Primăria Băile Herculane

  
  
  

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

STIMAȚI CETĂȚENI DEȚINĂTORI DE TERENURI AGRICOLE PE RAZA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE BĂILE HERCULANE,

VĂ INFORMĂM CĂ ESTE ÎN DESFĂȘURARE

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 2015-2023

PRIN CARE SE REALIZEAZĂ:

  1. INTABULAREA GRATUITĂ A TUTUROR TERENURILOR EXTRAVILANE ÎN CARTEA FUNCIARĂ.
  2. EFECTUAREA GRATUITĂ A SUCCESIUNILOR DINTRE DEȚINĂTORII TITLURILOR DE PROPRIETATE ȘI MOȘTENITORII LEGALI AI ACESTORA.

PENTRU REALIZAREA ACESTOR OBIECTIVE, PRECUM ȘI PENTRU CA DUMNEAVOASTRĂ SĂ BENEFICIAȚI DE GRATUITĂȚILE ACESTUI PROGRAM, VA INVITAM IN DATA DE 14.08.2018 ORA 12:00 LA ASEZAMANTUL CULTURAL PECINISCA PENTRU A VA ADUCE LA CUNOSTINTA DETALIILE ACESTUI PROGRAM.

TOTODATA VĂ SOLICITĂM SĂ PREZENTAȚI LA PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE HERCULANEÎNCEPÂND CU DATA DE 14.08.2018 PÂNĂ ÎN DATA DE 10.01.2019 URMĂTOARELE DOCUMENTE ÎN ORIGINAL SAU IN COPIE LEGALIZATĂ:

-          ACTUL DE PROPRIETATE (EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, TITLU DE PROPRIETATE)

-          ACTE DE IDENTITATE ALE  PROPRIETARULUI/POSESORULUI SAU MOȘTENITORILOR LEGALI

-          CERTIFICATE DE DECES ALE DEȚINĂTORILOR TITLURILOR DE PROPRIETATE ( UNDE ESTE CAZUL)

-          CONTRACTE DE VÂNZARE – CUMPĂRARE;

-          CONTRACTE DE DONAȚIE, CONTRACTE DE SCHIMB;

-          CERTIFICATE DE MOȘTENITOR DEZBĂTUTE ANTERIOR PROGRAMULUI;

-          ORICE ALT ACT DE PROPRIETATE.


HCL 40 din data de 21.05.2018 - privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la proiectul "Eficientizarea energetica a cladirii primariei orasului Baile Herculane"

HOTARARE privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la proiectul "Eficientizarea energetica a cladirii primariei orasului Baile Herculane"...


HCL 23 din data de 07.03.2018 - privind asumarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului

"Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si construit pentru dezvoltarea turismului balnear in statiunea Baile Herculane"

HOTARARE privind asumarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului "Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si construit pentru dezvoltarea turismului balnear in statiunea Baile Herculane"


Minuta sedintei publice din 12.09.2016

Privind supunerea in consultare publica a proiectului de investitii:

"Conservarea si valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Băile Herculane"


RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2016  

 pdf download


Actele care reglementeaza organizarea si funcționarea Primariei orașului Băile Herculane

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si a demnitatilor publice

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 53/2003 Codul Muncii

Modalităţi de contestare a deciziei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public este definit prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Astfel, potrivit art. 6 si 7 din Legea nr. 544/2001, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile acestui act normativ, informatiile de interes public. Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile. Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
In conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, in cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor metodologice.
In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative.
In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 544/2001, in cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in acest act normativ, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de raspuns mai sus aratat,
Hotararea Tribunalului este supusa recursului, iar decizia Curtii de Apel este definitiva.

Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.