Primăria Băile Herculane

  
  
  

ANUNȚ

IMG 20191212 WA0001

IMG 20191212 WA0000

În vederea angajării se caută șofer profesionist cu permis de conducere categoria D, pentru autovehiculul de transport persoane de agrement din imagine. Detalii și relații despre acest post vacant sunt oferite persoanelor interesate la numărul de telefon 0739 970 366.


ANUNȚ

aqcs

 

anuntAq

 


Referitor la activitatea societății S.C.Aquacaraș S.A. în Băile Herculane, de la începutul acestui an

vă comunicăm punctul de vedere al societății, prin intermediul unui

Comunicat de Presă

 • În ceea ce privește întreruperile frecvente de furnizare a apei în anumite zone ale orașului, acestea se datorează lucrărilor de comutare a distribuției apei pe noile rețele, finalizate și recepționate, în cadrul lucrărilor din proiectul :CS-CL-07 – REABILITAREA ȘI EXTINDEREA CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE, REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE ȘI RETELELOR DE CANALIZARE ÎN CARANSEBEȘ ȘI BĂILE HERCULANE - ANTREPRENOR: AS. ELECTROSISTEM – HIDROCONSTRUCTIA.
 • S.C. AQUACARAŞ S.A anunţă că , în toată această perioadă, probele de apă prelevate confirmă că apa furnizată este conformă cu prevederile Legii 458/2002, forma consolidată în 2017, pentru parametrii determinaţi conform secţiunii „ Monitorizare de control” şi poate fi consumată în siguranţă.
 • Privitor la modalitatea de citire a consumurilor, pentru toți utilizatorii din Băila Herculane, s-a luat hotărârea ca personalul AQUACARAŞ să efectuieze această operație. Nu mai este nevoie să fie date citirile de către client.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate  de-a fi cooperanți și de-a răspunde cu celeritate la solicitările utilizatorilor.

                              Conducerea S.C.Aquacaraș S.A.

 


ANUNT DISTRIBUIRE PRODUSE DE IGIENA-POAD 2020

       Urmatoarele categorii de persoane aflate in evidenta institutiilor de resort:

 1. Persoane beneficiare de venit minim garantat potrivit Legii 416/2001,
 2. Familii beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei potrivit legii nr.277/2010

sunt anuntate ca actiunea de distribuire a produselor de igiena in cadrul programuluiPOAD 2020 incepe in data de 03.02.2020.

                   Produsele pot fi ridicate de catre titular in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00-16,00 (luni-joi) si intre orele 10,00-13,30 (vineri) de la Asezamant Cultural Pecinisca, str.Pecinisca, nr.30.

                   In cadrul POAD 2020 ajutoarele vor fi distribuite intr-o cutie de carton cu continut identic, in fiecare cutie se vor afla urmatoarele produse de igiena si cantitati:

Nr.crt.                 Produs                                                                 Cantitate

 1.                       Periuta de dinti                                                     5buc.
 2.                      Pasta de dinti                                                      300ml
 3.                      Sampon adulti                                                       500 ml
 4.                      Sampon copii                                                        800 ml
 5.                      Sapun lichid                                                           500 ml
 6.                      Detergent rufe                                                       2700 gr.

NOTA

           Conform prevederilor art.4 alin.(5) din HG nr.784/2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD2019/2020 destinatarii finali sunt:

-          In cazul beneficiarilor de venit minim garantat – doar titularii de VMG aflati in plata

-          In cazul familiilor beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei – titularii aflati in plata precum si membrii familiei acestora

 


ANUNȚ

Apa potabila

Astăzi 28.01.2020, Primăria Băile Herculane a sesizat S.C. AQUACARAS S.A. - Sucursala Reşiţa cu privire la desele întreruperi în furnizarea apei potabile și a proastei informări a consumatorilor cu privire la aceste întreruperi. Toți cetățenii de pe raza UAT Băile Herculane sunt rugați să semnaleze orice neconformitate a caracteristicilor de aspect și miros ale apei la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau la Exploatarea Băile Herculane , tel. 0768301509

 


anunt211

 


ANUNȚ

about us
Primăria Băile Herculane anunță toți contribuabilii că în perioada 06.01.2020 – 15.01.2020 se executa update-uri și mentenanța la sistemele informatice ale instituției și nu pot fi încasate taxele și impozitele locale până pe data de 16.01.2020. În toata această perioadă pot fi încasate doar amenzile și taxele necesare pentru evidența populației.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 


REZULTATE FINALE

privind rezultatul concursului din data 06.01.2020, pentru ocuparea functie publice temporar vacanta de consilier cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

Numele şi prenumele candidatului *

Punctaj

proba scrisă

Punctaj  

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Golopenta Petru Mircea 59,80 80 69,90 ADMIS

Afisat azi 06.01.2020, ora 14 


REZULTATE INTERVIU

la interviul din data de 06.01.2020 pentru ocuparea functie publice temporar vacante de consilier cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/ RESPINS
1. Golopenta Petru Mircea 80 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi 06.01.2020, ora 13,30


REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data 06.01.2020 pentru ocuparea functie publice temporar vacanta de consilier cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/ RESPINS
1. Golopenta Petru Mircea 59,80 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 06.01.2020, ora 11,45


Screen Shot 2019 12 23 at 5.25.24 PM 


ANUNȚ

Proiectul Primăriei Băile Herculane privind consolidarea, restaurarea și amenajarea Casei de Cultură - Vila Elisabeta a fost declarat ADMIS în urma verificării conformității administrative și eligibilității în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, Apel "Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice". Notificarea a fost primită astăzi 23.12.2019.

VE


ANUNT COLECTIV nr.19066/17.12.2019

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. AMIRANI COMPANI SRL Somatia nr.51200093/02.12.2019
2. UPC ROMANIA SA Somatia nr.51200088/02.12.2019
3. BRIANA-KARINA PASCU SRL Somatia nr.51200085/02.12.2019
4. I.I. POSSLER CONSTANTINA I Somatia nr.51200095/02.12.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 17.12.2019.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

afisat in data de 17.12.2019


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functiei publice de executie temporar vacanta

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 06.01.2020 pentru ocuparea unei functii publice temporar vacanta de consilier, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Baile Herculane, după cum urmează:

-          Compartiment Contabilitate si probleme de invatamant, casierie – studii superioare – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA    
ORA 10,00 10,00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane ( sala de sedinte)

Primăria oraşului

Băile Herculane( sala de sedinte)

Candidatii vor depune dosarele de concurs in termen de 8 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului pe site-ul Primariei orasului Baile Herculane, respectiv intre 11.12.2019, ora 8,00 – 18.12.2019, ora 15,00.

Conditii generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ :

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

funcţiei publice;

Conditii specifice de participare la concurs

-          Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice

-          Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice : - 1 an

DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, după caz;

e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

i) cazierul judiciar;

j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia si relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 14,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, - Compartimentul Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica – consilier superior, telefon 0255/560 439, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau de pe site-ul institutiei http:/primaria-baileherculane.ro.

BIBLIOGRAFIA

Concursului organizat pentru ocuparea functiei publice temporar vacanta

de consilier, clasa I, grad asistent din cadrul

Compartimentului Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

1. Constitutia Romaniei

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, (**republicată**) cu modificările şi completările ulterioare.

6. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.

8.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

FIŞA POSTULUI

____________________________

Denumirea postului/ Serviciu/Compartiment: Consilier Gr. asistent - Serv. Economic – Comp. Contabilitate si probleme de invatamant, casierie

Nivelul postuluiFuncţie publică corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de execuţie

Vechimea în specialitate necesară1 an

Condiţii specifice privind ocuparea postuluistudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in stiinte economice

Perfecţionări (specializări): -

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): – minimum nivel mediu .

Limbi străine ****) (necesitate şi grad de cunoaştere): – minimum nivel mediu.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare :

capacitate de planificare, concepţie, analiză şi sinteză ;

capacitate de lucru în condiţii stresante ;

flexibilitate în gândire şi creativitate ;

capacitate de adaptare la nou ;

capacitate de lucru individual şi în echipă ;

respect şi exigenţă în aplicarea legislaţiei ;

- corectitudine, obiectivitate şi imparţiabilitate în aprecieri;

conduită morală ireproşabilă ;

capacitate de comunicare şi îndrumare

competenţă în redactare

comportament şi responsabilitate la nivelul exigenţelor funcţiei.

Cerinţe specifice (ex. călătorii frecvente, delegări, detaşări): deplasări potrivit dispozitiilor conducerii instituţiei, lucru sistematic peste program.

Atributiile postului

-          Intocmeste ordine de plata catre trezorerie

-          Intocmeste receptiile aferente platilor catre trezorerie

-          Efectuarea platilor la termen, urmarirea executiei bugetare si incadrarea in prevederile bugetare aprobate

-          Verificarea zilnica a operatiunilor de casierie

-          Verificarea decontarilor zilnice

-          Opereaza in programul de contabilitate obligatiile de plata

-          Intocmirea corespondentei, a referatelor si a altor rapoarte

-          Participare la arhivarea documentelor in forma materiala si electronic

-          propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei si sporirea operativitatii in furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor;

-          raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care ii revin si asigura aplicarea corecta a acestora;

-          raspunde de respectarea normelor de conduita

-          raspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale si normelor interne;

-          Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici;

-          Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces

-          Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si de PSI.

-          Respecta Regulamentul de Ordine Interioara

-          Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.

-          Respecta procedurile de lucru generale specifice institutiei

ATRIBUTII COMUNE

a) propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei si sporirea operativitatii in furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor;

b) raspunde de buna cunoastere a reglementarilor legale specifice atributiilor care revin personalului si asigura aplicarea corecta acestuia;

c) raspunde de respectarea normelor de conduita si deontologie in raporturile cu contribuabilii;

d) asigura confidentialitatea datelor si informatiilor care, potrivit legii sau reglementarilor interne, constituie secret de serviciu si / sau nu pot fi date publicitatii;

e) raspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale si normelor interne;

h) indeplineste orice atributii stabilite de conducerea unitatii in legatura cu sarcinile specifice din domeniul de activitate.

i) răspunde disciplinar, civil, material şi penal, pentru pagubele provocate instituţiei prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

OBLIGAŢIILE LUCRĂTORULUI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

a) să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

b) să utilizeze corect echipamentele de muncă,

c) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

d) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

e )să respecte prevederile stipulate în Regulamentul Intern, şi /sau Contractul Colectiv de Muncă;

f) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

g) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

OBLIGAŢIILE LUCRĂTORULUI PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR

Fiecare salariat are ,la locul de munca urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor,aduse la cunostinta sub orice forma de conducatorul institutiei

b) sa utilizezeinstalatiile,utilajele,masinile ,aparatura,echipamentele,potrivit instructiunilor tehnice,precum si celor date de angajator .

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor,

d) sa comunice imediat dupa constatare ,conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu ,precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor

e) sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu,

f) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta referitoare la producerea incendiilor.

Obligaţii si Restricţii:          
- să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoara în cadrul instituţiei; 
- este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene înainte de intrarea în serviciu sau pe timpul serviciului;       
- trebuie să lase şi să păstreze spaţiul de lucru curat, iar celelalte mijloace din dotare, pe care le-a folosit, în stare bună ;

-respectarea si conformarea in fata prevederilor legale si a procedurilor/regulamentelor interne in ceea ce priveste activitatile desfasurate sau regulile de conduita generala   ;

-sa raspunda de indata solicitarilor aprobate de Primar avand ca obiect comunicarea unor informatii sau efectuarea unor operatiuni din sfera de activitate care provin de la alte Compartimente/Servicii din cadrul aparatului de Specialitate al Primarului ;

Identificarea functiei publice corespunzatoare postului

1.Denumire : Consilier

2.Clasa - I

3.Gradul Profesional - Asistent

4. Vechimea in specialitate necesara – 1 an

Sfera relaţională a titularului postului

1. Sfera relationala interna:

a) Relaţii ierarhice:

subordonat faţă de: Primar, Viceprimar, Secretar, Şef Serviciu Economic;

superior pentru :

b) Relaţii funcţionale: Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice de interes local ale Consiliul Local al orasului Baile Herculane

c) Relaţii de control: -

d) Relaţii de reprezentare: reprezintă în relaţiile cu celelalte structuri funcţionale ale administratiei publice

2. Sfera relationala externa:

a) cu autorităţi şi instituţii publice: Prefectura, Consiliul Judetean, ANAF, Trezorerie, Cultura si alte institutii publice

b) cu organizaţii internaţionale: ______________________________________

c) cu persoane juridice private: ______________________________________

3. Limite de competente:____________

4. Delegarea de atributii si competenta:______________

Intocmit de:

Numele si prenumele:

Functia : SEF SERVICIU ECONOMIC

Semnatura ____________________­­­­­­­___________

Data___________________________

Numele si prenumele ocupantului postului:

Functia: CONSILIER ASISTENT

Semnatura _________________

Data ________________________

publicat in data de 11.12.2019


ANUNȚ

Primaria Baile Herculane, prin Serviciul Public de Gospodarie Comunala, compartimentul Transport Public Local, anunta cetatenii orasului, care pot beneficia de legitimatii de calatorie gratuita, ca incepand cu data de 16.12.2019 incepe eliberarea acestora pentru urmatoarea perioada a anului  2020 (ianuarie – iunie).

Pentru a putea beneficia de Legitimatie de calatorie gratuita, persoanele care solicita aceasta trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele categorii :

- Veteranii si vaduvele de razboi, in conformitate cu prevederile Legii nr.44/1994

- Persoanele persecutate din motive politice, in conformitate cu prevederile Decret-Legii nr.118/1990

- Luptatorii in Revolutia din decembrie 1989, in conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004

- Persoane cu grad de handicap grav si insotitorii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006        

- Pensionari si orice alte persoane cu varsta de peste 65 ani

- Minori

- Elevi

- Studenti

- Someri

Actele necesare pt. eliberarea legitimatiei de calatorie gratuita, in functie de categoria din care faceti parte, sunt :

            - Copie certificat nastere

            - Copie carte de identitate

- Documente doveditoare a statutului de veteran, luptator al revolutiei din 1989, persoana cu handicap

- Cupon pensie

- Adeverinta de elev / student

- Carnet de somer

IMPORTANT :          - Legitimatia de transport nu este transmisibila.

                                     - Este obligatorie prezentarea legitimatiei de transport conducatorului auto la urcarea in mijlocul de transport si la cererea acestuia pentru control.

Primaria Baile Herculane, prin Serviciul Public de
Gospodarie Comunala, compartimentul de Transport Public
Local, informeaza cetatenii ca in data de01.01.2020 transportul
local de pasageri nu va fi efectuat, urmand ca din 02.01.2020
programul sa fie reluat conform graficului.

ANUNȚ

publicat azi: 29.11.2019

puz1

puz2

DESCARCA DOCUMENTELE SI PLANSELE AFERENTE

zip 512


ANUNT COLECTIV nr.18153/27.11.2019

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi  pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. CALUGAREANU VASILE FLORIN Somatia nr.51199846/08.08.2019
2. CAPATANA NICUSOR-MIHAI Somatia nr.51199854/08.08.2019
3. DOMASNIANU D-TRU-DANIEL Somatia nr.51199914/08.08.2019
4. GHERGULESCU NICOLAE Somatia nr.51199808/08.08.2019
5. LAITIN LAZAR LUCIAN Somatia nr.51199856/08.08.2019
6. MUICA DORIAN Somatia nr.51199800/08.08.2019
7. MUICA DORINA Somatia nr.51199802/08.08.2019
8. MUICA ILIE Somatia nr.51199804/08.08.2019
9. PILUT ION Somatia nr.51199798/08.08.2019
10. SAIN FLORIN-COSTIN Somatia nr.51199820/08.08.2019
11. STEFAN LEONARD Somatia nr.51199794/08.08.2019
12. SC CRISTA COM SRL Somatia nr.51200067/08.11.2019
13. DOMILESCU GHEORGHE Somatia nr.51199866/08.08.2019
14. DOMILESCU DANIEL Somatia nr.51199864/08.08.2019
15. IENEA PETRU ANDREI Somatia nr.51199868/08.08.2019
16. NITU DANIEL FLORIAN Somatia nr.51199876/08.08.2019
17. ACHITAT Somatia nr.51199900/08.08.2019
18. VASILE OVIDIU Somatia nr.51199896/08.08.2019
19. VANTURIS STANUTA Somatia nr.51199870/08.08.2019
20. SC TIMBER PLANET SRL Somatia nr.51200071/11.11.2019
21. IOVANOVICI ION MIHAI Somatia nr.51199830/08.08.2019
22. RIF ANGEL IONUT Somatia nr.51199838/08.08.2019
23. SITARIU LIA Somatia nr.51199826/08.08.2019
24. STANOMIR VIOREL Somatia nr.51199818/08.08.2019
25. TROACA SILVIU LAURENTIU Somatia nr.51199836/08.08.2019
26. CRISTESCU NELUTU Somatia nr.51199890/08.08.2019
27. OPRESCU CRISTINA-CATALINA Somatia nr.51199884/08.08.2019
28. STOICA ALEXANDRU MIHAIL Somatia nr.51199886/08.08.2019
29. LAITIN LAZAR LUCIAN Instiintare privind infiintare poprire 12772/09.07.2019
30. OTIMAN PETRU Instiintare privind infiintare poprire 12748/09.07.2019
31. SUSANA ION Instiintare privind infiintare poprire 12837/10.07.2019; 12839/10.07.2019
32. MUICA DORIAN Instiintare privind infiintare poprire 12784/09.07.2019; 12782/09.07.2019
33. LATCHESCU TOMA-LUCIAN Instiintare privind infiintare poprire 12777/09.07.2019
34. URDES ION Instiintare privind infiintare poprire 12844/10.07.2019
35. SANDRU-UNTARU SILVIU-VICHENTE Instiintare privind infiintare poprire 12827/10.07.2019
36. SC SILDEMAR SRL Somatia nr.51200074/12.11.2019
37. VELA FLORICA Somatia nr.51199816/08.08.2019
38. DARAVOINA SORIN ION Somatia nr.51199790/08.08.2019
39. KANALAS AUGUSTIN Somatia nr.51199812/08.08.2019
40. NEGHINA VASILE Somatia nr.51199892/08.08.2019
41. KANALAS SOFICA Somatia nr.51199814/08.08.2019
42. TUNEA SORIN DANUT Somatia nr.51199888/08.08.2019
43. SC OMG MARGO CARAS SRL Somatia nr.51200073/11.11.2019

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 27.11.2019.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


REZULTATE FINALE

la interviul din data de 20.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ SCRIS PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/ RESPINS
1. Iliescu Delia Mariana 76,66 92,33 84,49 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare

Afisat azi 20.11.2019, ora 13,00


REZULTATE INTERVIU

la interviul din data de 20.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/ RESPINS
1. Iliescu Delia Mariana 92,33 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Afisat azi 20.11.2019, ora 13,00


REZULTATE PROBA SCRISA

la concursul din data de 20.11.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/ RESPINS
1. Iliescu Delia Mariana 76,66 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta la INTERVIU in data de 22.11.2019, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 20.11.2019, ora 11,20


ANUNȚ

VE

Primăria Băile Herculane anunță depunerea unui proiect în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, Apel "Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice", - proiectul are ca obiectiv "Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Vila Elisabeta". Suma nerambursabilă solicitată pentru proiectul nostru este de 2.000.000 Euro. Apelul a fost închis, iar în cadrul apelului au fost depuse în EMSC 27 cereri de finanțare în valoare totală de 206.631.387,58 lei (43.430.941 Euro). Bugetul total alocat apelului de proiecte a fost de 16.000.000 Euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro. La nivelul județului Caraș-Severin s-au depus doar 2 astfel de proiecte.

340 harta


REZULTATE FINALE

CONCURS 09.09.2019 respectiv 13.11.2019

Compartiment Iluminat Public

Muncitor calificat (electrician) – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. ALEXA ROMEO MIRCEA 65 90 77.50 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 14.11.2019, ora 13,00.

Afisat azi ; 13.11.2019, ora 12,00


REZULTAT SELECTIE DOSARE

Cuprinzand rezultatul selectarii dosarului de inscriere la concursul (examenul) organizat in data de 20.11.2019, pentru ocuparea functie publice de consilier juridic cls.I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Avand in vedere prevederile art.50 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , comisia de examen intrunita in data de 13.11.2019, dupa verificarea dosarului a constatat urmatoarele :

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. Iliescu Delia Mariana 17.502/11.11.2019 ADMIS  

Contestatiile se depun la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Candidatul declarat admis se va prezenta in data de 20.11.2019, ora 10,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 13.11.2019, ora 15,00


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 08.11.2019

-          Compartiment Iluminat Public

-          Muncitor calificat (electrician) – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ALEXA ROMEO MIRCEA 65 ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 12.11.2019, ora 13,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 13.11.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.


ANUNȚ

REZULTATE FINALE SELECTIE DOSARE

Comisia de analiză și selecție a dosarelor de candidatură primite în urma anunțului Primăriei Băile Herculane pentru selecția partenerilor pentru proiectele finanţate in cadrul Programului RO-Cultura, APEL „Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice”, program finanțat prin Granturi SEE 2014-2021  anunță câștigătorul la evaluarea ofertelor și selecția ca partener:

Nr.crt. Denumire Asociație Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE SELECȚIE

REZULTAT

FINAL

OBSERVAȚII 
1. ASOCIAȚIA PRIN BANAT  17.067/30.10.2019 ADMIS  - nu au fost depuse contestații

data publicării: 06.11.2019