Primăria Băile Herculane

  
  
  

REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 26.09.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Spatii Verzi

-          Muncitor necalificat – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. SAIN LACRAMIOARA 319/16.09.2019 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 19.09.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 26.09.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10 cu cartea de identitate.

Afisat azi : 19.09.2019, ora 9

 


data publicarii: 16.09.2019 ora 10.00

1sse

2sse

3sse

4sse

5sse

6sse

7sse

8sse

9sse

10sse

11sse

12sse

13sse

14sse

15sse

16sse

17sse

17sse

18sse

19sse

 

 

DESCARCA ACEST ANUNT IN FORMAT PDF

pdf download

 

ANEXE

Anexa 1 GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR;

Anexa 2 GRILA EVALUARE SI SELECTARE A CANDIDAŢILOR;

 


ANUNŢ

 bike week 768x512

Primăria Băile Herculane va participa și anul acesta alături de alți 27 de participanți din țară înscriși până astăzi, la "Săptămâna Europeană a mobilității"

(EUROPEAN MOBILITY WEEK  16 - 22 septembrie 2019) cu o activitate ce va ajuta și incuraja mobilitatea urbană fără emisii de carbon. Astfel angajații Primăriei Băile Herculane precum și alte persoane ce vor să ni se alăture sunt îndemnate ca în data de 17.09.2019 să se deplaseze la și de la locul de muncă cu bicicleta sau pe jos, fără a folosi autoturismul sau alte mijloace poluante.


REZULTATE FINALE

CONCURS 09.09.2019

           

-          Compartiment Transport public local

-          Refernt II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. ILIESCU OVIDIU NICOLAE 89.66 ADMIS

Candidatul nemultumit poate depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 10.09.2019, ora 13,00.

Afisat azi ; 09.09.2019, ora 12:00


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 05.09.2019

-          Compartiment Transport public local

-          Referent II – 1 post

 

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ILIESCU OVIDIU NICOLAE 79.33 ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 06.09.08.2019, ora 13,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 09.09.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.


MATERIAL INFORMATIV

 

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante din cadrul Compatimentului Spatii Verzi:

Muncitor necalificat  - 1 post in cadrul Compartimentului Spatii Verzi

Concursul pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba practica in data de 26.09.2019, ora 10.00 parcarea din fata Primariei Baile Herculane

Proba interviu in data de 30.09.2018, ora 10.00 – sala de sedinta Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 18.09.2019, ora 15,00 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

Muncitor necalificat - 1 post in cadrul Compartimentului Spatii Verzi

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          Studii – nu este cazul,

-   Conditiile de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – nu este cazul

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

     a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin e – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

Calendarul de desfăşurare al concursului:

-          Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 18.09.2019, ora 15,00.

-          Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor pana in data de 19.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 20.09.2019

-          Sustinerea probei practice in data de 26.09.2019, ora 10

-          Rezultatul probei practice se va face in data de 26.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 27.09.2019

-          Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 30.09.2019, ora 10

-          Rezultatul probei inteviu se va face in data de 30.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 01.10.2019.

-          Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 01.10.2019

 


ANUNŢ

Primăria Băile Herculane anunță

INTENȚIA DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL pentru

ZONA IS - COMERT

Generat de obiectivul "Construire magazin Penny Market și magazin cu produse din carne și brânzeturi, accese auto si pietonale, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și în parcare, totem publicitar, împrejmuire, organizare de șantier și branșamente la utilități."

A fost emis certificatul de urbanism, iar acest proiect și PUZ va intra în curând și în dezbatere publică, unde veți avea posibilitatea de a afla mai multe informații. Primăria Băile Herculane sprijină această investiție atât de necesară orașului nostru. Vă vom ține la curent cu acest proiect pe tot parcursul implementării sale.

penny

 

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 05.09.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Transport Public Local

-          Referent II – 1 post

Nr.crt.

NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. ILIESCU OVIDIU NICOLAE 255/26.08.2019 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 02.09.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 05.09.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10 cu cartea de identitate si pix albastru.

Afisat azi : 30.08.2019, ora 9:00

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 05.09.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Spatii Verzi

-          Muncitor necalificat I – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. SAIN LACRAMIOARA 265/26.08.2019 RESPINS

DOSAR INCOMPLET

Nu face dovada studii si vechime

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 02.09.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 05.09.2019 ora 13,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10 cu cartea de identitate.

Afisat azi : 30.08.2019, ora 9:00

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unei functii contractuale vacante

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 18.09.2019 pentru ocuparea unei functii contractuale, de executie, vacanta de muncitor calificat I ( electrician), pe perioada determinata, din cadrul Compartimentului postimplementare proiect Centrala Fotovoltaica, după cum urmează:

1.Muncitor calificat I ( specialitate electrician) - studii M - 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA  18.09.2019  20.09.2019
ORA 10,00 10,00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

Băile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 10.09.2019, ora 13,00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice sunt :

- Muncitor calificat I (electrician) - studii M - 1 post

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- cursuri de calificare in meseria de electrician

- conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concurs – minim 2 ani

Concursul constă în : selectia dosarelor, probă scrisă şi interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat I (electrician)

1) Legea nr. 307/2006-privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

2) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

3) Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

Calendarul de desfăşurare al concursului:

-          Data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 10.09.2019, ora 13,00.

-          Afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor pana in data de 11.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru selectia dosarelor pana in data de 12.09.2019

-          Sustinerea probei scrise in data de 18.09.2019, ora 10

-          Rezultatul probei scrise se va face in data de 18.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba scrisa este pana in data de 19.09.2019

-          Sustinerea probei interviu pentru candidatii admisi la proba scrisa va avea loc in data de 20.09.2019, ora 10

-          Rezultatul probei inteviu se va face in data de 23.09.2019

-          Termenul de depunere al contestațiilor pentru proba interviu este pana in data de 24.09.2019.

-          Rezultatele finale ale concursului se vor afișa în data de 25.09.2019

 


REZULTAT FINAL

CONCURS 22.08.2019

-          Compartiment Contabilitate, Gestiune, Achizitii Publice

-          Inspector de specialitate I – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ILIESCU VERONICA 88.66 ADMIS

           

Afisat azi ; 22.08.2019, ora 14:00

 


REZULTATE FINALE

CONCURS 19.08.2019

           

-          Compartiment Transport public local

-          Sofer II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. CRISTESCU LAZAR 80.66 ADMIS
2. RADULESCU NICOLAE 77.66 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 23.08.2019, ora 14,00.

Afisat azi ; 22.08.2019, ora 14:00

 


REZULTATE FINALE

CONCURS 19.08.2019

           

Compartiment Prestari servicii

Muncitor necalificat I – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. BOROGEAN CONSTANTIN 69 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 23.08.2019, ora 14,00.

Afisat azi ; 22.08.2019, ora 14:00


INVITATIE

In vedere depunerii unei oferte pentru achizitionarea de: servicii de consultanța în domeniul managementului de proiect în implementarea Proiectului: ”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE” - COD PROIECT 119392

Autoritatea Contractanta ORASUL BAILE HERCULANE doreste sa achizitioneze servicii specializate de consultanța în domeniul managementului de proiect în implementarea Proiectului: ”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE” - COD PROIECT 119392

In acest sens, va invitam sa depuneti o oferta de pret, oferta care se va depune astfel:

-          Termen limita de depunere: 29.08.2019, ora 12:00

-          Ofertele se transmit prin E-mail la adresa indicata mai jos sau se depune la Registratura Achizitorului, pana la data si ora limita indicata in invitatie/anunt:

Adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa registratura:

Str. Mihai Eminescu, nr. 10

Cod postal:325200

Baile Herculane, Jud. Caras-Severin, Romania

Telefon/fax: 0255-560439; 0255-560321


REZULTAT PROBA PRACTICA

CONCURS 19.08.2019

-          Compartiment Prestari servicii

-          Muncitor necalificat I – 1 post

 

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. BOROGEAN CONSTANTIN 58 ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 20.08.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 22.08.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi: 20.08.2019, ora 14:00

 


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 19.08.2019

-          Compartiment Transport public local

-          Sofer II – 2 posturi

 

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. CRISTESCU LAZAR 61.33 ADMIS
2. RADULESCU NICOLAE 55.33 ADMIS


Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 20.08.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 22.08.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi: 20.08.2019, ora 14:00

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Compatimentului Transport Public Local si Spatii Verzi:

      1.Referent II – 1 post in cadrul Compartimentului Transport Public Local

      2.Muncitor necalificat   - 1 post in cadrul Compartimentului Spatii Verzi

1.Concursul pentru ocuparea postului de Referent II se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 05.09.2019,  ora 10.00 sala de sedinta Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 09.09.2018, ora 10.00 – sala de sedinta Primaria Baile Herculane

2. Concursul pentru ocuparea postului de Muncitor Necalificat se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba practica in data de 05.09.2019, ora 13.00 parcarea din fata Primariei Baile Herculane

Proba interviu in data de 09.09.2018, ora 10.00 – sala de sedinta Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 29.08.2019, ora 15,30 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

1.Referent II – 1 post in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-    absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat

-          abilitati de relationare – comunicare ,

-          abilitati pentru munca in echipa ,

-    conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 5 ani

2.Muncitor necalificat - 1 post in cadrul Compartimentului Spatii Verzi

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          absolvent liceu cu. diploma de bacalaureat sau scoala generala,

-          abilitati de relationare – comunicare ,

-          abilitati pentru munca in echipa ,

-   disponibilitate la un program flexibil .

-    conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin e – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie

                 pentru concursul de ocupare a postului vacant de referent II (1 post )

                             din cadrul Compartimentului Transport Public Local

1.Legea nr. 92/2007serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale.

2. Ordonanta 27/2011 privind transporturile rutiere;

4. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 19.08.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Transport Public Local

-          Sofer II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. CRISTESCU LAZAR 210/29.07.2019 ADMIS  
2. RADULESCU NICOLAE 220/02.08.2019 ADMIS  

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 12.08 .2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 19.08.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 09.08.2019, ora 10:00


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 19.08.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Prestari Servicii

-          Muncitor necalificat I – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. BOROGEAN CONSTANTIN 221/05.08.2019 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 12.08.2019, ora 14,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 19.08.2019 ora 10,00 la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10,00 cu cartea de identitate.

Afisat azi : 09.08.2019, ora 10:00


COMUNICAT

obs

Punctul de vedere al Primăriei Băile Herculane referitor la reportajul tendențios și denigrator ce aduce prejudicii de imagine stațiunii Băile Herculane și autorității locale, realizat de Redacția Observator și difuzat pe postul de televiziune Antena 1 în data de 29 și 31 iulie 2019.

 

Reportajul începe în trombă cu imaginea cameramanul Cristi Popovici care ajunge “din prima” fix la 4 km de la ieșirea din stațiunea Băile Herculane într-o zonă de altfel pitorească în care Primăria Băile Herculane nu poate interveni legal și cheltui sume de la bugetul local deoarece toate suprafețele de teren de acolo apațin de Comuna Mehadia, o altă unitate administrativ teritorială. Acest alt UAT a închiriat sau concesionat legal sau mai puțin legal toată această zonă, provocând numeroase litigii ce implică și Apele Române și Parcul Național Domogled Valea Cernei. Menționăm pentru necunoscători ca Valea Cernei are peste 40 km și străbate teritoriul a trei județe (Caraș-Severin, Mehedinți și Gorj) unde vin oameni din “absolut toată țara” cum bine se remarcă în reportaj. Primăria Băile Herculane nu se ocupă de colectarea gunoaielor având desemnat un operator specializat pentru acest lucru. Facem precizarea necesară că gunoaiele și șobolanii filmați se află la cel puțin 6 km de zona “hotelurilor de lux” din stațiune și nu lângă acestea așa cum se afirmă tendențios în reportaj.

 

“Aşa înţeleg autorităţile de aici din Băile Herculane să facă turism.” Amintim că Primăria Băile Herculane nu face turism ci face administrație pentru cei ce desfășoara astfel de activități, iar cu majoritatea covârșitoare dintre aceștia colaborăm foarte bine, sprijinindu-i cu investiții pe partea de infrastructură și probleme ce țin de o stațiune turistică, mărturie stau proiecte demarate și aflate în diferite faze de execuție, vizibile cu ochiul liber la o trecere obiectivă prin stațiune. În ultimii ani chiar se poate vorbi de o revigorare a turismului în zonă, în urma numeroaselor investiții în hoteluri, pensiuni și baze moderne de tratament, dar care sunt prea puțin mediatizate.

 

Despre clădirile aflate în paragină avem destui “specialiști” care explică chiar în acest reportaj cum au fost mutate, pasate și driblate. Majoritatea acestor clădiri au sechestru asigurator și se află în litigiu. În cazul acestor cladiri “private” și la propriu și la figurat de o binemeritată renovare lăsăm alte instituții să se pronunțe, cât mai curând posibil.

 

Iar despre cameramanii care întâi “lovesc” și apoi te întreabă “cum te simți”?, le dorim să aibă parte de atâta obictivitate pe cât și oferă. Nu ne dorim să interacționăm cu ei.

 

Pentru că am ajuns la Ministerul Turismului și la declarațiile domnului ministru Bogdan Trif, aici trebuie să zăbovim un pic și să fim mai expliciți. Domnul ministru ne spune o poveste din acelea “nemuritoare” cu care nenumărați predecesori din guvernarea PSD (sau nu, ...după caz) „au adormit” mai multe generații de primari din această frumoasă stațiune, cum că ar fi visteria plină de bani, iar noi ca niște “leneși” ce suntem nu venim la cerșit. Nu, domnule ministru, “la cerșit” au venit alți primari anteriori și nu s-au ales decât cu promisiuni deșarte și “praf în ochi”. Amintim distinsului ministru că, în speță, Ministerul Turismului și guvernarea PSD este datoare moral acestei stațiuni încă din 2001 de la “marea privatizare a stațiunii”, stațiune oferită pe tavă unui coleg de partid (la acea vreme), la prețul, pe care ne este jenă să-l dezvăluim. Datorie morală care crește de la an la an, din cauza numeroaselor problemelor create stațiunii cu această privatizare.

 

Iar despre cine și cât de „leneș” este, îi lăsăm pe cititori să se pronunțe.

Vă oferim mai jos o listă de proiecte din perioada 2011 – 2016, toate cu finanțare guvernamentală (MINISTERUL TURISMULUI / AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM din cadrul MINISTERULUI ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI / MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE / COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII / MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI / *posibil să fi omis o denumire, redenumire de minister sau agentie)

Listă de contracte de finanțare semnate pentru care s-au alocat fonduri din buget și oprite ulterior din lipsa fondurilor, proiecte aflate în diferite stadii de executie și sistate pe termen nedefinit.

-          AQUAPARC THERME HERCULI

-          DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE AGREMENT, STATIUNEA BAILE HERCULANE

-          INFIINTARE CENTRU MULTICULTURAL “HERCULES” PRIN REABILITARE CLADIRE CINEMATOGRAF SI EXTINDERE CU CORP DE CLADIRE P+1E, IN ORASUL BAILE HERCULANE, JUD. CARAS-SEVERIN

-          REABILITARE INDIGUIRE RAU “CERNA” INTRE PODUL DE PIATRA SI IZVORUL NEPTUN 2

-          REABILITARE TRASEE TURISTICE IN ORASUL BAILE HERCULANE, JUD. CARAS-SEVERIN

-          REABILITARE POD DE PIATRA SI POD DE FONTA IN ORASUL BAILE HERCULANE

 

Atât noi cât și primarii anteriori am făcut nenumărate demersuri de reluare a finațării și de continuare a acestor proiecte, avem arhiva plină de adrese catre instituțiile mai sus menționate, încă de la preluarea mandatului în 2016 aceste proiecte au fost tratate cu seriozitate și au constituit o prioritate pentru noi, exemplu. (adresa către MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM nr. 11365/17.08.2016, cu toate aceste proiecte demarate prin HG 120/2010 si necesarul de finantare pentru a putea fi cuprinse in bugetul pe 2017) și pentru faptul că instituția noastră a cheltuit deja sume importante cu obținerea autorizațiilor necesare, avizelor, proiectelor tehnice, studiilor de fezabilitate, proiectelor DALI, etc... iar dacă cu aceste proiecte nu ar fi fost amăgiți niște primari anteriori acum aveam un buget mult mai generos, iar stațiunea cu siguranță arăta mai bine.

 

Domnule Ministru, dacă cumva aveți pe la minister o persoană “harnică” să se intereseze despre aceste proiecte, promitem că-i punem la dispoziție toate datele și documentele necesare, să putem vedea ce putem “salva” din ele, atunci cu siguranță vom mai scădea și din acea datorie morală pe care o aveți față de noi.

 

Iar ca să vă demostrăm că nu este vorba nici de lene și nici de prostie promitem să vă invităm la inaugurarea fiecărui proiect realizat de noi cu ajutorul fondurilor europene, lista acestora regăsindu-se pe pagina web a instituției.

Aceste proiecte vor arăta locuitorilor și turiștilor sosiți în stațiune că se poate și altfel.

 

Încheiem aici acest comunicat nu înainte de a sublinia niște aspecte importante legate de ultima parte a reportajului.

 

Sfătuim pe domnul cameraman Cristi Popovici, ca atunci când va reveni în stațiune să-și aleagă mai cu grijă “ghidul turistic” neautorizat (fost consilier local care și-a pierdut mandatul din cauza absențelor), să nu fie nevoit să-și rupă mașina pe drumuri ce nu sunt trecute pe hartă și trasee turistice imaginare ce străbat o fostă haldină de gunoi, care astăzi este un deponeu autorizat ce aparține Consiliului Local. Acest deponeu este pentru materiale și resturi vegetale si materiale provenite din constructii, moloz, caramizi (de unde și mirarea “turiștilor” cand au dat peste aceste deșeuri acolo). Este adevărat că acolo nu trebuiau să fie depozitate și altfel de deșeuri, dar ce să-i faci, lumea este plină de binevoitori.

 

Suntem deschiși și total transparenți tuturor acelora care vor să se informeze și să informeze obiectiv despre stațiunea Băile Herculane așa cum este ea cu bune și rele și lucrăm în continuare la dezvoltarea orașului spre folosul localnicilor și al turiștilor.

 


COMUNICAT

trei

Primăria Băile Herculane potrivit principiului independeței juridice, al reciprocității, al transparenței și cooperării precum și al protejării interesului public, aspecte ce se găsesc și în protocolul de colaborare încheiat cu ASOCIAȚIA LOCUS, (protocol încheiat în vederea punerii în siguranță și a reabilitării monumentului istoric Băile Neptun), solicită partenerului său ASOCIAȚIA LOCUS urgentarea găsirii soluției juridice promise (legale) și demarării lucrărilor de punere în siguranță a obiectivului asumat.

Instituția noastră rămâne deschisă colaborării în varianta agreată reciproc și materializată prin protocolul semnat și aprobat prin HCL 24/27.03.2018.

Facem această solicitare și așteptăm un răspuns cât mai curând posibil deoarece caracterul de urgență impune aceasta și lucrurile au tendința de a trena în defavoarea obiectivului comun, iar aceasta nu din cauza “necooperării” sau “neimplicării” noastre.

 


ANUNŢ

seminar turism

Primăria Băile Herculane invită toți agenții economici din turism, din stațiune (care au sediul social sau punct de lucru în Băile Herculane si activitate de baza, orice "activitate de turism" - conform CAEN, pentru a le prezenta prevederile OUG nr.114/2018 privind finanțarea prin CSPN prin Secțiunea de Relansare a Turismului Balnear.

Prezentarea va fi facută de domnul Valentin Adrian ILIESCU - Director Stiintific INCD Turism Bucuresti.

Întâlnirea va avea loc în sala de consiliu a Primăriei Băile Herculane 

marți 30.07.2019 cu începere de la ora 13.00.

Vă așteptăm să participați în număr cât mai mare!

Pentru cei interesați, în limita timpului se poate face și o prezentare legată de Legea Turismului și de Managementul Destinațiilor Turistice.

 


ANUNŢ CONCURS

pentru promovare in grad profesional

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru promovare in grad profesional:

 1. Inspector de specialitate I- 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, Gestiune, Achizitii Publice

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 22.08.2019, ora 10.00   - in sala de sedinta a Primarie Baile Herculane

Bibliografia examenului de promovare este:

-          Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 , cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea 500/2002privind finanţele publice ;

-          Legea - cadru nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

-          Ordiunul nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

-          Legea 53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

-          Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane – persoana de contact Isverceanu Gheorghe Mirel - telefon: 0255/560.439.

 

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Compatimentului Transport Public Local:

 1. Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local
 2. Muncitor necalificat I - 1 post in cadrul Compartimentului Prestari Servicii

1.Concursul pentru ocuparea postului de Sofer II se va organiza conform urmatorului calendar:

- Proba scrisa in data de 19.08.2019, ora 10.00 (pentru soferi)

- Proba practica in data de 19.08.2019, ora 10.00 (pentru muncitor necalificat I)

- Proba interviu in data de 22.08.2019, ora 10.00 (pentru ambele posturi)

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 08.08.2019, ora 15,30 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 1. Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- studii medii/profesionale atestate cu diploma

- permis de conducere, categoria B, C, D

- atestat de transport persoane

- disponibilitate la program de lucru în weekend

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

2. Muncitor necalificat I - 1 post in cadrul Compartimentului Prestari Servicii

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-          absolvent liceu cu. diploma de bacalaureat sau scoala generala,

-          abilitati de relationare – comunicare ,

-          abilitati pentru munca in echipa ,

-   disponibilitate la un program flexibil .

-    conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin e – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

 


ANUNT COLECTIV nr.13374/24.07.2019

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. ANCULIA ION Instiintare privind infiintarea popririi nr.12613/04.07.2019
2. SC OMG MARGO CARAS SRL Instiintare privind infiintarea popririi nr.12791/09.07.2019
3. SC BRIANA-KARINA PASCU SRL Instiintare privind infiintarea popririi nr.12638/05.07.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 11.07.2019.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 


ANUNȚ

zona 1

Primaria Baile Herculane anunta intrarea in faza de executie unui alt proiect de infrastructura de care vor beneficia in special locuitorii orasului. Ieri 22.07.2019 domnul primar Cristian Miclau a semnat contractul de executie de lucrari cu constructorul pentru proiectul “REPARATII STRAZI SI PARCAJE STRADA TRANDAFIRILOR ZONA 1 SI ZONA 2, Judetul CARAS-SEVERIN – IN ORASUL BAILE HERCULANE”, proiect in valoare totala de 3.614.939,95 RON fara TVA. Proiectul va cuprinde refacerea partii carosabile, trotuarelor, parcajelor vechi, extinderea cu noi locuri de parcare, zonelor verzi, precum si iluminatul public in zona dintre blocuri –  (zona 1) si de asemenea in spatiul situat in zona cartier blocurilor ANL (zona 2) unde se va amenaja in plus si un loc de joaca pentru copii. Durata de executie a proiectului este de 24 luni.

zona 2


REZULTATE FINALE

CONCURS 22.07.2019

           

-          Compatiment cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura

-          Referent I – ½ norma - 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. DOANDES LAURENTIU ADRIAN 63 80 71,5 ADMIS

Contestatie se poate depune la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 23.07.2019, ora 14,00

Afisat azi: 22.07.2019, ora 14:00

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

concurs 22.07.2019 – Compartiment cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs, dupa verificarea dosarului a constatat urmatoarele :

-          Compatiment cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura

-          Referent I – ½ norma - 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. DOANDES LAURENTIU ADRIAN 12.622/04.07.2019 ADMIS

Contestatiile se pot depune la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 16.07.2019, ora 13,00.

Candidatul declarant admis se va prezenta in data de 22.07.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 15.07.2019, ora 13:00

 


ANUNT COLECTIV

 nr.12885/11.07.2019

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. NOVACESCU ION-MARIUS

Somatia nr.51199750/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199749/24.06.2019

2. NOVACESCU ION

Somatia nr.51199684/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199683/24.06.2019

3. NOVACESCU IOAN

Somatia nr.51199696/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199695/24.06.2019

4. MANESCU SIDONA VALENTINA

Somatia nr.51199716/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199715/24.06.2019

5. LALESCU PARASCHIVA

Somatia nr.51199632/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199631/24.06.2019

6. JOLDES IOAN

Somatia nr.51199708/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199707/24.06.2019

7. IOVANOVICI ION MIHAI

Somatia nr.51199670/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199669/24.06.2019

8. GURAN PETRU ION

Somatia nr.51199786/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199785/24.06.2019

9. ONUTA ELENA

Somatia nr.51199720/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199719/24.06.2019

10. OLTEANU LIA

Somatia nr.51199714/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199713/24.06.2019

11. TROACA SILVIU LAURENTIU

Somatia nr.51199736/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199735/24.06.2019

12. TARANU NICOLAE

Somatia nr.51199778/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199777/24.06.2019

13. RIF ANGEL-IONUT

Somatia nr.51199772/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199771/24.06.2019

14. RADULESCU MIHAELA-CALINA

Somatia nr.51199774/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199773/24.06.2019

15. RADOI LAZAR

Somatia nr.51199784/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199783/24.06.2019

16. DANCAU ILIE IACOB

Somatia nr.51199640/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199639/24.06.2019

Somatia nr.51199638/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199637/24.06.2019

Somatia nr.51199636/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199635/24.06.2019

17. CRINTA DOINA

Somatia nr.51199780/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199779/24.06.2019

18. COJOCARU EUGEN

Somatia nr.51199758/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199757/24.06.2019

19. GRAMA VALERIU

Somatia nr.51199728/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199727/24.06.2019

20. FURLAN RODICA

Somatia nr.51199748/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199747/24.06.2019

21. DRUCA MARIA si LUCACELA BOJINCA ION

Somatia nr.51199692/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199691/24.06.2019

Somatia nr.51199694/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199693/24.06.2019

22. GROZAVU AUREL

Somatia nr.51199754/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199753/24.06.2019

23. GROZAVU DORINA AURELIA

Somatia nr.51199704/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199703/24.06.2019

24. GROZAVESCU VICTORIA

Somatia nr.51199664/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199663/24.06.2019

25. GRECU ANA GABRIELA

Somatia nr.51199666/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199665/24.06.2019

26. GRECU IOAN

Somatia nr.51199642/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199641/24.06.2019

27. GRECU ION SIMION

Somatia nr.51199644/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199643/24.06.2019

28. URSU ANA

Somatia nr.51199726/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199725/24.06.2019

29. CHITIMIA IONEL

Somatia nr.51199734/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199733/24.06.2019

30. GRECU STELA si MIHAELA

Somatia nr.51199634/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199633/24.06.2019

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 11.07.2019.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNT COLECTIV

 nr.12741/09.07.2019

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. SUCALEA DUMITRU

Somatia nr.51198796/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198795/05.06.2019

2. CIOBOTEA ELENA MARIA

Somatia nr.51199176/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199175/05.06.2019

3. DAESCU GHEORGHE

Somatia nr.51199180/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199179/05.06.2019

4. DOMASNEANU ILIE

Somatia nr.51199188/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199187/05.06.2019

5. ALEXANDRU CONSTANTIN

Somatia nr.51199202/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199201/05.06.2019

6. GROZAVESCU ANA

Somatia nr.51199204/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199203/05.06.2019

7. JUCA ILEANA-MARIA

Somatia nr.51199190/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199189/05.06.2019

8. MATEAS SIDONIA ALEXANDRINA

Somatia nr.51199212/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199211/05.06.2019

9. OPRESCU ICOANA

Somatia nr.51199214/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199213/05.06.2019

10. OPRESCU LENUTA

Somatia nr.51199216/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199215/05.06.2019

11. SERBAN VALERICA

Somatia nr.51199198/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199197/05.06.2019

12. BELLER ION

Somatia nr.51199498/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199497/05.06.2019

13. BOROICA-GALICZA EMIL NICOLAE

Somatia nr.51199468/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199467/05.06.2019

14. CHIATA IANOS MIHAI

Somatia nr.51199550/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199549/05.06.2019

15. CAPLESCU DOMNICA

Somatia nr.51199594/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199593/05.06.2019

16. CHIATA ION

Somatia nr.51199552/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199551/05.06.2019

17. CIMPOIERU GHEORGHE

Somatia nr.51199484/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199483/05.06.2019

18. GOLOPENTA EMILIANA ELENA

Somatia nr.51199598/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199597/05.06.2019

19. GOLOPENTA MARIA si ILIE

Somatia nr.51199584/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199583/05.06.2019

20. GOLOPENTA MARIUS

Somatia nr.51199510/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199509/05.06.2019

21. GOLOPENTA PUICALAU MARIA

Somatia nr.51199624/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199623/05.06.2019

22. GOLOPENTA TEODOR-IOAN

Somatia nr.51199488/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199487/05.06.2019

23. GOLOPENTA TUDOR

Somatia nr.51199490/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199489/05.06.2019

24. LAITIN STEFAN

Somatia nr.51199502/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199501/05.06.2019

25. MILITESCU NICOLAE

Somatia nr.51199566/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199565/05.06.2019

26. MILITESCU NICOLAE ADELIN

Somatia nr.51199564/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199563/05.06.2019

27. MILOS IACOB

Somatia nr.51199466/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199465/05.06.2019

28. MILOS MARIA ADELINA

Somatia nr.51199469/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199468/05.06.2019

29. MOSUT VALERIA-OCTAVIA

Somatia nr.51199592/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199591/05.06.2019

30. NEGOITESCU LAZAR

Somatia nr.51199496/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199495/05.06.2019

31. NICORESCU PAVEL

Somatia nr.51199620/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199619/05.06.2019

32. ROATA ILIE

Somatia nr.51199530/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199529/05.06.2019

33. RUSU ISTRATE

Somatia nr.51199622/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199621/05.06.2019

34. SANDU VALERIA si IOSIF

Somatia nr.51199612/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199611/05.06.2019

35. SBIRCEA MARINEL

Somatia nr.51199450/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199449/05.06.2019

36. SIRBU DOINITA

Somatia nr.51199542/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199541/05.06.2019

37. SIRBU GHEORGHE

Somatia nr.51199548/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199547/05.06.2019

38. SITARU NICOLAE-FLORIN

Somatia nr.51199522/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199521/05.06.2019

39. STAICU DANIEL

Somatia nr.51198796/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198795/05.06.2019

40. STAICU DANIEL

Somatia nr.51199508/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199507/05.06.2019

41. STOICA ANDREI

Somatia nr.51199546/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199545/05.06.2019

42. TATARU ERJICA

Somatia nr.51199462/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199461/05.06.2019

43. TIRLUI VALICU-ION si SCURTU LUCIA

Somatia nr.51199558/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199557/05.06.2019

44. VLADULESCU IOAN

Somatia nr.51199528/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199527/05.06.2019

45. ZAMFIR MARCEL IOAN

Somatia nr.51199442/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199441/05.06.2019

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 09.07.2019.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 


ANUNT COLECTIV

 nr.12677/08.07.2019

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. NICORESCU PETRU PAVEL

Somatia nr.51199384/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199383/05.06.2019

2. NICOLAE ILIE

Somatia nr.51199140/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199139/05.06.2019

3. NICULESCU SEVASTITA

Somatia nr.51199270/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199269/05.06.2019

4. NEAGU NICOLAE

Somatia nr.51199264/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199263/05.06.2019

5. ILIESCU RODICA

Somatia nr.51199248/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199247/05.06.2019

6. HAMZA GHEORGHE

Somatia nr.51199340/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199339/05.06.2019

7. FUERU ION

Somatia nr.51199312/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199311/05.06.2019

8. FUERU ION si DOMNICA

Somatia nr.51199314/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199313/05.06.2019

9. FRATILA VIOREL

Somatia nr.51199378/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199377/05.06.2019

10. DUMITRACHE ELISABETA

Somatia nr.51199136/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199135/05.06.2019

11. DOMASNEAN NICOLAE

Somatia nr.51199238/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199237/05.06.2019

12. CIONCA LAZARICA

Somatia nr.51199166/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199165/05.06.2019

13. CICIC ION

Somatia nr.51199318/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199317/05.06.2019

14. CALTUN ELENA

Somatia nr.51199124/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199123/05.06.2019

15. BUJANCA ROZALIA-RODICA

Somatia nr.51199168/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199167/05.06.2019

16. BUJANCA MOISE

Somatia nr.51199366/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199365/05.06.2019

17. BOROANCA PAVEL-PETRU

Somatia nr.51199246/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199245/05.06.2019

18. BOROANCA FELICIA

Somatia nr.51199244/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199243/05.06.2019

19. BUJANCA ECATERINA

Somatia nr.51199346/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199345/05.06.2019

20. BELBA OCTAVIAN CONTANTIN

Somatia nr.51199376/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199375/05.06.2019

21. VLADUCIAN MARIUS DORIN

Somatia nr.51199084/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199083/05.06.2019

22. VADUVA NICOLAE

Somatia nr.51199304/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199303/05.06.2019

23. VASILESCU GRIGORE

Somatia nr.51199134/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199133/05.06.2019

24. TUDORACHE GHEORGHE CORNELIU

Somatia nr.51199296/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199295/05.06.2019

25. TRAILESCU NICOLAE

Somatia nr.51199368/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199367/05.06.2019

26. TIRZIU IRINA

Somatia nr.51199242/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199241/05.06.2019

27. TATUCU ELISABETA

Somatia nr.51199158/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199157/05.06.2019

28. VANTURIS ION

Somatia nr.51198842/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198841/05.06.2019

29. VRANCUTA PETRU

Somatia nr.51199128/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199127/05.06.2019

30. TATUCU PETRU

Somatia nr.51199160/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199159/05.06.2019

31. SILVOSEANU VIOREL

Somatia nr.51199232/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199231/05.06.2019

32. SANDU MARIA ALINA

Somatia nr.51199208/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199207/05.06.2019

33. ROMANESCU VIOREL

Somatia nr.51199306/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199305/05.06.2019

34. RATIU MARIA

Somatia nr.51199190/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199189/05.06.2019

35. RAIESCU MAGDALENA

Somatia nr.51199260/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199259/05.06.2019

36. RADOI FLORENTIN ALIN

Somatia nr.51199206/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199205/05.06.2019

37. PURCAROIU RENATE

Somatia nr.51199144/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199143/05.06.2019

38. PAPICI CATALINA

Somatia nr.51199138/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199137/05.06.2019

            Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 08.07.2019.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNT COLECTIV

nr.12630/05.07.2019

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. GEORGESCU CORNEL

Somatia nr.51199596/24.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199595/24.06.2019

2. CADARIU ANUTA si IOAN

Somatia nr.51198432/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198431/05.06.2019

3. OTIMAN ANISOARA CRISTINA

Somatia nr.51198436/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198435/05.06.2019

4. PITIC FLORIN

Somatia nr.51198426/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198425/05.06.2019

5. PATA CARMEN TALIDA

Somatia nr.51198318/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198317/05.06.2019

6. ANGHEL FLAVIUS ROCCO si PATRICIA

Somatia nr.51198384/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198383/05.06.2019

7. IACOB ECATERINA

Somatia nr.51198390/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198389/05.06.2019

8. POPESCU GHEORGHE si TUDOR LIDIA

Somatia nr.51198314/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198313/05.06.2019

9. PATRU LAURENTIU si NICOLETA

Somatia nr.51198380/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198379/05.06.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

            Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, respectiv data de 05.07.2019.

            Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi p epagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. OMER JUGEL, OMER EMIN si TURCU HAIRIE

Somatia nr.51198430/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198429/05.06.2019

2. TRAILESCU FLORIN GHEORGHE

Somatia nr.51198504/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198503/05.06.2019

3. MOLAN ILIE

Somatia nr.51198498/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198497/05.06.2019

4. PUTNICESCU STANA

Somatia nr.51198646/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198645/05.06.2019

5. PUTNICESCU NICOLAE

Somatia nr.51198644/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198643/05.06.2019

6. IVAN LILIANA-CONSTANTA

Somatia nr.51198660/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198659/05.06.2019

7. BUZATU TRAIAN

Somatia nr.51198652/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198651/05.06.2019

8. CANICIAN GHEORGHE

Somatia nr.51198528/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198527/05.06.2019

9. DORU DANIEL

Somatia nr.51198576/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198575/05.06.2019

10. VLAICU DANILA

Somatia nr.51198840/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198839/05.06.2019

11. SITARU TITI

Somatia nr.51198764/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198763/05.06.2019

12. CRISTEA CONSTANTIN

Somatia nr.51198782/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198781/05.06.2019

Somatia nr.51198784/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198783/05.06.2019

13. CRISTEA VICTORIA

Somatia nr.51198838/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198837/05.06.2019

14. HEGHYESI IOANA

Somatia nr.51198810/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198809/05.06.2019

15. MUNTEAN ION DOBRIN

Somatia nr.51198778/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198777/05.06.2019

16. MUTASCU ION

Somatia nr.51198768/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198767/05.06.2019

17. PIRVULESCU NISTOR

Somatia nr.51198770/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198769/05.06.2019

18. RADOI NICOLAE FLORIN

Somatia nr.51198794/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198793/05.06.2019

19. PALEAN ELENA si PETRU

Somatia nr.51198480/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198479/05.06.2019

20. MARITESCU IONICA

Somatia nr.51198502/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198501/05.06.2019

21. OPRESCU ELENA

Somatia nr.51198518/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198517/05.06.2019

22. CICA PETRU LAURENTIU

Somatia nr.51198524/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198523/05.06.2019

23. CRACIUN CRISTINA

Somatia nr.51198458/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198457/05.06.2019

24. CRISTESCU ANCUTA

Somatia nr.51198506/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198505/05.06.2019

25. DAN ELIONORA

Somatia nr.51198602/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198601/05.06.2019

26. DANCIULESCU ILIE

Somatia nr.51198510/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198509/05.06.2019

27. DINU MARIANA

Somatia nr.51198472/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198471/05.06.2019

28. GASCA LENUTA

Somatia nr.51198466/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198465/05.06.2019

29. STEPA FLORICA

Somatia nr.51198476/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198475/05.06.2019

30. BARICZ MARIA-MAGDOLNA

Somatia nr.51198598/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198597/05.06.2019

31. BOARIU NICOLAE

Somatia nr.51198608/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198607/05.06.2019

32. STOICA LASCAR

Somatia nr.51198178/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198177/05.06.2019

33. GOLOPENTA DUMITRU

Somatia nr.51198298/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198297/05.06.2019

34. AVRAM NICOLAE

Somatia nr.51198302/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198301/05.06.2019

35. TRAILESCU OCTAVIAN AUREL

Somatia nr.51198294/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198293/05.06.2019

36. IOVAN MARIUS-DORIAN

Somatia nr.51198544/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198543/05.06.2019

37. PANDURU MIHAI MARIUS

Somatia nr.51198920/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198919/05.06.2019

38. OLARIU ANA-IONELA

Somatia nr.51199006/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199005/05.06.2019

39. NOVACESCU VIORICA

Somatia nr.51198780/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198779/05.06.2019

40. MIHAN ILIE

Somatia nr.51198900/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198899/05.06.2019

41. MARCEA MILAN

Somatia nr.51198964/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198963/05.06.2019

42. ION DORIN

Somatia nr.51198910/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198909/05.06.2019

Somatia nr.51198912/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198911/05.06.2019

43. GRECU MARIA

Somatia nr.51199082/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199081/05.06.2019

44. GHERGHINESCU ELENA

Somatia nr.51199034/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199033/05.06.2019

45. GHERESCU ELENA

Somatia nr.51198982/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198981/05.06.2019

46. GANTA MARIN

Somatia nr.51198734/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198733/05.06.2019

47. DUICA GEORGETA-DANIELA

Somatia nr.51199028/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199027/05.06.2019

48. DOMILESCU NICOLAE si PARASCHIVA

Somatia nr.51199030/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199029/05.06.2019

49. DOMILESCU IONELA MIHAELA

Somatia nr.51198928/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198927/05.06.2019

50. DOMILESCU GHEORGHE

Somatia nr.51198956/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198955/05.06.2019

51. DANILUC GAVRILA

Somatia nr.51198908/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198907/05.06.2019

52. CRISTESCU ION

Somatia nr.51199022/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199021/05.06.2019

53. COSEI IULIA-ALEXANDRU

Somatia nr.51198732/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198731/05.06.2019

54. CONSTANTINESCU VERONICA

Somatia nr.51198966/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198965/05.06.2019

55. CLAPON TAGUI GEORGETA

Somatia nr.51198902/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198901/05.06.2019

56. CHIRITA MARIA

Somatia nr.51198888/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198887/05.06.2019

57. BOCA DUMITRU

Somatia nr.51199122/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199121/05.06.2019

58. BLIDARIU-RADOI LAZAR

Somatia nr.51198914/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198913/05.06.2019

59. ANGHELUS DUMITRU

Somatia nr.51198930/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198929/05.06.2019

60. ZAVOIANU MIRCEA

Somatia nr.51198948/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198947/05.06.2019

61. VINTURIS IULIAN-CRISTIAN

Somatia nr.51199012/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199011/05.06.2019

62. VASILESCU MONICA

Somatia nr.51199024/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199023/05.06.2019

63. VALUSESCU GHEORGHE si MARIA

Somatia nr.51198750/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198749/05.06.2019

64. URDES NICOLAE

Somatia nr.51198880/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198879/05.06.2019

65. TONI ELENA

Somatia nr.51199054/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199053/05.06.2019

66. TUFIS CALIN JIMMY

Somatia nr.51198724/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198723/05.06.2019

67. SUTU PETRE

Somatia nr.51198726/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198725/05.06.2019

68. Rostariu Elena

Somatia nr.51199004/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199003/05.06.2019

69. RIZEANU STEFANIA

Somatia nr.51199080/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199079/05.06.2019

70. RADULESCU CONSTANTIN

Somatia nr.51198922/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198921/05.06.2019

71. RADOESCU CORNEL

Somatia nr.51198866/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198865/05.06.2019

72. PORCARIU ION

Somatia nr.51198736/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198735/05.06.2019

73. POPTELECAN PATRICIA

Somatia nr.51199064/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199063/05.06.2019

74. POPESCU TEODOR

Somatia nr.51198758/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198757/05.06.2019

75. POPA CATALIN FLORIN

Somatia nr.51199036/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199035/05.06.2019

76. PATRULESCU ION

Somatia nr.51199052/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199051/05.06.2019

77. STOLOJAN MARCEL-NICUSOR

Somatia nr.51198936/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198935/05.06.2019

78. STOLOJAN ANA

Somatia nr.51198934/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198933/05.06.2019

79. STINGU NISTOR

Somatia nr.51198754/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198753/05.06.2019

80. STANCIU NICOLAE

Somatia nr.51199044/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51199043/05.06.2019

81. STAN ILIE-MARIAN

Somatia nr.51198896/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198895/05.06.2019

82. STAN ELENA-MARINELA

Somatia nr.51198892/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198891/05.06.2019

Somatia nr.51198894/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198893/05.06.2019

83. STOLOJAN MARIN-TIBERIU

Somatia nr.51198938/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198937/05.06.2019

84. BURCU SORIN AUGUSTIN

Somatia nr.51198570/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198569/05.06.2019

85. LAITIN GLIGORIE si STANCA

Somatia nr.51198716/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198715/05.06.2019

86. IOVAN VALENTIN

Somatia nr.51198552/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198551/05.06.2019

87. ORSARI HEINRICH-HERBERT

Somatia nr.51198630/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198629/05.06.2019

88. PALEANU GHEORGHE

Somatia nr.51198550/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198549/05.06.2019

89. PORUMB ICOANA

Somatia nr.51198690/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198691/05.06.2019

90. PORUMB VIOREL

Somatia nr.51198692/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198691/05.06.2019

91. MIHAI CONSTANTIN

Somatia nr.51198702/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198701/05.06.2019

92. MITIDOI DORIN si GIURCA SIMONA

Somatia nr.51198628/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198627/05.06.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 

ANUNŢ

02072019

Astăzi 02.07.2019 dl. primar Miclău Cristian împreună cu dl. Sorin Maxim - Director General ADR Vest au semnat contractul de finanțare în valoare totală de 13.767.502,37 lei cu TVA (aprox. 2.930.000 euro) pentru proiectul "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TURISMUL BALNEAR DIN STATIUNEA BAILE HERCULANE", acest proiect cuprinde:
- reabilitare Teatrul de Vară din parcul Vicol
- reabilitare fantână publică de apă plată
- amenajarea unei noi fântâni publice de apă plată
- asfaltare parcare “Căsuța Piticilor”
- reabilitare spații verzi între Pavilion 12 și Vila Elisabeta

Acest nou proiect pentru care s-a obținut această finanțare vine în completarea celorlalte proiecte ale Primăriei Baile Herculane, care se află în diverse stadii de implementare, lista proiectelor și stadiile de implementare se pot consulta pe pagina web a primăriei la adresa: https://www.primaria-baileherculane.ro/in…/proiecte-in-lucru


info1

alimente1


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras-Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, de executie, vacante de :

 1. Referent I – ½ norma - 1 post – din cadrul Compatimentului cultura – Biblioteca oraseneasca si Casa de Cultura:

Concursul se vaorganiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 22.07.2019, ora 10   - Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 25.07.2019, ora 10 – Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 12.07.2019, ora 13,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fostcondamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de falsori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

Referent I – ½ norma - 1 post

Conditii de participare:

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

disponibilitate pentru program flexibil şi activităţi desfăşurate în weekend

            - vechimea constituie avantaj

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, încopie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Rostescu Anisoara - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie

1.OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Ordinul nr. 2.883/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul nr. 2.193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 215/2001 prvind administratia publica locala,cu modificările şi completările ulterioare;


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 03.07.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Transport public local

-          Sofer II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. RADULESCU NICOLAE 143/20.06.2019 RESPINS

DOSAR INCOMPLET

Nu face dovada atestatului transport persoane

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Contabilitate - Resurse Umane, pana in data 27.06.2019, ora 11,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 03.07.2019 ora 10, la sediul Serviciului Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi, 26.06.2019 ora 10:00


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi p epagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. FERESCU ION

Somatia nr.51198060/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198059/05.06.2019

2. ROSTARIU VIRGINIA

Somatia nr.51198062/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198061/05.06.2019

3. BOLOG MARIA

Somatia nr.51198064/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198063/05.06.2019

4. VINTURIS STANUTA

Somatia nr.51198066/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198065/05.06.2019

5. DANCAU ILIE IACOB

Somatia nr.51198284/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198283/05.06.2019

6. GAITA IOAN

Somatia nr.51198286/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198285/05.06.2019

7. JUNG POPOVICIU ANNA

Somatia nr.51198288/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198287/05.06.2019

8. IGHEAN DUMITRU

Somatia nr.51198292/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198291/05.06.2019

9. SC FABIANA’S MUSIQUE SRL

Somatia nr.51199427/13.06.2019

Titlu Executoriu nr.11825/13.06.2019

10. PRISACARIU COSTEL-ANDY

Somatia nr.51198254/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198253/05.06.2019

11. STEFAN DAN FLORIN

Somatia nr.51198252/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198251/05.06.2019

12. BURNETE IOAN si ANETA

Somatia nr.51198250/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198249/05.06.2019

13. TARLUI ROMICA

Somatia nr.51198248/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198247/05.06.2019

14. NEDELEA LIVIU-CIPRIAN

Somatia nr.51198156/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198155/05.06.2019

15. IOCSA STEFANIA-EDITH

Somatia nr.51198152/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198151/05.06.2019

16. CRISTESCU STEFAN

Somatia nr.51198150/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198149/05.06.2019

17. MAGDALIN ELENA

Somatia nr.51198074/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198073/05.06.2019

18. MUNTEANU ION

Somatia nr.51198072/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198071/05.06.2019

19. COSTACHE ION

Somatia nr.51198070/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198069/05.06.2019

20. OPRESCU ION

Somatia nr.51197894/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197893/05.06.2019

21. GULHAN LENUTA

Somatia nr.51198306/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198305/05.06.2019

22. ANEGROAEI DANUT

Somatia nr.51197722/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197721/05.06.2019

23. SC I-MARIUS PETROL-CLEAN SRL

Somatia nr.51199417/12.06.2019

Titlu Executoriu nr.11752/12.06.2019

24. NOVACESCU IOAN

Somatia nr.51198210/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198209/05.06.2019

25. DRAGAN GHEORGHE

Somatia nr.51198076/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198075/05.06.2019

26. NITU MADALINA RALUCA

Somatia nr.51198124/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198123/05.06.2019

27. NITU ION

Somatia nr.51198122/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198121/05.06.2019

28. NICULESCU SEVASTITA

Somatia nr.51198238/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198237/05.06.2019

29. OPRESCU ANA

Somatia nr.51197756/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197755/05.06.2019

30. TATULCU ETELCA

Somatia nr.51198246/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198245/05.06.2019

31. TATU FLOARE

Somatia nr.51198204/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198203/05.06.2019

32. SULMA EUGEN

Somatia nr.51197890/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197889/05.06.2019

33. SIRBU FLOAREA

Somatia nr.51198032/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198031/05.06.2019

34. SIMUT ION si NICOLINA

Somatia nr.51197884/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197883/05.06.2019

35. SFETCU ELENA STANA

Somatia nr.51198202/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198201/05.06.2019

36. PATRASCU STEFAN

Somatia nr.51197786/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197785/05.06.2019

37. PATRASCU STEFAN

Somatia nr.51197744/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197743/05.06.2019

38. PAPAVA ION

Somatia nr.51197802/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197801/05.06.2019

39. POP TEODOR MARCEL

Somatia nr.51197968/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197967/05.06.2019

40. PAPAVA DOMNICA

Somatia nr.51198004/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198003/05.06.2019

41. PAPAVA ADRIAN IULIAN

Somatia nr.51197800/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197799/05.06.2019

42. MARCUT NICOLAE

Somatia nr.51197984/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197983/05.06.2019

43. METELEAUCA JANETA

Somatia nr.51197994/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197993/05.06.2019

44. MIHAN MARIUS IOSIF

Somatia nr.51197992/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197991/05.06.2019

45. MURARIU ROMAN

Somatia nr.51197990/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197989/05.06.2019

46. NISTORESCU ANA

Somatia nr.51197870/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197869/05.06.2019

47. OANCEA SERGIU CONSTANTIN

Somatia nr.51197762/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197761/05.06.2019

48. OLARIU IOAN

Somatia nr.51197916/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197915/05.06.2019

49. OLARU MARIA

Somatia nr.51197938/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197937/05.06.2019

50. SC OMG MARGO CARAS SRL

Somatia nr.51199389/06.06.2019

Titlu Executoriu nr.11469/06.06.2019

51. ANCULIA LORENA MONICA

Somatia nr.51197854/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197853/05.06.2019

52. ANDREI PETRU

Somatia nr.51197910/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197909/05.06.2019

53. BIJAN MARIA

Somatia nr.51197964/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197963/05.06.2019

54. BIJAN PETRU

Somatia nr.51197966/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197965/05.06.2019

55. PRODAN SORINEL

Somatia nr.51197840/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197839/05.06.2019

56. I.I. PIGULEA VASILICA

Somatia nr.51199414/11.06.2019

Titlu Executoriu nr.11639/11.06.2019

57. PERVANESCU IOANA

Somatia nr.51197856/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197855/05.06.2019

58. PERET AUREL

Somatia nr.51197824/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197823/05.06.2019

59. PERES MARIA

Somatia nr.51197764/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197763/05.06.2019

60. RADOI VRANCUTA VASILE

Somatia nr.51197752/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197751/05.06.2019

61. RADU DANILA

Somatia nr.51197934/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197933/05.06.2019

62. SEVER CRISTINA

Somatia nr.51197914/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197913/05.06.2019

63. SPATAREANU DUMITRU

Somatia nr.51197922/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197921/05.06.2019

64. STANOIOVICI ZAHARIA

Somatia nr.51197958/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197957/05.06.2019

65. STEFAN FLOAREA

Somatia nr.51197804/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197803/05.06.2019

66. STINGU ILIE

Somatia nr.51197962/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197961/05.06.2019

67. STOLOJESCU ION

Somatia nr.51197808/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197807/05.06.2019

68. STOLOJESCU PETRICA

Somatia nr.51197770/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197769/05.06.2019

69. SURULESCU VALERIA

Somatia nr.51197788/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197787/05.06.2019

70. TRANDAFIR DANUT

Somatia nr.51197918/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197917/05.06.2019

71. TUDOR DANUT

Somatia nr.51197926/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197925/05.06.2019

72. TUNEA ILIE

Somatia nr.51198008/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198007/05.06.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi p epagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. PAUN LAURENTIU D-TRU EMIL STEFAN

Somatia nr.51198162/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198161/05.06.2019

2. PATRONA NICOLAE MARIAN

Somatia nr.51198026/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198025/05.06.2019

3. FLORIA CRISTIAN ADRIAN

Somatia nr.51197844/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197843/05.06.2019

4. PETCHESCU SORINA RAMONA

Somatia nr.51198140/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198139/05.06.2019

5. VASILESCU NICUSOR

Somatia nr.51197944/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197943/05.06.2019

6. VALUSESCU ELENA

Somatia nr.51197768/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197767/05.06.2019

7. SEELER ANA

Somatia nr.51197908/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197907/05.06.2019

8. SANDU C-TIN IOAN

Somatia nr.51198160/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198159/05.06.2019

9. PETCU ALEXANDRU

Somatia nr.51198188/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198187/05.06.2019

10. ENASESCU SILVIU

Somatia nr.51197866/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197865/05.06.2019

11. WATZLAVEK OTTO PAUL

Somatia nr.51197748/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197747/05.06.2019

12. VLADUCIANU FLORICA

Somatia nr.51197822/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197821/05.06.2019

13. OPRITESCU ION

Somatia nr.51197952/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197951/05.06.2019

14. ROTARI TEOFIL

Somatia nr.51198232/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198231/05.06.2019

15. RAESCU SORIN

Somatia nr.51198200/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198199/05.06.2019

16. RADOI MADALINA

Somatia nr.51198096/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198095/05.06.2019

17. RADOI FLORENTIN ALIN

Somatia nr.51198184/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198183/05.06.2019

18. PUSCHITA IOSIF

Somatia nr.51198174/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198173/05.06.2019

19. POPITU AUREL

Somatia nr.51198090/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198089/05.06.2019

20. POPESCU IULIAN GABRIEL

Somatia nr.51198108/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198107/05.06.2019

21. POPA ADRIAN IOSIF

Somatia nr.51198086/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198085/05.06.2019

22. PIRVANESCU MARIA

Somatia nr.51198182/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198181/05.06.2019

23. PETROI GLIGORIE si MARIOARA

Somatia nr.51198022/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198021/05.06.2019

24. BLIDARIU MARIA

Somatia nr.51197930/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197929/05.06.2019

25. BLIDARIU MARIA

Somatia nr.51197932/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197931/05.06.2019

26. BLIDARIU PETRU

Somatia nr.51197750/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197749/05.06.2019

27. BUDIANA ION

Somatia nr.51197772/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197771/05.06.2019

28. PFA CALTUN GHEORGHE

Somatia nr.5119941/11.06.2019

Titlu Executoriu nr.11636/11.06.2019

29. CRACIUNESCU MARIA PETRIA

Somatia nr.51197782/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197781/05.06.2019

30. DOMILESCU GORE

Somatia nr.51197814/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197813/05.06.2019

31. DOROI NICU

Somatia nr.51197830/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197829/05.06.2019

32. DRAGOIU TOMAION si PETRONELA

Somatia nr.51197876/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197875/05.06.2019

33. DUICU COSMIN ADRIAN

Somatia nr.51197820/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197819/05.06.2019

34. SC DANTUD COM SRL

Somatia nr.51199396/10.06.2019

Titlu Executoriu nr.11573/10.06.2019

35. SC PADES PROD COM SRL

Somatia nr.51199388/06.06.2019

Titlu Executoriu nr.11468/06.06.2019

36. SC PONTON SRL

Somatia nr.51199390/06.06.2019

Titlu Executoriu nr.11470/06.06.2019

37. SC SILDEMAR SRL

Somatia nr.51199393/06.06.2019

Titlu Executoriu nr.11473/06.06.2019

38. SC TIMBER PLANET SRL

Somatia nr.51199387/06.06.2019

Titlu Executoriu nr.11467/06.06.2019

39. SC UD FORESTRANS SRL

Somatia nr.51199394/06.06.2019

Titlu Executoriu nr.11474/06.06.2019

40. CHERCIU ION

Somatia nr.51198142/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198141/05.06.2019

41. LAZARESCU NISTOR

Somatia nr.51197998/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197997/05.06.2019

42. ILIESCU ZARIEA

Somatia nr.51197954/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197953/05.06.2019

43. ILIESCU SIMONA CAMELIA

Somatia nr.51197956/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197955/05.06.2019

44. GRUIA IOANA

Somatia nr.51197754/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197753/05.06.2019

45. GROZA PETRE

Somatia nr.51197792/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197791/05.06.2019

46. GHERGHINA LILIANA

Somatia nr.51197942/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197941/05.06.2019

47. GAVRILA DANA

Somatia nr.51197980/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197979/05.06.2019

48. GAVRIL CECILIA

Somatia nr.51197976/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197975/05.06.2019

49. BOCICA VIRGIL

Somatia nr.51198256/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198255/05.06.2019

50. NICOLOVICI LUCIA

Somatia nr.51198668/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198667/05.06.2019

51. RUS IOAN

Somatia nr.51198698/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198697/05.06.2019

52. LUPOU NICOLAE

Somatia nr.51198712/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198711/05.06.2019

53. SC VALERIANA SRL

Somatia nr.51199419/12.06.2019

Titlu Executoriu nr.11754/12.06.2019

54. NICOLA C-TIN si CIRCOTA NICOLETA

Somatia nr.51198372/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198371/05.06.2019

55. SURULESCU VALERIA

Somatia nr.51198258/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198257/05.06.2019

56. RUSU FLORINEL si CAROLINA-GEORGETA

Somatia nr.51198262/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198261/05.06.2019

57. VELTENESCU MARIUS ILIE

Somatia nr.51198266/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198265/05.06.2019

58. VELTENESCU TIBERIU

Somatia nr.51198268/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198267/05.06.2019

59. GORCEA DANIELA

Somatia nr.51198270/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198269/05.06.2019

60. PERES ANAMARIA CRISTINA

Somatia nr.51198272/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198271/05.06.2019

61. NICOLAE DANIEL ILIE

Somatia nr.51198146/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198145/05.06.2019

Somatia nr.51198148/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198147/05.06.2019

62. VASILE IOAN OCTAVIAN

Somatia nr.51198040/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198039/05.06.2019

63. ORAVICEANU RODICA MAGDALENA

Somatia nr.51198042/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198041/05.06.2019

64. AFTODE GHEORGHE

Somatia nr.51198044/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198043/05.06.2019

65. PURICI LUCIAN

Somatia nr.51198046/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198045/05.06.2019

66. ZANFIR CRISAN ION

Somatia nr.51198048/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198047/05.06.2019

67. GIRCEAVA DANIEL

Somatia nr.51198050/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198049/05.06.2019

68. BULGAROV PAVEL

Somatia nr.51198052/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198051/05.06.2019

69. GHIMBOASA IOAN

Somatia nr.51198054/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198053/05.06.2019

70 BANDA STANA

Somatia nr.51198058/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198057/05.06.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi p epagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. FRPT DACIA

Somatia nr.51197579/04.06.2019

Titlu Executoriu nr.11322/04.06.2019

2. ARJOCU COSTEL

Somatia nr.51197708/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197707/05.06.2019

3. ARSENIJEVIC MADALINA CRISTINA

Somatia nr.51197702/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197701/05.06.2019

4. ARTINESCU ANTON

Somatia nr.51197652/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197651/05.06.2019

5. BELEAN ADRIAN

Somatia nr.51197586/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197585/05.06.2019

6. BELEAN ADRIAN

Somatia nr.51197712/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197711/05.06.2019

7. BRINZAN C-TIN si ILEANA

Somatia nr.51197646/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197645/05.06.2019

8. DOMILESCU GORE

Somatia nr.51197640/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197639/05.06.2019

9. DOMILESCU ILIE

Somatia nr.51197694/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197693/05.06.2019

10. DRAGAN VALERIAN CRISTIAN

Somatia nr.51197714/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197713/05.06.2019

11. FARCAS VICTOR

Somatia nr.51197672/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197671/05.06.2019

12. MUICA DORIAN

Somatia nr.51197736/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197735/05.06.2019

13. ONEA IOAN

Somatia nr.51197720/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197719/05.06.2019

14. PARVULESCU IANAS

Somatia nr.51197670/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197669/05.06.2019

15. PILUT GHEORGHE

Somatia nr.51197726/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197725/05.06.2019

16. ROSCA LAURENTIU CIPRIAN

Somatia nr.51197698/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197697/05.06.2019

17. SCHIRTA GHEORGHE

Somatia nr.51197668/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197667/05.06.2019

18. SUSANA ION

Somatia nr.51197716/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197715/05.06.2019

19. SUSANA MARIA FELICIA

Somatia nr.51197718/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197717/05.06.2019

20. TALPES ION

Somatia nr.51197734/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197733/05.06.2019

21. TRAILESCU SOFIA

Somatia nr.51197728/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197727/05.06.2019

22. TUDOR TOMA si ANA

Somatia nr.51197644/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197643/05.06.2019

23. URECHIATU IONUT NICOLAE

Somatia nr.51197724/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197723/05.06.2019

24. BRUJAN ION

Somatia nr.51197684/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197683/05.06.2019

25. CRISTESCU MARIA PETRONELA

Somatia nr.51197686/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197685/05.06.2019

26. CRISTESCU PAVEL

Somatia nr.51197688/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197687/05.06.2019

27. IENEA MARIAN

Somatia nr.51197596/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197595/05.06.2019

28. ILITESCU SORIN-GHEORGHE

Somatia nr.51197690/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197689/05.06.2019

29. MITROFAN ALINA-MARIA

Somatia nr.51197692/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197691/05.06.2019

30. PANTIR ION-MIHAIL

Somatia nr.51197604/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197603/05.06.2019

31. PAUN LAURENTIU D-TRU EMIL STEFAN

Somatia nr.51197606/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197605/05.06.2019

32. TROACA SILVIU LAURENTIU

Somatia nr.51197592/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197591/05.06.2019

33. VURA EVA

Somatia nr.51197620/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197619/05.06.2019

34. DRAGOIU TOMA-ION

Somatia nr.51197413/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197412/13.03.2019

35. DRAGOMIR PETRU

Somatia nr.51197417/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197416/13.03.2019

36. CRISTESCU MARIA PETRONELA

Somatia nr.51197445/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197444/13.03.2019

37. MOLAN ILIE

Somatia nr.51197453/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197452/13.03.2019

38. PRODAN SORINEL

Somatia nr.51197461/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197460/13.03.2019

39. GHERGHINA LIVIU NICU

Somatia nr.51197483/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197482/13.03.2019

40. SAVU GHEORGHE

Somatia nr.51197485/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197484/13.03.2019

41. URDES MIHAELA MARIA

Somatia nr.51197493/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197492/13.03.2019

42. LATCHESCU IONELA

Somatia nr.51197523/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197522/13.03.2019

43. COCORA CUSNIRIUC ILEANA

Somatia nr.51197874/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197873/05.06.2019

44. DOMILESCU ZAHARIA ALEXANDRU

Somatia nr.51197505/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197504/13.03.2019

45. CONSTANTIN MITRUTA

Somatia nr.51197411/13.03.2019

Titlu Executoriu nr.51197410/13.03.2019

46. BECIA ION si CAROLINA-ANA

Somatia nr.51198428/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198427/05.06.2019

47. FORT GHEORGHE si ILEANA

Somatia nr.51198434/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198433/05.06.2019

48. YUSSEF ANETA si AWNI

Somatia nr.51198392/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198391/05.06.2019

49. BURU PARASCHIV ION si PETRIA

Somatia nr.51197864/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197863/05.06.2019

50. GHERGHINESCU GHEORGHE

Somatia nr.51197858/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197857/05.06.2019

51. CAPASTRARU NICOLAE

Somatia nr.51197878/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197877/05.06.2019

52. NICOLCEA GHEORGHE

Somatia nr.51197760/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51197759/05.06.2019

53. ZEIBIG MARIOARA si URECHEATU FLORINA CORNELIA

Somatia nr.51198422/05.06.2019

Titlu Executoriu nr.51198421/05.06.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 

ANUNŢ

Persoanele de pe raza UAT Băile Herculane ce doresc să beneficieze de reducerea normei de venit ca urmare a pagubelor survenite conform Legii 227/2018 Art.106, pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă, sunt rugate să depună o cerere pentru constatarea si evaluarea pierderilor conform modelului din anexa 2 la Oridul ANAF nr. 1863 din 2016, la secretariatul primăriei.

1 grindina

model cerere,

word doc icon

 


 

 


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Compatimentului Transport Public Local:

1. Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 03.07.2019,  ora 10   - sala de sedinta Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 08.07.2019, ora 10 – sala de sedinta Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 25.06.2019, ora 15,30 la sediul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-          Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- studii medii/profesionale atestate cu diploma

- permis de conducere, categoria B, C, D

- atestat de transport persoane

- disponibilitate la program de lucru în weekend

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin e – persoana de contact Iliescu Veronica - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie

                 pentru concursul de ocupare a postului vacant de sofer II (2 posturi)

                            din cadrul Compartimentului Transport Public Local

1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

  


COMUNICAT

În perioada 20 - 21 iunie 2019, Primăria Băile Herculane organizează la Hotelul DACIA din Băile Herculane, simpozionul ”Herculane 2019, trei aniversări, trei etape importante în dezvoltarea stațiunii”.

Simpozionul face parte din cadrul manifestărilor anuale ”Herculane – arcade în timp” inițiate de Primăria Băile Herculane în iunie 2017, dedicate evocării evenimentelor importante care au avut loc de-a lungul istoriei bimilenare a stațiunii de pe Valea Cernei.

Secțiunea de comunicări științifice a simpozionului va evoca prin prelegerile prezentate, trei etape importante în dezvoltarea stațiunii: sec. al II-lea d. Ch, când romanii au întemeiat stațiunea termală AD AQUAS HERCULI SACRAS AD MEDIAM, una dintre cele mai vechi stațiuni balneare ale lumii și printre puținele care și-au mai păstrat destinația inițială stabilită de către romani; sec. XVIII - XIX, perioada militar – grănicerească, în care stațiunea Băile Herculane, sub administrația austriacă, a fost reconstruită pe vechile ruine romane; sec. al XX-lea, perioada de după Marea Unire, când administrație românească a preluat stațiunea și a făcut față cu succes și responsabilitate, marilor provocări istorice de a-i reorganiza viața economico-socială, de a-i reabilita pavilioanele istorice și de a-i readuce faima de altădată.

Cele trei etape istorice vor fi evocate prin trei aniversări omagiate cu ocazia acestui simpozion:prezidiu moderator

 • 1805 ani de la vizita împăratului Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla) la AD

AQUAS HERCULI SACRAS AD MEDIAM (214 – 2019).  

 • ”Souvenir de Herkulesbad” (1903)un vals nemuritor pentru ”cea mai frumoasă

stațiune de pe continent”, 150 de ani de la nașterea compozitorului Jakob Pazeller(1869 – 2019).

 • Centenar Băile Herculane – un veac de la preluarea stațiunii de către administrația

Românească (1 iunie 1919 – 2019)”.

În cadrul simpozionului se vor desfășura mai multe activități organizate pe secțiuni:

spectacolSecvențe artistice” cu program de muzică clasică și momente poetice la care își dau

concursul invitați din Timișoara, Reșița și din zonă, comunicări științifice, expoziție ”Herculane – tradiții și istorie”, cu imagini de epocă din stațiune, precum și expoziția ”Herculane – viziuni arhitecturale”.

Secțiunea a doua a simpozionului va cuprinde prezentări de proiecte de arhitectură privind reabilitarea unor obiective de patrimoniu din Băile Herculane prezentate de autorii lor, precum și alte proiecte importante pentru dezvoltarea stațiunii

Activitățile dedicate evenimentului se vor continua, vineri, cu un tur ghidat al Centrului Imperial Istoric.

Participă invitați din mediul academic, profesori universitari, oameni de cultură, arhitecți și reprezentanții unor asociații non guvernamentale.

 


Rezultat final

al concursului din data de 27.05.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de

consilier cls.I grad profesional debutant din cadrul

Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Baile Herculane - Compartiment Stare Civila

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Moldovan Tiberiu Cristian 63 80 143 ADMIS
 • Afişat astăzi, 30.05.2019, ora 13:00 la sediul Primăriei orasului Baile Herculane.


ANUNȚ COLECTIV

In temeiul art.47 alin (4) si (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie se comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului acestora, la domiciliul fiscal, direct, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal penumele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

b) în cazul actelor administrative fiscal emise de organul fiscal local prin afişare a anunţului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi p epagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective.

Comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

Nr.

Crt

Denumirea contribuabilului Denumirea actului administrativ fiscal nr.si data actului
1. SLG GEANINA IMPEX SRL

Somatia nr.51197574/07.05.2019

Titlu Executoriu nr.10174/07.05.2019

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt ne puteti contacta la numarul de telefon 0255560439 sau la sediul nostru.

 


concurs x

 


INFORMARE

PRIVIND OBLIGATIVITATEA LEGALĂ DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI - LICENȚĂ PENTRU COMUNICAREA PUBLICĂ A MUZICII (FONOGRAMELOR) EMISĂ DE UPFR

orda1

orda2

orda3

orda4


COMUNICAT

                        Primăria Băile Herculane a răspuns invitației Asociației Localităților și Zonelor Istorice din România, participând în perioada 16 -18 mai 2019 la Masa rotundă cu tema ”Monumentele aflate în patrimoniul privat din localitățile și zonele istorice din România: protejare, conservare, restaurare, valorificare”.

            Dezbaterea din cadrul mesei rotunde, găzduite de Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, în cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară a avut printre invitați, specialiști cu diverse responsabilități în domeniu: arh. Cătălina Dana Preda, specialist al Ministerului Culturii pe monumente istorice și zone protejate și Președinte Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr 1 – București, Ilfov, Giurgiu, conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Coordonator elaborare Strategie Națională de protejare a monumentelor istorice de la Ministerul Culturii, dr. Radu Alexandru, directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Dâmbovița și alții.

            Din partea Primăriei Băile Herculane a participat ing. Dorin Bălteanu care a prezentat comunicarea: ”Băile Herculane - Protejarea monumentelor istorice de arhitectură balneară din Centrul Imperial Istoric prin reabilitare, modernizare și introducere în circuitul turistic. Studiul de caz: Hotel Versay”

            Expunerea, în format Power Point s-a axat, în prima parte, pe prezentarea importanței cultural istorică a monumentelor din Centrul Imperial Istoric al bimilenarei stațiuni de pe Valea Cernei, atât din punct de vedere al patrimoniului local, național, cât și al patrimoniului european, subliniind situația critică a unora dintre ele care deși necesită intervenții de urgență, acestea sunt împiedicate de lipsa resurselor financiare și de statutul juridic încă neelucidat.

           În partea a doua a expunerii, a fost prezentat studiul de caz, Reabilitarea Hotelului Versay (fostul Hotel Tatarzy, Stefania, Pavilion 12) ca un exemplu de bune practici pentru tema abordată.

         În finalul comunicării, ing. Dorin Bălteanu a prezentat proiectele administrației locale de reabilitare a zonelor ce țin de domeniul public din Centrul Istoric și de dezvoltare turistică a stațiunii precum și proiectele particulare prin care s-au reabilitat marile hoteluri din zona Parcul Vicol, urmărindu-se prin aceste importante investiții readucerea turismului din Băile Herculane la standardele turismului internațional.

P1140741P1140754

Afiș final


ANUNŢ

REZULTAT SELECTIE DOSARE

Cuprinzand rezultatul selectarii dosarului de inscriere la concursul (examenul) organizat in data de 27.05.2019 pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier cls.I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Baile Herculane - Compartiment Stare Civila

Avand in vedere prevederile art.50 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , comisia de examen intrunita in data de __________________, dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. Mogosan Ecaterina Paula 10.371/10.05.2019 ADMIS  
2. Domilescu Mariana 10.445/13.05.2019 ADMIS  
3. Iordache Eva Lavinia 10.530/15.05.2019 ADMIS  
4. Moldovan Tiberiu Cristian 10.543/15.05.2019 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, in 24 de ore de la afisare .

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 27.05.2019, ora 11,00 la sediul Primariei orasului Baile Herculane – Sala de sedinta, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi 21.05.2019, ora 15:00ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, de :

1.Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

2.Muncitor necalificat – 2 posturi in cadrul Compartimentului Spatii verzi

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 03.06.2019, ora 10   - Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 06.06.2019, ora 10 – Primaria Baile Herculane

Proba practica (pentru postul de muncitor necalificat) – 03.06.2019, ora 13 –Primaria Baile Herculane

Proba interviu (pentru postul de muncitor necalificat) - 06.06.2019, ora 13 – Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 23.05.2019, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-          Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

- studii medii/profesionale atestate cu diploma

- permis de conducere, categoria B, C, D

- atestat de transport persoane

- disponibilitate la program de lucru în weekend

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

   -   Muncitor necalificat – 2 posturi in cadrul Compartimentului Spatii Verzi -  

       - studii – nu e cazul

       - conditiile minime de vechime – nu e cazul

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

     a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

----------------------------------

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de sofer II (2 posturi)

din cadrul Compartimentului Transport Public Local

1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 


INVITATIE

In vedere depunerii unei oferte pentru achizitionarea de: servicii de consultanța în domeniul managementului de proiect în implementarea Proiectului:

„REABILITARE OBIECTE DE PATRIMONIU PENTRU PROMOVARE TURISTICA A STATIUNII BAILE HERCULANE – POD DE PIATRA”

Autoritatea Contractanta ORASUL BAILE HERCULANE doreste sa achizitioneze servicii specializate de consultanța în domeniul managementului de proiect în implementarea Proiectului: „REABILITARE OBIECTE DE PATRIMONIU PENTRU PROMOVARE TURISTICA A STATIUNII BAILE HERCULANE – POD DE PIATRA”.

In acest sens, va invitam sa depuneti o oferta de pret, oferta care se va depune astfel:

-          Termen limita de depunere: 10.05.2019, ora 12:00

-          Ofertele se transmit prin E-mail la adresa indicata mai jos sau se depune la Registratura Achizitorului, pana la data si ora limita indicata in invitatie/anunt:

Adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Adresa registratura:

Str. Mihai Eminescu, nr. 10

Cod postal:325200

Baile Herculane, Jud. Caras-Severin, Romania

Telefon/fax: 0255-560439; 0255-560321

 

 


REZULTATE FINALE

CONCURS 02.05.2019

           

-          Compartiment Transport public local

-          Referent II – 1 post

-          Sofer II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ PROBA SCRISA PUNCTAJ INTERVIU REZULTAT FINAL ADMIS/RESPINS
1. RAIESCU IACOB ADRIAN 53 90 71,50 ADMIS
2. RADASLAVESCU DANIEL PETRICA 53 90 71,50 ADMIS

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data de 06.05.2019, ora 14,00.

Afisat azi ; 06.05.2019, ora 14,00Alegeri pentru Parlamentul European 2019

Delimitările secțiilor de votare din Băile Herculane

103

104

105

105b

106 


paste3

Sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă sănătate, belșug și fericire. Odată cu Lumina Sfântă, să intre în casa dumneavoastră înțelegerea, armonia, iubirea. Odată cu Învierea Domnului și cu renașterea naturii să renască în fiecare din dumneavoastră speranța, încrederea, visurile.

Paște fericit!


NOTĂ DE CONSTATARE

A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.44/2016

 

                Sediul secției de votare nr. 107 Caminul Cultural din unitatea administrativ-teritorială: ORASBAILE HERCULANE JUDET CARAS SEVERIN

                                                                                                   municipiul/oraşul/comuna/judeţul

aflat la adresa Localitatea Pecinisca Str. Pecinisca Nr. 9

 

  SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE DA NU Observații
1. aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori să află în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; X    
2.

se află la parterul clădirilorasigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

-          asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;  

-          amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.);

-          asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

-          depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral. 

X    
15. Există logistică electorală (cabine, urne) X    

 

Reprezentant al autorității administrației publice locale

Nume şi prenume: MICLAU CRISTIAN/funcţia PRIMAR

 


NOTĂ DE CONSTATARE

A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.44/2016

 

                Sediul secției de votare nr. 106 Liceul Hercules din unitatea administrativ-teritorială: ORASBAILE HERCULANE JUDET CARAS SEVERIN

                                                                                                   municipiul/oraşul/comuna/judeţul

aflat la adresa Strada Trandafirilor Nr.36

 

  SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE DA NU Observații
1. aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori să află în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; X    
2.

se află la parterul clădirilorasigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

-          asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;  

-          amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.);

-          asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

-          depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral. 

X    
15. Există logistică electorală (cabine, urne) X    

 

Reprezentant al autorității administrației publice locale

Nume şi prenume: MICLAU CRISTIAN/funcţia PRIMAR

 


NOTĂ DE CONSTATARE

A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.44/2016

 

                Sediul secției de votare nr. 105 Liceul Hercules din unitatea administrativ-teritorială: ORASBAILE HERCULANE JUDET CARAS SEVERIN

                                                                                                   municipiul/oraşul/comuna/judeţul

aflat la adresa Strada Trandafirilor nr. 36

 

  SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE DA NU Observații
1. aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori să află în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; X    
2.

se află la parterul clădirilorasigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

-          asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;  

-          amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.);

-          asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

-          depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral. 

X    
15. Există logistică electorală (cabine, urne) X    

 

Reprezentant al autorității administrației publice locale

Nume şi prenume: MICLAU CRISTIAN/funcţia PRIMAR

 


NOTĂ DE CONSTATARE

A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.44/2016

 

                Sediul secției de votare nr. 104 Liceul Hercules (fosta Scoala Generala) din unitatea administrativ-teritorială: ORASBAILE HERCULANE JUDET CARAS SEVERIN

                                                                                                   municipiul/oraşul/comuna/judeţul

aflat la adresa Strada Castanilor nr. 17

 

  SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE DA NU Observații
1. aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori să află în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; X    
2.

se află la parterul clădirilorasigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

-          asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;  

-          amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.);

-          asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

-          depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral. 

X    
15. Există logistică electorală (cabine, urne) X    

 

Reprezentant al autorității administrației publice locale

Nume şi prenume: MICLAU CRISTIAN/funcţia PRIMAR

 


NOTĂ DE CONSTATARE

A ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR PREVĂZUTE DE HOTĂRÂREA AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE NR.44/2016

 

                Sediul secției de votare nr. 103 Protopopiat Ortodox Roman din unitatea administrativ-teritorială: ORAS BAILE HERCULANE JUDET CARAS - SEVERIN

                                                                                                  municipiul/oraşul/comuna/judeţul

aflat la adresa Strada Cernei Nr.4

 

  SEDIUL SECŢIEI DE VOTARE DA NU Observații
1. aparţine domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori să află în folosinţa sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale; X    
2.

se află la parterul clădirilorasigurarea unor zone de staţionare pentru persoanele autorizate în condiţiile legii să participe ori să asiste la operaţiunile electorale desfăşurate în secţia de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfăşurarea normală a operaţiunilor electorale;

-          asigurarea unor zone de lucru pentru operatorul de calculator;  

-          amplasarea cabinelor şi urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare (masă, scaune, dulap etc.);

-          asigurarea controlului accesului alegătorilor în sala de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor;

-          depozitarea în condiţii de siguranţă a buletinelor de vot, a tipizatelor şi formularisticii electorale, precum şi a altor materiale necesare procesului electoral. 

X    
15. Există logistică electorală (cabine, urne) X    

 

Reprezentant al autorității administrației publice locale

Nume şi prenume: MICLAU CRISTIAN/funcţia PRIMAR


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unui post vacant

            Primăria oraşului Băile Herculane organizează concurs în data de 27.05.2019 pentru ocuparea unei functii publice vacante de consilier Clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Baile Herculane - Compartiment Stare Civila, după cum urmează:

1.Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor - Compartiment Stare Civila . – Consilier, Clasa I, Grad profesional – Debutant – studii superioare – 1 post

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS
DATA    
ORA 11,00 11,00
LOCUL

Primăria oraşului

Băile Herculane

Primăria oraşului

Băile Herculane

Data pentru depunerea dosarelor este intre: 25.04.2019 - 15.05.2019 ora 15:30

Condiții de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să indeplinească cumulativ condiţile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările şi modificările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul instituţiei și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu completările şi modificările ulterioare:

       a) formularul de înscriere pus la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs

       b) curriculum vitae, modelul comun european;

  c) copia actului de identitate;

  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

  e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

  f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    g) cazierul judiciar;

  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie:

1.         Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.         Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

3.         Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

4.         Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

5.         Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

6.         Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor (divorţul prin

acordul soţilor): art. II, art. XXIII, cu modificarile si completarile ulterioare

7.         Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

8.         O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor

Fizice, cu modificarile si completarile ulterioare

9          O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

10.       O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor

Români, cu modificarile si completarile ulterioare

11.       Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

12.       Constitutia Romaniei

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9,00 – 14,00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Băile Herculane.

Nr. tel. 0255/560 439.


 

 

DISPOZITIE

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

afisaj electoral 2

vezi / descarca dispozitie

 

pdf download


ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea Baile Herculane str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, de :

1.Referent II – 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, gestiune, achizitii publice

2.Referent II ½ norma – 1 post in cadrul Compartimentului Prestari servicii

3.Sofer II – 1 post in cadrul Compartimentului Maturat stradal

4.Muncitor calificat I (electrician) – 1 post in cadrul Compartimentului Iluminat Public

5.Muncitor necalificat – 1 post in cadrul Compartimentului Spatii verzi

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 15.05.2019, ora 10   - Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 20.05.2019, ora 10 – Primaria Baile Herculane

Proba practica (pentru postul de muncitor necalificat) – 15.05.2019, ora 13 –Primaria Baile Herculane

Proba interviu (pentru postul de muncitor necalificat) - 20.05.2019, ora 13 – Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 07.05.2019, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-          Referent II – 1 post in cadrul Compartimentului Contabilitate, gestiune, achizitii publice

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare - 5 ani

-     Referent II ½ norma – 1 post in cadrul Compartimentului Prestari servicii

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – minim 5 ani

-   Sofer II – 1 post in cadrul Compartimentului maturat stradal

- studii medii/gimnaziale atestate cu diploma

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 5 ani

- permis de conducere categoria B, C si E

-          Muncitor calificat I (electrician) – 1 post in cadrul Compartimentului Iluminat Public

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- cursuri de calificare in meseria de electrician

- legitimatie de electrician autorizata de ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei)

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare - 5 ani

     -   Muncitor necalificat – 1 post in cadrul Compartimentului Spatii verzi

- studii generale, profesionale atestate cu diploma

- conditiile minime de vechime – 2 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacantnt de referent II din cadrul Compartimentului Contabilitate, gestiune, achizitii publice

 1. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile     publice;
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de referent II ½ norma (1 post) din cadrul Compartimentului Prestari servicii

1. Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de sofer II (1post)

din cadrul Compartimentului Maturat stradal

1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat I (electrician) – 1 post in cadrul Compartimentului Iluminat Public

1. Hotararea nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 123/ 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;


ANUNŢ AMÂNARE CONCURS

Primaria Baile Herculane , cu sediul în localitatea Baile Herculanestr. M. Eminescu, nr. 10,judeţul Caras Severin, anunţă amânarea concursului conform H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de referent II si sofer II organizat iniţial:

 

 

- Proba scrisă în data de 10.04.2019,  ora 10

- Proba interviu în data de 15.04.2019, ora 10

astfel:

- Proba scrisă în data de 02.05.2019, ora 10

- Proba interviu în data de 06.05.2019, ora 10

 

Proba scrisă se va susține la sediul Primăriei Baile Herculane, str. M. Eminescu nr. 10, in sala de sedinte.

Conform prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,

 

” Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.”

 

Intenția exprimată în scris, de a participa din nou la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent II și 2 posturi contractuale vacante de sofer II din cadrul Serviciului Public de Gospodarie Comunala Baile Herculane – Compartiment Transport Public local, la noile date stabilite, se depune la Compartimentul de Resurse Umane pâna la data de 25.04.2019 ora 1300.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

 

 


ANUNȚ

apia2

Mâine 04.04.2019 începând cu ora 12:00 are loc deplasarea în teritoriu a unei echipe de lucru în zonele cu incidență montana pentru zona (Băile Herculane, Cornea, Domașnea, Luncavița, Mehadia, Mehadica, Teregova, Topleț, Cornereva) în vederea informării și promovării programelor MADR (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) la care sunt invitați producătorii agricoli din localitățile mai sus menționate. Întâlnirea va avea loc cu începere de la ora 12:00 în sala primăriei Cornereva (centru zonal, pentru localitățile mai sus menționate).


 

 

REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 10.04.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Transport public local

-          Referent II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME NR. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. RAIESCU IACOB ADRIAN 8.664/28.03.2019 ADMIS  
2. MOGOSAN ECATERINA PAULA 8.871/01.04.2019 ADMIS  

-          Compartiment Transport public local

-          Sofer II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT OBSERVATII MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. RADASLAVESCU DANIEL PETRICA 8.614/27.03.2019 ADMIS  
2. PAPAVA GIGEL MARIAN 8.696/28.03.2019 ADMIS  

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 04.04.2019, ora 11,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 10.04.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi: 03.04.2019, ora 11

 


ANUNȚ

                Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Caras Severin extinde reteaua de asistenti maternali profesionisti in cadrul unui proiect cu finantare europeana proiectul “ TEAM –UP: Progres in calitatea ingrijirii altenative a copiilor, derulat de autoritatea nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului in parteneriat cu cele 47 de Directii Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din tara.

          Persoanele doritoare se pot adresa de luni pana joi, orele 7.30-16.00 si vineri orele 7.30-13.30 le sediul DGASPC Caras–Severin -Compartimentul Asistenta Maternala, Resita, Aleea Trei Ape nr.4, jud. Caras Severin sau la nr. de telefon 0255/224302, int.17, persoana de contact : Sef Serviciu Carmen Ilena.

 


REZULTAT PROBĂ PRACTICĂ

CONCURS 25.03.2019

-          Compartiment Prestări servicii

-          Muncitori necalificaţi - 3 posturi

Nr. crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. BĂCILĂ NICODIN NICOLAE 54,33 ADMIS
2. NEGOIŢESCU LAZĂR 48,66 RESPINS
3. MOISUC RĂDUŢA OLTEA 82,33 ADMIS

 

-          Compartiment Spaţii verzi

-          Muncitori necalificaţi - 7 posturi

Nr. crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ȘAIN MIHAELA 43,86 RESPINS
2. TOLOȘ AURICA 100 ADMIS
3. TOMESCU MARIUŢA 100 ADMIS
4. LAITIN ELENA 100 ADMIS
5. BOGOSLOVU RODICA 72,33 ADMIS
6. DRĂGHICESCU-PERVULESCU MARIA 100 ADMIS
7. PIRVANESCU MARIA 47 RESPINS

Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie la Compartimentul Resurse Umane, până în data 27.03.2019, ora 11,00.

Candidaţii declaraţi admiși se vor prezenta în data de 29.03.2019, ora 11, la sediul Primăriei orașului Băile Herculane , Str. M. Eminescu, nr. 10, cu cartea de identitate.

Afișat azi: 26.03.2019, ora 11,00.


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 25.03.2019

 

-          Compartiment Prestari servicii

-          Muncitor calificat IV (fochist) – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ proba scrisa ADMIS/RESPINS
1. DINULESCU JEAN 50 puncte ADMIS

-          Compartiment Prestari servicii

-          paznic – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ proba scrisa ADMIS/RESPINS
1. NICOLICEA FILIP 13 puncte RESPINS

2.

POPESCU ILIE 59 puncte ADMIS

           

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 26.03.2019, ora 15,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 29.03.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi: 25.03.2019, ora 15:00


 

ANUNŢ CONCURS

privind ocuparea unor posturi vacante

 Primaria orasului Baile Herculane cu sediul in localitatea  Baile Herculane  str. M. Eminescu nr.10, judetul Caras Severin, organizeaza in baza HG nr. 286//2011 concurs pentru ocuparea  pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante din cadrul  Serviciul Public de Gospodarie Comunala al orasului Baile Herculane, de :

 1. 1.Referent II - 1 post in cadrul Compartimentului Transport Public Local
 2. 2.Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Concursul se va organiza conform urmatorului calendar:

Proba scrisa in data de 10.04.2019, ora 10   - Primaria Baile Herculane

Proba interviu in data de 15.04.2019, ora 10 – Primaria Baile Herculane

Data limita pentru depunerea dosarelor in vederea participarii la concurs este 02.04.2019, ora 15,30 la sediul Primariei orasului Baile Herculane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

       a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exerciţiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

-       

       Referent II - 1 post in cadrul Compartimentului Transport Public Local

- Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat

- conditiile minime de vechime – nu e cazul

 

Sofer II – 2 posturi in cadrul Compartimentului Transport Public Local

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- studii medii/profesionale atestate cu diploma

- permis de conducere, categoria B, C, D

- atestat de transport persoane

- disponibilitate la program de lucru în weekend

- conditiile minime de vechime necesare participarii la concursul de recrutare – 3 ani

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

       a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

  d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medic de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

     g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul: Primariei orasului Baile Herculane, Comp. Resurse Umane – persoana de contact Puie Monica - telefon: 0255/560.439.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de referent II (1 post) din cadrul Compartimentului Transport Public Local

1. Legea nr. 215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.53/2003-Codul muncii cu modificările şi completările   ulterioare
(drepturile şi obligaţiile salariaţilor, drepturile şi obligaţiile angajatorului).

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a postului vacant de sofer II (2 posturi)

din cadrul Compartimentului Transport Public Local

1. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. H.G nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 


REZULTATE SELECTIE DOSARE

CONCURS 25.03.2019 – SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA

Avand in vedere prevederile art.20 din HG nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , comisia de concurs , dupa verificarea dosarelor a constatat urmatoarele :

-          Compartiment Prestari servicii

-          Muncitori necalificati – 3 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. BACILA NICODIN NICOLAE 7.624/07.03.2019 ADMIS  
2. NEGOITESCU LAZAR 7.956/14.03.2018 ADMIS  
3. MOISUC RADUTA OLTEA 7.972/15.03.2019 ADMIS  

-          Compartiment Spatii verzi

-          Muncitori necalificati – 7 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME Nr. DE INREGISTRARE AL DOSARULUI DE CONCURS REZULTAT MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI CANDIDATULUI
1. SAIN MIHAELA 7.623/07.03.2019 ADMIS
2. KANALAS LEONTIN 7.622/07.03.2019 RESPINS

- Lipsa documente studii

- Nu face dovada de vechime in munca

3. TOLOS AURICA 7.867/13.03.2019 ADMIS
4. TOMESCU MARIUTA 7.868/13.03.2019 ADMIS
5. LAITIN ELENA 7.869/13.03.20198 ADMIS
6. BOGOSLOVU RODICA 7.870/13.03.2019 ADMIS
7. DRAGHICESCU PERVULESCU MARIA 7.871/13.03.2019 ADMIS
8. PIRVANESCU MARIA 7.915/14.03.2019 ADMIS

9. 

 

CIONCA ION  7.866/13.03.2019 RESPINS  

- Inscrisuri in cazierul judiciar a unor fapte care sunt incompatibile cu exercitarea funcţiei

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 19.03.2.2019, ora 10,00

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 25.03.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu cartea de identitate.

Afisat azi ; 18.03.2019 ora 12.00

 

 


REZULTAT PROBA SCRISA

CONCURS 14.03.2019

-          Compartiment Contabilitate, gestiune, achizitii publice:

-          Referent IA – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. ILIESCU VERONICA 66 ADMIS

-          Compartiment Maturat Stradal

-          Referent II – 2 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. CIONCA - ZSOLEI GHEORGHE 54,66 ADMIS
2. GRAMA- MARIONIU ALEXANDRU 54,66 ADMIS

-          Compartiment Maturat Stradal


-         
Sofer II – 1 post

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. GOLOPENTA TEODOR IOAN 10 RESPINS
2. STOICHESCU GHEORGHE 25,66 RESPINS

 

Candidatii nemultumiti pot depune contestatie la Compartimentul Resurse Umane, pana in data 18.03.2019, ora 10,00.

Candidatii declarati admisi se vor prezenta in data de 19.03.2019 ora 10, la sediul Primariei Baile Herculane , str. M. Eminescu nr.10, cu pix albastru si cartea de identitate.

Afisat azi ; 15.03.2019, ora 10,00


REZULTATUL PROBA PRACTICA

CONCURS 14.03.2019

-          Compartiment maturat stradal

-          Muncitor necalificat - 10 posturi

Nr.crt. NUME PRENUME PUNCTAJ ADMIS/RESPINS
1. BOGOSLOVU MARIN