Primăria Băile Herculane

  
  
  

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC ȘI LISTA CU DOCUMENTELE PRODUSE/GESTIONATE DE INSTITUȚIE

Lista cuprinzând documentele de interes public produse şi gestionate, potrivit Legii 544/2001 de Aparatul de Specialitate al Primarului şi al Serviciilor Publice de sub autoritatea Consiliului Local

Hotărâri cu caracter normativ  ale Consiliului Local;

- Dispoziţii cu caracter normativ emise de Primar;

- Evidenţa componenţei Consiliului Local: nominală, numerică şi apartenenţa politică;

- Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri precum şi de viceprimari;

-  Declaraţii de avere/interese ale Consilierilor Locali;

- Raportul Primarului privind starea economică şi socială a orasului;

- Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001;

- Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului;

- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Baile Herculane;

- Numele şi prenumele persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Baile Herculane;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Aparatului de Specialitate al Primarului;

- Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social;

- Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii;

- Anunţuri de licitaţii;

- Documentele ce stau la baza organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparţinînd domeniului public şi/sau privat al orasului: caiete de sarcini, Hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor, planuri de amplasare;

- Procese verbale privind afişarea citaţiilor, publicaţiilor de vînzare bunuri mobile/bunuri imobile, anunţuri mediu;

- Liste de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor din Fondul de stat sociale sau ANL aflate în proprietatea orasului/Consiliului Local;

- Lista certificatelor de urbanism , autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise;

-Planul urbanistic general, regulamentul local de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale;

- Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul orasului a căror publicitate este prevăzută de Legea nr 17/2014;

- Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă şi programul de funcţionare al Serviciul Public Serviciul Comunitar de Evidenţa Persoanelor;

- Modalităţi de contestare în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

- Bugetul local, bilanţul contabil;

- Strategii, programe privind dezvoltarea social economică a localitatii;

 

Lista cuprinzand categoriile de documente produse/gestionate potrivit legii Art.5.

(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

  • actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
  • structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
  • numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
  • coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
  • sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil;
  • programele si strategiile proprii;
  • lista cuprinzand documentele de interes public;
  • lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
  • modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatile de interes public solicitate.