Primăria Băile Herculane

  
  
  

INFORMARE

PRIVIND OBLIGATIVITATEA LEGALĂ DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI - LICENȚĂ PENTRU COMUNICAREA PUBLICĂ A MUZICII (FONOGRAMELOR) EMISĂ DE UPFR

orda1

orda2

orda3

orda4


COMUNICAT

                        Primăria Băile Herculane a răspuns invitației Asociației Localităților și Zonelor Istorice din România, participând în perioada 16 -18 mai 2019 la Masa rotundă cu tema ”Monumentele aflate în patrimoniul privat din localitățile și zonele istorice din România: protejare, conservare, restaurare, valorificare”.

            Dezbaterea din cadrul mesei rotunde, găzduite de Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, în cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară a avut printre invitați, specialiști cu diverse responsabilități în domeniu: arh. Cătălina Dana Preda, specialist al Ministerului Culturii pe monumente istorice și zone protejate și Președinte Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr 1 – București, Ilfov, Giurgiu, conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Coordonator elaborare Strategie Națională de protejare a monumentelor istorice de la Ministerul Culturii, dr. Radu Alexandru, directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Dâmbovița și alții.

            Din partea Primăriei Băile Herculane a participat ing. Dorin Bălteanu care a prezentat comunicarea: ”Băile Herculane - Protejarea monumentelor istorice de arhitectură balneară din Centrul Imperial Istoric prin reabilitare, modernizare și introducere în circuitul turistic. Studiul de caz: Hotel Versay”

            Expunerea, în format Power Point s-a axat, în prima parte, pe prezentarea importanței cultural istorică a monumentelor din Centrul Imperial Istoric al bimilenarei stațiuni de pe Valea Cernei, atât din punct de vedere al patrimoniului local, național, cât și al patrimoniului european, subliniind situația critică a unora dintre ele care deși necesită intervenții de urgență, acestea sunt împiedicate de lipsa resurselor financiare și de statutul juridic încă neelucidat.

           În partea a doua a expunerii, a fost prezentat studiul de caz, Reabilitarea Hotelului Versay (fostul Hotel Tatarzy, Stefania, Pavilion 12) ca un exemplu de bune practici pentru tema abordată.

         În finalul comunicării, ing. Dorin Bălteanu a prezentat proiectele administrației locale de reabilitare a zonelor ce țin de domeniul public din Centrul Istoric și de dezvoltare turistică a stațiunii precum și proiectele particulare prin care s-au reabilitat marile hoteluri din zona Parcul Vicol, urmărindu-se prin aceste importante investiții readucerea turismului din Băile Herculane la standardele turismului internațional.

P1140741P1140754

Afiș final


ANUNŢ

REZULTAT SELECTIE DOSARE

Cuprinzand rezultatul selectarii dosarului de inscriere la concursul (examenul) organizat in data de 27.05.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier cls.I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Baile Herculane - Compartiment Stare Civila

Avand in vedere prevederile art.50 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , comisia de examen intrunita in data de __________________, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. Mogosan Ecaterina Paula 10.371/10.05.2019 ADMIS  
2. Domilescu Mariana 10.445/13.05.2019 ADMIS  
3. Iordache Eva Lavinia 10.530/15.05.2019 ADMIS  
4. Moldovan Tiberiu Cristian 10.543/15.05.2019 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 27.05.2019, ora 11,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 21.05.2019, ora 15:00ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, de :

1.Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

2.Muncitor necalificat – 2 posturi in cadrul Compartimentului Spatii verzi

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 03.06.2019, ora 10   - Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 06.06.2019, ora 10 – Primaria Baile Herculane

Proba practica (pentru postul de muncitor necalificat) – 03.06.2019, ora 13 –Primaria Baile Herculane

Proba interviu (pentru postul de muncitor necalificat) - 06.06.2019, ora 13 – Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 23.05.2019, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-          Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

- studii medii/profesionale atestate cu diploma

- permis de conducere, categoria B, C, D

- atestat de transport persoane

- disponibilitate la program de lucru în weekend

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

   -   Muncitor necalificat – 2 posturi in cadrul Compartimentului Spatii Verzi -  

       - studii – nu e cazul

       - conditiile minime de vechime – nu e cazul

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

     a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

----------------------------------

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de sofer II (2 posturi)

din cadrul Compartimentului Transport Public Local

1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 


INVITATIE

In vedere depunerii unei oferte pentru achizitionarea de: servicii de consultanța în domeniul managementului de proiect în implementarea Proiectului:

„REABILITARE OBIECTE DE PATRIMONIU PENTRU PROMOVARE TURISTICA A STATIUNII BAILE HERCULANE – POD DE PIATRA”

Autoritatea Contractanta ORASUL BAILE HERCULANE doreste sa achizitioneze servicii specializate de consultanța în domeniul managementului de proiect în implementarea Proiectului: „REABILITARE OBIECTE DE PATRIMONIU PENTRU PROMOVARE TURISTICA A STATIUNII BAILE HERCULANE – POD DE PIATRA”.

In acest sens, va invitam sa depuneti o oferta de pret, oferta care se va depune astfel:

-          Termen limita de depunere: 10.05.2019, ora 12:00

-          Ofertele se transmit prin E-mail la adresa indicata mai jos sau se depune la Registratura Achizitorului, pana la data si ora limita indicata in invitatie/anunt:

Adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa registratura:

Str. Mihai Eminescu, nr. 10

Cod postal:325200

Baile Herculane, Jud. Caras-Severin, Romania

Telefon/fax: 0255-560439; 0255-560321

 

 


REZULTATE FINALE

CONCURS 02.05.2019

           

-          Compartiment Transport public local

-          Referent II – 1 post

-          Sofer II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. RAIESCU IACOB ADRIAN 53 90 71,50 ADMIS
2. RADASLAVESCU DANIEL PETRICA 53 90 71,50 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 06.05.2019, ora 14,00.

Afisat azi ; 06.05.2019, ora 14,00Alegeri pentru Parlamentul European 2019

Delimitările secțiilor de votare din Băile Herculane

103

104

105

105b

106 


paste3

Sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă sănătate, belșug și fericire. Odată cu Lumina Sfântă, să intre în casa dumneavoastră înțelegerea, armonia, iubirea. Odată cu Învierea Domnului și cu renașterea naturii să renască în fiecare din dumneavoastră speranța, încrederea, visurile.

Paște fericit!


NOTĂ DE CONSTATARE

A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.44/2016

 

                Sediul secției de votare nr. 107 Caminul Cultural din unitatea administrativ-teritorială: ORASBAILE HERCULANE JUDET CARAS SEVERIN

                                                                                                   municipiul/oraşul/comuna/judeţul

aflat la adresa Localitatea Pecinisca Str. Pecinisca Nr. 9

 

  SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE DA NU Observații
1. aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori să află în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; X    
2.

se află la parterul clădirilorasigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

-          asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;  

-          amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.);

-          asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

-          depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral. 

X    
15. Există logistică electorală (cabine, urne) X    

 

Reprezentant al autorității administrației publice locale

Nume şi prenume: MICLAU CRISTIAN/funcţia PRIMAR

 


NOTĂ DE CONSTATARE

A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.44/2016

 

                Sediul secției de votare nr. 106 Liceul Hercules din unitatea administrativ-teritorială: ORASBAILE HERCULANE JUDET CARAS SEVERIN

                                                                                                   municipiul/oraşul/comuna/judeţul

aflat la adresa Strada Trandafirilor Nr.36

 

  SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE DA NU Observații
1. aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori să află în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; X    
2.

se află la parterul clădirilorasigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

-          asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;  

-          amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.);

-          asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

-          depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral. 

X    
15. Există logistică electorală (cabine, urne) X    

 

Reprezentant al autorității administrației publice locale

Nume şi prenume: MICLAU CRISTIAN/funcţia PRIMAR

 


NOTĂ DE CONSTATARE

A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.44/2016

 

                Sediul secției de votare nr. 105 Liceul Hercules din unitatea administrativ-teritorială: ORASBAILE HERCULANE JUDET CARAS SEVERIN

                                                                                                   municipiul/oraşul/comuna/judeţul

aflat la adresa Strada Trandafirilor nr. 36

 

  SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE DA NU Observații
1. aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori să află în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; X    
2.

se află la parterul clădirilorasigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

-          asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;  

-          amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.);

-          asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

-          depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral. 

X    
15. Există logistică electorală (cabine, urne) X    

 

Reprezentant al autorității administrației publice locale

Nume şi prenume: MICLAU CRISTIAN/funcţia PRIMAR

 


NOTĂ DE CONSTATARE

A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.44/2016

 

                Sediul secției de votare nr. 104 Liceul Hercules (fosta Scoala Generala) din unitatea administrativ-teritorială: ORASBAILE HERCULANE JUDET CARAS SEVERIN

                                                                                                   municipiul/oraşul/comuna/judeţul

aflat la adresa Strada Castanilor nr. 17

 

  SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE DA NU Observații
1. aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori să află în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; X    
2.

se află la parterul clădirilorasigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

-          asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;  

-          amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.);

-          asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

-          depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral. 

X    
15. Există logistică electorală (cabine, urne) X    

 

Reprezentant al autorității administrației publice locale

Nume şi prenume: MICLAU CRISTIAN/funcţia PRIMAR

 


NOTĂ DE CONSTATARE

A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.44/2016

 

                Sediul secției de votare nr. 103 Protopopiat Ortodox Roman din unitatea administrativ-teritorială: ORAS BAILE HERCULANE JUDET CARAS - SEVERIN

                                                                                                  municipiul/oraşul/comuna/judeţul

aflat la adresa Strada Cernei Nr.4

 

  SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE DA NU Observații
1. aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori să află în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; X    
2.

se află la parterul clădirilorasigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

-          asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;  

-          amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.);

-          asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

-          depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral. 

X    
15. Există logistică electorală (cabine, urne) X    

 

Reprezentant al autorității administrației publice locale

Nume şi prenume: MICLAU CRISTIAN/funcţia PRIMAR


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 27.05.2019 pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier Clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Baile Herculane - Compartiment Stare Civila, după cum urmează:

1.Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor - Compartiment Stare Civila . – Consilier, Clasa I, Grad profesional – Debutant – studii superioare – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA    
ORA 11,00 11,00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

Băile Herculane

Data pentru depunerea dosarelor este intre: 25.04.2019 - 15.05.2019 ora 15:30

Condiții de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ condiţile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările şi modificările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul instituţiei și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu completările şi modificările ulterioare:

       a) formularul de înscriere pus la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs

       b) curriculum vitae, modelul comun european;

  c) copia actului de identitate;

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie:

1.         Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.         Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

3.         Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

4.         Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

5.         Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

6.         Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (divorţul prin

acordul soţilor): art. II, art. XXIII, cu modificarile si completarile ulterioare

7.         Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

8.         O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor

Fizice, cu modificarile si completarile ulterioare

9          O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

10.       O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor

Români, cu modificarile si completarile ulterioare

11.       Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

12.       Constitutia Romaniei

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 14,00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Băile Herculane.

Nr. tel. 0255/560 439.


 

 

DISPOZITIE

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

afisaj electoral 2

vezi / descarca dispozitie

 

pdf download


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, de :

1.Referent II – 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, gestiune, achizitii publice

2.Referent II ½ norma – 1 post in cadrul Compartimentului Prestari servicii

3.Sofer II – 1 post in cadrul Compartimentului Maturat stradal

4.Muncitor calificat I (electrician) – 1 post in cadrul Compartimentului Iluminat Public

5.Muncitor necalificat – 1 post in cadrul Compartimentului Spatii verzi

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 15.05.2019, ora 10   - Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 20.05.2019, ora 10 – Primaria Baile Herculane

Proba practica (pentru postul de muncitor necalificat) – 15.05.2019, ora 13 –Primaria Baile Herculane

Proba interviu (pentru postul de muncitor necalificat) - 20.05.2019, ora 13 – Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 07.05.2019, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-          Referent II – 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, gestiune, achizitii publice

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare - 5 ani

-     Referent II ½ norma – 1 post in cadrul Compartimentului Prestari servicii

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – minim 5 ani

-   Sofer II – 1 post in cadrul Compartimentului maturat stradal

- studii medii/gimnaziale atestate cu diploma

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 5 ani

- permis de conducere categoria B, C si E

-          Muncitor calificat I (electrician) – 1 post in cadrul Compartimentului Iluminat Public

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- cursuri de calificare in meseria de electrician

- legitimatie de electrician autorizata de ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei)

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare - 5 ani

     -   Muncitor necalificat – 1 post in cadrul Compartimentului Spatii verzi

- studii generale, profesionale atestate cu diploma

- conditiile minime de vechime – 2 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacantnt de referent II din cadrul Compartimentului Contabilitate, gestiune, achizitii publice

 1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile     publice;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de referent II ½ norma (1 post) din cadrul Compartimentului Prestari servicii

1. Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de sofer II (1post)

din cadrul Compartimentului Maturat stradal

1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat I (electrician) – 1 post in cadrul Compartimentului Iluminat Public

1. Hotararea nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 123/ 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;


ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

Primaria Baile Herculane , cu sediul în localitatea Baile Herculanestr. M. Eminescu, nr. 10,judeţul Caras Severin, anunţă amânarea concursului conform H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de referent II si sofer II organizat iniţial:

 

 

- Proba scrisă în data de 10.04.2019,  ora 10

- Proba interviu în data de 15.04.2019, ora 10

astfel:

- Proba scrisă în data de 02.05.2019, ora 10

- Proba interviu în data de 06.05.2019, ora 10

 

Proba scrisă se va susține la sediul Primăriei Baile Herculane, str. M. Eminescu nr. 10, in sala de sedinte.

Conform prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,

 

” Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.”

 

Intenția exprimată în scris, de a participa din nou la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent II și 2 posturi contractuale vacante de sofer II din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala Baile Herculane – Compartiment Transport Public local, la noile date stabilite, se depune la Compartimentul de Resurse Umane pâna la data de 25.04.2019 ora 1300.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

 

 


ANUNȚ

apia2

Mâine 04.04.2019 începând cu ora 12:00 are loc deplasarea în teritoriu a unei echipe de lucru în zonele cu incidență montana pentru zona (Băile Herculane, Cornea, Domașnea, Luncavița, Mehadia, Mehadica, Teregova, Topleț, Cornereva) în vederea informării și promovării programelor MADR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) la care sunt invitați producătorii agricoli din localitățile mai sus menționate. Întâlnirea va avea loc cu începere de la ora 12:00 în sala primăriei Cornereva (centru zonal, pentru localitățile mai sus menționate).


 

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 10.04.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Transport public local

-          Referent II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. RAIESCU IACOB ADRIAN 8.664/28.03.2019 ADMIS  
2. MOGOSAN ECATERINA PAULA 8.871/01.04.2019 ADMIS  

-          Compartiment Transport public local

-          Sofer II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. RADASLAVESCU DANIEL PETRICA 8.614/27.03.2019 ADMIS  
2. PAPAVA GIGEL MARIAN 8.696/28.03.2019 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 04.04.2019, ora 11,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 10.04.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi: 03.04.2019, ora 11

 


ANUNȚ

                Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin extinde reteaua de asistenti maternali profesionisti in cadrul unui proiect cu finantare europeana proiectul “ TEAM –UP: Progres in calitatea ingrijirii altenative a copiilor, derulat de autoritatea nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului in parteneriat cu cele 47 de Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din tara.

          Persoanele doritoare se pot adresa de luni pana joi, orele 7.30-16.00 si vineri orele 7.30-13.30 le sediul DGASPC Caras–Severin -Compartimentul Asistenta Maternala, Resita, Aleea Trei Ape nr.4, jud. Caras Severin sau la nr. de telefon 0255/224302, int.17, persoana de contact : Sef Serviciu Carmen Ilena.

 


REZULTAT PROBĂ PRACTICĂ

CONCURS 25.03.2019

-          Compartiment Prestări servicii

-          Muncitori necalificaţi - 3 posturi

Nr. crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. BĂCILĂ NICODIN NICOLAE 54,33 ADMIS
2. NEGOIŢESCU LAZĂR 48,66 RESPINS
3. MOISUC RĂDUŢA OLTEA 82,33 ADMIS

 

-          Compartiment Spaţii verzi

-          Muncitori necalificaţi - 7 posturi

Nr. crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ȘAIN MIHAELA 43,86 RESPINS
2. TOLOȘ AURICA 100 ADMIS
3. TOMESCU MARIUŢA 100 ADMIS
4. LAITIN ELENA 100 ADMIS
5. BOGOSLOVU RODICA 72,33 ADMIS
6. DRĂGHICESCU-PERVULESCU MARIA 100 ADMIS
7. PIRVANESCU MARIA 47 RESPINS

Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, până în data 27.03.2019, ora 11,00.

Candidaţii declaraţi admiși se vor prezenta în data de 29.03.2019, ora 11, la sediul Primăriei orașului Băile Herculane , Str. M. Eminescu, nr. 10, cu cartea de identitate.

Afișat azi: 26.03.2019, ora 11,00.


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 25.03.2019

 

-          Compartiment Prestari servicii

-          Muncitor calificat IV (fochist) – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ proba scrisa ADMIS/RESPINS
1. DINULESCU JEAN 50 puncte ADMIS

-          Compartiment Prestari servicii

-          paznic – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ proba scrisa ADMIS/RESPINS
1. NICOLICEA FILIP 13 puncte RESPINS

2.

POPESCU ILIE 59 puncte ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 26.03.2019, ora 15,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 29.03.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi: 25.03.2019, ora 15:00


 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

 Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea  Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea  pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul  Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, de :

 1. 1.Referent II - 1 post in cadrul Compartimentului Transport Public Local
 2. 2.Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 10.04.2019, ora 10   - Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 15.04.2019, ora 10 – Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 02.04.2019, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-       

       Referent II - 1 post in cadrul Compartimentului Transport Public Local

- Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- conditiile minime de vechime – nu e cazul

 

Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- studii medii/profesionale atestate cu diploma

- permis de conducere, categoria B, C, D

- atestat de transport persoane

- disponibilitate la program de lucru în weekend

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de referent II (1 post) din cadrul Compartimentului Transport Public Local

1. Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările   ulterioare
(drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului).

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de sofer II (2 posturi)

din cadrul Compartimentului Transport Public Local

1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 25.03.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Prestari servicii

-          Muncitori necalificati – 3 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. BACILA NICODIN NICOLAE 7.624/07.03.2019 ADMIS  
2. NEGOITESCU LAZAR 7.956/14.03.2018 ADMIS  
3. MOISUC RADUTA OLTEA 7.972/15.03.2019 ADMIS  

-          Compartiment Spatii verzi

-          Muncitori necalificati – 7 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. SAIN MIHAELA 7.623/07.03.2019 ADMIS
2. KANALAS LEONTIN 7.622/07.03.2019 RESPINS

- Lipsa documente studii

- Nu face dovada de vechime in munca

3. TOLOS AURICA 7.867/13.03.2019 ADMIS
4. TOMESCU MARIUTA 7.868/13.03.2019 ADMIS
5. LAITIN ELENA 7.869/13.03.20198 ADMIS
6. BOGOSLOVU RODICA 7.870/13.03.2019 ADMIS
7. DRAGHICESCU PERVULESCU MARIA 7.871/13.03.2019 ADMIS
8. PIRVANESCU MARIA 7.915/14.03.2019 ADMIS

9. 

 

CIONCA ION  7.866/13.03.2019 RESPINS  

- Inscrisuri in cazierul judiciar a unor fapte care sunt incompatibile cu exercitarea funcţiei

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 19.03.2.2019, ora 10,00

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 25.03.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu cartea de identitate.

Afisat azi ; 18.03.2019 ora 12.00

 

 


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 14.03.2019

-          Compartiment Contabilitate, gestiune, achizitii publice:

-          Referent IA – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ILIESCU VERONICA 66 ADMIS

-          Compartiment Maturat Stradal

-          Referent II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. CIONCA - ZSOLEI GHEORGHE 54,66 ADMIS
2. GRAMA- MARIONIU ALEXANDRU 54,66 ADMIS

-          Compartiment Maturat Stradal


-         
Sofer II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. GOLOPENTA TEODOR IOAN 10 RESPINS
2. STOICHESCU GHEORGHE 25,66 RESPINS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 18.03.2019, ora 10,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 19.03.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 15.03.2019, ora 10,00


REZULTATUL PROBA PRACTICA

CONCURS 14.03.2019

-          Compartiment maturat stradal

-          Muncitor necalificat - 10 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. BOGOSLOVU MARIN 100 ADMIS
2. JURGI GHEORGHITA 100 ADMIS
3. SAIN ION CORNEL 98 ADMIS
4. CONSTANTIN RAMONA PAULA 94,66 ADMIS
5. GILEA DUMITRU 100 ADMIS
6. SAIN ILINCA ADRIANA 92 ADMIS
7. SAIN DORU ION 100 ADMIS
8. CONSTANTIN PETRU 89,33 ADMIS
9. CRACIUN MARIUS ALIN 100 ADMIS
10. SAIN SIMION 50,66 ADMIS
11. DIDEA VIRGINICA 46,33 RESPINS
12. SAIN CORNELIA 48,33

RESPINS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 18.03.2019, ora 10,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 19.03.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr. 10, cu cartea de identitate.

Afisat azi ; 15.03.2019, ora 10,00

 


ANUNȚ

pod piatra

Astăzi 13.03.2019 dl. primar Miclău Cristian împreună cu dl. Sorin Maxim - Director General ADR Vest au semnat contractul de finanțare în valoare totală de 5.548.269,81 lei pentru proiectul "Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Stațiunii Băile Herculane - Pod de piatră".
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea și valorificarea unui pod monument istoric de interes național (Categoria A) din Stațiunea Băile Herculane și promovarea acestuia, cu scopul de a contribui la dezvoltarea turismului.
 Scopul proiectului este de a contribui la revitalizarea Stațiunii Băile Herculane, care va fi asigurată prin investițiile efectuate pentru infrastructura de turism și prin măsurile de promovare și de marketing realizate, ca urmare a obținerii asistenței financiare nerambursabile.
Lucrările executate vor cuprinde:
- Curățarea și profilarea albiei sub pod;
- Curățarea prin sablare și cămășuire infrastructura bolților cu beton armat;
- Executarea unei plăci de suprabetonare care va susține calea și trotuarele aferente;
- Refacerea căii propriu-zise pe pod;
- Repararea pavilionului destinat zonei pietonale;
- Echiparea podului.
Termenul de finalizare a lucrărilor este de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

teren agricol

STIMAȚI CETĂȚENI DEȚINĂTORI DE TERENURI AGRICOLE PE RAZA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE BĂILE HERCULANE,

vă informăm că este în desfășurare

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 2015-2023

PRIN CARE SE REALIZEAZĂ:

 1. INTABULAREA GRATUITĂ A TUTUROR TERENURILOR EXTRAVILANE ÎN CARTEA FUNCIARĂ.
 2. EFECTUAREA GRATUITĂ A SUCCESIUNILOR DINTRE DEȚINĂTORII TITLURILOR DE PROPRIETATE ȘI MOȘTENITORII LEGALI AI ACESTORA.

PENTRU REALIZAREA ACESTOR OBIECTIVE, PRECUM ȘI PENTRU CA DUMNEAVOASTRĂ SĂ BENEFICIAȚI DE GRATUITĂȚILE ACESTUI PROGRAM, VA INVITAM IN DATA DE 14.03.2019 ORA 15:00 LA ASEZAMANTUL CULTURAL PECINISCA PENTRU A VA ADUCE LA CUNOSTINTA DETALIILE ACESTUI PROGRAM.

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 14.03.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Contabilitate, gestiune, achizitii publice:

-          Referent IA – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. ILIESCU VERONICA ADMIS  

-          Compartiment Maturat Stradal

-          Referent II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. CIONCA - ZSOLEI GHEORGHE ADMIS  
2. GRAMA- MARIONIU ALEXANDRU ADMIS  
3. MIHAN PAUL RESPINS

-Lipsa documente studii

- Nu face dovada de vechime in munca

-          Compartiment Maturat Stradal

-          Sofer II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. GOLOPENTA TEODOR IOAN ADMIS  
2. STOICHESCU GHEORGHE ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 08.03.2019, ora 13.00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 14.03.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi : 07.03.2019 ora 12.00


                   REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 14.03.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt. NUME PRENUME REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. BOGOSLOVU MARIN ADMIS  
2. JURGI GHEORGHITA ADMIS  
3. SAIN ION CORNEL ADMIS  
4. CONSTANTIN RAMONA PAULA ADMIS  
5. GILEA DUMITRU ADMIS  
6. SAIN ILINCA ADRIANA ADMIS  
7. SAIN DORU ION ADMIS  
8. CONSTANTIN PETRU ADMIS  
9. CRACIUN MARIUS ALIN ADMIS  
10. SAIN SIMION ADMIS  
11. DIDEA VIRGINICA ADMIS  
12. SAIN CORNELIA ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 08.03.2019, ora 13.00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 14.03.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu cartea de identitate.

Afisat azi : 07.03.2019, ora 12.00


 
ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului dministrative fiscal nr.si data actului
1. PAUN LAURENTIU DUMITRU EMIL STEFAN Titlu Exec./Somatie nr.51197393/21.02.2019
2. LATCHESCU TOMA-LUCIAN Titlu Exec./Somatie nr.51197397/21.02.2019
3. IOVANOVICI ION MIHAI Titlu Exec./Somatie nr.51197351/21.02.2019
4. GHERGHINESCU TIMA Titlu Exec./Somatie nr.51197391/21.02.2019
5. BLIDARIU VASILE Titlu Exec./Somatie nr.51197389/21.02.2019
6. TIRLUI MARIUS OVIDIU Titlu Exec./Somatie nr.51197399/21.02.2019
7. TOMUS SORIN Titlu Exec./Somatie nr. 51197341/21.02.2019
8. TROACA SILVIU LAURENTIU Titlu Exec./Somatie nr. 51197357/21.02.2019
9. TROACA IONITA Titlu Exec./Somatie nr. 51197355/21.02.2019
10. VIOR CONSTANTIN FLORIN Titlu Exec./Somatie nr. 51197345/21.02.2019
11. ANCULIA LORENA MONICA Titlu Exec./Somatie nr. 51197365/21.02.2019
12. IONESCU DAVID ADRIAN Titlu Exec./Somatie nr. 51197353/21.02.2019
13. SAIN FLORIN-COSTIN Titlu Exec./Somatie nr. 51197343/21.02.2019
14. STEFAN LEONARD Titlu Exec./Somatie nr. 51197337/21.02.2019
15. VINTURIS STANUTA Titlu Exec./Somatie nr. 51197385/21.02.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

* data publicării 06.03.2019


ANUNȚ
apia
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță programarea pentru depunerea cererilor de plată a celor inregistrati pe raza UAT Băile Herculane pentru perioada 18.04.2019 - 23.04.2019.
Lista cu data și ora programării poate fi studiată și descărcată mai jos
pdf download

 
ANUNȚ
baile neptun herculane
Până la data de 01.03.2019 în contul de donații (RO78TREZ18221370201XXXXX), deschis de Primaria Băile Herculane pentru strângerea fondurilor destinate punerii în siguranță a clădirii Băile Neptun s-a strâns suma de 550 lei.
 

ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. OMG MARGO CARAS SRL Decizie impunere nr.6746/15.02.2019
2. OLIMPIA COM SRL Decizie impunere nr.6745/15.02.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


 

ANUNŢ

Anunț privind radierea din registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate (PFA) și a întreprinderilor individuale (II) care nu și-au actualizat obiectul de activitate conform Legii nr. 182/2016
Vă reamintim faptul că
, potrivit prevederilor art. II alin. (6) din Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, oficiul registrului comerțului radiază din oficiu, în termen de 60 de zile de la împlinirea celor 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de clase de activităţi prevăzute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de actul normativ menționat.
Termenul de 60 de zile, indicat mai sus, se împlinește la data de 18 MARTIE 2019.
Situația persoanelor fizice autorizate şi a întreprinderilor individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate la data de 23.01.2019 este publicată

vezi aici pt. PFA:

file xls excel document download 512

vezi aici pt. Intreprindere Individuala.:

file xls excel document download 512


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

 Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea  Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea  pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul  Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, de :

 1. 1.Muncitor calificat I 
 2. 2.Paznic – 1 post in cadrul Compartimentului Prestari servicii
 3. 3.Muncitor calificat IV (fochist) – 1 post in cadrul Compartimentului Prestari servicii
 4. 4.Muncitor necalificat – 3 posturi in cadrul Compartimentului Prestari servicii
 5. 5.Muncitor necalificat – 7 posturi in cadrul Compartimentului Spatii verzi

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 25.03.2019, ora 10   - Primaria Baile Herculane

Proba practica (pentru posturile de muncitori necalificati) - 25.03.2019, ora 10 –Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 29.03.2019, ora 10 – Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 15.03.2019, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-          Muncitor calificat I (electrician) – 1 post in cadrul Compartimentului Iluminat Public

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- cursuri de calificare in meseria de electrician

- legitimatie de electrician autorizata de ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei)

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare - 5 ani

            Paznic – 1 post in cadrul Compartimentului Prestari servicii

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- certificat de calificare profesionala - agent paza si ordine

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare - 2 ani

-          Muncitor calificat IV (fochist) – 1 post in cadrul Compartimentului Prestari servicii

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- certificat de calificare profesionala - fochist

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare - 2 ani

-          Muncitor necalificat – 3 posturi in cadrul Compartimentului Prestari servicii

          - studii generale, profesionale atestate cu diploma

- conditiile minime de vechime – 1 an

-          Muncitor necalificat – 7 posturi in cadrul Compartimentului Spatii verzi

- studii generale, profesionale atestate cu diploma

- conditiile minime de vechime – 1 an

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat I (electrician) – 1 post in cadrul Compartimentului Iluminat Public

1. Hotararea nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 123/ 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de paznic – 1 post

in cadrul Compartimentului Prestari servicii

1.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Horararea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările   ulterioare
(drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului).

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat IV (fochist) – 1 post in cadrul Compartimentului Prestari servicii

1. H.G. nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune,

instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 


ANUNŢ

Astăzi 28.02.2019 Primăria Băile Herculane a predat - Devizul General actualizat – la Compania Națională de Investiții pentru proiectul de reabilitare și modernizare a podului (SNCFR) de la intrarea în stațiune, conform noilor reglementari legislative aparute în 2018. Prin aceste demersuri realizate sperăm ca lucrările la acest obiectiv să demareze cât mai repede.

cni


Comunicat

bn

Avand in vedere evenimentele din ultima perioada, in data de 25.02.2019, o comisie numita prin Ordinul Prefectului judetului Caras Severin, s-a deplasat in Orasul Baile Herculane si in prezenta dlui. Primar Cristian Miclau au constatat faptul ca, in urma fenomenelor meteorologice periculoase (incarcari zapada si fenomene repetate de inghet – dezghet) din perioada 15.01.2019 – 18.02.2019, a fost afectat obiectivul “Monument istoric Baile Neptun”.

Aceasta comisie a fost formata din reprezentanti ai :
- Directiei Judetene pentru Cultura Caras Severin;
- Institutia Prefectului, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Semenic” al judetului Caras Severin;
- Sistemul de Gospodarire al Apelor Caras Severin,
- Consiliul Judetean Caras-Severin, Directia Arhitect Sef;
- Inspectoratul Judetean de Constructii Caras-Severin.
Scopul intalnirii a fost constatarea si evaluarea pagubelor, in vederea obtinerii finantarii guvernamentale pentru punerea in siguranta a cladiriii.

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, de :

 1. 1.Referent IA – 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, gestiune, achizitii publice
 2. 2.Referent II - 2 posturi in cadrul Compartimentului maturat stradal
 3. 3.Sofer II – 1 post in cadrul Compartimentului maturat stradal
 4. 4.Muncitori necalificati – 10 posturi in cadrul Compartimentului maturat stradal

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 14.03.2019, ora 10   - Primaria Baile Herculane

Proba practica (pentru posturile de muncitori necalificati) - 14.03.2019, ora 10 –Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 19.03.2019, ora 10 – Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 06.03.2019, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-          Referent IA – 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, gestiune, achizitii publice

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare - 5 ani

-          Referent II - 2 posturi in cadrul Compartimentului maturat stradal

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 2 ani

- disponibilitate de lucru in program prelungit in anumite conditii

-          Sofer II – 1 post in cadrul Compartimentului maturat stradal

- studii medii/gimnaziale atestate cu diploma

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 5 ani

- disponibilitate de lucru in program prelungit in anumite conditii

- permis de conducere categoria B, C si E

-          Muncitor necalificat – 10 posturi

- studii generale, profesionale atestate cu diploma

- conditiile minime de vechime – 1 an

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

      a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

 

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacantnt de referent IA din cadrul Compartimentului Contabilitate, gestiune, achizitii publice

 

 1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordinul nr. 1.917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile    publice;

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de referent II (2posturi) din cadrul Compartimentului Maturat stradal

 

1. Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de sofer II

din cadrul Compartimentului Maturat stradal

 

1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;


ANUNȚ
5

Primăria Băile Herculane în urma emiterii autorizației de construcție pentru urgentarea și demararea punerii în siguranță a clădirii “Băile Neptun” a deschis și un cont special pentru donații la Trezorerie (RO78TREZ18221370201XXXXX). În acest cont sunt așteptate donații din partea persoanelor fizice și juridice care doresc să susțină demersurile primăriei de punere în siguranță a acestui monument istoric. Pe langă fondurile strânse în acest cont se vor adăuga și folosi și sume din alte surse de finanțare cum ar fi cele provenite de la Institutul Național al Patrimoniului, ONG-uri și sume alocate prin buget.

Orice sumă este bine venită și va ajuta la refacerea și punerea în siguranță a clădirii.

Se vor efectua informări periodice cu situația acestui cont pe pagina web a primăriei.

Vă mulțumim!


 
ANUNȚ
Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Administrația județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin
aduce la cunoștința populației interesate, cele trei noi emisiuni de titluri de stat din cadrul Programului Tezaur
anaf titluri

 
COMUNICAT DE PRESĂ
AL FORUMULUI DEMOCRATIC AL GERMANILOR DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
ŞI AL ASOCIAŢIEI GERMANE DE CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE A ADULŢILOR REŞIŢA
Jakob Mathias Pazeller, 150 de ani de la naștere
 
Compozitorul celebrului vals Souvenir de Herkulesbad, JAKOB MATHIAS PAZELLER (născut la 2 ianuarie 1869 în Baden bei Wien - decedat la 24 septembrie 1957 la Budapesta), de la cărui naștere s-au împlinit la începutul anului 150 de ani, este omagiat în județul Caraș-Severin printr-un plic ocazional și o ștampila filatelică ocazională. Acestea au fost realizate de Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și de către Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița. Folosirea ștampilei a fost aprobată de Federația Filatelică Română și de către Poșta Română. Ea este folosită în ziua de luni, 21 ianuarie 2019, la trimiterea întregii corespondențe de la oficiul poștal din Băile Herculane.
2019.01.21. 150. GEBURTSTAG JAKOB MATHIAS PAZELLER PLIC 
Compozitorul Jakob Mathias Pazeller a fost omagiat de-a lungul anilor de comunitatea locală din Băile Herculane prin implicarea omului de cultură Dorin Bălteanu, un om care s-a luptat și se luptă în continuare ca orașul-stațiune milenar să fie cunoscut și apreciat în lume.
La inițiativa Forumului Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și al Asociației Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița, Consiliul Local al orașului Băile Herculane i-a conferit post mortem lui Jakob Mathias Pazeller titlul de Cetățean de Onoare în data de 31 octombrie 2017.
De asemenea, luni, 21 ianuarie 2019 va putea fi vizitată la Biblioteca Germană „Alexander Tietz” o expoziție documentară de fotografii realizate în stațiunea balneoclimaterică Baden de lângă Viena, locul de naștere al compozitorului, imagini fotografiate de Erwin Josef Țigla în luna mai 2016.
Erwin Josef Țigla
 2019.01.21. 150. GEBURTSTAG JAKOB MATHIAS PAZELLER STAMPILA
 

COMUNICAT
 
 
comunicat1
premierea copiilor
comunicat2
Curcubeu la BH
 

ANUNȚ

Începând cu data de 01.01.2019, conform prevederilor O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, Direcţia de Asistenţă Socială Baile Herculane (DASBH) aduce la cunoştinţa celor interesaţi modificările intervenite la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Astfel, limita maximă a venitului net pe membru de familie/persoană singură se majorează la 750 de lei de la 615 lei pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi(lemne) sau petrolieri.
Pentru intervalul de venituri 540,1 lei – 750 lei, cuantumul ajutorului lunar va fi de 20 lei pentru toate cele trei tipuri de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
Cereri
Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei începând cu luna ianuarie 2019, solicitanţii au posibilitatea să înregistreze Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile nete realizate de membrii acesteia până în data de 20.01.2019, la sediul Primariei Baile Herculane din str.Mihai Eminescu, nr.10 – Directia de Asistenta Sociala, et.1, camera 4
Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică nu se modifică.

Descarca

Model de cerere

pdf download


 

ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. CRISTEA DANIELA-ECATERINA Titlu Exec./Somatie nr.51197041/14.11.2018
2. IOVANOVICI SANELA Titlu Exec./Somatie nr.51197051/14.11.2018
3. GEORGESCU MADALINA-CRISTINA Titlu Exec./Somatie nr.51197303/14.11.2018
4. POPESCU GHEORGHE SI TUDOR LIDIA Titlu Exec./Somatie nr.51197037/14.11.2018
5. MORLOVA ADRIANA Titlu Exec./Somatie nr.51197043/14.11.2018
6. TELEAGA VASY XL IF Titlu Exec./Somatie nr. 51197334/11.12.2018

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ
2019
Primăria Băile Herculane invită localnicii şi turiştii aflați în stațiune la sfârşitul acestui an să petreacă noaptea dintre ani la un spectacol cu focuri de artificii ce va avea loc în Parcul Central din localitate începand cu ora 24:00 (00:00) 
 

ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. YOUSSEF ANETA SI AWNI Titlu Exec./Somatie nr.51197189/14.11.2018
2. PURCAROIU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51197165/14.11.2018
3. CIMPOCA IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51195667/31.10.2018
4. DILGOCI ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51195671/31.10.2018
5. PESCARU-NEDICI FLORENTINA VIOLETA Titlu Exec./Somatie nr.51197159/14.11.2018
6. IACOB ECATERINA Titlu Exec./Somatie nr.51197187/14.11.2018
7. OMER JUGEL, EMIN SI TURCU HAIRIE Titlu Exec./Somatie nr.51197297/14.11.2018
8. DOBRE ANA-MARCELA Titlu Exec./Somatie nr.51197161/14.11.2018
9. PITIC FLORIN SI LAVINIA-CRINELA Titlu Exec./Somatie nr.51197291/14.11.2018
10. CADARIU ANUTA SI IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51197311/14.11.2018
11. ILINCA AMELIA-MARTA SI BUSOI ANNE-MARIE Titlu Exec./Somatie nr.51197221/14.11.2018
12. NICOLA CONSTANTIN SI CIRCOTA NICOLETA Titlu Exec./Somatie nr.51197153/14.11.2018
13. RAESCU ELISABETA Titlu Exec./Somatie nr.51197261/14.11.2018
14. CAPLESCU NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51197259/14.11.2018
15. STAICU CRINA Titlu Exec./Somatie nr.51197147/14.11.2018
16. MOSUT CONSTANTIN VALER SI DIANA Titlu Exec./Somatie nr.51197253/14.11.2018
17. MITROFAN ALINA-MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195655/31.10.2018
18. ANDREI IGNAT Titlu Exec./Somatie nr.51197089/14.11.2018
19. PATRU LAURENTIU SI NICOLETA Titlu Exec./Somatie nr.51197175/14.11.2018
20. ANGHEL FLAVIUS ROCCO SI PATRICIA Titlu Exec./Somatie nr.51197183/14.11.2018
21. TOMA FANA Titlu Exec./Somatie nr.51197243/14.11.2018
22. MARGARITA DANIEL ALIN Titlu Exec./Somatie nr.51197157/14.11.2018

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ 
izvor Domogled
Vă aducem la cunoștință că în perioada 13 decembrie 2018 ora 10 - 14 decembrie 2018 ora 16 va fi sistată temporar furnizarea apei din sursa Domogled datorită efectuării lucrărilor periodice de igenizare a sistemelor de captare și distribuție a apei.

ANUNȚ
 
NOTIFICARE
 
Primăria Băile Herculane anunță efectuarea lucrărilor de dezăpezire necesare pe teritoriul UAT, pentru perioada Decembrie 2018 - Martie 2019. 
dezapezire
*publicat la 10.12.2018
 

ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumireacontribuabilului Denumireaactuluidministrative fiscal nr.si data actului
1. RAIESCU FILIP Titlu Exec./Somatie nr.51194880/22.08.2018
2. TROACA IONITA Titlu Exec./Somatie nr.51194892/22.08.2018
3. TROACA SILVIU LAURENTIU Titlu Exec./Somatie nr.51194894/22.08.2018
4. VRANCUTA CRISTIAN TRAILA Titlu Exec./Somatie nr.51194886/22.08.2018
5. STOICA ANDREI Titlu Exec./Somatie nr.51194882/22.08.2018
6. ANCULIA ION Titlu Exec./Somatie nr.51194998/22.08.2018
7. ANCULIA VERONICA Titlu Exec./Somatie nr.51195000/22.08.2018
8. GORCEA ISABELA Titlu Exec./Somatie nr.51194996/22.08.2018
9. HEINRICH LUDWIG-CRISTIAN Titlu Exec./Somatie nr.51194992/22.08.2018
10. LACATUS DANIEL Titlu Exec./Somatie nr.51194854/22.08.2018
11. MAGHIARU COSTINELA-CLAUDIA Titlu Exec./Somatie nr.51194876/22.08.2018
12. MILOS MARIA-ADELINA Titlu Exec./Somatie nr.51194878/22.08.2018
13. MIHAILA FLORIN Titlu Exec./Somatie nr.51194856/22.08.2018
14. CORNEANU ADRIANA Titlu Exec./Somatie nr.51194890/22.08.2018
15. CRISTESCU PAVEL Titlu Exec./Somatie nr. 51194900/22.08.2018
16. DIDEA ADRIAN-ILIE Titlu Exec./Somatie nr.51194874/22.08.2018
17. GOLOPENTA EMILIANA ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51194884/22.08.2018
18. LAITIN LAZAR LUCIAN Titlu Exec./Somatie nr. 51194918/22.08.2018
19. LAITIN GEORGETA Titlu Exec./Somatie nr.51194920/22.08.2018
20. GUTA CATALIN-DANIEL Titlu Exec./Somatie nr.51194848/22.08.2018
21. COCEANGA ULDERIC Titlu Exec./Somatie nr.51194864/22.08.2018
22. CIOBANU FLORINA Titlu Exec./Somatie nr.51194842/22.08.2018
23. BRINARU STEFAN VALENTIN Titlu Exec./Somatie nr.51194850/22.08.2018
24. SUSANA MARIA-DENISA-EMANUELA Titlu Exec./Somatie nr.51194840/22.08.2018
25. SANDRU-UNTARU SILVIU-VICHENTE Titlu Exec./Somatie nr. 51195002/22.08.2018
26. PERVULESCU NICU-ION Titlu Exec./Somatie nr.51194904/22.08.2018
27. MIULESCU MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51194902/22.08.2018
28. BASTON MIHAI Titlu Exec./Somatie nr. 51194956/22.08.2018
29. VLAICU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr. 51194946/22.08.2018
30. VLADICA MADALIN-GEORGE Titlu Exec./Somatie nr. 51194928/22.08.2018
31. TUNEA GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51194934/22.08.2018
32. POPA IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51194948/22.08.2018
33. PAUN EMIL Titlu Exec./Somatie nr.51194968/22.08.2018
34. NEGHINA VASILE Titlu Exec./Somatie nr.51194974/22.08.2018
35. PEPA GEORGE-IONUT Titlu Exec./Somatie nr.51194944/22.08.2018
36. GRECU RAMONA-ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51194896/22.08.2018
37. PREDONI GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51194988/22.08.2018
38. LATCHESCU LUCA Titlu Exec./Somatie nr.51194984/22.08.2018
39. LATCHESCU TOMA-LUCIAN Titlu Exec./Somatie nr.51194986/22.08.2018
40. GEANA FLORIN Titlu Exec./Somatie nr.51194982/22.08.2018
41. NITU MADALINA RALUCA Titlu Exec./Somatie nr.51194962/22.08.2018
42. RUSU FLORINEL Titlu Exec./Somatie nr.51194994/22.08.2018
43. SIRBU PETRE FLORIN Titlu Exec./Somatie nr.51194898/22.08.2018
44. JURJEA GEORGIANA-ALINA Titlu Exec./Somatie nr.51194906/22.08.2018
45. FORT GHEORGHE SI ILEANA Titlu Exec./Somatie nr.51197317/14.11.2018
46. BECIA ION SI CAROLINA-ANA Titlu Exec./Somatie nr.51197295/14.11.2018
47. TREBUIAN NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51197097/14.11.2018
48. AUTONEL L.A. SRL Titlu Exec./Somatie nr.51197330/15.11.2018
49. IMC MARIO TRANS BELLA SRL Titlu Exec./Somatie nr.51197333/15.11.2018
50. GABOR CRISTINA IONELA Titlu Exec./Somatie nr.51195983/31.10.2018
51. CRISTESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51195715/31.10.2018
52. CRISTESCU ILIE Titlu Exec./Somatie nr.51195731/31.10.2018
53. VINTILOIU ELISAVETA Titlu Exec./Somatie nr.51196014/31.10.2018
54. VASILE IONELA Titlu Exec./Somatie nr.51195783/31.10.2018
55. TRAILESCU LAVINIA MIRABELA Titlu Exec./Somatie nr.51195767/31.10.2018
56. VALUSESCU ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51195769/31.10.2018
57. TIRLUI ELENA VASILICA Titlu Exec./Somatie nr.51196001/31.10.2018
58. SULMA EUGEN Titlu Exec./Somatie nr.51195999/31.10.2018
59. STOLOJESCU PETRICA Titlu Exec./Somatie nr.51195773/31.10.2018
60. STETZ VALENTIN Titlu Exec./Somatie nr.51195777/31.10.2018
61. SEELER ANA Titlu Exec./Somatie nr.51196032/31.10.2018
62. SIMUT ION SI NICOLINA Titlu Exec./Somatie nr.51195969/31.10.2018
63. SABAILA PETRU SI SOFIA Titlu Exec./Somatie nr.51195997/31.10.2018
64. ROSTESCU-BLIDARU OLIMPIA Titlu Exec./Somatie nr.51196063/31.10.2018
65. ROMANESE REMUS Titlu Exec./Somatie nr.51196003/31.10.2018
66. RAESCU EUGEN CRISTIAN Titlu Exec./Somatie nr.51196009/31.10.2018
67. RADOI VRANCUTA VASILE Titlu Exec./Somatie nr.51195741/31.10.2018
68. POPESCU TEODOR SI CLAUDIA Titlu Exec./Somatie nr.51195967/31.10.2018
69. POPESCU OANA-RAMONA Titlu Exec./Somatie nr.51196005/31.10.2018
70. PERES MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195763/31.10.2018
71. PATRASCU STEFAN Titlu Exec./Somatie nr.51195803/31.10.2018
72. PASCARU NADIA-MARIANA Titlu Exec./Somatie nr.51195727/31.10.2018
73. PALIE SONIA Titlu Exec./Somatie nr.51196013/31.10.2018
74. PALAMARU SILVIU Titlu Exec./Somatie nr.51195761/31.10.2018
75. PALAMARU BEATRICE-DENISA Titlu Exec./Somatie nr.51195759/31.10.2018
76. PALAMARU MONALISA ISABELA Titlu Exec./Somatie nr.51195791/31.10.2018
77. OPRESCU NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51195789/31.10.2018
78. OPRESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51196011/31.10.2018
79. OPRESCU IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51195733/31.10.2018
80. OPRESCU ANA Titlu Exec./Somatie nr.51195749/31.10.2018
81. OANCEA SERGIU CONSTANTIN Titlu Exec./Somatie nr.51195757/31.10.2018
82. NICOLCEA GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51195755/31.10.2018
83. MARTINESCU SOFIA Titlu Exec./Somatie nr.51195975/31.10.2018
84. LAZARESCU DORINA Titlu Exec./Somatie nr.51195739/31.10.2018
85. LALESCU CHITA Titlu Exec./Somatie nr.51195989/31.10.2018
86. LAITIN LAZAR-LUCIAN Titlu Exec./Somatie nr.51196027/31.10.2018
87. LAITIN GLIGORIE Titlu Exec./Somatie nr.51196025/31.10.2018
88. IOVANESCU ELISAVETA Titlu Exec./Somatie nr.51196021/31.10.2018
89. IOVANESCU LEONTE Titlu Exec./Somatie nr.51196019/31.10.2018
90. GRUIA IOANA Titlu Exec./Somatie nr.51195743/31.10.2018
91. GROZAVESCU ANANIE Titlu Exec./Somatie nr.51195745/31.10.2018
92. GOLOPENTA STEFAN Titlu Exec./Somatie nr.51195785/31.10.2018
93. GOGILTAN DANIELA RODICA Titlu Exec./Somatie nr.51195965/31.10.2018
94. DIDEA ION Titlu Exec./Somatie nr.51195249/31.10.2018
95. DIDEA NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51195259/31.10.2018
96. RUSU MARIANA PERSIDA Titlu Exec./Somatie nr.51195798/31.10.2018
97. RADULESCU PETRU Titlu Exec./Somatie nr.51195251/31.10.2018
98. BARBULESCU ANCA Titlu Exec./Somatie nr.51195725/31.10.2018
99. BASULESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51195779/31.10.2018
100. BASULESCU SIMINICA Titlu Exec./Somatie nr.51195781/31.10.2018
101. BELCOTA-BIJAN NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51195801/31.10.2018
102. BERCHI GAVRIL MARIUS Titlu Exec./Somatie nr.51196007/31.10.2018
103. BLIDARU PETRU Titlu Exec./Somatie nr.51195737/31.10.2018
104. BORS IOANA SI MIHAI Titlu Exec./Somatie nr.51195765/31.10.2018
105. BUDIANA ION Titlu Exec./Somatie nr.51195775/31.10.2018
106. CALINA EMILIA-ANA Titlu Exec./Somatie nr.51195751/31.10.2018
107. CAPASTRARU NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51195963/31.10.2018
108. CIUPITU STEFAN SI PARASCHIVA Titlu Exec./Somatie nr.51195787/31.10.2018
109. CRACIUNESCU MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195797/31.10.2018

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumireacontribuabilului Denumireaactuluiadministrativ fiscal nr.si data actului
1. NICOLAE DANIEL ILIE Titlu Exec./Somatie nr.51196551/31.10.2018
2. GASPAR EUFIMIA Titlu Exec./Somatie nr.51196549/31.10.2018
3. TODIRICA ELENA GEANINA Titlu Exec./Somatie nr.51195703/31.10.2018
4. DOMILESCU ILIE Titlu Exec./Somatie nr.51195097/31.10.2018
5. ANDREI PETRU Titlu Exec./Somatie nr.51196035/31.10.2018
6. BACILA IOSIF Titlu Exec./Somatie nr.51196527/31.10.2018
7. BLIDARIU MARIA Titlu Exec./Somatie nr. 51196073 si51196073/31.10.2018
8. ENEA STEFAN Titlu Exec./Somatie nr.51196513/31.10.2018
9. ENEA CONSTANTIN Titlu Exec./Somatie nr.51196491/31.10.2018
10. DUMITRACHE ELISABETA Titlu Exec./Somatie nr.51196547/31.10.2018
11. DOMILESCU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51196283/31.10.2018
12. DINISOAIE ION Titlu Exec./Somatie nr.51196519/31.10.2018
13. CALAPAREANU VASILE IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51195719/31.10.2018
14. BLIDARIU VETA SI BLIDARIU ION Titlu Exec./Somatie nr.51196535/31.10.2018
15. SBIRCEA IONEL Titlu Exec./Somatie nr. 51196285/31.10.2018
16. ROTARI GHEORGHE IOSIF Titlu Exec./Somatie nr.51196085/31.10.2018
17. RADOI RAZVAN NIKKI Titlu Exec./Somatie nr.51196039/31.10.2018
18. RADU DANILA VALEAN Titlu Exec./Somatie nr. 51196077/31.10.2018
19. RADOI GEORGE Titlu Exec./Somatie nr.51196083/31.10.2018
20. RADOI GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51195717/31.10.2018
21. POPESCU PATRUT Titlu Exec./Somatie nr.51196064/31.10.2018
22. PETCHESCU SORINA-RAMONA Titlu Exec./Somatie nr.51196539/31.10.2018
23. PEPA PETRU Titlu Exec./Somatie nr.51196533/31.10.2018
24. OTIMAN PETRU Titlu Exec./Somatie nr.51195257/31.10.2018
25. OLARU MARIA Titlu Exec./Somatie nr. 51196081/31.10.2018
26. NITU MADALINA RALUCA Titlu Exec./Somatie nr.51196507/31.10.2018
27. NITU ION SI POPESCU IOANA Titlu Exec./Somatie nr.51196505/31.10.2018
28. MUNTEAN ION DOBRIN Titlu Exec./Somatie nr. 51196089/31.10.2018
29. MIHAI CRINA ELENA Titlu Exec./Somatie nr. 51196043/31.10.2018
30. MARTIN NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr. 51195971/31.10.2018
31. LUKACS DIONISIE GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51196075/31.10.2018
32. JURESCU MIHAELA Titlu Exec./Somatie nr.51196523/31.10.2018
33. GROZAVESCU GHEORGHE CONSTANTIN Titlu Exec./Somatie nr.51196521/31.10.2018
34. TRASTES NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51195089/31.10.2018
35. ROSCA LAURENTIU CIPRIAN Titlu Exec./Somatie nr.51195101/31.10.2018
36. VRANCUTA PETRU SI AURELIA Titlu Exec./Somatie nr.51196543/31.10.2018
37. VASILESCU NICUSOR Titlu Exec./Somatie nr.51196093/31.10.2018
38. VALUSESCU GHEORGHE SI MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196047/31.10.2018
39. TUNEA PETRU Titlu Exec./Somatie nr.51196031/31.10.2018
40. TIRLUI NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51196517/31.10.2018
41. TRITA PETRE Titlu Exec./Somatie nr.51196509/31.10.2018
42. TRANDAFIR DANUT Titlu Exec./Somatie nr.51196053/31.10.2018
43. SUTU PETRE Titlu Exec./Somatie nr.51196041/31.10.2018
44. SPATAREANU DUMITRU Titlu Exec./Somatie nr.51196057/31.10.2018
45. SEVER CRISTINA SI HANS Titlu Exec./Somatie nr.51196045/31.10.2018
46. SERAFIN ION Titlu Exec./Somatie nr.51196515/31.10.2018

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 

ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi p epagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. ZAMFIRESCU CLAUDIA ANDREEA Titlu Exec./Somatie nr.51195423/31.10.2018
2. VRANCUTA CRISTIAN TRAILA Titlu Exec./Somatie nr.51195517/31.10.2018
3. VLADUCIANU MARIUS DORIN Titlu Exec./Somatie nr.51196483/31.10.2018
4. STOICA ANDREI Titlu Exec./Somatie nr.51195477/31.10.2018
5. SITARU MIRCEA Titlu Exec./Somatie nr.51196893/31.10.2018
6. SIRBU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51195481/31.10.2018
7. SIRBU DOINITA Titlu Exec./Somatie nr.51195473/31.10.2018
8. SCHIRTA GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51196981/31.10.2018
9. PREDONI MARIANA Titlu Exec./Somatie nr.51196987/31.10.2018
10. PETROI GHEORGHE ADRIAN Titlu Exec./Somatie nr.51196273/31.10.2018
11. PARVULESCU IANAS Titlu Exec./Somatie nr.51196983/31.10.2018
12. OPRESCU PAULICA Titlu Exec./Somatie nr.51197007/31.10.2018
13. OPRESCU MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51197005/31.10.2018
14. NICORESCU PETRU PAVEL Titlu Exec./Somatie nr.51196885/31.10.2018
15. NEGOITESCU LAZAR Titlu Exec./Somatie nr.51195437 si 51195435/31.10.2018
16. MUSTACILA IULICA Titlu Exec./Somatie nr.51196279/31.10.2018
17. MOSUT VALERIA OCTAVIA Titlu Exec./Somatie nr.51195507/31.10.2018
18. MIRULESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51195908 si 51195909/31.10.2018
19. MIHALCEA NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51196883/31.10.2018
20. MIHAI CRISTIAN MUGUREL Titlu Exec./Somatie nr.51195421/31.10.2018
21. LALESCU PARASCHIVA Titlu Exec./Somatie nr.51195537/31.10.2018
22. GROZAVESCU PETRIA Titlu Exec./Somatie nr.51196881/31.10.2018
23. GOLOPENTA TUDOR Titlu Exec./Somatie nr.51195431/31.10.2018
24. GOLOPENTA EMILIANA ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51195513/31.10.2018
25. GHERGHINESCU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51195926 si 51195927/31.10.2018
26. FORT GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51196479/31.10.2018
27. FARCAS VICTOR Titlu Exec./Somatie nr.51196993/31.10.2018
28. DOMILESCU MARIANA Titlu Exec./Somatie nr.51195910 si 51195911/31.10.2018
29. DOLCESCU ANA Titlu Exec./Somatie nr.51195912 si 51195913/31.10.2018
30. DANCAU ILIE IACOB Titlu Exec./Somatie nr.51195545 si 51195543/31.10.2018
31. DANCAU ELISAVETA Titlu Exec./Somatie nr.51195541/31.10.2018
32. CERNESCU STANA Titlu Exec./Somatie nr.51196487/31.10.2018
33. CERNESCU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51196485/31.10.2018
34. BRATA MIHAI Titlu Exec./Somatie nr.51196269/31.10.2018
35. BONEA CONSTANTA Titlu Exec./Somatie nr.51196489/31.10.2018
36. BASESCU ANA Titlu Exec./Somatie nr.51196985/31.10.2018
37. ARMAS DRAGOS Titlu Exec./Somatie nr.51196973/31.10.2018
38. SALAGEAN MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195191/31.10.2018
39. JIVAN MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195299/31.10.2018
40. MIRULESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51195289/31.10.2018
41. DOMILESCU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51195287/31.10.2018
42. ANEGROAEI DANUT Titlu Exec./Somatie nr.51195179/31.10.2018
43. BULETIC ASPAZIA Titlu Exec./Somatie nr.51195183/31.10.2018
44. SUSANA ION Titlu Exec./Somatie nr.51195157/31.10.2018
45. SUSANA MARIA FELICIA Titlu Exec./Somatie nr.51195159/31.10.2018
46. UDULI ILIE Titlu Exec./Somatie nr.51195141/31.10.2018
47. STANOMIR VIOREL Titlu Exec./Somatie nr.51195273/31.10.2018
48. DRAGAN VALERIAN CRISTIAN Titlu Exec./Somatie nr.51195155/31.10.2018
49. DRAGHICESCU PAVEL EUGEN Titlu Exec./Somatie nr.51195261/31.10.2018
50. GURAN VETURIA Titlu Exec./Somatie nr.51195177/31.10.2018
51. PALIE BENEDICT Titlu Exec./Somatie nr.51195115/31.10.2018
52. POP STANA Titlu Exec./Somatie nr.51195147/31.10.2018
53. RADASLAVESCU STELIAN Titlu Exec./Somatie nr.51195167/31.10.2018
54. STINGU ILIE Titlu Exec./Somatie nr.51196141/31.10.2018
55. STOICHINA ION Titlu Exec./Somatie nr.51196581/31.10.2018
56. TOLOS COSTICA Titlu Exec./Somatie nr.51196211/31.10.2018
57. TRAILESCU-STOICHINA MARIANA Titlu Exec./Somatie nr.51196583/31.10.2018
58. URDES ION Titlu Exec./Somatie nr.51196205/31.10.2018
59. SBIRCEA PETRE Titlu Exec./Somatie nr.51196287/31.10.2018
60. CIONCA LAZARICA Titlu Exec./Somatie nr.51196585/31.10.2018
61. BIJAN PETRU SI MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196125 si 51196123/31.10.2018
62. ANDREI PETRU Titlu Exec./Somatie nr.51196579 si 51196577/31.10.2018
63. DUICU IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51195275/31.10.2018
64. GAVRIL CECILIA Titlu Exec./Somatie nr.51196149/31.10.2018
65. GAVRILA MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196163/31.10.2018
66. GRAMA EMILIA MIHAELA Titlu Exec./Somatie nr.51196137/31.10.2018
67. IONICA VIOREL SI EMILIA Titlu Exec./Somatie nr.51196143/31.10.2018
68. LAITIN CRISTESCU CRISTINA Titlu Exec./Somatie nr.51196563/31.10.2018
69. LAZARESCU CONSTANTIN Titlu Exec./Somatie nr.51196297/31.10.2018
70. MARIONIU IOANA Titlu Exec./Somatie nr.51196105/31.10.2018
71. CRISTESCU NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51195139/31.10.2018
72. DAESCU ADRIAN Titlu Exec./Somatie nr.51195181/31.10.2018
73. DARAVOINA SORIN ION Titlu Exec./Somatie nr.51195111/31.10.2018
74. MIHALCEA MARIN Titlu Exec./Somatie nr.51196309/31.10.2018
75. NEDELEA LIVIU-CIPRIAN Titlu Exec./Somatie nr.51196565/31.10.2018
76. MURARIU ROMAN Titlu Exec./Somatie nr.51196201/31.10.2018
77. OLARIU DAVID SI BRINDUSA Titlu Exec./Somatie nr.51196193/31.10.2018
78. OPRITESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51196107/31.10.2018
79. OPRESCU IONUT CEZAR Titlu Exec./Somatie nr.51196155/31.10.2018
80. PATRONA NICOLAE-MARIAN Titlu Exec./Somatie nr.51196301/31.10.2018
81. PURCAROIU RENATE-LAVINIA Titlu Exec./Somatie nr.51196567/31.10.2018
82. POP TEODOR MARCEL Titlu Exec./Somatie nr.51196127/31.10.2018
83. PETROI GLIGORIE Titlu Exec./Somatie nr.51196295/31.10.2018
84. PAUN LAURENTIU DUMITRU EMIL STEFAN Titlu Exec./Somatie nr.51196573/31.10.2018
85. BELEAN ADRIAN Titlu Exec./Somatie nr.51195153/31.10.2018
86. ARJOCU V COSTEL Titlu Exec./Somatie nr.51195149/31.10.2018
87. SANDU CONSTANTIN IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51196569/31.10.2018
88. URECHIATU IONUT NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51195185/31.10.2018
89. SERENGAU IONELA Titlu Exec./Somatie nr.51195858 si 51195859/31.10.2018
90. ZEIBIG MARIOARA Titlu Exec./Somatie nr.51197283/14.11.2018
91. STOLOJESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51195834 si 51195835/31.10.2018
92. SURULESCU VALERIA Titlu Exec./Somatie nr.51195810 si 51195811/31.10.2018
93. TERFALOAGA FLOARE Titlu Exec./Somatie nr.51195824 si 51195825/31.10.2018
94. TERFALOAGA GHEORGHE-FLORIN Titlu Exec./Somatie nr.51195804 si 51195805/31.10.2018
95. TUDOR TOMA SI MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196933/31.10.2018
96. PETRESCU MARIA DELIA Titlu Exec./Somatie nr.51196917/31.10.2018
97. PATRASCU STEFAN Titlu Exec./Somatie nr.51195812 si 51195813/31.10.2018
98. GROZA PETRE Titlu Exec./Somatie nr.51195814 si 51195815/31.10.2018
99. DUICU ION Titlu Exec./Somatie nr.51195820 si 51195821/31.10.2018
100. DRAGHICESCU FLOAREA Titlu Exec./Somatie nr.51195822 si 51195823/31.10.2018
101. DOMILESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51195836 si 51195837/31.10.2018
102. CRISTESCU ANA Titlu Exec./Somatie nr.51196931/31.10.2018
103. BRINZAN CONSTANTIN Titlu Exec./Somatie nr.51196945/31.10.2018
104. ARTINESCU ANTON Titlu Exec./Somatie nr.51196951/31.10.2018
105. ROSCA PUICA-LILIANA Titlu Exec./Somatie nr.51195209/31.10.2018
106. RADOI GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51195369/31.10.2018
107. POPOVICI RODICA EVA Titlu Exec./Somatie nr.51195939/31.10.2018
108. TRAILOVICI CONSTANTIN Titlu Exec./Somatie nr.51195363/31.10.2018
109. SIMUT MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195329/31.10.2018
110. SERENGAU IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51196243/31.10.2018
111. MAFTEI GOLOPENTA MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195233/31.10.2018
112. LIUBA SOLOMON Titlu Exec./Somatie nr.51195241/31.10.2018
113. NISTORESCU ANA Titlu Exec./Somatie nr.51195943/31.10.2018
114. NEGOITESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51195235/31.10.2018
115. NEGOITESCU ILIE Titlu Exec./Somatie nr.51195237/31.10.2018
116. NASTA ION Titlu Exec./Somatie nr.51195343/31.10.2018
117. IOVESCU NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51195225 si 51195223/31.10.2018
118. IOVAN ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51195955/31.10.2018
119. GIURGIOIU DORIAN TUDOR Titlu Exec./Somatie nr.51195959/31.10.2018
120. ENASESCU SILVIU Titlu Exec./Somatie nr.51195937/31.10.2018
121. DUMBRAVA IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51195371/31.10.2018
122. DRAGHICESCU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51195219/31.10.2018
123. BIRLAN GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51195211/31.10.2018
124. BEG ION Titlu Exec./Somatie nr.51195239/31.10.2018
125. BURU PARASCHIV ION SI PETRIA Titlu Exec./Somatie nr.51195935/31.10.2018
126. CIUCURE MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195217/31.10.2018
127. COCORA CUSNIRIUC ILEANA Titlu Exec./Somatie nr.51195953/31.10.2018
128. WEBER CLAUDIA Titlu Exec./Somatie nr.51195207/31.10.2018
129. ANCHESCU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51195367 si 51195365/31.10.2018
130. STOICA LASCAR Titlu Exec./Somatie nr.51196611/31.10.2018
131. STEFAN PETRE Titlu Exec./Somatie nr.51196641/31.10.2018
132. TUNEA ILIE Titlu Exec./Somatie nr.51196253/31.10.2018
133. RADOI FLORENTIN ALIN Titlu Exec./Somatie nr.51196623/31.10.2018
134. SIRBU FLOAREA Titlu Exec./Somatie nr.51196319/31.10.2018
135. DRAGULESCU MIHAI SI ELISABETA Titlu Exec./Somatie nr.51196607/31.10.2018
136. AFTODE GHEORGHE SI SOFIA Titlu Exec./Somatie nr.51196335/31.10.2018
137. FIAT MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196337/31.10.2018
138. CRISTESCU STEFAN Titlu Exec./Somatie nr.51196559/31.10.2018
139. GEORGESCU CONSTANTIN Titlu Exec./Somatie nr.51196591/31.10.2018
140. IOCSA STEFANIA EDITH Titlu Exec./Somatie nr.51196561/31.10.2018
141. HORVATH IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51196327/31.10.2018
142. MARCUT NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51196221/31.10.2018
143. LORINT MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196249/31.10.2018
144. LAZARESCU NISTOR Titlu Exec./Somatie nr.51196235/31.10.2018
145. CRISTESCU ANDREI PAUL Titlu Exec./Somatie nr.51196599/31.10.2018
146. CIOBOTEA ELENA MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196593/31.10.2018
147. DAESCU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51196605/31.10.2018
148. METELEAUCA JANETA Titlu Exec./Somatie nr.51196225/31.10.2018
149. MIUTESCU SOFIA Titlu Exec./Somatie nr.51196241/31.10.2018
150. MIUTESCU RUSALIN Titlu Exec./Somatie nr.51196239/31.10.2018
151. MIHAN MARIUS IOSIF Titlu Exec./Somatie nr.51196223/31.10.2018
152. NICA GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51196589/31.10.2018
153. BUJANCA FILIP Titlu Exec./Somatie nr.51196645/31.10.2018
154. ORAVICEANU RODICA MAGDALENA Titlu Exec./Somatie nr.51196333/31.10.2018
155. PAPAVA DOMNICA Titlu Exec./Somatie nr.51196247/31.10.2018
156. RADOI AVRAM Titlu Exec./Somatie nr.51196317/31.10.2018
157. RADOI ALEXANDRA IOANA Titlu Exec./Somatie nr.51196315/31.10.2018
158. SMARANDACHE ION Titlu Exec./Somatie nr.51195699/31.10.2018
159. ANTONIE ADRIANA LILIANA Titlu Exec./Somatie nr.51196385/31.10.2018
160. BANDA STANA Titlu Exec./Somatie nr.51196363/31.10.2018
161. BACHIA IULIAN SI LACRAMIOARA Titlu Exec./Somatie nr.51196691/31.10.2018
162. BOLOG MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196373/31.10.2018
163. BULGAROV PAVEL Titlu Exec./Somatie nr.51196351/31.10.2018
164. BERCEANU FLOREA Titlu Exec./Somatie nr.51196699/31.10.2018
165. BALTEANU ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51196697/31.10.2018
166. COSTACHE ION Titlu Exec./Somatie nr.51196391/31.10.2018
167. CRISTESCU IOANA Titlu Exec./Somatie nr.51195850 si 51195851/31.10.2018
168. CHISIN GEORGETA Titlu Exec./Somatie nr.51196451/31.10.2018
169. CHISIN PETRE Titlu Exec./Somatie nr.51196449/31.10.2018
170. DRAGAN GHEORGHE SI ALEXANDRA AURELIA Titlu Exec./Somatie nr.51196401/31.10.2018
171. DUMBRAVA GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51196647/31.10.2018
172. DUICU COSMIN ADRIAN Titlu Exec./Somatie nr.51195856 si 51195857/31.10.2018
173. FERESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51196365/31.10.2018
174. GHERESCU STEFAN SI MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196377/31.10.2018
175. GEORGESCU IOANA Titlu Exec./Somatie nr.51196431/31.10.2018
176. GROZAVESCU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51196459/31.10.2018
177. GIRCEAVA DANIEL Titlu Exec./Somatie nr.51196347/31.10.2018
178. GHIMBOASA IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51196353/31.10.2018
179. ILIESCU SAFTA Titlu Exec./Somatie nr.51196397/31.10.2018
180. IOVANOVICI MADALINA Titlu Exec./Somatie nr.51196453/31.10.2018
181. MAGDALIN ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51196395/31.10.2018
182. MIHAI CRINA ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51195818 si 51195819/31.10.2018
183. MUSTACILA MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195808 si 51195809/31.10.2018
184. MIULESCU CONSTANTIN Titlu Exec./Somatie nr.51196685/31.10.2018
185. MILITESCU DOMNICA Titlu Exec./Somatie nr.51196425/31.10.2018
186. NEAGU CORICI NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51196705/31.10.2018
187. NOVACESCU IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51196673/31.10.2018
188. NISTORESCU CATALINA Titlu Exec./Somatie nr.51196683/31.10.2018
189. TROACA SILVIU LAURENTIU Titlu Exec./Somatie nr.51195613/31.10.2018
190. TRAILOVICI CONSTANTIN Titlu Exec./Somatie nr.51196617/31.10.2018
191. RADOI ILIA SI SARA Titlu Exec./Somatie nr.51196613/31.10.2018
192. POPA ADRIAN IOSIF Titlu Exec./Somatie nr.51196415/31.10.2018
193. PIRVANESCU MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196621/31.10.2018
194. NEGHINA VASILE Titlu Exec./Somatie nr.51196643/31.10.2018
195. MIHASCA VASILE Titlu Exec./Somatie nr.51195629/31.10.2018
196. JUCA ILEANA-MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196615/31.10.2018
197. CRISTESCU FLOAREA Titlu Exec./Somatie nr.51195601/31.10.2018
198. BALAN ROMULUS PUIU Titlu Exec./Somatie nr.51196413/31.10.2018
199. ALEXANDRU DUMITRU Titlu Exec./Somatie nr.51196619/31.10.2018
200. WUTHRICH ANISOARA Titlu Exec./Somatie nr.51196675/31.10.2018
201. ZAMFIR CRISAN ION Titlu Exec./Somatie nr.51196345/31.10.2018
202. UNGUREAN TRAIAN EUGEN Titlu Exec./Somatie nr.51196679/31.10.2018
203. TATUCU PARASCHIVA Titlu Exec./Somatie nr.51196403/31.10.2018
204. TATU FLOARE Titlu Exec./Somatie nr.51196663/31.10.2018
205. STANCIU NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51196437/31.10.2018
206. SERB IOSIF Titlu Exec./Somatie nr.51196467/31.10.2018
207. STEFAN NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51196375/31.10.2018
208. SFETCU ELENA STANA Titlu Exec./Somatie nr.51196661/31.10.2018
209. ROSTARIU ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51196369/31.10.2018
210. RADOI MADALINA SI EMILIAN MARIUS Titlu Exec./Somatie nr.51196455/31.10.2018
211. RAIN PETRU Titlu Exec./Somatie nr.51196447/31.10.2018
212. ROSTARIU VIRGINIA Titlu Exec./Somatie nr.51196371/31.10.2018
213. RAESCU SORIN Titlu Exec./Somatie nr.51196659/31.10.2018
214. RAIESCU MAGDALENA Titlu Exec./Somatie nr.51196701/31.10.2018
215. RANCU ANGELA SI ADRIAN Titlu Exec./Somatie nr.51196665/31.10.2018
216. POPESCU IULIAN GABRIEL Titlu Exec./Somatie nr.51196473/31.10.2018
217. POPESCU MIHAI CLAUDIU Titlu Exec./Somatie nr.51196657/31.10.2018
218. PERT PETRE SI ANA Titlu Exec./Somatie nr.51196693/31.10.2018
219. POPITU AUREL Titlu Exec./Somatie nr.51196427/31.10.2018
220. PURICI LUCIAN Titlu Exec./Somatie nr.51196339/31.10.2018
221. PREDA MARIAN Titlu Exec./Somatie nr.51196399/31.10.2018
222. NEAGU NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51196703/31.10.2018
223. NEGHINA-BORDANC MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51196367/31.10.2018
224. ZAHARIE DAN CATALIN Titlu Exec./Somatie nr.51196799/31.10.2018
225. COSCA VALENTIN Titlu Exec./Somatie nr.51195397/31.10.2018
226. CULCER VICTORITA CAMELIA Titlu Exec./Somatie nr.51195389/31.10.2018
227. DRAGAN ION Titlu Exec./Somatie nr.51195597/31.10.2018
228. DRAGHICI VOICU Titlu Exec./Somatie nr.51195399/31.10.2018
229. FLORUTA VIRUCA LENUTA Titlu Exec./Somatie nr.51195587/31.10.2018
230. GOLOPENTA IOSIF Titlu Exec./Somatie nr.51195503/31.10.2018
231. GOLOPENTA MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195499/31.10.2018
232. GRAMA VALERIU Titlu Exec./Somatie nr.51195607/31.10.2018
233. GROZAVESCU ION Titlu Exec./Somatie nr.51195585/31.10.2018
234. IOVANOVICI ION Titlu Exec./Somatie nr.51195575/31.10.2018
235. IOVANOVICI ION MIHAI Titlu Exec./Somatie nr.51195573/31.10.2018
236. MANESCU SIDONA VALENTINA Titlu Exec./Somatie nr.51195603/31.10.2018
237. MUICA DORU Titlu Exec./Somatie nr.51196909/31.10.2018
238. NEMES MINUTA Titlu Exec./Somatie nr.51195453/31.10.2018
239. NEMES VASILE Titlu Exec./Somatie nr.51196251/31.10.2018
240. NOVACESCU IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51195583/31.10.2018
241. RADULESCU MIHAELA CALINA Titlu Exec./Somatie nr.51195631/31.10.2018
242. ROATA ILIE Titlu Exec./Somatie nr.51195465/31.10.2018
243. VLADULESCU IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51195463/31.10.2018
244. TARANU NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51195609/31.10.2018
245. TRUNZER BRINZAN MARIOARA Titlu Exec./Somatie nr.51196899/31.10.2018
246. AVRAM NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51196879/31.10.2018
247. BASULESCU PETRU Titlu Exec./Somatie nr.51196847/31.10.2018
248. BASULESCU PETRU DORIN Titlu Exec./Somatie nr.51196845/31.10.2018
249. BOCICA VIRGIL Titlu Exec./Somatie nr.51196805/31.10.2018
250. BUJANCA VASILE Titlu Exec./Somatie nr.51196857/31.10.2018
251. BURNETE IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51196787/31.10.2018
252. BURTEA NICOLAE CONSTANTIN Titlu Exec./Somatie nr.51196729/31.10.2018
253. COJOCARU ZENOVIA Titlu Exec./Somatie nr.51196769/31.10.2018
254. DANCAU ILIE IACOB Titlu Exec./Somatie nr.51196849/31.10.2018
255. VLADUCIANU FLORICA Titlu Exec./Somatie nr.51195864 si 51195865/31.10.2018
256. STOICA MIHAELA RODICA Titlu Exec./Somatie nr.51195872 si 51195873/31.10.2018
257. SACAGIU VASILE Titlu Exec./Somatie nr.51195894 si 51195895/31.10.2018
258. MARTIN ALMA Titlu Exec./Somatie nr.51196837/31.10.2018
259. MATACHE MAGDALENA CLAUDIA Titlu Exec./Somatie nr.51196875/31.10.2018
260. NICULESCU SEVASTITA Titlu Exec./Somatie nr.51196725/31.10.2018
261. PREDONI ION Titlu Exec./Somatie nr.51196761/31.10.2018
262. PREDONI GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51196759/31.10.2018
263. PRODAN SORINEL Titlu Exec./Somatie nr.51195888 si 51195889/31.10.2018
264. ROMANU NICOLAE Titlu Exec./Somatie nr.51196773/31.10.2018
265. RUSU CAROLINA GEORGETA Titlu Exec./Somatie nr.51196813/31.10.2018
266. STEFAN DAN FLORIN Titlu Exec./Somatie nr.51196791/31.10.2018
267. SURULESCU VALERIA Titlu Exec./Somatie nr.51196807/31.10.2018
268. TARLUI ROMICA Titlu Exec./Somatie nr.51196763/31.10.2018
269. TRAILESCU OCTAVIAN AUREL Titlu Exec./Somatie nr.51196865/31.10.2018
270. URSU ANA Titlu Exec./Somatie nr.51195605/31.10.2018
271. VASILESCU PAUNA Titlu Exec./Somatie nr.51196737/31.10.2018
272. VELTENESCU MARIUS ILIE Titlu Exec./Somatie nr.51196815/31.10.2018
273. VELTENESCU TIBERIU Titlu Exec./Somatie nr.51196817/31.10.2018
274. VLAD MANEA ILIE PETRU Titlu Exec./Somatie nr.51196715/31.10.2018
275. ZAHARIE DRAGOS Titlu Exec./Somatie nr.51196801/31.10.2018
276. ANCULIA ION Titlu Exec./Somatie nr.51196905/31.10.2018
277. ANCULIA MARIANA Titlu Exec./Somatie nr.51195489/31.10.2018
278. CHIATA IANOS MIHAI Titlu Exec./Somatie nr.51195485/31.10.2018
279. CHIATA ION Titlu Exec./Somatie nr.51195487/31.10.2018
280. CHITIMIA IONEL Titlu Exec./Somatie nr.51195611/31.10.2018
281. PREDA ANDREI Titlu Exec./Somatie nr.51195892 si 51195893/31.10.2018
282. PERET AUREL Titlu Exec./Somatie nr.51195866 si 51195867/31.10.2018
283. PERES ANA MARIA CRISTINA Titlu Exec./Somatie nr.51196827/31.10.2018
284. PAUNA GHEORGHITA Titlu Exec./Somatie nr.51195886 si 51195887/31.10.2018
285. HURDUZEU MIHAI Titlu Exec./Somatie nr.51195870 si 51195871/31.10.2018
286. FLORIA CRISTIAN ADRIAN Titlu Exec./Somatie nr.51195896 si 51195897/31.10.2018
287. FADUR ILEANA Titlu Exec./Somatie nr.51195874 si 51195875/31.10.2018
288. DOROI NICU Titlu Exec./Somatie nr.51195876 si 51195877/31.10.2018
289. DINA ANA Titlu Exec./Somatie nr.51196867/31.10.2018
290. DOMILESCU DANIEL Titlu Exec./Somatie nr.51196739/31.10.2018
291. GAITA IOAN Titlu Exec./Somatie nr.51196851/31.10.2018
292. GALESCU STEFAN Titlu Exec./Somatie nr.51196711/31.10.2018
293. GOLOPENTA DUMITRU Titlu Exec./Somatie nr.51196873/31.10.2018
294. GOLOPENTA PETRU MIRCEA Titlu Exec./Somatie nr.51196717/31.10.2018
295. HATEGAN RAMONA MIHAELA Titlu Exec./Somatie nr.51196745/31.10.2018
296. IGHEAN DUMITRU Titlu Exec./Somatie nr.51196861/31.10.2018
297. JUNG POPOVICIU ANNA Titlu Exec./Somatie nr.51196853/31.10.2018
298. LATCHESCU IONELA Titlu Exec./Somatie nr.51196721/31.10.2018
299. LATCHESCU LUCA Titlu Exec./Somatie nr.51196723/31.10.2018
300. ANCULIA LORENA MONICA Titlu Exec./Somatie nr.51195914/31.10.2018
301. RADULESCU EUFEMIA Titlu Exec./Somatie nr.51195253/31.10.2018
302. EPURAN MARIA Titlu Exec./Somatie nr.51195117/31.10.2018
303. STROESCU PAVEL Titlu Exec./Somatie nr.51195137/31.10.2018
304. SZABADI ELENA Titlu Exec./Somatie nr.51195131/31.10.2018
305. SIRBULESCU NASTASIA Titlu Exec./Somatie nr.51195697/31.10.2018
306. GIRBOVAN TUDOREL Titlu Exec./Somatie nr.51195679/31.10.2018
307. BASTON MIHAI Titlu Exec./Somatie nr.51196409/31.10.2018
308. LAPADATESCU GHEORGHE Titlu Exec./Somatie nr.51195685/31.10.2018
309. BUJANCA SOFIA Titlu Exec./Somatie nr.51195373/31.10.2018
310. SC SEVEN SRL Titlu Exec./Somatie nr.16713/08.11.2018
311. SC BRIANA-KARINA PASCU SRL Titlu Exec./Somatie nr.16720/08.11.2018
312. AF GHERESCU VEMY Titlu Exec./Somatie nr.16712/08.11.2018

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

* publicat la 27.11.2018


ANUNȚ

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL FUNCŢIONARI PUBLICI

                    Primăria oraşului Băile Herculane, cu sediul în Băile Herculane, Str. M. Eminescu, Nr. 10, organizează în data de 03.01.2019, ora 11,00 examen de promovare în grad profesional pentru următoarea funcţie publică din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

NR. CRT. FUNCŢIA PUBLICĂ CONFORM STATULUI DE PERSONAL FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN CARE URMEAZĂ SĂ PROMOVEZE
1. funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - Compartiment Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ funcţia publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Oficiu Juridic, Aplicarea Legilor, Proprietăţii şi Contencios Administrativ

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare.Examenul de promovare în grad profesional se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:

                    Examenul de promovare se va organiza în baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, acualizată, cu modificările şi completarile ulterioare, la sediul Primăriei oraşului Băile Herculane, Str. M. Eminescu, Nr. 10.

                   Examenul de promovare în grad profesional va consta în probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 03.01.2019, ora 11,00, la sediul Primăriei oraşului Băile Herculane, iar interviul în data de 07.01.2019 ora 12,00.

                   

BIBLIOGRAFIE:           

1.         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.         Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

3.         Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.         Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

5.         Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Titlul VI. Proprietatea publică.

6.         Codul de procedură civilă , republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Cartea a II-a. Procedura Contencioasă. Titlul I. Capitolul I. Secţiunea III, Capitolul II. Secţiunea 2.

7.         Constitutia Romaniei

        Relaţii suplimentare se obţin la Compartiment Resurse Umane, tel .0255560439

* data publicarii 23.11.2018

ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi p epagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. OMG MARGO CARAS SRL Titlu Executoriu nr.15896/18.10.2018
2. SOLIDAR INVEST SRL Titlu Executoriu nr.15898/18.10.2018
3. PADES PROD COM SRL Titlu Executoriu nr.15895/18.10.2018
4. VERTICAL SEREX SRL Titlu Executoriu nr.15892/18.10.2018
5. SILDEMAR SRL Titlu Executoriu nr.15900/18.10.2018
6. PONTON SRL Titlu Executoriu nr.15897/18.10.2018
7. UD FORESTRANS SRL Titlu Executoriu nr.15901/18.10.2018

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ
Astăzi 31 octombrie 2018 in prezenta dlui. Sorin Maxim, Director General ADR-Vest s-a semnat contractul de finantare a proiectului "Eficientizarea energetică a clădirii primăriei orașului Băile Herculane, județul Caraș-Severin",
- proiect în cadrul Programului Operational Rregional 2014-2020 Axa 3.1B
- proiect ce prevede reabilitarea termică a cladirii și încălzirii acesteia folosind surse regenerabile.
Proiectul este in valoare de 1.585.634,52 lei.
semnare contract
 

ANUNȚ

Primăria orașului Băile Herculane, prin Serviciul Public de Asistență Socială, anunţă membrii comunităţii că, începând cu data de 15 octombrie 2018, pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2018-2019.

lemn foc

Cetăţenii care solicităacordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019, vor depune pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundereacte doveditoare:

1.Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:
-actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
-certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
-certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
-hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
-actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
-alte documente solicitate, după caz:

2.Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:
-adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc pentru luna anterioara depunerii cererii;
-talon de şomaj;
-talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
-talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
-certificat de încadrare în grad de handicap;
-adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2017-2018 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).
-alte documente doveditoare, după caz.

3.Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:
-contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
-contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
-actul de succesiune deţinut de titular;
-contractul de închiriere deţinut de titular;
-contractul de comodat deţinut de titular;
-împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
- alte documente solicitate, după caz.

4.Furnizorul de energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de ENEL.

           Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.
           Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Serviciul Public de asistenta sociala din cadrul Primariei orasului Baile Herculane, la sediul din Str. M. Eminescu, nr.10, et.1,camera 4.

formularul cererii poate fi descarcat aici: 

pdf download

ANUNȚ PUBLIC
pug herculane

Primăria Orașului BĂILE HERCULANE, cu sediul în localitatea Băile Herculane,

Strada Mihai Eminescu, nr. 10, Jud. Caraș-Severin, titular al planului REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM"– Baile Herculane, jud.Caraș-Severin, anunță publicului interest urmatoarele:

       Decizia etapei de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu.      

Următoarele documente pot fi consultate la Primăria Orașului Băile Herculane de luni pana joi intre orele 9-15 și vineri 9-12.

-      Planul adoptat ;

-      Declarație privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în plan, modul în care raportul de mediu a fost pregătit, modul în care opiniile exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, în comparație cu alte alternative prezentate ;

-      Măsuri decise privind monitorizarea efectelor asuppra mediului.


ANUNȚ
parcul de copii
Primăria Băile Herculane anunță finalizarea implementării serviciului de WI-FI gratuit
în cel de-al 2-lea punct din orașul nostru, Parcul de joacă pt. copii din Cartierul Pecinișca - Zona Blocuri.
 

ANUNȚ
eee
În data de 29.09.2018 a fost depus proiectul finantat pe POR pe axa 13.1, "Reabilitare urbana in orasul Baile Herculane" cu o valoare totala de 5.4 milioane de lei (aproximativ 1,2 mil de euro).
Proiectul prevede:
1. Reabilitarea scolii generale, si anume: reabilitarea termica precum si inlocuirea vechii centrale cu una cu putere mai mare, construirea unui corp de cladire care la parter va avea sala de sport iar la etaj doua sali de clasa, deasemenea se va asfalta curtea scolii
2. Sistematizarea si asfaltarea parcarii din zona politiei-BCR, de unde vor rezulta un numar de 92 de locuri de parcare, precum si asfaltare alee care face legatura intre str. Castanilor si zona parcarii.
 
 

ANUNȚ
referendum
Mai jos găsiți delimitările secțiilor de votare din orașul Băile Herculane pentru referendumul din 06-07 Octombrie 2018
Secţiile de votare se vor deschide sâmbăta 06 octombrie la ora 7, şi se vor închide la ora 21. Acelaşi program e valabil şi pentru duminică 07 octombrie.
- arondarea străzilor pentru fiecare secție de votare în parte -
pdf download
 

ANUNȚ

Festivalul Răchiei și a bucatelor tradiționale din Banatul de Munte ediția a XVIII-a

afis FEST

5 octombrie 2018 începând cu orele 9:30 vă invităm la Festivalul Răchiei și a bucatelor tradiționale din Banatul de Munte ediția a XVIII-a.

Manifestarea se va desfășura în Parcul Central din Băile Herculane.

Între orele 10:30 – 11:30 si 13:00 – 13:45 Spectacol susținut de Ansamblu Folcloric Semenicul.

Organizatori : Consiliul Județean Caraș-Severin, Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin 

Primăria și Consiliul Local Băile Herculane


ANUNȚ
parc wi fi
Primăria Băile Herculane anunță finalizarea implementării serviciului de WI-FI gratuit în Parcul Central din localitate.
 

ANUNȚ
A început testarea sistemului Ro-Alert
alerta
în perioada 17 - 28.09.2018 la nivelul României se desfășoară testarea Sistemului de avertizarea a populației în situații de urgență RO-ALERT
Județul Caraș-Severin este cuprins în planul de testare începând cu data de 21.09.2018
 Sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea şi alarmarea populaţiei în situaţii de urgenţă. Acesta este folosit în situaţii majore, în care viaţa şi sănătatea cetăţenilor sunt puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundaţii ameninţătoare, atac terorist sau alte situaţii care ameninţă grav comunităţile.
Pentru a putea beneficia de sistemul RO-ALERT pe dispozitivul mobil sunt necesare câteva setări care pot fi găsite, în funcţie de telefonul mobil, accesând secţiunea „Configurare” din platforma www.ro-alert.ro Mesajele de alertă se vor primi în mod automat. 

ANUNȚ
INVITAȚIE LA FILM
 

Festival de Film Documentar EDEN DOCS - Editia I

Băile Herculane - Parcul Central

20-23 Septembrie 2018

festival film 1

DESCARCĂ PROGRAM

pdf download


ANUNȚ
sondaj 465x390
Primăria Băile Herculane invită locuitorii orașului să își spună părerea cu privire la proiectului care se va depune de către Orașul Băile Herculane în cadrul Programului Operațional Regional - POR 13 SUERD.
Avem rugămintea de a completa chestionarul adresat locuitorilor orașului ce se găsește la adresa de mai jos. Vă mulțumim!
 
blank button png 26
 


ANUNȚ

retea electrica

Întrucât Hidroelectrica solicită retragerea din exploatare a Statiei 20 kv pentru lucrări programate , vă informam că în 20.09.2018 și 21.09.2018 între orele 08:00 - 16:00 se va întrerupe furnizarea energiei electrice pe stada Valea Cernei .


ANUNȚ

Vă informăm că în 01.08.2018 între orele 10:00-18:00 se va întrerupe furnizarea energiei electrice la sediul primăriei  din localitatea Băile Herculane pentru lucrări, iar activitatea cu publicul va fi afectată.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

primaria


ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

   UAT orasul Baile Herculane , titular al proiectului „ REPARATII STRAZI SI PARCAJE STRADA TRANDAFIRILOR, ZONA 1 SI ZONA 2, JUDETUL CARAS SEVERIN” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata: fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „ REPARATII STRAZI SI PARCAJE STRADA TRANDAFIRILOR, ZONA 1 SI ZONA 2, JUDETUL CARAS SEVERIN”, propus a fi amplasat in Baile Herculane, Str. Trandafirilor.

 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00 – 15.00 si vineri intre orele 08.00 – 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de inacadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 30.08.2018.


ANUNȚ
Audiența Prefectului de Caraș-Severin la Băile Herculane
Matei Lupu prefect CS
Prefectul județului Caraș-Severin va acorda audiențe în teritoriu în data de 26 iulie ora 11 la Băile Herculane
 
Întâlnirea Domnului Prefect Matei Lupu cu cetățenii interesați, care sunt așteptați să vină și din localitățile din întreaga zonă pentru a-și expune problemele stringente, de competența legală a instituției prefectului, va avea loc în sala de ședințe a Primăriei Orașului Băile Herculane, în ziua de 26 iulie 2018,                                            cu începere de la ora 11.
 
Înscrierea solicitanților se face zilnic până la data audienței, între orele 8:30 și 15:30 personal la secretariatul Primăriei Orașului Băile Herculane.
De asemene cetățenii interesați să participe la aceste audiențe se pot înscrie telefonic la Instituția Prefectului Județului Caraș-Severin, la numărul de telefon 0255-210459, după următorul program: luni, marți și joi între orele 08:30 și 16 miercuri între orele 08:30 - 18 iar vineri între 08:30 - 13:30 

ANUNT MEDIU

ANUNȚ
Primăria Băile Herculane împreună cu E-Distribuție Banat S.A. aduce la cunoștința locuitorilor din Băile Herculane următoarele:
anunt enel
Pentru creșterea siguranței în exploatare a rețelelor electrice, asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, reducerea timpilor de întrerupere și implicit diminuarea disconfortului creat consumatorilor, cetățenii care au pe terenul aflat în proprietate copaci sau arbori care prin căderea lor pot pune în pericol liniile de transport ale energiei electrice sunt rugați să procedeze de îndată la toaletarea lor sau acolo unde situația se impune chiar la tăierea lor în cazul celor uscați, care prezintă riscul ruperii și căderii peste conductoarele liniilor electrice în caz de furtună.
Primăria Băile Herculane și E-Distribuție Banat S.A. vă stau la dispoziție prin acordarea de asistență tehnică unde va fi necesar și asigurarea zonei de lucru din punct de vedere electric.

ANUNȚ PUBLIC
PRIVIND IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI UE  NR. 679/27.04.2016 (“GDRP”)
-Regulamentul general privind protectia datelor cu caracter personal-
 GDPR
Acest anunt  isi propune sa informeze persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor personale precum si cu privire la drepturile acestora, in conformitate cu  GDRP. 

pdf download

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate

    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.

    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:

    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.

    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​​


ANUNȚ

card logo cec bank

Toate taxele şi impozitele datorate de persoane fizice către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) se vor putea plăti, de luni, 11 iunie 2018, prin unităţile CEC Bank. Până la sfârşitul acestui an, CEC Bank nu va percepe niciun comision. Este vorba despre taxe datorate de persoane fizice, indiferent dacă acestea au sau nu au cont la CEC, a anunţat premierul Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern de vineri. Potrivit şefului Executivului, şi taxele de paşaport se pot plăti la CEC Bank, în aceleaşi condiţii, prin intermediul celor peste o mie de unităţi ale instituţiei bancare.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I. Denumirea actului administrativ fiscal nr. si data actului
1. PUBLIC GAMES SRL Somatia nr.51194711/16.05.2018
2. SC LINELLA PROD SRL Somatia nr.51194705/16.05.2018
3. I-MARIUS PETROL-CLEAN SRL Somatia nr.51194637/16.05.2018
4. PONTON SRL Somatia nr.51194647/16.05.2018
5. SEVEN SRL Somatia nr.51194623/16.05.2018
6. VLADUTU SRL Somatia nr.51194643/16.05.2018
7. PFA CALTUN GHEORGHE Somatia nr.51194671/16.05.2018
8. BRIANA KARINA PASCU SRL Somatia nr.51194661/16.05.2018
9. DANTUD COM SRL Somatia nr.51194655/16.05.2018
10. TRANS YLY VIO COMPANY SRL Somatia nr.51194653/16.05.2018
11. UD FORESTRANS SRL Somatia nr.51194665/16.05.2018
12. SILDEMAR SRL Somatia nr.51194689/16.05.2018
13. HEINRICH LUDWIG AGENT DE ASIGURARE SRL Somatia nr.51194677/16.05.2018
14. ALIDEEA ANGELS SRL Somatia nr.51194679/16.05.2018
15. ASOCIATIA ROBIN HOOD Somatia nr.51194681/16.05.2018
16. ASOCIATIA PRO PET Somatia nr.51194675/16.05.2018
17. URDES ION Somatia nr.51194273/02.05.2018
18. ANCULIA LORENA MONICA Somatia nr.51194249/02.05.2018
19. ANUTONI AUREL Somatia nr.51194239/02.05.2018
20. BRINARU STEFAN VALENTIN Somatia nr.51194205/02.05.2018
21. BUNDUC STEFAN ALEXANDRU Somatia nr.51194253/02.05.2018
22. LAITIN LAZAR LUCIAN Somatia nr.51194257/02.05.2018
23. POPA ANDREI Somatia nr.51194305/02.05.2018
24. SANDRU UNTARU SILVIU-VICHENTE Somatia nr.51194303/02.05.2018
25. STEFAN LEONARD Somatia nr.51194199/02.05.2018
26. STICKA ALEXANDRU MARIAN Somatia nr.51194215/02.05.2018
27. SUSANA ION Somatia nr.51194197/02.05.2018
28. TALPES ION Somatia nr.51194201/02.05.2018
29. CARTAS MIHAI Somatia nr.51194209/02.05.2018
30. CONSTANTIN DRAGHI ION Somatia nr.51194207/02.05.2018
31. CONSTANTIN DRAGHI ION Somatia nr.51194211/02.05.2018
32. DOMILESCU GHEORGHE Somatia nr.51194277/02.05.2018
33. DOMILESCU VETUTA Somatia nr.51194275/02.05.2018
34. GOLOPENTA PETRU MIHAI Somatia nr.51194223/02.05.2018
35. IOVANOVICI ION MIHAI Somatia nr.51194231/02.05.2018
36. MARTINESCU FLORIN ENACHE Somatia nr.51194271/02.05.2018
37. RADOI FLORENTIN ALIN Somatia nr.51194287/02.05.2018
38. SAIN CORNELIA Somatia nr.51194213/02.05.2018
39. STEFAN DAN FLORIN Somatia nr.51194293/02.05.2018
40. VELCAN REMUS Somatia nr.51194235/02.05.2018
41. TRAILESCU IOSIF FLORIN Somatia nr.51194265/02.05.2018
42. GHERGULESCU MIRELA NICOLETA Somatia nr.51194267/02.05.2018
43. TROACA SILVIU LAURENTIU Somatia nr.51194233/02.05.2018
44. MARGARITA DANIEL ALIN Somatia nr.51194529/09.05.2018
45. CRISTEA DANIELA ECATERINA Somatia nr.51194313/09.05.2018
46. LAITIN GEORGETA

Decizie imp. imp.cladiri nr.10435/24.05.2018

Instiintareplata nr.10436/24.05.2018

47. PITIC FLORIN Somatia nr.51194567/09.05.2018
48. OTIMAN ANISOARA CRISTINA Somatia nr.51194587/09.05.2018
49. OMER JUGEL, EMIN si TURCU HAIRIE Somatia nr.51194573/09.05.2018
50. FORT GHEORGHE Somatia nr.51194585/09.05.2018
51. PANEA FLOAREA Somatia nr.51194589/09.05.2018
52. CRISTESCU FLORICA Somatia nr.51194445/09.05.2018
53. TRAILESCU IULIAN Somatia nr.51194443/09.05.2018
54. PETRONESCU MARIA Somatia nr.51194457/09.05.2018
55. PURCAROIU GHEORGHE Somatia nr.51194329/09.05.2018
56. MAGHIAR ALEXANDRA SIMONA Somatia nr.51194561/09.05.2018
57. ILINCA AMELIA MARTA si BUSOI ANNE-MARIE Somatia nr.51194379/09.05.2018
58. LATCU PATRULESCU ELISABETA NICOLETA Somatia nr.51194389/09.05.2018
59. FODOR LILIANA DANIELA Somatia nr.51194405/09.05.2018
60. MITITELU STEFAN Somatia nr.51194399/09.05.2018
61. VERBITCHI VALERIU si ALEXANDRINA Somatia nr.51194309/09.05.2018


Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.
Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

data publicarii: 05.06.2018


ANUNȚ

Orasul Baile Herculane, CUI 3227920 organizeaza licitatie publica conform HCL nr.27/27.03.2018 privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren prin licitatie publica, dupa cum urmeaza:

Teren intravilan situat in zona Pecinisca din orasul Baile Herculane, jud. Caras Severin,pe malul stang al raului Cerna, in vecinatatea podului ce face legatura intre DN 67D si str. Trandafirilor, vecinatatile sunt raul Cerna si proprietatea privata Trotea John, in suprafata de 625 mp inscris in  CF nr. 31737 Baile Herculane, identificat cu nr. Cad.31737, teren aflat in proprietatea orasului Baile Herculane,

Data licitatiei: 21.06.2018, ora 12

Depunerea ofertelor pana la 21.06.2018, ora 10 intr-un exemplar original

Locul desfasurarii: Consiliul Local al orasului Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10

Relatii suplimentare la tel: 0255/560439 fax: 0255/560321

Primaria orasului Baile Herculane Compartiment Domeniul Public

Pretul minim de pornire este de la suma 5027 euro

Taxa de participare este de 15% din pretul minim, respectiv 754 euro

Documentatia de atribuire, Caietul de sarcini este de 250 lei si se ridica de la sediul Consiliul Local al orasului Baile Herculane


ANUNȚ

parcare baile herculane

Începând din această săptămână a intrat în vigoare plata parcării prin SMS.

Localnicii din Băile Herculane beneficiază de gratuitate și sunt rugați să se prezinte la casieria UAT Băile Herculane pentru ridicarea vignetei, cu condiția achitării impozitului la zi pentru mașina aflată în proprietate.

Cei care lucrează pe raza orașului Băile Herculane pentru a intra în posesia vignetei vor achita suma de 30 lei / an la casieria Primariei cu condiția să prezinte o adeverință din care să rezulte că lucrează pe raza orașului Băile Herculane.

 


ANUNȚ

CONFERINTA JUDETEANA DE ANTREPRENORIAT - BAILE HERCULANE - HOTEL FERDINAND 02 Mai ora 17
FPFA main 660x400
Asociația pentru Promovarea Femeii din România, APFR Timișoara, organizează în data de 02.05.2018 cu incepere de la ora 17 la Hotel Ferdinand din Baile Herculane, Conferinta Judeteana de informare a proiectului POCU/82/3/7/104331 cu titlul ”Centrul de excelență în promovarea
antreprenoriatului_IMMpact Vest” 
Proiectul isi propune cresterea durabila a gradului de ocupare a persoanelor din Regiunea Vest prin sustinerea infiintarii de noi intreprinderi cu profil nonagricol in mediul urban. 
Prin proiect 350 de persoane vor beneficia de servicii de sprijin, 40 de IMM-uri vor fi subvenţionate cu 40.000 fiecare iar 80 de noi locuri de muncă vor fi create si mentinute.
Detalii despre proiect:
Lavinia Moldovan
Expert comunicare și informare
tel. 0356 108 800
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
mobil: 0740 217 604
Descarca comunicat de presa:
pdf download

 


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabiluluisi C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr. si data actului
1.

AMIRANI COMPANI SRL

Str. P-ta 1 Decembrie 1918,

bl.9, sc.1, ap.5 Resita,

jud.Caras-Severin

Solicitare depuneredecl. pt. stabilire imp. cladiri nr.8127/20.03.2018
2.

SC SEVEN SRL

CUI: 20534380

Str. Al. Florilor nr.7,

Baile Herculane,

Jud.Caras-Severin

Instiintare plata 8528/28.03.2018,

Decizii impunere pt. an 2018

nr.8529/28.03.2018

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

data publicarii: 19.04.2018


ANUNȚ

 

 INFORMARE PROIECT

Start-up, Stand-up”, POCU/82/3/7/104013

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Fundația Serviciilor Sociale Bethany din Timișoara, anunță implementarea proiectului „Start-up, Stand-up”, care se desfășoară în perioada 11 ianuarie 2018 – 10 ianuarie 2021, în baza contractului de finanțare: POCU/82/3/7/104013. Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi - Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor. Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoar. Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Persoanele interesate de înființarea unei afaceri non-agricole în mediul urban pot să participe la un concurs de planuri de afaceri și să obțină o finanțare nerambursabilă de 35 000 europentru înființarea unei întreprinderi și pentru implementarea unui plan de afaceri. În același timp, pot să participe gratuit la cursuri de antreprenoriat și să beneficieze de consultanță pentru ideile de afaceri.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenorialului în zona urbană și a ocupării pe cont propriu in Regiunea de Vest Proiectul are o durată de 36 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 8,779,734.68 lei, din care 7,462,774.48 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Vezi informare:

pdf download

 


ANUNȚ

Orasul Baile Herculane, CUI 3227920 organizeaza licitatie publica cu strigare in vederea atribuirii prin inchiriere a unor casute(fara utilitati) amplasate pe domeniul public al orasului zona Parc Central (2 buc), str. Izvorului, Izvorul de ochi (2 buc), Piata sezoniera din incinta Gradinitei Vechi (1 buc) conform Dispozitiei nr.157/20.02.2018,

Data licitatiei: 03.05.2018, ora 12

Depunerea ofertelor pana la 03.05.2018, ora 10

Locul desfasurarii: Primaria Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10

Relatii suplimentare la tel: 0255/560439

Conditiile de participare se pot studia la sediul Primariei Baile Herculane,Compartiment Domeniul public

Taxa de participare – 160 lei

Pretul minim de pornire – 40 lei/mp/luna (Casuta 4 mp – 160 lei/casuta/luna)

Persoanele fizice sau juridice neautorizate a desfasura activitati comerciale sau care inregistreaza debite la bugetul local nu sunt acceptate la licitatie.

 


ANUNȚ

teren extra

Oferta vanzare teren extravilan in suprafata de 424mp in Cartea Funciara a localitatii Baile Herculane

pdf download


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului si C.U.I.

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1.

SC Z.M.F. & FREMAR PRODUCTION SRL

CUI: 29502536

Str.Trandafirilor nr.110,

Baile Herculane,

jud.Caras-Severin

Somatie si titlu executoriu nr.7122/26.02.2018

 

Actele administrativ fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

data publicarii: 16.03.2018

 


ANUNȚ

AQUACARAȘ are dispecerat central pentru reclamații

aquacaras

Începând cu data de 1 Martie 2018, conducerea SC AQUACARAȘ SA, operatorul județean de apă și canal vine în sprijinul abonaților săi din cele 8 orașe cu un serviciu nou, menit să înlesnească comunicarea între părți. Este vorba de un dispecerat central care va prelua toate apelurile telefonice referitoare la: reclamații, defecțiuni ale rețelelor de apă și canal, propuneri, solicitări ori recomandări diverse. Dispeceratului va fi la dispoziția abonaților 24 ore din 24, de luni și până duminică, la numărul de telefon 0255/215643


ANUNȚ

PRIVIND MODALITATEA DE VĂNZARE A TERENURILOR AGRICOLE ÎCEPÂND CU DATA DE 01 martie 2018

teren agricol

Începând cu data de 01.03.2018 Direcția Agricolă Caraș-Severin va prelua doar dosarele întocmite în coformitate cu cele precizate în instrucțiunile de mai jos ( aferente vânzărilor de teren coform Legii 17/2014 ). Programul și orarul depuneri dosarelor: Marți - Miercuri - Joi orele 9 - 15:30.

vezi și descarcă instrucțiuni:

word doc icon


ANUNȚ

ghiseufinantebani

Primăria Băile Herculane anunță contribuabilii că în data de miercuri 28 februarie 2018 impozitele și taxele locale se vor încasa doar pâna la ora 11 din cauza unor lucrări de mentenanță programate la sistemele și programele IT.


"ANTREPRENOR DE VIITOR"

antreprenor

Primăria Băile Herculane împreună cu Austromed Holding SRL anunță lansarea proiectului „Antreprenor de viitor“ pentru orașul Băile Herculane – un proiect european, susținut de antreprenori cu experiență
internațională, care deschide noi perspective inițiativei private. Ajutor de stat pentru 90 de noi întreprinderi create în regiunea Vest pentru crearea a 180 de noi locuri de muncă. 

Proiectul „Antreprenor de Viitor“, în valoare de 20,2 milioane de lei, se desfășoara în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și este cofinanțat din
Fondul Social European și de către parteneriatul româno-austriac. Ajutorul de stat este între 31.500 și 40.000 Euro pentru fiecare întreprindere nou înființată. Întreprinderile vor fi cu profil non-agricol și trebuie înființate în zona urbană.

Nu numai antreprenorii se vor bucura de avantajele propriei afaceri: proiectul prevede ca întreprinderile să creeze noi locuri de muncă pentru 180 de persoane, salariile acestora urmând să fie achitate tot din ajutorul de stat.

Cei interesati să devină antreprenori sunt invitați să participe  miercuri 21 februarie începând cu ora 15:30 la sediul Primăriei Băile Herculane unde Austromed Holding SRL, lider al parteneriatului transnațional din care mai fac parte Bit Education & Consulting Romania SRL și expertul internațional Bit Management Beratung GmbH, companie de invățământ și consultanță din Republica Austria, va desfășura o sesiune de informare celor interesați.

Citește mai mult:Anunțuri