Primăria Băile Herculane

  
  
  

     poza MC1

Cristian Miclău - Primar

Curriculum vitae

pdf download


Gore Domilescu

     Gore Domilescu - Viceprimar

Curriculum vitae

pdf download


     

Dumitrache Aurelia - Secretar


 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile conducerii executive sunt următoarele: 

(1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
 
 1. atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
 2. atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 3. atribuţii referitoare la bugetul local;
 4. atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
 5. alte atribuţii stabilite prin lege.
În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
 • prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 • prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
 • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
 • exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
 • iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
 • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
 • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 • ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d);
 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
 • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
 • asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;
 • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.
Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor acestuia.
Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
 
Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
 
 • participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;
 • coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
 • avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale;
 • avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;
 • urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;
 • asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat;
 • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;
 • asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
 • asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
 • legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii.
 • poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar.
 • Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local ori de primar.