN DATA DE 16.09.2020 IN INTERVALUL ORAR 06:15 – 14:15

TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL NU VA FI EFECTUAT, DIN MOTIVE TEHNICE

 

MULTUMIM PENTRU INTELEGERE SI NE CEREM SCUZE

PENTRU DISCONFORTUL CREAT

 

 


ANUNȚ

Primăria Băile Herculane împreună cu UNIUNEA AUTORILOR SI REALIZATORILOR DE FILM DIN ROMÂNIA și CASA DE CULTURĂ GEORGE SURU - Caransebeș, vă invită la FILM, începând de astăzi, în fiecare seară cu începere de la ora 21, în perioada 01 - 09 septembrie 2020.

Spectacolele sunt cu intrare liberă și se vor desfășura în fiecare seară în Parcul Central. Programul este cel afișat pe afiș.

Vă dorim vizionare plăcută!

afis festival film

 


ANUNȚ

DISPOZITIE AFISAJ ELECTORAL 2020 2 


ANUNȚ

În urma analizei situaţiei epidemiologice din judeţul nostru, CJSU Caraş-Severin a adoptat Hotărârea nr. 18, din 03 august 2020 care prevede următoarele măsuri:

Art. 1. (1). Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi: piețe agroalimentare, târguri, expoziţii, târguri de produse tradiţionale şi vânzare de alte bunuri, piețe de vechituri, zone de așteptare (stații de autobuz, de autocar, peroane, gări şi autogări şi altele asemenea), în punctele de trecere a frontierei, la serbări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, evenimente sportive, alte evenimente publice. 

            (2). De asemenea, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, la obiectivele turistice şi alte spaţii publice deschise, numai în situaţia în care nu se poate respecta distanţarea fizică în conformitate cu prevederile legale.

            (3). În piețele agroalimentare, comercianții vor purta mănuși și măști de protecție.

Art. 2. Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitantă (temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se află pe terenul de sport.

Art. 3. Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către stafful tehnic și tot personalul care participă la evenimente, cu excepția prevăzută la art. 2.

Art. 4. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă asigură implementarea prevederilor prezentei Hotărâri şi împreună cu administratorii / proprietarii spaţiilor publice deschise, stabilite potrivit art.1, au obligaţia de a afişa la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

Art. 5. Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către toate instituţiile cu atribuţii de control în acest sens, conform competențelor legale.

Aceste măsuri devin obligatorii pe perioada stării de alertă, începând cu data de 04 august 2020.

De asemenea, deoarece s-a constatat o aglomerare de persoane după orele 23,00 în spaţii publice deschise, respectiv: terase, cluburi, baruri şi altele asemenea precum şi la operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, existând riscul de răspândire comunitară intensă a virusului SARS-CoV-2, prin Hotărârea CJSU nr. 19, din 03 august 2020, se solicită Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, aprobarea pentru judeţul Caraş-Severin, a următoarelor măsuri:

-interzicerea comercializării şi consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate (terase, cluburi, baruri şi altele asemenea) dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi / sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în intervalul orar 24,00 – 06,00;

-se interzice desfăşurarea activităţii cu publicul pentru operatorii economici care derulează activităţi de jocuri de noroc, în intervalul orar 24,00 – 06,00.

           Aceste măsuri suplimentare de protecţie au fost luate cu scopul de a stopa răspândirea SARS CoV-2 în rândul cetăţenilor din Caraş-Severin.

            Prefectul Cristian Gâfu solicită cetăţenilor judeţului să respecte cu stricteţe toate normele sanitare, precum şi distanţarea fizică, să evite locurile aglomerate şi să poarte  în mod corect măştile de protecţie.

            Populaţia este atenţionată că nerespectarea acestor reguli va duce fără doar şi poate la creşterea numărului de persoane infectate cu noul coronavirus şi va atrage măsuri restrictive suplimentare.

      BIROUL DE PRESĂ AL PREFECTURII CARAŞ-SEVERIN


ANUNȚ

Primaria Baile Herculane anunta urmatoarele categorii de persoane :

 1. Familiile si pesoanele singure beneficiare de venit minim garantat potrivit Legii 416/2001,
 2. Familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei potrivit legii nr.277/2010

ca actiunea de distribuire a pachetelor cu ajutoare alimentare in cadrul programului POAD 2020 incepe in data de 03.08.2020.

                   Produsele pot fi ridicate de catre titular in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00-16,00 (luni-joi) si intre orele 10,00-13,30 (vineri) de la Asezamant Cultural Pecinisca, str.Pecinisca, nr.30.

publicat azi: 31.07.2020


ANUNȚ

Primaria Baile Herculane anunta urmatoarele categorii de persoane :

 1. Familiile si pesoanele singure beneficiare de venit minim garantat potrivit Legii 416/2001,
 2. Familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei potrivit legii nr.277/2010

ca actiunea de distribuire a produselor de igiena transa II in cadrul programuluiPOAD 2020 incepe in data de 19.06.2020.

                   Produsele pot fi ridicate de catre titular in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00-16,00 (luni-joi) si intre orele 10,00-13,30 (vineri) de la Asezamant Cultural Pecinisca, str.Pecinisca, nr.30.

 

 


ANUNT COLECTIV nr.10445/10.06.2020

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. KING ALPIN SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3706/27.05.2020
2. I-MARIUS PETROL-CLEAN SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3702/27.05.2020
3. MOUTARDI SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3723/28.05.2020
4. FABIANA’S MUSIQUE SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.36946/26.05.2020
5. BRIANA-KARINA PASCU SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3716/28.05.2020
6. ASOCIATIA PRO PET Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3718/28.05.2020
7. IMC MARIO TRANS BELLA SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3703/27.05.2020
8. COLEUS EXIM SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.3711/28.05.2020

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 10.06.2020.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 


ANUNT

          Primaria Baile Herculane, creează premisele revenirii treptate la normalitate, în cadrul unui plan de măsuri  – vizând reluarea vieţii economice şi sociale în orasul nostru. Unul dintre principalele obiective ale acestui plan îl reprezintă modalitatea de organizare și utilizare a serviciului de transport public local asigurat de Serviciul Public de Gospodarie Comunala, în două etape – una intermediară, în perioada 01.06.2020 – 21.06.2020, urmată de revenirea la un program mai amplu din data de 22.06.2020.

- in pregătirea adoptării şi punerii în aplicare a acestui plan, începând din 01.06.2020 transportul local va functiona conform graficului de mai jos:

ORA PLECARE GARA

(STATIE CFR)

ORA PLACARE CENTRU

(STATIE PIATA HERCULES)

6:30 7:00
7:30 8:00
8:30 9:00
9:30 10:00
10:30 11:00
11:30 12:00
12:30 13:00
14:30 15:00
15:30 16:00
16:30 17:00
17:30 18:00

- din data de 22.06.2020 transportul local va functiona dupa un grafic mai amplu ce urmeaza a fi comunicat.

- utilizarea mijlocului de transport se va putea face doar în limita locurilor disponibile pe scaune, iar călătorii vor fi obligați să poarte masti de protectie, sa respecte distantarea sociala precum si regulile de igiena.

 


ANUNȚ

A apărut noul model de declarație pe propria răspundere valabilă în starea de alertă începând cu 15 mai.

Îl puteți descărca accesând link-ul de mai jos:

pdf download

 


ANUNȚ

aqcs1

 


ANUNȚ

ecologica p

eco1

Pentru aducerea salubrităţii staţiunii la standarde europene, începând cu 01.05.2020 Operatorul de salubritate va trece la colectarea separata a deseurilor municipale.

             Tinand cont ca locurile de colectare comune ale deseurilor municipale din jurul blocurilor au fost dotate cu spatii speciale de sortare, in deseuri menajere - reziduale (cele care nu pot fi reciclate, exclusiv: deseuri vegetale, inerte, electrice , electrocasnice, toxice, periculoase) si deseuri reciclabile (plastic, hartie/carton, sticla, metal), beneficiarii serviciului de colectare care au gospodarii individuale (case) au fost dotati cu pubele de 120 l pentru deseuri menajere - reziduale si vor primi saci transparenti de 120 l pentru deseurile reciclabile.

             Pentru ridicarea deşeurilor menajere si reciclabile beneficiarul trebuie sa pună în faţa proprietăţii pubela sau sacul transparent conform programului de colectare primit.

       În cazul în care in pubela sunt depuse si alte materiale în afară de deşeuri menajere - reziduale, se va refuza ridicarea deşeurilor şi se va pune în vedere beneficiarului sa scoată celelalte materiale din continutul deşeurilor menajere.

           Totodata beneficiarul contractului de colectare a deseurilor va beneficia gratuit incepand cu 01.05.2020 de cate un sac transparent de 120 l pentru deseurile reciclabile (plastic, hartie/carton, metal, sticla). Sacii se vor ridica numai dupa umplerea lor (nu sfert sau jumatate din capaciatate) in ziua de miercuri. Pentru a folosi la maxim capacitatea sacului transparent pliati, turtiti sau striviti ambalajele. In cazul in care sacul contine si alte deseuri decat cele reciclabile, se va refuza ridicarea acestuia. La fiecare ridicare a sacului cu deseuri reciclabile beneficiarul va primi un sac nou, acestia nefiind reutilizabili.

           Deseurile menajere si reciclabile vor fi ridicate, in cazul persoanelor fizice, numai din recipientele puse la dispozitie de operator.

eco2

Program de ridicare a deșeurilor:

prog3

 

 


ANUNȚ

taxe3

Primăria Băile Herculane anunță contribuabilii persoane fizice și juridice ce doresc să beneficieze de reducerea cu -10% la plata integrală a sumelor datorate către bugetul local (pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport) că termenul limită până la care pot beneficia de această bonificație (conf. OUG nr.29/2020) este 30 iunie 2020.

Plata poate fi făcută și în 2-3 tranșe în numerar sau cu cardul, cu condiția ca la 30 iunie 2020 să fie făcută integral pentru sumele datorate bugetului local. Totodată ne cerem scuze în numele instituției pentru nefuncționarea sistemului de plată online prin ghiseul.ro, situație creată de un cumul de factori independenți de instituția noastră, iar instituțiile implicate SNEP, STS, AADR fac eforturi ca acestă situație să fie remediată cel mai probabil în jurul datei de 15 mai 2020. 

Pentru solicitarea de detalii sau eventuale nelămuriri și pentru evitarea aglomerării de la sediul instituției noastre vă rugăm să luați în prealabil legătura telefonic cu Compartimentul Taxe și Impozite la nr. de telefon 0255/560439

Vă mulțumim!

 


ANUNȚ

93425196 3633112916759073 7219005259027316736 o

Conform adresei primite astăzi 15.04.2020 de la COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

și CENTRUL JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI, pe raza UAT Băile Herculane se găsesc:

- "0" zero persoane aflate în izolare la domiciliu

- 274 persoane aflate în carantină instituționalizată

- nicio persoană aflată în carantină nu prezintă simptome, iar de aducerea sau scoaterea din carantină a uneia sau mai multor persoane se ocupă
Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin

- de paza obiectivului carantinei instituționalizate în exterior se ocupă jandarmeria și poliția

- pentru mai multe informații privind situația la nivelul județului puteți accesa adresa https://asp-caras.ro/update-noul-coronavirus/

 


ANUNT COLECTIV nr.8875/15.04.2020

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. AMIRANI COMPANI SRL Decizie impunere pentru anul 2020 nr.34/12.02.2020

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 15.04.2020.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 


ANUNȚ

covid3

 

Conform adresei primite astăzi 14.04.2020 de la COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 
și CENTRUL JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI, pe raza UAT Băile Herculane se găsesc:
 
- 1 persoane aflate în izolare la domiciliu
 
- 263 persoane aflate în carantină instituționalizată
 
- nicio persoană aflată în carantină nu prezintă simptome, iar de aducerea sau scoaterea din carantină a uneia sau mai multor persoane se ocupă
Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin
 
- de paza obiectivului carantinei instituționalizate în exterior se ocupă jandarmeria și poliția
 
- pentru mai multe informații privind situația la nivelul județului puteți accesa adresa https://asp-caras.ro/update-noul-coronavirus/

 

ANUNȚ 

ANUNŢ AVARIE APĂ BAILE HERCULANE

În vederea eliminării unei avarii apărute pe str. Castanilor ,   

se va opri furnizarea apei potabile astăzi : 

14.04. 2020, intre orele:  1100 - 16 00.

Vor fi afectaţi consumatorii de pe strada Castanilor

(doar utilizatorii branșați pe magistrala nouă)

Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei  utilizatorii pot apela

Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere. 

CONDUCEREA SC AQUACARAS SA

                               

 

 


 

 ANUNȚ 

ANUNŢ AVARIE APĂ BAILE HERCULANE

 

În vederea eliminării unei avarii apărute ieri la un branșament, se va opri furnizarea apei potabile astăzi : 

14.04. 2020, intre orele:  08.30- 13.00

Vor fi afectaţi consumatorii de pe strazile:   Mihai Eminescu și  Domogled.

Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei  utilizatorii pot apela

Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643

                             Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere.

                               CONDUCEREA SC AQUACARAS SA

 


ANUNȚ

carantina

Conform adresei primite ieri 07.04.2020 de la COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

și CENTRUL JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI, pe raza UAT Băile Herculane se găsesc:

8 persoane aflate în izolare la domiciliu 

170 persoane aflate în carantină instituționalizată

- nicio persoană aflată în carantină nu prezintă simptome, iar de aducerea sau scoaterea din carantină a uneia sau mai multor persoane se ocupă

Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin

- de paza obiectivului carantinei instituționalizate în exterior se ocupă jandarmeria și poliția locală

- pentru mai multe informații privind situația la nivelul județului puteți accesa adresa  https://asp-caras.ro/update-noul-coronavirus/

publicat 08.04.2020 ora 08

 


ANUNȚ

De astăzi marți, 7 aprilie, purtarea măștii devine obligatorie în întreg județul Caraș-Severin!

masca medicala cum se poarta 1

În urma ședinței de ieri, Comitetul Județean pentru Situații de Urgentă a luat o măsură suplimentară pentru limitarea răspândirii COVID-19. Reprezentanții unităților administrativ-teritoriale și ai instituțiilor cu atribuții în domeniul punerii în aplicare a Ordonanțelor Militare, au obligația de a aduce la cunoștință locuitorilor județului și persoanelor care tranzitează județul, necesitatea acoperirii feței (nas, gură) cu orice materiale de protecție de unică folosință sau reutilizabile (măști, măști improvizate, eșarfe sau alte accesorii vestimentare) în vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusului SARS – CoV-2.

 


ANUNȚ

carantina

Conform adresei primite ieri 06.04.2020 de la COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

și CENTRUL JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI, pe raza UAT Băile Herculane se găsesc:

8 persoane aflate în izolare la domiciliu 

155 persoane aflate în carantină instituționalizată

- nicio persoană aflată în carantină nu prezintă simptome, iar de aducerea sau scoaterea din carantină a uneia sau mai multor persoane se ocupă

Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin

- de paza obiectivului carantinei instituționalizate în exterior se ocupă jandarmeria și poliția locală

- pentru mai multe informații privind situația la nivelul județului puteți accesa adresa  https://asp-caras.ro/update-noul-coronavirus/

publicat 07.04.2020 ora 08


ANUNȚ

carantina

Conform adresei primite ieri 05.04.2020 de la COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

și CENTRUL JUDEȚEAN DE COORDONARE ȘI CONDUCERE A INTERVENȚIEI, pe raza UAT Băile Herculane se găsesc:

- 8 persoane aflate în izolare la domiciliu 

- 121 persoane aflate în carantină instituționalizată

- nicio persoană aflată în carantină nu prezintă simptome, iar de aducerea sau scoaterea din carantină a uneia sau mai multor persoane se ocupă

Direcția de Sănătate Publică Caraș-Severin

- de paza obiectivului carantinei instituționalizate în exterior se ocupă jandarmeria și poliția locală

- pentru mai multe informații privind situația la nivelul județului puteți accesa adresa  https://asp-caras.ro/update-noul-coronavirus/

publicat astazi 06.04.2020

 


ROMANIA

JUD CARAS SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BAILE HERCULANE

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

AL ORASULUI BAILE HERCULANE

COMISIA DE CONCURS

NR. 562/31.03.2020

REZULTATE FINALE

CONCURS 27.03.2020 respectiv 31.03.2020

           

Compartiment Maturat Stradal

Muncitor necalificat I – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. LOZICI ION 88 100 94 ADMIS

Afisat azi ; 31.03.2020, ora 14,00


ANUNȚ

Modelul Declarației pe propria răspundere, necesară pentru a putea ieși din casă, a fost actualizat și simplificat. Descarcă de aici noua variantă.

pdf download

 

 


ANUNȚ

IMG 20200327 2

 

IMG 20200327 1

 


ANUNȚ

adrs1

2adrs

3adrs


 

 

adrs1

adrs2

adrs3

 


ANUNȚ

În temeiul art. 8 din Ordonanța Militară nr.2 din 21 martie 2020, Primăria Băile Herculane asigură sprijin persoanelor de peste 65 de ani fără susținători sau altă formă de ajutor. În cazul în care sunteți persoană de peste 65 de ani fără susținători, vă rugăm să vă adresați Primăriei Băile Herculane la numărul de tel. 0255/560439 tasta 8.

batran


ANUNȚ

trans public

DIN CAUZA CONDITIILOR CREATE DE NOUL VIRUS COVID 19

PRECUM SI PENTRU PREVENIREA SI LIMITAREA RASPANDIRII ACESTUIA,

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA AL ORASULUI BAILE HERCULANE,

SUSPENDA EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE PASAGERI,

PE PERIOADA STARII DE URGENTA, INCEPAND CU DATA DE 23.03.2020

CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII IN FUNCTIE DE EVOLUTIA EVENIMENTELOR SI DISPOZITIILOR VIITOARE


ANUNȚ 

PUZ IS


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 27.03.2020 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

 

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-        Compartiment Transport Local

-        Sofer II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. CENA MARCEL 457/11.03.2020 ADMIS  

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 25.03.20, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 27.03.2020 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10 cu cartea de identitate.

Afisat azi : 20.03.2020, ora 10,00

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 27.03.2020 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-        Compartiment Maturat Stradal

-        Muncitor necalificat I – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. LOZICI ION 445/10.03.2020 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 25.03.20, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 27.03.2020 ora 13,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10 cu cartea de identitate.

Afisat azi : 20.03.2020, ora 10,00

 


INFORMARE

 

Primăria Orasului Baile Herculane restrânge activitățile serviciilor publice, după cum urmează:

Începând cu data de 19 martie 2020, Compartiment Programe, Inspecţia Mediului, Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică, Expert Rromi, Administraţie Publică, Relaţii cu Publicul si Informare Cetăţeni, își va desfășura activitatea cu cetățenii, după următorul program:

luni – vineri : 9.00 – 12.00.

 • De asemenea cetățenii pot transmite, de luni până joi între 08:00  și 16:00 și  vineri între 08:00 și 13:30, cereri și petiții, on-line, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:

- pe adresa de email a instituției:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- la telefon: - 0255 560 439  sau fax 0255 560 321

     1.COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE

Măsuri:

 • Informații suplimentare se pot obține astfel:Tel: 0255/560 439 /Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. de luni până joi între 08:00  și 16:00 și  vineri între 08:00 și 13:30.

Plata impozitelor, taxelor, amenzilor, etc. se mai poate efectua și în conturile menționate mai jos:

PERSOANE FIZICE

IMPOZIT/TAXA CLADIRI: RO51TREZ1822107020101XXX

IMPOZIT/TAXA TEREN INTRAVILAN: RO95TREZ1822107020201XXX

IMPOZIT/TAXA TEREN EXTRAVILAN: RO92TREZ1822107020203XXX

TAXA MIJLOACE TRANSPORT: RO70TREZ1822116020201XXX

TAXA MIJLOACE TRANSPORT > 12 TONE: RO70TREZ1822116020201XXX

TAXA PSI: RO04TREZ18221150250XXXXX

PERSOANE JURIDICE

IMPOZIT/TAXA CLADIRI: RO98TREZ1822107020102XXX

IMPOZIT/TAXA TEREN INTRAVILAN: RO45TREZ1822107020202XXX

IMPOZIT/TAXA TEREN EXTRAVILAN: RO92TREZ1822107020203XXX

TAXA MIJLOACE TRANSPORT: RO20TREZ1822116020202XXX

TAXA MIJLOACE TRANSPORT > 12 TONE: RO20TREZ1822116020202XXX

TAXA PSI: RO04TREZ18221150250XXXXX

TAXA PENTRU PUBLICITATE CU AFISAJE / PUBICITATE/ AFISAJ FIRMA: RO28TREZ18221160250XXXXX

TAXA STATIUNE BALNEOCLIMATERICA: RO28TREZ18221160250XXXXX

TAXA AUTORIZATIE FUNCTIONARE: RO32TREZ18221160203XXXXX

AMENZI CIRCULATIE/BUGET LOCAL/T-PARK: RO76TREZ18221A350102XXXX

TAXA ELIBERARE CERTIFICAT PF/PJ: RO72TREZ18221340250XXXXX

TAXA OCUPARE DOMENIU PUBLIC: RO50TREZ18221A300530XXXX

TAXA JUDICIARA DE TIMBRU: RO10TREZ18221070203XXXXXX

CONCESIUNI SI INCHIRIERI: RO50TREZ18221A300530XXXX

CHIRIE SPATIU LOCATIV: RO50TREZ18221A300530XXXX

TAXA CERTIFICAT URBANISM: RO28TREZ18221160250XXXXX

TAXA AUTORIZATIE CONSTRUIRE: RO28TREZ18221160250XXXXX

TAXA REGULARIZARE AUTORIZATIE CONSTRUIRE: RO28TREZ18221160250XXXXX

Incepand cu data de 19.03.2020 si pana in 31.03.2020 personalul Compartimentului Impozite și Taxe va fi impartit in grupe de lucru care isi vor desfasura activitatea prin rotatie, astfel incat Compartimentul impozite și taxe sa functioneze pentru solicitari urgente.

2.COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI PROBLEME DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CASIERIE

 • Programul Casieri cu publicul: Luni / Vineri : 9:00 – 12:00.
 • Informații la tel:0255/560 439 sau email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

3.COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII PUBLICE

Masuri:

 • In perioada 18.03.2020 – 19.03.2020       personalul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului va solutiona majoritatea documentelor in lucru preluate pana in prezent.
 • Incepand cu data de 19.03.2020 personalul Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului nu va mai face deplasari in teren.
 • Incepand cu data de 19.03.2020 si pana in 31.03.2020 personalul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului va fi impartit in grupe de lucru care isi vor desfasura activitatea prin rotatie, astfel incat Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului sa functioneze pentru solicitari urgente.
 • De asemenea cetățenii pot transmite, de luni până joi între 08:00  și 16:00 și  vineri între 08:00 și 13:30, cereri, on-line, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:
 • - pe adresa de email a instituției:       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • - la telefon: - 0255 560 439       sau fax 0255 560 321

4.COMPARTIMENT DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT

 • Program cu publicul : Luni / Vineri : 9:00 – 12:00.
 • De asemenea cetățenii pot transmite, de luni până joi între 08:00  și 16:00 și  vineri între 08:00 și 13:30, cereri, on-line, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:
 • - pe adresa de email a instituției: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Informatii la telefon: - 0255 560 439 sau fax 0255 560 321

5. COMPARTIMENT SPAȚIU LOCATIV

 • Program cu publicul : Luni / Vineri : 9:00 – 12:00.
 • De asemenea cetățenii pot transmite, de luni până joi între 08:00  și 16:00 și  vineri între 08:00 și 13:30.cereri, on-line, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:
 • - pe adresa de email a instituției:       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • - Informatii la telefon: - 0255 560 439 sau fax 0255 560 321

6. DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Masuri:

 • Program cu publicul : Luni / Vineri : 9:00 – 12:00.
 • De asemenea cetățenii pot transmite, de luni până joi între 08:00  și 16:00 și  vineri între 08:00 și 13:30, cereri, on-line, conform prevederilor legale în vigoare, astfel:
 • - pe adresa de email a instituției:       Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • - Informatii la telefon: - 0255 560 439 sau fax 0255 560 321

7. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Masuri:

COMPARTIMENT EVIDENȚA PERSOANELOR, SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

 • Program cu publicul : Luni / Vineri : 9:00 – 12:00.
 • Informatii la telefon: - 0255 560 088 sau fax 0255 560 321

Incepand cu data de 19.03.2020 si pana in 31.03.2020 personalul Compartimentului Evidența Persoanelor, Secretariat și Relații cu publicul isi va desfasura activitatea prin rotatie, astfel incat Compartimentul Evidența Persoanelor, Secretariat și Relații cu publicul sa functioneze pentru solicitari urgente.

 • Compartiment Stare Civilă:
 • Program cu publicul : Luni / Vineri : 9:00 – 12:00.
 • - adresa de email a instituției: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • - Informatii la telefon: - 0255 560 088 sau fax 0255 560 321

Notă! Soluționate cu prioritate vor fi următoarele documente: acte de naștere , căsătorie , deces.

 


ANUNȚ

izolare

Primăria Băile Herculane anunță că, conform datelor primite de la DSP Caras-Severin, în acest moment (19.03.2020) pe raza UAT Băile Herculane nu sunt înregistrate persoane infectate cu COVID-19, iar în izolare la domiciliu sunt înregistrate 8 persoane. Aceste persoane sunt sub supravegherea autorităților, iar datele de indentificare a acestor persoane sunt date confidentiale si nu pot fi facute publice.

 


 COMUNICAT

           Potrivit Decretului nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national;

     In conformitate cu Ordonanta Militara nr.1/17.03.2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri;      

             Incepand cu data de 18.03.2020, se aplica urmatoarele masuri:

1          se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele, sau alte localuri publice in spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei;

2          este permisa organizarea de catre entitatile prevazute la alin. (1) activitatilor de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip drive-in, room service sau livrare la client;

3          se suspenda toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire persoanla realizate in spatii inchise;

4          se interzice organizarea si desfasurarea oricarui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane in spatii deschise;

5          organizatorii evenimentelor organizate si desfasurate in spatii deschise ce presupune participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligati sa dispuna masuri prin care sa asigure distanta de minimum 1m intre participanti.

 

 


ANUNȚ

prog1


ANUNȚ

1a1a

2a2ab

 

 

3a3a


ANUNŢ

48aa4b270bdd4b916d89ed0e9b031488

În data de 17.03.2020, la toate instituţiile publice şi blocurile de locuit din oraş va avea loc a acţiune de dezinfecţie .

Pentru ca soluţiile folosite să aibă efect maxim, este necesar ca uşa de la intrarea în scara blocului să fie închisă timp de 1 oră.

Substanţele folosite sunt avizate de Direcţia de Sănătate Publică pentru a fi utilizate în spaţii de locuit.


A N U N T

In contextul existentei virusului COVID-19 in Romania, potrivit solicitarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras - Severin, PRIMARIA ORASULUI BAILE HERCULANE, prin Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane vine in sprijinul persoanelor cu handicap care domiciliaza pe raza orasului Baile Herculane prin transmiterea cererilor completate de catre beneficiari, in vederea acordarii de catre DGASPC Caras- Severin a urmatoarelor facilitati:

 1. Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat care doresc eliberarea biletelor de calatorie interurbana gratuita, conform gradului de handicap;
 2. Pentru eliberarea rovinietelor atat pentru persoana cu handicap, cat si pentru insotitorul acesteia;
 3. Pentru eliberarea cardului European destinat persoanei cu handicap.

           Mentionam faptul ca cererile la care facem referire precum si documentele necesare pentru facilitatile susumentionate se gasesc pe site-ul www.dgaspccs.ro la rubrica informatii de interes public, subscrisa Formulare tip sau pe site-ul

https://www.primaria-baileherculane.ro/index.php/download-formulare-acte-necesare

               In acest sens, va informam ca toate solicitarile privind facilitatile mai sus amintite, se vor depune la sediul Primariei Baile Herculane , Directia de Asistenta Sociala Baile Herculane, et.1, cam.4 si ulterior vor fi transmise catre DGASPC Caras - Severin.

            Informatii suplimentare la nr.0255/560439, tasta 8.

 


Cum să te protejezi de noul Coronavirus

Sfaturi prietenoase copiilor pentru a se proteja împotriva Coronavirus

Puteți descărca varianta pdf pentru print în format orizontal aici sau varianta pdf pentru print în format vertical de aici

 

- CLICK PE IMAGINEA DE MAI JOS - 

 

1a1

Dacă școala la care înveți s-a închis și stai acasă, bucură-te de timpul liber pe care îl ai la dispoziție și fă lucrurile care îți plac.

Aici poți găsi câteva exemple de activități.

Descarcă afișul în format orizontal sau vertical de aici

 


CU SCOPUL DE A PROTEJA COMUNITĂȚILE PE CARE LE DESERVESC, ACTIVITATEA CENTRELOR DE RELAȚII CU CLIENȚII ALE E-DISTRIBUȚIE BANAT VA FI TEMPORAR SUSPENDATĂ.

VĂ RECOMANDĂM SĂ UTILIZAȚI CANALELE ALTERNATIVE DE COMUNICARE:

-        0372.565.215 pentru informații cu privire la procesul de racordare la rețea - program luni-vineri 8-16

-        www.e-distributie.com pentru a verifica statusul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, a iniția și gestiona online cereri de racordare, informații legate de avizul de amplasament, informații POD (despre locul de consum), informații despre consum, istoric citiri, sesizări sau servicii online legate de contract. .

-        0800.070.444 pentru solicitări cu privire la alimentarea cu energie electrică – apelabil gratuit, non stop.

-        Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru reclamații legate de distribuția de energie electrică

 

ASIGURĂM CLIENȚII CĂ VOM CONTINUA SĂ DESFAȘURĂM TOATĂ ACTIVITATEA TEHNICĂ ȘI OPERATIVĂ, ÎN TIMP CE ECHIPELE DE TEHNICIENI SUNT GATA SĂ INTERVINĂ PENTRU ORICE PROBLEME CE POT APĂREA ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ.

Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere

Echipa E-DISTRIBUȚIE BANAT


COMUNICAT

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Băile Herculane s-a constituit și își desfășoară activitatea în temeiul O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, modificată și aprobată prin Legea nr.15/2005 și are ca președinte primarul orașului. Raportat la situația împiedicarii răspândirii coronavirusului - COVID 19 - pe teritoriul României, menționăm că, Comitetul Local pentru Situații de Urgența al orașului Băile Herculane pune în aplicare hotărârile adoptate de Comitetul Național pentru Situatii Speciale de Urgență, constituit la nivelul Guvernului României și duce la îndeplinire deciziile aprobate de acest for național. De asemenea Direcția de Sănătate Publică Județeană are atribuții în privința deciziilor ce se impun pentru fiecare persoană, în funcție de evoluția situației epidemiologice.

 

 


ANUNŢ

CLSU

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Compatimentului Transport Public Local si in cadrul Compartimentului Maturat Stradal :

1. Sofer II – 1 post in cadrul Compartimentului Transport Public Local

2. Muncitor necalificat I - 1 post in cadrul Compartimentului Maturat Stradal

1.Concursul pentru ocuparea postului de Sofer II si postului de Muncitor necalificat I se va organiza conform urmatorului calendar:

- Proba scrisa in data de 27.03.2020, ora 10.00 (pentru sofer II)

- Proba practica in data de 27.03.2020, ora 13.00 (pentru muncitor necalificat I)

- Proba interviu in data de 31.03.2020, ora 10.00 (pentru ambele posturi)

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 19.03.2020, ora 15,30 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

          a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)   cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)   are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)   are capacitate deplină de exerciţiu;

e)   are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)   îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)   nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 1. 1.Sofer II –1 post in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- studii medii/profesionale atestate cu diploma

- permis de conducere, categoria B, C, D

- atestat de transport persoane

- disponibilitate la program de lucru în weekend

- conditiile minime de vechime – 3 ani

 1. 2.Muncitor necalificat I - 1 post in cadrul Compartimentului Maturat Stradal

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          absolvent scoala generala sau liceu,

-   conditiile minime de vechime – 3 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)   copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)   copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)   carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)   cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)   adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin e – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie

                 pentru concursul de ocupare a postului vacant de sofer II (1 post)

                             din cadrul Compartimentului Transport Public Local

1.O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie

                 pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor necalificat I (1 post)

                             din cadrul Compartimentului Maturat Stradal

1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor capitolul II art.6 – 8.

2.   Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca,Capitolul II – Domeniu de aplicare şi Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;

3. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014,pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, Capitolul V – Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide, art. 36 – art. 39 şi Capitolul VI –  Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică, art. 46 – art. 52

4. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

 


ANUNȚ

IMG 20191212 WA0001

IMG 20191212 WA0000

În vederea angajării se caută șofer profesionist cu permis de conducere categoria D, pentru autovehiculul de transport persoane de agrement din imagine. Detalii și relații despre acest post vacant sunt oferite persoanelor interesate la numărul de telefon 0739 970 366.


ANUNȚ

aqcs

 

anuntAq

 


Referitor la activitatea societății S.C.Aquacaraș S.A. în Băile Herculane, de la începutul acestui an

vă comunicăm punctul de vedere al societății, prin intermediul unui

Comunicat de Presă

 • În ceea ce privește întreruperile frecvente de furnizare a apei în anumite zone ale orașului, acestea se datorează lucrărilor de comutare a distribuției apei pe noile rețele, finalizate și recepționate, în cadrul lucrărilor din proiectul :CS-CL-07 – REABILITAREA ȘI EXTINDEREA CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE, REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE ȘI RETELELOR DE CANALIZARE ÎN CARANSEBEȘ ȘI BĂILE HERCULANE - ANTREPRENOR: AS. ELECTROSISTEM – HIDROCONSTRUCTIA.
 • S.C. AQUACARAŞ S.A anunţă că , în toată această perioadă, probele de apă prelevate confirmă că apa furnizată este conformă cu prevederile Legii 458/2002, forma consolidată în 2017, pentru parametrii determinaţi conform secţiunii „ Monitorizare de control” şi poate fi consumată în siguranţă.
 • Privitor la modalitatea de citire a consumurilor, pentru toți utilizatorii din Băila Herculane, s-a luat hotărârea ca personalul AQUACARAŞ să efectuieze această operație. Nu mai este nevoie să fie date citirile de către client.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate  de-a fi cooperanți și de-a răspunde cu celeritate la solicitările utilizatorilor.

                              Conducerea S.C.Aquacaraș S.A.

 


ANUNT DISTRIBUIRE PRODUSE DE IGIENA-POAD 2020

       Urmatoarele categorii de persoane aflate in evidenta institutiilor de resort:

 1. Persoane beneficiare de venit minim garantat potrivit Legii 416/2001,
 2. Familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei potrivit legii nr.277/2010

sunt anuntate ca actiunea de distribuire a produselor de igiena in cadrul programuluiPOAD 2020 incepe in data de 03.02.2020.

                   Produsele pot fi ridicate de catre titular in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00-16,00 (luni-joi) si intre orele 10,00-13,30 (vineri) de la Asezamant Cultural Pecinisca, str.Pecinisca, nr.30.

                   In cadrul POAD 2020 ajutoarele vor fi distribuite intr-o cutie de carton cu continut identic, in fiecare cutie se vor afla urmatoarele produse de igiena si cantitati:

Nr.crt.                 Produs                                                                 Cantitate

 1.                       Periuta de dinti                                                     5buc.
 2.                      Pasta de dinti                                                      300ml
 3.                      Sampon adulti                                                       500 ml
 4.                      Sampon copii                                                        800 ml
 5.                      Sapun lichid                                                           500 ml
 6.                      Detergent rufe                                                       2700 gr.

NOTA

           Conform prevederilor art.4 alin.(5) din HG nr.784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD2019/2020 destinatarii finali sunt:

-          In cazul beneficiarilor de venit minim garantat – doar titularii de VMG aflati in plata

-          In cazul familiilor beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei – titularii aflati in plata precum si membrii familiei acestora

 


ANUNȚ

Apa potabila

Astăzi 28.01.2020, Primăria Băile Herculane a sesizat S.C. AQUACARAS S.A. - Sucursala Reşiţa cu privire la desele întreruperi în furnizarea apei potabile și a proastei informări a consumatorilor cu privire la aceste întreruperi. Toți cetățenii de pe raza UAT Băile Herculane sunt rugați să semnaleze orice neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros ale apei la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau la Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768301509

 


anunt211

 


ANUNȚ

about us
Primăria Băile Herculane anunță toți contribuabilii că în perioada 06.01.2020 – 15.01.2020 se executa update-uri și mentenanța la sistemele informatice ale instituției și nu pot fi încasate taxele și impozitele locale până pe data de 16.01.2020. În toata această perioadă pot fi încasate doar amenzile și taxele necesare pentru evidența populației.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 


REZULTATE FINALE

privind rezultatul concursului din data 06.01.2020, pentru ocuparea functie publice temporar vacanta de consilier cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

  Numele şi prenumele candidatului *

Punctaj

proba scrisă

Punctaj  

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Golopenta Petru Mircea 59,80 80 69,90 ADMIS

Afisat azi 06.01.2020, ora 14 


REZULTATE INTERVIU

la interviul din data de 06.01.2020 pentru ocuparea functie publice temporar vacante de consilier cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

 

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/ RESPINS
1. Golopenta Petru Mircea 80 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi 06.01.2020, ora 13,30


REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data 06.01.2020 pentru ocuparea functie publice temporar vacanta de consilier cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/ RESPINS
1. Golopenta Petru Mircea 59,80 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 06.01.2020, ora 11,45


Screen Shot 2019 12 23 at 5.25.24 PM 


ANUNȚ

Proiectul Primăriei Băile Herculane privind consolidarea, restaurarea și amenajarea Casei de Cultură - Vila Elisabeta a fost declarat ADMIS în urma verificării conformității administrative și eligibilității în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, Apel "Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice". Notificarea a fost primită astăzi 23.12.2019.

VE


ANUNT COLECTIV nr.19066/17.12.2019

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. AMIRANI COMPANI SRL Somatia nr.51200093/02.12.2019
2. UPC ROMANIA SA Somatia nr.51200088/02.12.2019
3. BRIANA-KARINA PASCU SRL Somatia nr.51200085/02.12.2019
4. I.I. POSSLER CONSTANTINA I Somatia nr.51200095/02.12.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 17.12.2019.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

afisat in data de 17.12.2019


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie temporar vacanta

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 06.01.2020 pentru ocuparea unei functii publice temporar vacanta de consilier, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

-          Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA    
ORA 10,00 10,00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 8 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 11.12.2019, ora 8,00 – 18.12.2019, ora 15,00.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

funcţiei publice;

Conditii specifice de participare la concurs

-          Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice

-          Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 1 an

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, după caz;

e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 14,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica – consilier superior, telefon 0255/560 439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

BIBLIOGRAFIA

Concursului organizat pentru ocuparea functiei publice temporar vacanta

de consilier, clasa I, grad asistent din cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

1. Constitutia Romaniei

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (**republicată**) cu modificările şi completările ulterioare.

6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

FIŞA POSTULUI

____________________________

Denumirea postului/ Serviciu/Compartiment: Consilier Gr. asistent - Serv. Economic – Comp. Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

Nivelul postuluiFuncţie publică corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie

Vechimea în specialitate necesară1 an

Condiţii specifice privind ocuparea postuluistudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in stiinte economice

Perfecţionări (specializări): -

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): – minimum nivel mediu .

Limbi străine ****) (necesitate şi grad de cunoaştere): – minimum nivel mediu.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare :

capacitate de planificare, concepţie, analiză şi sinteză ;

capacitate de lucru în condiţii stresante ;

flexibilitate în gândire şi creativitate ;

capacitate de adaptare la nou ;

capacitate de lucru individual şi în echipă ;

respect şi exigenţă în aplicarea legislaţiei ;

- corectitudine, obiectivitate şi imparţiabilitate în aprecieri;

conduită morală ireproşabilă ;

capacitate de comunicare şi îndrumare

competenţă în redactare

comportament şi responsabilitate la nivelul exigenţelor funcţiei.

Cerinţe specifice (ex. călătorii frecvente, delegări, detaşări): deplasări potrivit dispozitiilor conducerii instituţiei, lucru sistematic peste program.

Atributiile postului

-          Intocmeste ordine de plata catre trezorerie

-          Intocmeste receptiile aferente platilor catre trezorerie

-          Efectuarea platilor la termen, urmarirea executiei bugetare si incadrarea in prevederile bugetare aprobate

-          Verificarea zilnica a operatiunilor de casierie

-          Verificarea decontarilor zilnice

-          Opereaza in programul de contabilitate obligatiile de plata

-          Intocmirea corespondentei, a referatelor si a altor rapoarte

-          Participare la arhivarea documentelor in forma materiala si electronic

-          propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei si sporirea operativitatii in furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor;

-          raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care ii revin si asigura aplicarea corecta a acestora;

-          raspunde de respectarea normelor de conduita

-          raspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale si normelor interne;

-          Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici;

-          Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces

-          Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI.

-          Respecta Regulamentul de Ordine Interioara

-          Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

-          Respecta procedurile de lucru generale specifice institutiei

ATRIBUTII COMUNE

a) propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei si sporirea operativitatii in furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor;

b) raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care revin personalului si asigura aplicarea corecta acestuia;

c) raspunde de respectarea normelor de conduita si deontologie in raporturile cu contribuabilii;

d) asigura confidentialitatea datelor si informatiilor care, potrivit legii sau reglementarilor interne, constituie secret de serviciu si / sau nu pot fi date publicitatii;

e) raspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale si normelor interne;

h) indeplineste orice atributii stabilite de conducerea unitatii in legatura cu sarcinile specifice din domeniul de activitate.

i) răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate instituţiei prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

OBLIGAŢIILE LUCRĂTORULUI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

a) să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

b) să utilizeze corect echipamentele de muncă,

c) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

e )să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern, şi /sau Contractul Colectiv de Muncă;

f) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

g) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

OBLIGAŢIILE LUCRĂTORULUI PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Fiecare salariat are ,la locul de munca urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor,aduse la cunostinta sub orice forma de conducatorul institutiei

b) sa utilizezeinstalatiile,utilajele,masinile ,aparatura,echipamentele,potrivit instructiunilor tehnice,precum si celor date de angajator .

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor,

d) sa comunice imediat dupa constatare ,conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu ,precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor

e) sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu,

f) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la producerea incendiilor.

Obligaţii si Restricţii:          
- să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoara în cadrul instituţiei; 
- este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene înainte de intrarea în serviciu sau pe timpul serviciului;       
- trebuie să lase şi să păstreze spaţiul de lucru curat, iar celelalte mijloace din dotare, pe care le-a folosit, în stare bună ;

-respectarea si conformarea in fata prevederilor legale si a procedurilor/regulamentelor interne in ceea ce priveste activitatile desfasurate sau regulile de conduita generala   ;

-sa raspunda de indata solicitarilor aprobate de Primar avand ca obiect comunicarea unor informatii sau efectuarea unor operatiuni din sfera de activitate care provin de la alte Compartimente/Servicii din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului ;

Identificarea functiei publice corespunzatoare postului

1.Denumire : Consilier

2.Clasa - I

3.Gradul Profesional - Asistent

4. Vechimea in specialitate necesara – 1 an

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relationala interna:

a) Relaţii ierarhice:

subordonat faţă de: Primar, Viceprimar, Secretar, Şef Serviciu Economic;

superior pentru :

b) Relaţii funcţionale: Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice de interes local ale Consiliul Local al orasului Baile Herculane

c) Relaţii de control: -

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă în relaţiile cu celelalte structuri funcţionale ale administratiei publice

2. Sfera relationala externa:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: Prefectura, Consiliul Judetean, ANAF, Trezorerie, Cultura si alte institutii publice

b) cu organizaţii internaţionale: ______________________________________

c) cu persoane juridice private: ______________________________________

3. Limite de competente:____________

4. Delegarea de atributii si competenta:______________

Intocmit de:

Numele si prenumele:

Functia : SEF SERVICIU ECONOMIC

Semnatura ____________________­­­­­­­___________

Data___________________________

Numele si prenumele ocupantului postului:

Functia: CONSILIER ASISTENT

Semnatura _________________

Data ________________________

publicat in data de 11.12.2019


ANUNȚ

Primaria Baile Herculane, prin Serviciul Public de Gospodarie Comunala, compartimentul Transport Public Local, anunta cetatenii orasului, care pot beneficia de legitimatii de calatorie gratuita, ca incepand cu data de 16.12.2019 incepe eliberarea acestora pentru urmatoarea perioada a anului  2020 (ianuarie – iunie).

Pentru a putea beneficia de Legitimatie de calatorie gratuita, persoanele care solicita aceasta trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele categorii :

- Veteranii si vaduvele de razboi, in conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994

- Persoanele persecutate din motive politice, in conformitate cu prevederile Decret-Legii nr.118/1990

- Luptatorii in Revolutia din decembrie 1989, in conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004

- Persoane cu grad de handicap grav si insotitorii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006        

- Pensionari si orice alte persoane cu varsta de peste 65 ani

- Minori

- Elevi

- Studenti

- Someri

Actele necesare pt. eliberarea legitimatiei de calatorie gratuita, in functie de categoria din care faceti parte, sunt :

            - Copie certificat nastere

            - Copie carte de identitate

- Documente doveditoare a statutului de veteran, luptator al revolutiei din 1989, persoana cu handicap

- Cupon pensie

- Adeverinta de elev / student

- Carnet de somer

IMPORTANT :          - Legitimatia de transport nu este transmisibila.

                                     - Este obligatorie prezentarea legitimatiei de transport conducatorului auto la urcarea in mijlocul de transport si la cererea acestuia pentru control.

Primaria Baile Herculane, prin Serviciul Public de
Gospodarie Comunala, compartimentul de Transport Public
Local, informeaza cetatenii ca in data de01.01.2020 transportul
local de pasageri nu va fi efectuat, urmand ca din 02.01.2020

 

 


ANUNȚ

publicat azi: 29.11.2019

puz1

puz2

DESCARCA DOCUMENTELE SI PLANSELE AFERENTE

zip 512


ANUNT COLECTIV nr.18153/27.11.2019

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi  pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. CALUGAREANU VASILE FLORIN Somatia nr.51199846/08.08.2019
2. CAPATANA NICUSOR-MIHAI Somatia nr.51199854/08.08.2019
3. DOMASNIANU D-TRU-DANIEL Somatia nr.51199914/08.08.2019
4. GHERGULESCU NICOLAE Somatia nr.51199808/08.08.2019
5. LAITIN LAZAR LUCIAN Somatia nr.51199856/08.08.2019
6. MUICA DORIAN Somatia nr.51199800/08.08.2019
7. MUICA DORINA Somatia nr.51199802/08.08.2019
8. MUICA ILIE Somatia nr.51199804/08.08.2019
9. PILUT ION Somatia nr.51199798/08.08.2019
10. SAIN FLORIN-COSTIN Somatia nr.51199820/08.08.2019
11. STEFAN LEONARD Somatia nr.51199794/08.08.2019
12. SC CRISTA COM SRL Somatia nr.51200067/08.11.2019
13. DOMILESCU GHEORGHE Somatia nr.51199866/08.08.2019
14. DOMILESCU DANIEL Somatia nr.51199864/08.08.2019
15. IENEA PETRU ANDREI Somatia nr.51199868/08.08.2019
16. NITU DANIEL FLORIAN Somatia nr.51199876/08.08.2019
17. ACHITAT Somatia nr.51199900/08.08.2019
18. VASILE OVIDIU Somatia nr.51199896/08.08.2019
19. VANTURIS STANUTA Somatia nr.51199870/08.08.2019
20. SC TIMBER PLANET SRL Somatia nr.51200071/11.11.2019
21. IOVANOVICI ION MIHAI Somatia nr.51199830/08.08.2019
22. RIF ANGEL IONUT Somatia nr.51199838/08.08.2019
23. SITARIU LIA Somatia nr.51199826/08.08.2019
24. STANOMIR VIOREL Somatia nr.51199818/08.08.2019
25. TROACA SILVIU LAURENTIU Somatia nr.51199836/08.08.2019
26. CRISTESCU NELUTU Somatia nr.51199890/08.08.2019
27. OPRESCU CRISTINA-CATALINA Somatia nr.51199884/08.08.2019
28. STOICA ALEXANDRU MIHAIL Somatia nr.51199886/08.08.2019
29. LAITIN LAZAR LUCIAN Instiintare privind infiintare poprire 12772/09.07.2019
30. OTIMAN PETRU Instiintare privind infiintare poprire 12748/09.07.2019
31. SUSANA ION Instiintare privind infiintare poprire 12837/10.07.2019; 12839/10.07.2019
32. MUICA DORIAN Instiintare privind infiintare poprire 12784/09.07.2019; 12782/09.07.2019
33. LATCHESCU TOMA-LUCIAN Instiintare privind infiintare poprire 12777/09.07.2019
34. URDES ION Instiintare privind infiintare poprire 12844/10.07.2019
35. SANDRU-UNTARU SILVIU-VICHENTE Instiintare privind infiintare poprire 12827/10.07.2019
36. SC SILDEMAR SRL Somatia nr.51200074/12.11.2019
37. VELA FLORICA Somatia nr.51199816/08.08.2019
38. DARAVOINA SORIN ION Somatia nr.51199790/08.08.2019
39. KANALAS AUGUSTIN Somatia nr.51199812/08.08.2019
40. NEGHINA VASILE Somatia nr.51199892/08.08.2019
41. KANALAS SOFICA Somatia nr.51199814/08.08.2019
42. TUNEA SORIN DANUT Somatia nr.51199888/08.08.2019
43. SC OMG MARGO CARAS SRL Somatia nr.51200073/11.11.2019

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 27.11.2019.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


REZULTATE FINALE

la interviul din data de 20.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ SCRIS PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/ RESPINS
1. Iliescu Delia Mariana 76,66 92,33 84,49 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare

Afisat azi 20.11.2019, ora 13,00


REZULTATE INTERVIU

la interviul din data de 20.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/ RESPINS
1. Iliescu Delia Mariana 92,33 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi 20.11.2019, ora 13,00


REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data de 20.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/ RESPINS
1. Iliescu Delia Mariana 76,66 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU in data de 22.11.2019, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 20.11.2019, ora 11,20


ANUNȚ

VE

Primăria Băile Herculane anunță depunerea unui proiect în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, Apel "Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice", - proiectul are ca obiectiv "Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Vila Elisabeta". Suma nerambursabilă solicitată pentru proiectul nostru este de 2.000.000 Euro. Apelul a fost închis, iar în cadrul apelului au fost depuse în EMSC 27 cereri de finanțare în valoare totală de 206.631.387,58 lei (43.430.941 Euro). Bugetul total alocat apelului de proiecte a fost de 16.000.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro. La nivelul județului Caraș-Severin s-au depus doar 2 astfel de proiecte.

340 harta


REZULTATE FINALE

CONCURS 09.09.2019 respectiv 13.11.2019

Compartiment Iluminat Public

Muncitor calificat (electrician) – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. ALEXA ROMEO MIRCEA 65 90 77.50 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 14.11.2019, ora 13,00.

Afisat azi ; 13.11.2019, ora 12,00


REZULTAT SELECTIE DOSARE

Cuprinzand rezultatul selectarii dosarului de inscriere la concursul (examenul) organizat in data de 20.11.2019, pentru ocuparea functie publice de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Avand in vedere prevederile art.50 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , comisia de examen intrunita in data de 13.11.2019, dupa verificarea dosarului a constatat urmatoarele :

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. Iliescu Delia Mariana 17.502/11.11.2019 ADMIS  

Contestatiile se depun la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Candidatul declarat admis se va prezenta in data de 20.11.2019, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 13.11.2019, ora 15,00


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 08.11.2019

-          Compartiment Iluminat Public

-          Muncitor calificat (electrician) – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ALEXA ROMEO MIRCEA 65 ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 12.11.2019, ora 13,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 13.11.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.


ANUNȚ

REZULTATE FINALE SELECTIE DOSARE

Comisia de analiză și selecție a dosarelor de candidatură primite în urma anunțului Primăriei Băile Herculane pentru selecția partenerilor pentru proiectele finanţate in cadrul Programului RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”, program finanțat prin Granturi SEE 2014-2021  anunță câștigătorul la evaluarea ofertelor și selecția ca partener:

Nr.crt. Denumire Asociație Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE SELECȚIE

REZULTAT

FINAL

OBSERVAȚII 
1. ASOCIAȚIA PRIN BANAT  17.067/30.10.2019 ADMIS  - nu au fost depuse contestații

data publicării: 06.11.2019