Primăria Băile Herculane

  
  
  

Anexa nr. 1 la Dispozitia nr. 347/19.11.2018

CODUL ETIC SI DE INTEGRITATE AL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI, DIN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE ALE CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI BAILE HERCULANE SI DIN CADRUL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA BAILE HERCULANE

CAPITOLUL I. Domeniul de aplicare, obiective si principii generale
Art. 1. Domeniul de aplicare
1. 1. Codul etic si de integritate al functionarilor publici, documenteaza normele de conduita profesionala si de integritate ale functionarilor publici in concordanta cu cerintele legale si de reglementare aplicabile.
1.2. Codul etic si de integritate al personalului contractual care isi desfasoara activitatea in cadrul aparatului de specialitate al primarului, in cadrul serviciilor publice ale Consiliului Local al Orasului Baile Herculane si in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane, documenteaza normele de conduita profesionala si integritatea personalului contractual.
1 .3. Prezentul Cod etic si de integritate elaborat reuneste ambele grupe de cerinte si este elaborat in conformitate cu reglementarile legale aplicabile.
1.4. Toate normele de conduita profesionala documentate in prezentul cod etic si de integritate sunt obligatorii pentru:
- toti functionarii publici,
- toate persoanele care ocupa temporar o functie publica,
- intreg personalul contractual, incadrat in baza prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul muncii,republicat,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Obiective
2.1. Obiectivele documentate in prezentul Cod etic si de integritate vizeaza :
- asigurarea cadrului de imbunatatire continua a calitatii serviciului public;
- eficacitatea si eficientizarea desfasurarii tuturor activitatilor pentru realizarea interesului public;
- eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica locala prin:
- reglementarea normelor de conduita profesionala care trebuie respectate pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale adecvate crearii si mentinerii a prestigiului:
- Primariei orasului Baile Herculane
- functionarilor publici;
- personalului contractual;
- informarea cetatenilor referitoare la conduita profesionala pe care functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a o respecta in exercitarea functiilor lor publice;
- crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre: cetateni si functionarii publici, personalul contractual din cadrul Primariei orasului Baile Herculane, serviciile publice locale fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local al orasului Baile Herculane, Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane .
Art. 3. Principii generale
3.1. Principiile care stau la baza conduitei profesionale a functionarilor publici si a personalului contractual sunt documentate din:
■art.3 din Legea nr. 7/ 2004 privind "Codul de conduita a functionarilor publici", cu toate modificarile si completarile ulterioare;
■art.3 din Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice. cu toate modificarile si completarile ulterioare;
3.2. Aceste principii sunt:
a) Principiul Suprematiei Constitutiei si a legii:
■conform caruia functionarii publici si personalul contractual au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii.
b) Principirul prioritatii interesului public:
■conform caruia functionarii publici si personalul contractual au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea functiei publice sau a functiei.
c) Principiul asigurarii egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice:
■conform caruia functionarii publici si personalul contractual au indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare.
d) Principiul Profesionalismului:
■conform caruia functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, efcienta, corectitudine si constiinciozitate.
e) Principiul Impartialitatiii, nediscriminarii si independentei:
■conform caruia functionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religionl sau de alta natura, in exercitarea functiei publice.
f) Principiul Integritatii morale:
■conform caruia functionarilor publici si personalului contractual le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie.
g) Principiul Libertatii gandirii si exprimarii:
■conform caruia functionarii publici si personalul contractual pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri.
h) Principiul Cinstei si corectitudinii:
■conform caruia in exercitarea functiei publice si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici si personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru indeplinirea conform atributiilor de serviciu.
i) Principiul Deschiderii si transparentei:
■conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici si personalul contractual in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.
3.3. Principiile care stau la baza Protectiei avertizarii in interes public sunt:
a)Principiul legalitatii:
■conform caruia autoritatile si institutiile publice din cadrul administratiei publice locale, institutiile publice de asistenta sociala, au obligatia de a respecta:
- drepturile si libertatile cetatenilor,
- normele procedurale,
- libera concurenta,
-tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, conform prevederilor legislative in vigoare;
b) Principiul Suprematiei interesului public:
■conform caruia, in intelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice sunt ocrotite si promovate de lege;
c) Principiul Responsabilitatii:
■conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita;
d) Principiul Nesanctionarii abuzive:
■conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama sau sesizeaza incalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare.
In cazul avertizarii in interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa impiedice avertizarea in interes public.
e) Principiul Bunei administrari:
■conform caruia autoritatile publice, institutiile publice sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de :
- eficienta,
- eficacitate,
- economicitate a folosirii resurselor,
f) Principiul Bunei conduite:
■conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare in interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, in scopul de a spori:
- capacitatea administrativa
- prestigiul autoritatilor publice si al institutiilor publice.
g) Principiul echilibrului:
■conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile legale pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai Brava;
h) Principiul Bunei-credinte:
■conform caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o autoritate publica, institutie publica sau in alta unitate bugetara care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii.
Art.4. Termeni
4.1. In intelesul prezentului Cod etic si de integritate, expresiile si termenii prevazuti in: -art.4 din Legea nr. 7 /2004 privind "Codul de conduita a functionarilor publici" , -art.4 din Legea nr. 477/2004 privind "Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice",
-art.3 din Legea nr.571/ 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii
4.2. Terminologic de baza conform prevederilor Legii nr. 7 /2004 "Codul de conduita a fitnctionarilor publici":
- functionar public - persoana numita intr-o functie publica in conditiile Legii privind Statutul functionarilor publici
■ functie publica - ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite dc autoritatea sau institutia publica, in temeiul legii, in scopul realizarii competentelor sale;
■interes public - acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna si tratatele internationalse la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor;
■ interes personal - orce avantaj material sau de alta natura, urmarit sau obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru altii, de catre functionarii publici prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care au acces, ca urmare a exercitarii functiei publice;
■conflict de interese - acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct sau indirect, al functionarului public contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei publice detinute;
■informatie de interes public- orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ei;
■informatie cu privire la date personale orice informatie privind o persoana identificata sau identificabila.
4.3. Terminologie de baza, conform prevederilor Legii nr. 477/2004 privind "Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice":
■personal contractual sau angajat contractual - persoana numita intr-o functie in autoritatile si institutiile publice in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
■functie - ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau institutia publica, in temeiul legii, in Fisa postului;
■interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii atributiilor functiei;
■conflict de interese - acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute;
4.4. Terminologie de baza - conform prevedenlor Legii nr. 571/ 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii:
■avertizare in interes public sesizare facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei;
■avertizor - persoana care face o sesizare si care este incadrata in una din autoritatile publice, institutiile publice sau celelalte unitati prevazute la art. 2 din Legea 571/ 2004
■comisie de disciplina - orice organ insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, prevazut de lege sau de regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor publice, institutiilor publice sau a celorlalte unitati prevazute la art. 2 din Legea 571/ 2004
CAPITOLUL II: Norme generate de conduita profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual

Art. 5. Asigurarea unui serviciu public de calitate
5.1. Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la :
- luarea deciziilor,
- transpunerea in practica a deciziilor luate,in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice, in limitele atributiilor stabilite prin Fisa postului.
5.2. In exercitarea functiei publice si a atributiilor de serviciu, functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a :
□ avea un comportament profesionist,
□ asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.
Art. 6. Respectarea Constitutiei si a legilor
6.1. Functionarii publici si angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa:
- respecte Constitutia, legile tarii;
- sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
6.2. Functionarii publici si personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitarii unor drepturi, datorata naturii functiilor publice sau a functiilor contractuale detinute.
Art. 7. Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
7.1. Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a:
- apara cu loialitate prestigiul Primariei orasului Baile Herculane
- sa se abtina de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
7.2. Functionarilor publici si personalului contractual le sunt interzise urmatoarele: a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu:
- realitatea in legatura cu activitatea Primariei, politicile si strategiile acesteia,
- proiectele de acte cu caracter normativ sau individual.
Aceste prevederi se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu / raportului de munca pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
b) sa formuleze aprecieri in legatura cu Iitigiile aflate in curs de solutionare si in care Primaria orasului Baile Herculane are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens.
Aceasta prevedere se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu / raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege. Aceasta prevedere se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu/ raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Primariei orasului Baile Herculane sau ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; prevederea se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu / raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad termene.
c) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau Primariei orasului Baile Herculane; 
7.3. Prevederile prezentului Cod etic si de integritate nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a functionarilor publici si a personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.
7.4. Dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care
contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul Primarului orasului Baile Herculane .
Art. 8. Libertatea opiniilor
8.1. In indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici si personalul contractual au urmatoarcle obligatii:
- de a respecta demnitatea functiei publice detinute sau a functiei contractuale, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor Primariei orasului Baile Herculane,
- de a respecta libertatea opiniilor, de a nu se lasa influentati de considerente personale,
- in exprimarea opiniilor, trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.
Art. 9. Activitatea publica
9. 1. Relatiile cu mijloacele de informare in masa trebuie asigurate de unul sau mai multi functionari publici desemnati de catre primarul orasului Baile Herculane prin dispozitia acestuia si/sau prin fisa postului.
9.2. Functionarii publici si personalul contractual desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de primarul orasului Baile Herculane ;
9.3. In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici si personalul contractual, pot participe la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia for nu reprezinta punctul de vedere oficial al Primariei orasului Baile Herculane.
Art. 10. Activitatea politica
10.1. In exercitarea functiei publice sau a functiei contractuale detinute, functionarilor publici si personalului contractual i se interzice:
a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica,
c) sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoancle fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
d) sa afiseze la avizierul primariei sau a unitatilor subordonate insemne sau diverse obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;
e) sa faca parte din conducerea partidelor politice sau organizatiilor politice,
f) conform prevederilor Ordinului MF nr. 252/2004 privind "Codul de conduita etica a auditorului intern", functionarii publici care ocupa functia de auditor intern trebuie sa fie neutri din punct de vedere politic, in scopul indeplinirii in mod impartial a activitatilor; in acest sens ei trebuie sa isi mentina independenta fata de orice influente politice.
Art. 11. Folosirea imaginii proprii
11.1. In considerarea functiei publice sau a functiei contractuale pe care o detin, functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.
Art. 12. Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei
12.1. In relatiile cu personalul din cadrul Primariei orasului Baile Herculane, si in relatia acestora cu persoancle fizice sau juridice, functionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
12.2. Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul primariei si serviciilor publice subordonate, Consiliului Local al orasului Baile Herculane, precum si ale persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:
a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
12.3. Functionarii publici si personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici si personalul contractual au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin:
a) promovarea unor solutii concrete, similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt, conform principiului tratamentului nediferentiat;
b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.
12.4. Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea persoanelor, eficienta activitatii si cresterea calitatii serviciului public, este necesara respectarea normelor de conduita prevazute la art. 12 alin. (12.1)-(12.3) si de catre celelalte subiecte ale acestor raporturi.
Art. 13. Conduita in cadrul relatiilor internationale
13.1. Functionarii publici si personalul contractual care reprezinta Primaria orasului Baile Herculane in cadrul unor organizatii internationale, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.
13.2. In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici si personalului contractual le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
13.3. In deplasarile in afara tarii, functionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legile si obiceiurilor tarii gazda.
Art. 14. Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor
14.1. Functionarii publici si personalul contractual nu trebuie sa solicite sau sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor sau persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice sau a functiilor contractuale detinute sau pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.
Art. 15. Participarea la procesul de luare a deciziilor
15. 1. In procesul de luare a deciziilor functionarii publici si personalul contractual au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamental si impartial.
15.2. Functionarii publici si personalul contractual au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre primarie, de alti functionari publici sau salariati contractuali, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

Art. 16. Obiectivitate in evaluare
16.1. Exercitarea atributiilor specifice functiilor publice / contractuale de conducere, functionarii publici si personalul contractual au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru functionarii publici si pentru personalul contractual din subordine.
16.2. Functionarii publici si personalul contractual de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propune sau de a aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.
16.3. Functionarii publici si personalul contractual de conducere au obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functiile publice sau contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3 alin. (3.1) din prezentul cod etic si de integritate.
Art. 17. Folosirea prerogativelor de putere publica si folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute
17.1 Este interzisa folosirea de catre funetionarii publici si personalul contractual in alte scopuri decat cele prevazute de lege a prerogativelor functiei publice sau a functiei contractuale detinute.
17.2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici si personalului contractual le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal sau producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
17.3. Functionarilor publici si personalului contractual le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne sau externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.
17.4. Functionarilor publici si personalului contractual le este interzis sa impuna altor functionari publici sau angajati contractuali sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora sau sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Art. 18: Utilizarea resurselor publice
18.1. Functionarii publici si personalul contractual sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a Primariei orasului Baile Herculane, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orce situatie ca un bun proprietar.
18.2. Functionarii publici si personalul contractual au obligatia sa foloseasca timpul de lucru si bunurile apartinand Primariei numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice sau a functiei contractuale detinute.
18.3. Functionarii publici si personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
18.4. Functionarilor publici si personalului contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru sau logistica Primariei orasului Baile Herculane pentru realizarea acestora.
Art. 19. Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau Inchirieri
19.1. Orice functionar public sau angajat contractual poate achizitiona, concesiona sau inchiria un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a orasului Baile Herculane, supus vanzarii (concesionarii, inchirierii) in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea sau calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute (concesionate, inchiriate),
b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii (concesionarii, inchirierii) bunului respectiv,
c) cand poate influenta operatiunile de vanzare, concesionare sau inchiriere sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea (concesionarea, inchirierea) bunului nu au avut acces.
19.2 Functionarilor publici si personalului contractual le sunt interzis sa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a orasului Baile Herculane, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.
19.3. Prevederile alin. (19.1)-(19.2) se aplica in mod corespunzator si in situatia conflictului de interese.
CAPITOLUL III
Coordonarea, monitorizarea si controlul aplicarii normelor de conduita profesionala pentru functionarii publici si pentru personalul contractual
Art. 20. Generalitati
20.1. Agentia Nationala a Functionarilor Publici coordoneaza, monitorizeaza si controleaza aplicarea normelor prevazute de codul etic si de integritate pentru functionarii publici.
20.2. Ministerul Administratiei si Internelor coordoneaza si controleaza aplicarea normelor prevazute de codul etic si de integritate pentru personalul contractual.
20.3. Prin activitatea sa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici nu poate influenta derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplina din cadrul Primariei orasului Baile Herculane, desfasurata in conformitate cu prevederile HG nr. 1344/2007 privind Normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina, cu modificarile si completarile ulterioare;
20.4. Prin activitatea sa Ministerul Administratiei si Internelor nu poate influenta derularea procedurii disciplinare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, desfasurata in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 21. Avertizarea privind fapte de incalcare a legii.
21.1. Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre functionarii publici si personalul contractual, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in interes public si vizeaza urmatoarele aspecte:
a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul,
b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor de serviciu;
d) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese;
e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau urnane;
f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic;
g) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale;
h) Incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile;
i) incompetenta sau neglijenta in serviciu;
j) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie;
k) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii,
1) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;
m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al Primariei orasului Baile Herculane;
n) incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si al ocrotirii interesului public.
Art.22: Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, conform art. 3 alin. 2 lit. „h" poate fi facuta, alternativ sau cumulativ:
a) sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale, conform art. 21;
b) primarului orasului Baile Herculane, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul;
c) comisiei de disciplina din cadrul Primariei orasului Baile Herculane;
d) organelor judiciare;
e) organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor;
f) comisiilor parlamentare;
g) mass-media;
h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale;
i) organizatiilor neguvernamentale.
Art. 23: Protectia functionarilor publici si a personalului contractual
23.1. In fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, beneficiaza de protectie astfel:
a) avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, in conditiile art. 3 alin. (3.2) lit. h), pana la proba contrara;
b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul Primariei orasului Baile Herculane au obligatia de a invita un reprezentant al sindicatului, daca functionarii sunt inscrisi in sindicat. Anuntul trebuie facut prin adresa scrisa cu minim 3 zile lucratoare inaintea sedintei. Comunicarea adresei trebuie realizata sub semnatura de primire, daca e cazul.
23.2. In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect sau are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea.
23.3. In cazul avertizarilor in interes public, prevazute la art. 21 lit. „a" si lit. "b", se vor aplica din oficiu masurile de protectie referitoare la protectia datelor de identitate a martorului protejat, prevazute la art. 1 2 alin. (12.2) lit. „a" din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor.
23.4. In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public, facuta cu buna-credinta.
Art. 24: Rolul Primariei orasului Baile Herculane si a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
24.1. In scopul aplicarii eficiente a dispozitiilor prezentului cod de conduita, primarul orasului Baile Herculane a desemnat un functionar public, din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita.
24.2. Consilierul etic, are urmatoarclc atributii:
a) acordarea de consultanta si asistenta functionarilor publici din cadrul Primarie orasului Baile Herculane, a serviciile publice fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local orasului Baile Herculane si Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane, cu privire la respectarea normelor de conduita;
b) monitorizeaza aplicarea prevederilor prezentului cod de conduita in cadrul Primariei orasului Baile Herculane, in cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al orasului Baile Herculane si in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane ;
c) intocmeste rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici din cadrul Primariei orasului Baile Herculane, in cadrul serviciilor publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al orasului Baile Herculane si in cadrul Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane;
24.3. Rapoartele prevazute la alin.(24.2) pct."c' aprobate de primarul orasului Baile Herculane se comunica functionarilor publici din cadrul primariei, serviciilor publice fara personalitate juridica subordonate Consiliului Local si Directiei de Asistenta Sociala Baile Herculane, se transmit trimestrial, la termenele si in forma standard stabilite prin instructiuni ale A.N.F.P.;
24.4. Rapoartele Primariei orasului Baile Herculane privind respectarea normelor de conduita vor fi centralizate de A.N.F.P. intr-o baza de date necesara pentru:
a) identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita profesionala, inclusiv a constrangerilor sau amenintarilor exercitate asupra unui functionar public pentru a-1 determina sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator;
b) identificarea modalitatilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita profesionala;
c) adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.
Art. 25. Conflictul de interese privind functionarii publici
25.1. Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative.
25.2. Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea functiilor publice sunt:
- impartialitatea,
- integritatea,
- transparenta deciziei,
- suprematia interesului public.
25.3. Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial;
b) participa in cadrul aceleiasi comisii, constituite conform legii, cu functionari publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I;
c) interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice.
25.4. In cazul existentei unui conflict de interese, functionarul public este obligat;
- sa se abtina de la rezolvarca cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii;
- sa-1 informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa dispuna masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice, in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta.
25.5. In cazurile prevazute la alin. (25.3), primarul la propunerea sefului ierarhic caruia ii
este subordonat direct functionarul public in cauza, va desemna un alt functionar public, care are aceeasi pregatire si nivel de experienta.
25.6. Incalcarca dispozitiilor alin. (25.4) poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit prevederilor legale specifice.

Art. 26. Incompatibilitati privind functionarii publici
26.1. Incompatibilitatile privind functiile publice sunt cele reglementate de :
- Constitutie,
- Legea nr. 188/1999, republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind Statutul Functionarilor Publici,
- dispozitiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, actualizata.
26.2. Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea in care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica.
26.3. Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza:
a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;
b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale;
c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public;
26.4. Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (26.3)
lit. a) si c), functionarul public care este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa reprezinte sau sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare.
26.5. Functionarii publici care, in exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de monitorizare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrativ de natura celor prevazute la alin. (26.3) lit. c) nu pot sa-si desfasoare activitatea si nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor publici.
26.6. Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita.
26.6.In situatia prevazuta la alin. (26.3) lit. b), la incheierea mandatului demnitarului, functionarul public este reincadrat in functia publica detinuta sau intr-o functie similara.
Art. 27.
27.1. Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de gradul I.
27.2. Persoanele care se afla in situatia prevazuta la alin. (27.1) vor opta, in termen de 60 de zile, pentru incetarea raporturilor ierarhice directe.
27.3. Orce persoana poate sesiza existenta situatiilor prevazute la alin. (27.1).
27.4. Situatiile prevazute la alin. (27.1) si neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (27.2) se constata de catre seful ierarhic superior al functionarilor publici respectivi, care dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre functionarii publici soti sau rude de gradul 1.
Art. 28.
28. 1. Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice si in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sant in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului.
28.2. In situatia functionarilor publici care desfasoara activitatile prevazute la alin.(l),documentele care alcatuiesc dosarul profesional sunt gestionate de catre autoritatea sau institutia publica la care acestia sunt numiti.
Art. 29.
29. 1. Functionarul public poate Candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit intr-o functie de demnitate publica.
29.2. Raportul de serviciu al functionarului public se suspenda:
a) pe durata campaniei electorale, pana in ziua ulteroara alegerilor, data nu este ales;
b) pana la incetarea functici eligibile sau a functiei de demnitate publica, in cazul in care functionarul public a fost ales sau numit.
Art. 30.
30.1. Functionarii publici nu pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
Functionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor
politice si sa exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic.
30.3. Functionarii publici care ocupa o functie de auditor intern trebuie sa fie neutri din punct de vedere politic.

CAPITOLUL IV Dispozitii finale
Art. 31.
31.1. Functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei orasului Baile Herculane, sunt obligati sa indeplineasca indatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atributiilor sau insarcinarilor incredintate de primarul orasului Baile Herculane sau de seful ierarhic superior, cu respectarea stricta a legilor si a normelor de conduita profesionala si sa asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si intereselor legitime ale cetatenilor, fara sa se foloseasca de functiile, atributiile sau insarcinarile primite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
Art.32
32.1.' Persoanele cu functii de conducere si de control, functionarii publici, inclusiv cei cu statut special precum si personalul angajat cu contract individual de munca, care administreaza sau implementeaza programe ori proiecte finantate din fonduri externe sau din fonduri bugetare au obligatia sa depuna declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun in termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii.
32.2 Persoanele prevazute la art.32.1 au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie. Declaratiile de avere se intocmesc dupa cum urmeaza: pentru anul fiscal anterior incheiat la 31 decembrie, in cazul veniturilor, respectiv situatia la data declararii pentru celelalte capitole din declaratie.
32.3 Persoanele suspendate din exercitiul functiei sau al demnitatii publice pentru o perioada care acopera integral un an fiscal vor actualiza declaratiile in termen de 30 de zile de la data incetarii suspendarii.
Art. 33. Raspunderea
33.1. Incalcarea dispozitiilor prezentului cod etic si de integritate, atrage raspunderea disciplinara a functionarilor publici si a personalului contractual, in conditiile legii.
33.2. Comisia de disciplina are asigurata competenta de a:
- putea cerceta functionarii publici din cadrul Primariei orasului Baile Herculane care incalca prevederile prezentului cod de conduita;
- propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, in conditiile legii.
33.3. Persoanele desemnate de primar de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de catre personalul contractual si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, vor avea in vedere respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003, cu modificarilc si completarile ulterioare.
33.4. In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii.
33.5. Functionarii publici si personalul contractual raspund, in conformitate cu prevederile legii, in cazul in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduit profesionala, aduc prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art. 34. Asigurarca publicitatii
34. 1. Pentru informarea cetatenilor publicitatea se va asigura prin afisarea pe site-ul Primariei.
34.2. Prezentul cod se aduce la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului si isi produce efecte fata de salariati din momentul incunostiintarii acestora.
34.3. Informarea salariatilor cu privire la continutul codului etic si de integritate se face la nivelul fiecarui compartiment, prin grija sefului direct. Toti salariatii vor semna pentru luarea la cunostinta a prevederilor prezentului Cod.

4.4 Orice modificare ce intervine in continutul codului etic si de integritate este supusa procedurii de informare.