Primăria Băile Herculane

  
  
  

publicat azi: 07.10.2019

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Demararea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din Stațiunea Băile Herculane”, cod SMIS 119392, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (SUERD)

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Băile Herculane, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului de finanțare cod SMIS 119392, cu titlul: „Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din Stațiunea Băile Herculane”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea unor izvoare termale și aducțiunea de apă pentru amenajarea de cișmele publice, revitalizarea unor spații verzi și dotarea cu mobilier urban, reabilitarea teatrului de vară, precum și amplasarea unui sistem de laser cu rol de promovare, pentru a contribui la dezvoltarea turismului în Stațiunea Băile Herculane (determinând o creștere a numărului de turiști) și la dezvoltarea sectorului economic din zonă (determinând crearea de noi locuri de muncă și creșterea nivelului de trai al populației din zonă).

Scopul proiectului este de a contribui la revitalizarea Stațiunii Băile Herculane, care va fi asigurată prin intervențiile realizate în infrastructura de turism cu ajutorul sprijinului financiar nerambursabile, dar și prin măsurile de promovare și de marketing realizate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Realizarea unor intervenții (construire/ reabilitare/ modernizare/ amenajare/ dotare) asupra unui număr de 5 obiective de investiții propuse, în termen de 3 ani de la semnarea contractului de finanțare.
 2. Creșterea numărului de vizitatori din alte state europene care vizitează anual Stațiunea Băile Herculane cu minimum 21%, în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, comparativ cu anul de referință 2016.
 3. Creșterea numărului de turiști autohtoni care vizitează Stațiunea Băile Herculane cu minimum 20%, în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, pe perioada de monitorizare, comparativ cu anul de referință 2016.
 4. Creșterea numărului de înnoptări ale turiștilor în Stațiunea Băile Herculane cu minimum 20%, în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, comparativ cu anul de referință 2016.

Rezultatele așteptate sunt:

 1. 6 obiective de investiții construite/ reabilitate/ amenajate/ dotate
 2. Numărul de vizitatori din alte state europene care vizitează anual Stațiunea Băile Herculane crescut cu minimum 21%
 3. Numărul de înnoptări ale turiștilor în Stațiunea Băile Herculane crescut cu minimum 20%
 4. Numărul de investiții realizate în Stațiunea Băile Herculane crescut cu minimum 1 din cele 6 asumate prin intermediul Acordului de principiu încheiat cu entitățile locale
 5. Numărul de turiști autohtoni care vizitează Stațiunea Băile Herculane crescut cu minimum 20%
 6. Lungime/ suprafața trotuare/ alei/ trasee pietonale modernizate/realizate - 0,138 km și 138,08 mp
 7. Suprafață de spațiu verde amenajată - 2.521,30 mp
 8. Suprafața rețelelor de captare şi/sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potențial terapeutic – 23 mp
 9. Suprafața infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate - 72,80 mp

Perioada de implementare a proiectului: data de începere a proiectului este 02.07.2019, iar data de finalizare este 31.05.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 14.111.749,50 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 14.104.735,19 lei din care: valoarea totală nerambursabilă 13.822.640,42 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 11.989.024,92 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 1.833.615,50 lei și cofinanțarea eligibilă a beneficiarului 282.094,77 lei. Valoarea neeligibilă a proiectului este de 7.014,31 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, precum și site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului, www.facebook.com/inforegio.ro.

 


ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

PROIECT FINANȚAT DIN FONDURI NERAMBURSABILE

            UAT ORAȘUL BĂILE HERCULANE este beneficiar al proiectului

REABILITARE OBIECTE DE PATRIMONIU PENTRU PROMOVAREA TURISTICĂ A STAȚIUNII

BĂILE HERCULANE – POD DE PIATRĂ,

cod SMIS 119393, finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020,

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului,   

Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, SUERD.

1.Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului de față îl reprezintă reabilitarea și valorificarea unui pod, monument istoric de interes national (Categoria A) din Stațiunea Băile Herculane și promovarea acestuia, cu scopul de a contribui la dezvoltarea turismului, ceea ce va determina o creștere a numărului de turiști și respectiv, la dezvoltarea sectorului economic din zonă, cu efecte în crearea de noi locuri de muncă și creșterea nivelului de trai al populației din zonă.

Scopul proiectului este de a contribui la revitalizarea Stațiunii Băile Herculane, care va fi asigurată prin investițiile efectuate pentru infrastructura de turism și prin măsurile de promovare și de marketing realizate, ca urmare a obținerii asistenței financiare nerambursabile.

2.Obiectivele specifice ale proiectului

Creșterea numărului anual de vizitatori din alte țări europene atrași în stațiune cu un procent de minimum 21%, în termen de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, comparativ cu valoarea de referință din anul 2016.

Creșterea numărului de înnoptări ale vizitatorilor din alte țări europene sosiți în Stațiunea Băile Herculane cu un procent de minimum 21%, în termen de 5 ani de la finalizarea proiectului, prin comparație cu anul de referință din anul 2016.

Reabilitarea unui pod, obiect de patrimoniu construit din Categoria A a monumentelor istorice, în termen de 29 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.

3.Rezultatele proiectului

Numărul anual de vizitatori din alte țări europene atrași crescut cu un procent de minimum 21%, în termen de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Numărul anual de înnoptări ale vizitatorilor din alte țări europene sosiți în Stațiunea Băile Herculane crescut cu un procent de minimum 21% în termen de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Un pod în suprafață de 265.00 mp și 0.036 km (obiect de patrimoniu construit din Categoria A a monumentelor istorice) reabilitat în termen de 29 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.

4.Data de începere a proiectului: 01.10.2017

5.Perioada de implementare a proiectului: 01.05.2017 – 30.04.2021

6.Valoarea totală a proiectului este de: 5.548.269,81 lei, respectiv 4.700.037,52 lei contribuția UE, 829.418,39 lei contribuția națională și 18.813,90 reprezentând cheltuieli neeligibile.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi https://www.fonduri-ue.ro/, precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, http://www.inforegio.ro/ro/ și pagina de Facebook a programului www.facebook.com/inforegio.ro.

 


ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Băile Herculane, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului de finanțare cod SMIS 114341, cu titlul:Eficientizarea energetică a clădirii primăriei orașului Băile Herculane, județul Caraș Severin”.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței a clădirii Primăriei Orașului Băile Herculane prin realizarea unor lucrări de intervenție asupra clădirii. Proiectul este elaborat astfel încât să se încadreze în obiectivele priorității de investiții finanțate prin POR 2014-2020, mai precis în obiectivul specific „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari”.

Scopul proiectului este de a reabilita din punct de vedere termic clădirea Primăriei Orașului Băile Herculane, astfel încât să se asigure creșterea eficienței energetice şi implicit scăderea consumului şi a cheltuielilor cu utilitățile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii prin înlocuirea tâmplăriei exterioare, termoizolarea pereţilor exteriori şi a planşeului superior precum şi izolarea plăcii de la nivelul demisolului, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 2. Reabilitarea termică a sistemului de încălzire prin montarea unei centrale termice cu randament ridicat cu combustibil de natură regenerabilă, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 3. Utilizarea unor soluţii alternative de producere a energiei prin montarea unor panouri fotovoltaice pentru iluminat şi prepararea apei calde menajere, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 4. Eficientizarea iluminatului şi reducerea consumului de energie electrică prin montarea corpurilor de iluminat cu LED, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 5. Creşterea gradului de siguranţă al clădirii prin refacerea acoperişului degradat şi înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 6. Creşterea gadului de confort în interiorul clădirii prin refacerea finisajelor interioare, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 7. Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi prin montarea unei rampe la nivelul accesului în instituţie, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
 8. Creşterea gradului de siguranţă al clădirii la foc prin utilizarea unor termoizoaţii încadrate în clasa de reacţie la foc A1 sau A2-s1,d0, până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;

Rezultatele așteptate sunt:

 1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): Valoare la începutul implementării proiectului: 41,21 și Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 2,97163
 2. Consum anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep): Valoare la începutul implementării proiectului: 21,54 tep și Valoare la finalul implementării proiectului: 4,398 tep
 3. Consum anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: Valoare la începutul implementării proiectului: 239,22 și Valoare la finalul implementării proiectului: 15,58457

din care: 1. Pentru încălzire/răcire: Valoare la începutul implementării proiectului: 214,087 și Valoare la finalul implementării proiectului: 9,11457

 1. Consum anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:
 2. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile - total (kWh/an) aferent clădirii: Valoare la începutul implementării proiectului: 0 și Valoare la finalul implementării proiectului: 58.668,01805
 3. Valoarea în procente a consumului de energie primară care este realizat din surse regenerabile de energie, după implementarea măsurilor: 75,08%
 4. Consum anual de energie primară (kWh/ an): Valoare la începutul implementării proiectului: 250.487,262 și Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 78.144,154
 5. - Elementele de anvelopă a clădirii reabilitate termic - tâmplăria exterioară înlocuită, pereții exteriori și planșeul superior termoizolați, placa de la nivelul demisolului izolată;

- Sistemul de încălzire reabilitat termic - 1 centrală termică cu randament ridicat cu combustibil de natură regenerabilă montată;

- Soluții alternative de producere a energiei utilizate - panouri fotovoltaice pentru iluminat și prepararea apei calde menajere montate;

- Iluminatul eficientizat și consumul de energie electrică redus - corpuri de iluminat cu LED montate;

- Gradul de siguranță al clădirii crescut - acoperișul degradat refăcut și jgheaburile și burlanele înlocuite;

- Gradul de confort crescut în interiorul clădirii - finisajele interioare refăcute;

- Infrastructura pentru persoanele cu dizabilități adaptată - 1 rampă montată la nivelul accesului în instituție;

- Gradul de siguranță al clădirii la foc crescut - termoizolații încadrate în clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1,d0 utilizate;

Perioada de implementare a proiectului: data de începere a proiectului este 31.10.2018, iar data de finalizare este 30.09.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 1.585.634,52 lei, valoarea finanțării nerambursabile este de 1.553.921,82 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.347.789,34 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 206.132,48 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și www.facebook.com/inforegio.ro.

 


ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

STIMAȚI CETĂȚENI DEȚINĂTORI DE TERENURI AGRICOLE PE RAZA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE BĂILE HERCULANE,

VĂ INFORMĂM CĂ ESTE ÎN DESFĂȘURARE

 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 2015-2023

PRIN CARE SE REALIZEAZĂ:

 

 1. INTABULAREA GRATUITĂ A TUTUROR TERENURILOR EXTRAVILANE ÎN CARTEA FUNCIARĂ.
 2. EFECTUAREA GRATUITĂ A SUCCESIUNILOR DINTRE DEȚINĂTORII TITLURILOR DE PROPRIETATE ȘI MOȘTENITORII LEGALI AI ACESTORA.

 

PENTRU REALIZAREA ACESTOR OBIECTIVE, PRECUM ȘI PENTRU CA DUMNEAVOASTRĂ SĂ BENEFICIAȚI DE GRATUITĂȚILE ACESTUI PROGRAM, VA INVITAM IN DATA DE 14.03.2019 ORA 15:00 LA ASEZAMANTUL CULTURAL PECINISCA PENTRU A VA ADUCE LA CUNOSTINTA DETALIILE ACESTUI PROGRAM.

 


ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

STIMAȚI CETĂȚENI DEȚINĂTORI DE TERENURI AGRICOLE PE RAZA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE BĂILE HERCULANE,

VĂ INFORMĂM CĂ ESTE ÎN DESFĂȘURARE

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 2015-2023

PRIN CARE SE REALIZEAZĂ:

 1. INTABULAREA GRATUITĂ A TUTUROR TERENURILOR EXTRAVILANE ÎN CARTEA FUNCIARĂ.
 2. EFECTUAREA GRATUITĂ A SUCCESIUNILOR DINTRE DEȚINĂTORII TITLURILOR DE PROPRIETATE ȘI MOȘTENITORII LEGALI AI ACESTORA.

PENTRU REALIZAREA ACESTOR OBIECTIVE, PRECUM ȘI PENTRU CA DUMNEAVOASTRĂ SĂ BENEFICIAȚI DE GRATUITĂȚILE ACESTUI PROGRAM, VA INVITAM IN DATA DE 14.08.2018 ORA 12:00 LA ASEZAMANTUL CULTURAL PECINISCA PENTRU A VA ADUCE LA CUNOSTINTA DETALIILE ACESTUI PROGRAM.

TOTODATA VĂ SOLICITĂM SĂ PREZENTAȚI LA PRIMĂRIA ORAȘULUI BĂILE HERCULANEÎNCEPÂND CU DATA DE 14.08.2018 PÂNĂ ÎN DATA DE 10.01.2019 URMĂTOARELE DOCUMENTE ÎN ORIGINAL SAU IN COPIE LEGALIZATĂ:

-          ACTUL DE PROPRIETATE (EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, TITLU DE PROPRIETATE)

-          ACTE DE IDENTITATE ALE  PROPRIETARULUI/POSESORULUI SAU MOȘTENITORILOR LEGALI

-          CERTIFICATE DE DECES ALE DEȚINĂTORILOR TITLURILOR DE PROPRIETATE ( UNDE ESTE CAZUL)

-          CONTRACTE DE VÂNZARE – CUMPĂRARE;

-          CONTRACTE DE DONAȚIE, CONTRACTE DE SCHIMB;

-          CERTIFICATE DE MOȘTENITOR DEZBĂTUTE ANTERIOR PROGRAMULUI;

-          ORICE ALT ACT DE PROPRIETATE.


HCL 40 din data de 21.05.2018 - privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la proiectul "Eficientizarea energetica a cladirii primariei orasului Baile Herculane"

HOTARARE privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici la proiectul "Eficientizarea energetica a cladirii primariei orasului Baile Herculane"...


HCL 23 din data de 07.03.2018 - privind asumarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului

"Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si construit pentru dezvoltarea turismului balnear in statiunea Baile Herculane"

HOTARARE privind asumarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului "Conservarea si valorificarea patrimoniului natural si construit pentru dezvoltarea turismului balnear in statiunea Baile Herculane"


Minuta sedintei publice din 12.09.2016

Privind supunerea in consultare publica a proiectului de investitii:

"Conservarea si valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în stațiunea Băile Herculane"


RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52/2003 IN ANUL 2016  

 pdf download


Actele care reglementeaza organizarea si funcționarea Primariei orașului Băile Herculane

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si a demnitatilor publice

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 53/2003 Codul Muncii

Modalităţi de contestare a deciziei în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public este definit prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Astfel, potrivit art. 6 si 7 din Legea nr. 544/2001, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile acestui act normativ, informatiile de interes public. Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile. Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
In conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, in cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor metodologice.
In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative.
In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 544/2001, in cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in acest act normativ, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului de raspuns mai sus aratat,
Hotararea Tribunalului este supusa recursului, iar decizia Curtii de Apel este definitiva.

Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.