Primăria Băile Herculane

  
  
  

 


 


 


publicat astazi 01.09.2021 


afisat astazi 01.09.2021


 

 

ANEXE: 

ANEXE:

 


descarcă pliantul în format PDF


REȚEA COMUNĂ DURABILĂ PENTRU SITUAȚIILE DE URGENȚĂ DIN BANAT

Campanie de conștientizare a populației pentru prevenirea riscurilor de mediu și situații de urgență: “AJUTĂ-NE SĂ TE SALVĂM!”

 

 

 

 


ANUNȚ

Descarcă materialele P.U.D. aici:

 

 


PROCES VERBAL

Încheiat în urma analizării solicitărilor depuse la etapa II de informare și consultare a populației, ulterioară emiterii Avizului de oportunitate referitor la:

PLAN URBANISTIC ZONAL Zona Vicol, intravilan Băile Herculane, UTR 3, 2, 5
Beneficiar: Primăria Orașului Băile Herculane
Proiectant urbanism: Universitatea Politehnica Timișoara
Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Data elaborării: martie 2021

S-au înregistrat mai multe solicitări și observații, la care s-a răspuns după cum urmează:

dl Adamescu Gavril și dna Adamescu Anișoara, nr. înregistrare 5391/12.01.2021
este necesară clarificarea situației juridice a terenului ce face obiectul sesizării (CF 31510), în sensul rezolvării eventualelor litigii și actualizării geometrice a terenului printr-o documentație topografică vizată OCPI; dacă aceste lucruri se vor clarifica, ulterior aprobării PUZ-ului, se pot schimba reglementările prevăzute în acest PUZ prin altă documentație similară conform Legii 350.
din punct de vedere urbanistic, considerăm că zona respectivă și implicit terenul în cauză nu poate acomoda funcțiunea de dotări servicii (terasă, piscină etc.) și agrement din cauza suprafeței mici a terenului propriu – zis și implicit din imposibilitatea asigurării pe proprietate privată (nu pe domeniu public) a necesarului de locuri de parcare aferent acestei funcțiuni. De asemenea, terenul cu CF nr. 31510 se află și în zona de protecție a monumentului nr. 14 (Vila Reșița 1), conform planșei U02 – Plan Reglementări Urbanistice.
Prin urmare, considerăm că pe terenul cu CF nr. 31510 se poate dezvolta comerț stradal în limita indicilor urbanistici reglementați, pe o adâncime de maxim 6.00 m de la domeniul public, cu regim maxim de înălțime Parter, acesta fiind adiacent și străzii Castanilor, arteră principală de circulație în zonă. Comerțul permis poate fi de tipul: comerț cu amănuntul alimentar/ nealimentar de folosinţă zilnică, de uz personal / gospodăresc, de promovare a turismului, a produselor locale, tradiționale, artizanale.
Este exclusă dezvoltarea unor construcții de genul magazin general, supermarket, servicii cu caracter industrial şi autoservice, dat fiind caracterul ultra central și turistic al zonei; acestea se pot dezvolta doar pe parcelele care asigură parametrii optimi urbanistici și funcționali.
Dacă în urma unor operațiuni cadastrale ulterioare (de ex. comasări de terenuri) suprafața finală totală a terenului este mai mare decât suprafața minimă reglementată prin PUZ (pentru funcțiunea solicitată), se pot autoriza direct construcții conform indicilor urbanistici reglementați prin PUZ și a condițiilor de construire detaliate în Regulamentului Local de Urbanism.

S.C. PINUL NEGRU S.R.L., nr. înregistrare 5398/12.01.2021
- este necesară clarificarea situației juridice a terenului ce face obiectul sesizării (CF 30973), în sensul actualizării geometrice a acestuia printr-o documentație topografică vizată OCPI.
din punct de vedere urbanistic, considerăm că parcelele cu suprafață mai mică de 350 mp nu pot acomoda funcțiuni de cazare, întrucât acestea nu pot asigura necesarul de locuri de parcare (conform normativelor în vigoare) exclusiv pe proprietatea privată aferentă funcțiunii, nu pe domeniul public - pentru servicii turistice / cazare e necesar să se asigure 1 loc de parcare la 2 camere sau 1 apartament, pe proprietatea privată.
Prin urmare, considerăm că terenul cu CF nr. 30973 din cauza suprafeței mici de 176 mp, conform extras CF, nu poate acomoda funcțiunea de cazare necesară extinderii capacității pensiunii Pinul Negru.
Dacă în urma unor operațiuni cadastrale ulterioare (de ex. comasări de terenuri) suprafața finală totală a terenului este mai mare decât suprafața minimă reglementată prin PUZ (pentru funcțiunea solicitată), se pot autoriza direct construcții conform indicilor urbanistici reglementați prin PUZ și a condițiilor de construire detaliate în Regulamentului Local de Urbanism.

dl Terfaloagă Ioan, nr. înregistrare 5485/14.01.2021, respectiv 5486/14.01.2021
este necesară clarificarea situației juridice a terenurilor ce fac obiectul sesizărilor (CF 32253 și CF 312), în sensul rezolvării eventualelor litigii și actualizării geometrice ale acestora prin documentații topografice vizate OCPI.
- din punct de vedere urbanistic, considerăm că zona respectivă și implicit terenul în cauză nu poate acomoda funcțiunea de cazare și servicii turistice din cauza suprafeței mici a terenului (338 mp conform extras CF) și implicit din imposibilitatea asigurării pe proprietate privată (nu pe domeniu public) a necesarului de locuri de parcare aferent acestei funcțiuni.
Considerăm că parcelele cu suprafață mai mică de 350 mp nu pot acomoda funcțiuni de cazare, întrucât acestea nu pot asigura necesarul de locuri de parcare (conform normativelor în vigoare) exclusiv pe proprietatea privată aferentă cazării, nu pe domeniul public - pentru servicii turistice / cazare e necesar să se asigure 1 loc de parcare la 2 camere sau 1 apartament, pe proprietatea privată.
Dacă în urma unor operațiuni cadastrale ulterioare (de ex. comasări de terenuri) suprafața finală totală a terenului este mai mare decât suprafața minimă reglementată prin PUZ (pentru funcțiunea solicitată), se pot autoriza direct construcții conform indicilor urbanistici reglementați prin PUZ și a condițiilor de construire detaliate în Regulamentului Local de Urbanism.

Dna Ienea Maria, nr. înregistrare 5679/20.01.2021
- din punct de vedere urbanistic, imobilul identificat prin CF 32433 se va încadra conform planșei U02 – Plan Reglementări Urbanistice în zona Z2 - zonă cu un caracter propus predominant de servicii (cazare, servicii balneo-turistice, comerț), cu regim maxim de înălțime P+3E+M/ER.
Funcțiunea alocată terenului cu CF nr. 32433 este cea de servicii turistice și parcare, condițiile de construire fiind detaliate în Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

dl Teleagă Vasile, nr. înregistrare 5697/20.02.2021 și nr. înregistrare 7051/16.02.2021
este necesară clarificarea situației juridice printr-o documentație topografică vizată OCPI pentru suprafața de drum care apare în extrasul CF 32463 al imobilului. Suplimentar, trebuie reglementată cu autoritatea publică locală, problema accesibilității / continuității drumului Aleea Teilor la un prospect (carosabil și trotuare) corespunzător.
- considerăm că după reglementarea situațiilor juridice anterior menționate, suprafața imobilului rămasă în proprietate privată va putea acomoda funcțiunea de parcare + amenajări exterioare, în limita indicilor urbanistici reglementați și conform condițiilor de construire detaliate în Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ. Se poate acomoda o parcare deschisă, gestionată de proprietar. Nu se permit funcțiuni la interior / construcții închise. Parcarea poate asigura necesarul de locuri inclusiv pentru propriile restul funcțiunilor existente / propuse pe parcelă.

dl Fisteag Ierimia - Daniel, nr. înregistrare 5763/21.01.2021
conform măsurătorilor cadastrale, suprafața parcelei este prea mică pentru a putea acomoda construcții sau funcțiuni închise. De asemenea, la prezenta sesizare, nu a fost depus un extras de carte funciară pentru a putea identifica geometria si suprafața terenului.
suprafața mică a terenului ce face obiectul sesizării nu permite dezvoltarea unor funcțiuni de cazare și servicii turistice, întrucât acestea nu pot asigura necesarul de locuri de parcare (conform normativelor în vigoare) exclusiv pe proprietatea privată aferentă cazării, nu pe domeniul public. Astfel, pentru servicii turistice / cazare e necesar să se asigure 1 loc de parcare la 2 camere sau 1 apartament, pe proprietatea privată.
dată fiind proximitatea terenului față de zona Z4 – zonă de agrement propusă și față de Parcul Vicol, nu considerăm oportună alocarea terenului pentru construcții de cazare / turistice (din motivele enunțate anterior), ci mai degrabă pentru construcții de agrement, cu regim maxim de înălțime Parter.

Dna Balaj Ana Maria, nr. înregistrare 5825/22.01.2021
- din punct de vedere al zonificării propuse prin actualul PUZ, terenul ce face obiectul sesizării face parte din zona Z2 - zonă cu un caracter propus predominant de servicii (cazare, servicii balneo-turistice, comerț), cu regim maxim de înălțime P+3E+M/ER.
din punct de vedere urbanistic, considerăm că se poate dezvolta o zonă de servicii pentru agrement și utilitățile aferente, cu P.O.T maxim 70% și C.U.T. maxim 2,4, cu asigurarea locurilor de parcare necesare conform RGU 525/1996 pe domeniu privat, nu pe domeniul public.
în cazul în care procentul de ocupare al terenului existent îl depășește pe cel reglementat prin prezenta documentație de PUZ, se va putea mări aria construită desfășurată prin supraetajări, respectiv un coeficient de utilizare a terenului cu 20% mai mare decât cel existent, o singură dată.
Astfel, conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, utilizările admise pentru terenul ce face obiectul sesizării sunt următoarele :
construcții pentru comerț cu amănuntul alimentar/ nealimentar de folosință zilnică, de uz personal / gospodăresc, de promovare a turismului, a produselor locale, tradiționale, artizanale - amenajate în clădirile existente și/sau prin completare a construcțiilor existente până la regimul de înălțime maxim admis de P+3E+M/ER.
alimentație publică compatibilă zonei de servicii balneo-turistice (sunt permise activități de alimentație publică precum cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 150 locuri) dotările necesare acestor funcțiuni trebuie asigurate în interiorul limitei de proprietate.
construcții pentru servicii (exclus cele cu caracter industrial) - amenajate în clădirile existente și/sau prin completare a construcțiilor existente până la regimul de înălțime maxim admis de P+3E+M/ER, cu condiția ca aceste servicii să nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii existente în zonă.
construcții de turism, cazare cu destinația de tip: hostel - 2 și 3 stele, aparthotel, camere, apartamente de închiriat – 2, 3, 4 stele și hoteluri – 2, 3, 4 stele amenajate în clădirile existente și/sau prin completare a construcțiilor existente până la regimul de înălțime maxim admis de P+3E+M/ER.
construcții de agrement cu destinația de sport, loc de joacă pentru copii, zona verzi de-a lungul malului drept al râului Cerna.
complexe turistice cu tratament balnear amenajate în clădirile existente și/sau prin completare a construcțiilor existente până la regimul de înălțime maxim admis de P+3E+M/ER - spa, ștrand, aquapark, centre de tratament balnear cu/fără capacități de cazare, băi termale, centre sportive, baze sportive, bazine de înot, piscine.
parcări supraterane de utilitate publică care să deservească funcțiunile dominante alte zonei și care să nu depășească regimul de înălțime maxim admis de P+3E+M/ER, cu condiția ca acestea să nu se amenajeze pe zonele reglementate ca fiind de sport, agrement conform planșei U02 Plan Reglementări Urbanistice.

Restaurant BACOLUX S.R.L., nr. înregistrare 5819/22.01.2021
- Pct. 1. – zona menționată este prevăzută prin P.U.Z (și preluată din situația existentă în Planul Urbanistic General în curs de aprobare) pentru zonă verde, nu pentru parcare (dată fiind și proximitatea acesteia față de Parcul Vicol). Mărirea capacității și a numărului de locuri de parcare în zonă se poate realiza pe alte parcele, una dintre acestea fiind și foarte apropiată de terenul ce face obiectul sesizării și anexei 1. Astfel, prin actualul PUZ, s-a propus deja mărirea parcării existente în acea zonă și nu considerăm oportună din punct de vedere urbanistic alocarea unor terenuri cu destinația de zonă verde pentru parcaje.
- Pct. 2 – zona menționată este prevăzută prin P.U.Z (și preluată din situația existentă în Planul Urbanistic General în curs de aprobare) pentru zonă verde, nu pentru parcare (dată fiind și proximitatea acesteia față de Parcul Vicol). Mărirea capacității și a numărului de locuri de parcare în zonă se poate realiza pe alte parcele, una dintre acestea fiind și foarte apropiată de terenul ce face obiectul sesizării și anexei 2. Astfel, prin actualul PUZ, s-a propus deja mărirea parcării existente în acea zonă și nu considerăm oportună din punct de vedere urbanistic alocarea unor terenuri cu destinația de zonă verde pentru parcaje.
- Pct. 3 – conform noii zonificări propuse pe planșa U02 – Plan Reglementări Urbanistice, zona Z5 se desfășoară de-o parte și de alta a zonei Z4 (la nord și la sud de aceasta). Este mărginită la vest de strada Complexelor și la est de drumul național DN 67D. Funcțiunea dominantă este cea de servicii balneo-turistice, cazare și comerț cu unități comerciale cu caracter urban și semi-urban, cu regim de înălțime maxim S/D+P+3E, cu P.O.T maxim 60% și C.U.T. maxim 2,1.
- Pct. 4 – conform noii zonificări propuse pe planșa U02 – Plan Reglementări Urbanistice, zona Z5 cuprinde și porțiunea de teren ce face obiectul anexei 4 de la prezenta sesizare.
- Pct. 5 – conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, utilizările admise pentru zona Z4 sunt următoarele :
- construcții de agrement sau balneo-turistice până la regimul de înălțime maxim admis de P+1E+M/ER - spa, ștrand, aquapark, adventure park, centre sportive, baze sportive, bazine de înot, piscine, centre balneo-turistice fără unități de cazare.
- construcții pentru comerț cu amănuntul alimentar/ nealimentar de folosință zilnică, de uz personal / gospodăresc, de promovare a turismului, a produselor locale, tradiționale, artizanale - amenajate în clădirile existente și/sau prin completare a construcțiilor existente până la regimul de înălțime maxim admis de P+1E+M/ER.
- alimentație publică compatibilă zonei de servicii balneo-turistice (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 150 locuri) dotările necesare acestor funcțiuni trebuie asigurate în interiorul limitei de proprietate.
- chioșcuri, cu respectarea prevederilor din anexa 1 atașată la Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Dl. Constantin Buse nr. înregistrare 5849/22.01.2021
- conform extrasului CF nr. 32277 anexat la sesizare, s-a îndreptat eroarea cu privire la situația juridică a terenului, de pe planșa U03 Proprietatea asupra terenurilor, acesta apare ca și teren proprietate privată.

Dna. Bălteanu Despina nr. înregistrare 5668/19.01.2021
este necesară clarificarea situației juridice a terenului din proximitatea râului Cerna ce face obiectul sesizării, întrucât la momentul actual terenul în cauză nu este proprietatea privată a dnei Bălteanu, ci este proprietate publică. Albia Cernei este proprietatea Statului Român, în administrarea Apelor Române și nu se poate edifica o construcție definitivă precum un muzeu etnografic, nici măcar parcare (conform reglementărilor legale în vigoare) peste aceasta sau în proximitatea ei. De asemenea, prin prezentul Plan Urbanistic Zonal s-au reglementat urbanistic ambele maluri ale Râului Cerna (în limitele zonei studiate). Prin reglementări s-au prevăzut câteva lucrări cu caracter permanent (poduri sau pasarele pietonale care să lege cele două maluri ale râului Cerna, trepte pentru preluarea diferențelor de nivel dintre malul Cernei si zona Z1 Zăvoi), pietonală cu pistă ciclabilă de-a lungul malului Cernei pentru care sunt necesare lucrări speciale și cu rol peisager în zona malurilor existente. Aceste lucrări s-au prevăzut inclusiv pe terenul din proximitatea malului Cernei ce face obiectul prezentei sesizări.
din punct de vedere al zonificării propuse prin actualul PUZ, terenurile ce fac obiectul sesizării fac parte din zona Z2 - zonă cu un caracter propus predominant de servicii (cazare, servicii balneo-turistice, comerț), cu regim maxim de înălțime P+3E+M/ER. Se consideră oportună propunerea unui muzeu etnografic pe parcela cu CF nr. 32395 conform legii (doar proprietarii de drept pot autoriza lucrări de construcții) și cu respectarea indicilor urbanistici reglementați prin actualul PUZ.

 


ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA PROIECTULUI “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare liceul “Hercules””

 

Unitatea Administrativă Teritorială Orașul Băile Herculane, în calitate de beneficiar, anunță demararea investiției “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE LICEUL “HERCULES””, cod SMIS 123580, finanțat prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unei intervenții la nivelul infrastructurii educaționale a unității de învățământ cu profil tehnologic Liceul „Hercules” din orașul Băile Herculane, pentru a contribui la îmbunătățirea infrastructurii educaționale si creșterea gradului de participare la învățământul tehnic de la nivel local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Creșterea numărului total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului de la 299, valoare la începutul implementării proiectului, la 320 valoare estimata la finalul implementării proiectului, în termen de 33 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 2. Reabilitarea, extinderea, modernizarea si dotarea clădirii Liceului „Hercules” (liceu tehnologic) de la 0, valoare la începutul implementării proiectului la 1, valoare la finalizarea implementării proiectului în termen de 33 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultate așteptate

 1. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului de la 299, valoare la începutul implementării proiectului, la 320 valoare estimata la finalul implementării proiectului, din care 173 fete, 147 băieți, 1 persoana cu dizabilități, 60 persoane aparținând categoriilor dezavantajate în termen de 33 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
 2. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: liceu tehnologic, respectiv 0 valoare la începutul implementării proiectului si 1 valoare la finalizarea implementării proiectului, în termen de 33 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, respectiv între 18.11.2020 – 31.07.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 11.221.518,94 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.221.501,09 lei din care: valoarea totală nerambursabilă 10.997.071,02 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 9.538.275,94 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.458.795,08 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 224.430,07 lei. Valoarea neeligibilă a proiectului este de 17,85 lei

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați  http://www.fonduri-ue.ro.

 

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Băile Herculane, Strada Mihai Eminescu, Nr. 10, Orașul Băile Herculane, Jud. Caraș-Severin, CP 325200, România

Telefon: 0255.560.439, Fax: 0255.560.321, E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro


publicat azi: 07.10.2019

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Demararea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din Stațiunea Băile Herculane”, cod SMIS 119392, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (SUERD)

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Băile Herculane, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului de finanțare cod SMIS 119392, cu titlul: „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din Stațiunea Băile Herculane”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea unor izvoare termale și aducțiunea de apă pentru amenajarea de cișmele publice, revitalizarea unor spații verzi și dotarea cu mobilier urban, reabilitarea teatrului de vară, precum și amplasarea unui sistem de laser cu rol de promovare, pentru a contribui la dezvoltarea turismului în Stațiunea Băile Herculane (determinând o creștere a numărului de turiști) și la dezvoltarea sectorului economic din zonă (determinând crearea de noi locuri de muncă și creșterea nivelului de trai al populației din zonă).

Scopul proiectului este de a contribui la revitalizarea Stațiunii Băile Herculane, care va fi asigurată prin intervențiile realizate în infrastructura de turism cu ajutorul sprijinului financiar nerambursabile, dar și prin măsurile de promovare și de marketing realizate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Realizarea unor intervenții (construire/ reabilitare/ modernizare/ amenajare/ dotare) asupra unui număr de 5 obiective de investiții propuse, în termen de 3 ani de la semnarea contractului de finanțare.
 2. Creșterea numărului de vizitatori din alte state europene care vizitează anual Stațiunea Băile Herculane cu minimum 21%, în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, comparativ cu anul de referință 2016.
 3. Creșterea numărului de turiști autohtoni care vizitează Stațiunea Băile Herculane cu minimum 20%, în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, pe perioada de monitorizare, comparativ cu anul de referință 2016.
 4. Creșterea numărului de înnoptări ale turiștilor în Stațiunea Băile Herculane cu minimum 20%, în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, comparativ cu anul de referință 2016.

Rezultatele așteptate sunt:

 1. 6 obiective de investiții construite/ reabilitate/ amenajate/ dotate
 2. Numărul de vizitatori din alte state europene care vizitează anual Stațiunea Băile Herculane crescut cu minimum 21%
 3. Numărul de înnoptări ale turiștilor în Stațiunea Băile Herculane crescut cu minimum 20%
 4. Numărul de investiții realizate în Stațiunea Băile Herculane crescut cu minimum 1 din cele 6 asumate prin intermediul Acordului de principiu încheiat cu entitățile locale
 5. Numărul de turiști autohtoni care vizitează Stațiunea Băile Herculane crescut cu minimum 20%
 6. Lungime/ suprafața trotuare/ alei/ trasee pietonale modernizate/realizate - 0,138 km și 138,08 mp
 7. Suprafață de spațiu verde amenajată - 2.521,30 mp
 8. Suprafața rețelelor de captare şi/sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potențial terapeutic – 23 mp
 9. Suprafața infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate - 72,80 mp

Perioada de implementare a proiectului: data de începere a proiectului este 02.07.2019, iar data de finalizare este 31.05.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 14.111.749,50 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 14.104.735,19 lei din care: valoarea totală nerambursabilă 13.822.640,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 11.989.024,92 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.833.615,50 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 282.094,77 lei. Valoarea neeligibilă a proiectului este de 7.014,31 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului, www.facebook.com/inforegio.ro.

 


ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

PROIECT FINANȚAT DIN FONDURI NERAMBURSABILE

            UAT ORAȘUL BĂILE HERCULANE este beneficiar al proiectului

REABILITARE OBIECTE DE PATRIMONIU PENTRU PROMOVAREA TURISTICĂ A STAȚIUNII

BĂILE HERCULANE – POD DE PIATRĂ,

cod SMIS 119393, finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020,

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului,   

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, SUERD.

1.Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului de față îl reprezintă reabilitarea și valorificarea unui pod, monument istoric de interes national (Categoria A) din Stațiunea Băile Herculane și promovarea acestuia, cu scopul de a contribui la dezvoltarea turismului, ceea ce va determina o creștere a numărului de turiști și respectiv, la dezvoltarea sectorului economic din zonă, cu efecte în crearea de noi locuri de muncă și creșterea nivelului de trai al populației din zonă.

Scopul proiectului este de a contribui la revitalizarea Stațiunii Băile Herculane, care va fi asigurată prin investițiile efectuate pentru infrastructura de turism și prin măsurile de promovare și de marketing realizate, ca urmare a obținerii asistenței financiare nerambursabile.

2.Obiectivele specifice ale proiectului

Creșterea numărului anual de vizitatori din alte țări europene atrași în stațiune cu un procent de minimum 21%, în termen de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, comparativ cu valoarea de referință din anul 2016.

Creșterea numărului de înnoptări ale vizitatorilor din alte țări europene sosiți în Stațiunea Băile Herculane cu un procent de minimum 21%, în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, prin comparație cu anul de referință din anul 2016.

Reabilitarea unui pod, obiect de patrimoniu construit din Categoria A a monumentelor istorice, în termen de 29 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.

3.Rezultatele proiectului

Numărul anual de vizitatori din alte țări europene atrași crescut cu un procent de minimum 21%, în termen de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Numărul anual de înnoptări ale vizitatorilor din alte țări europene sosiți în Stațiunea Băile Herculane crescut cu un procent de minimum 21% în termen de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Un pod în suprafață de 265.00 mp și 0.036 km (obiect de patrimoniu construit din Categoria A a monumentelor istorice) reabilitat în termen de 29 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.

4.Data de începere a proiectului: 01.10.2017

5.Perioada de implementare a proiectului: 01.05.2017 – 30.04.2021

6.Valoarea totală a proiectului este de: 5.548.269,81 lei, respectiv 4.700.037,52 lei contribuția UE, 829.418,39 lei contribuția națională și 18.813,90 reprezentând cheltuieli neeligibile.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi https://www.fonduri-ue.ro/, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, http://www.inforegio.ro/ro/ și pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro.

 


ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Băile Herculane, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului de finanțare cod SMIS 114341, cu titlul:Eficientizarea energetică a clădirii primăriei orașului Băile Herculane, județul Caraș Severin”.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței a clădirii Primăriei Orașului Băile Herculane prin realizarea unor lucrări de intervenție asupra clădirii. Proiectul este elaborat astfel încât să se încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate prin POR 2014-2020, mai precis în obiectivul specific „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

Scopul proiectului este de a reabilita din punct de vedere termic clădirea Primăriei Orașului Băile Herculane, astfel încât să se asigure creșterea eficienței energetice şi implicit scăderea consumului şi a cheltuielilor cu utilitățile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii prin înlocuirea tâmplăriei exterioare, termoizolarea pereţilor exteriori şi a planşeului superior precum şi izolarea plăcii de la nivelul demisolului, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 2. Reabilitarea termică a sistemului de încălzire prin montarea unei centrale termice cu randament ridicat cu combustibil de natură regenerabilă, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 3. Utilizarea unor soluţii alternative de producere a energiei prin montarea unor panouri fotovoltaice pentru iluminat şi prepararea apei calde menajere, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 4. Eficientizarea iluminatului şi reducerea consumului de energie electrică prin montarea corpurilor de iluminat cu LED, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 5. Creşterea gradului de siguranţă al clădirii prin refacerea acoperişului degradat şi înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 6. Creşterea gadului de confort în interiorul clădirii prin refacerea finisajelor interioare, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 7. Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi prin montarea unei rampe la nivelul accesului în instituţie, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 8. Creşterea gradului de siguranţă al clădirii la foc prin utilizarea unor termoizoaţii încadrate în clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1,d0, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;

Rezultatele așteptate sunt:

 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): Valoare la începutul implementării proiectului: 41,21 și Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 2,97163
 2. Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep): Valoare la începutul implementării proiectului: 21,54 tep și Valoare la finalul implementării proiectului: 4,398 tep
 3. Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: Valoare la începutul implementării proiectului: 239,22 și Valoare la finalul implementării proiectului: 15,58457

din care: 1. Pentru încălzire/răcire: Valoare la începutul implementării proiectului: 214,087 și Valoare la finalul implementării proiectului: 9,11457

 1. Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:
 2. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile - total (kWh/an) aferent clădirii: Valoare la începutul implementării proiectului: 0 și Valoare la finalul implementării proiectului: 58.668,01805
 3. Valoarea în procente a consumului de energie primară care este realizat din surse regenerabile de energie, după implementarea măsurilor: 75,08%
 4. Consum anual de energie primară (kWh/ an): Valoare la începutul implementării proiectului: 250.487,262 și Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 78.144,154
 5. - Elementele de anvelopă a clădirii reabilitate termic - tâmplăria exterioară înlocuită, pereții exteriori și planșeul superior termoizolați, placa de la nivelul demisolului izolată;

- Sistemul de încălzire reabilitat termic - 1 centrală termică cu randament ridicat cu combustibil de natură regenerabilă montată;

- Soluții alternative de producere a energiei utilizate - panouri fotovoltaice pentru iluminat și prepararea apei calde menajere montate;

- Iluminatul eficientizat și consumul de energie electrică redus - corpuri de iluminat cu LED montate;

- Gradul de siguranță al clădirii crescut - acoperișul degradat refăcut și jgheaburile și burlanele înlocuite;

- Gradul de confort crescut în interiorul clădirii - finisajele interioare refăcute;

- Infrastructura pentru persoanele cu dizabilități adaptată - 1 rampă montată la nivelul accesului în instituție;

- Gradul de siguranță al clădirii la foc crescut - termoizolații încadrate în clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 utilizate;

Perioada de implementare a proiectului: data de începere a proiectului este 31.10.2018, iar data de finalizare este 30.09.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 1.585.634,52 lei, valoarea finanțării nerambursabile este de 1.553.921,82 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.347.789,34 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 206.132,48 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și www.facebook.com/inforegio.ro.

 


ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

STIMAȚI CETĂȚENI DEȚINĂTORI DE TERENURI AGRICOLE PE RAZA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE BĂILE HERCULANE,

VĂ INFORMĂM CĂ ESTE ÎN DESFĂȘURARE

 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 2015-2023

PRIN CARE SE REALIZEAZĂ:

 

 1. INTABULAREA GRATUITĂ A TUTUROR TERENURILOR EXTRAVILANE ÎN CARTEA FUNCIARĂ.
 2. EFECTUAREA GRATUITĂ A SUCCESIUNILOR DINTRE DEȚINĂTORII TITLURILOR DE PROPRIETATE ȘI MOȘTENITORII LEGALI AI ACESTORA.

 

PENTRU REALIZAREA ACESTOR OBIECTIVE, PRECUM ȘI PENTRU CA DUMNEAVOASTRĂ SĂ BENEFICIAȚI DE GRATUITĂȚILE ACESTUI PROGRAM, VA INVITAM IN DATA DE 14.03.2019 ORA 15:00 LA ASEZAMANTUL CULTURAL PECINISCA PENTRU A VA ADUCE LA CUNOSTINTA DETALIILE ACESTUI PROGRAM.

 


ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

STIMAȚI CETĂȚENI DEȚINĂTORI DE TERENURI AGRICOLE PE RAZA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE BĂILE HERCULANE,

VĂ INFORMĂM CĂ ESTE ÎN DESFĂȘURARE

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 2015-2023

PRIN CARE SE REALIZEAZĂ:

 1. INTABULAREA GRATUITĂ A TUTUROR TERENURILOR EXTRAVILANE ÎN CARTEA FUNCIARĂ.
 2. EFECTUAREA GRATUITĂ A SUCCESIUNILOR DINTRE DEȚINĂTORII TITLURILOR DE PROPRIETATE ȘI MOȘTENITORII LEGALI AI ACESTORA.

PENTRU REALIZAREA ACESTOR OBIECTIVE, PRECUM ȘI PENTRU CA DUMNEAVOASTRĂ SĂ BENEFICIAȚI DE GRATUITĂȚILE ACESTUI PROGRAM, VA INVITAM IN DATA DE 14.08.2018 ORA 12:00 LA ASEZAMANTUL CULTURAL PECINISCA PENTRU A VA ADUCE LA CUNOSTINTA DETALIILE ACESTUI PROGRAM.

TOTODATA VĂ SOLICITĂM SĂ PREZENTAȚI LA PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE HERCULANEÎNCEPÂND CU DATA DE 14.08.2018 PÂNĂ ÎN DATA DE 10.01.2019 URMĂTOARELE DOCUMENTE ÎN ORIGINAL SAU IN COPIE LEGALIZATĂ:

-          ACTUL DE PROPRIETATE (EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, TITLU DE PROPRIETATE)

-          ACTE DE IDENTITATE ALE  PROPRIETARULUI/POSESORULUI SAU MOȘTENITORILOR LEGALI

-          CERTIFICATE DE DECES ALE DEȚINĂTORILOR TITLURILOR DE PROPRIETATE ( UNDE ESTE CAZUL)

-          CONTRACTE DE VÂNZARE – CUMPĂRARE;

-          CONTRACTE DE DONAȚIE, CONTRACTE DE SCHIMB;

-          CERTIFICATE DE MOȘTENITOR DEZBĂTUTE ANTERIOR PROGRAMULUI;

-          ORICE ALT ACT DE PROPRIETATE.


HCL 40 din data de 21.05.2018 - privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la proiectul "Eficientizarea energetica a cladirii primariei orasului Baile Herculane"

HOTARARE privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la proiectul "Eficientizarea energetica a cladirii primariei orasului Baile Herculane"...


HCL 23 din data de 07.03.2018 - privind asumarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului

"Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si construit pentru dezvoltarea turismului balnear in statiunea Baile Herculane"

HOTARARE privind asumarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului "Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si construit pentru dezvoltarea turismului balnear in statiunea Baile Herculane"


Minuta sedintei publice din 12.09.2016

Privind supunerea in consultare publica a proiectului de investitii:

"Conservarea si valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Băile Herculane"


RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2016  

 pdf download


Actele care reglementeaza organizarea si funcționarea Primariei orașului Băile Herculane

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si a demnitatilor publice

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 53/2003 Codul Muncii

Modalităţi de contestare a deciziei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public este definit prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Astfel, potrivit art. 6 si 7 din Legea nr. 544/2001, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile acestui act normativ, informatiile de interes public. Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile. Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
In conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, in cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor metodologice.
In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative.
In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 544/2001, in cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in acest act normativ, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de raspuns mai sus aratat,
Hotararea Tribunalului este supusa recursului, iar decizia Curtii de Apel este definitiva.

Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.