Primăria Băile Herculane

  
  
  

BULETIN INFORMATIV publicat în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

BULETIN INFORMATIV

publicat în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la adresa Primăria rasului Baile Herculane, Str. M. Eminescu nr.10, judeţul Caras Severin, tel. 0255 / 560 439 fax  0255 / 560 321.


Conform art.5, alin.2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, autorităţile şi instiţutiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde urmtoarele informaţii de interes public:


a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei
publice;
- Constituţia României;
- OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei cu modificările si completarile ulterioare;
- Legea nr. 544/ 2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si
completarile ulterioare;
- Legea 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publică;


b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul
de audiente al autorităţii sau institutiei publice;
Structura organizatorică / organigrama pot fi consultate pe site-ul http://primaria-baileherculane.ro, secţiunea Organigrama.
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autoritţii sau a institutiei publice şi ale  functionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
Primar : Miclau Cristian
Viceprimar : Domilescu Gore
Secretar general UAT : Dumitrache Aurelia
Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice : Puie Monica – Consilier Superior


d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice:

Primăria orasului Baile Herculane cu sediul in orasul Baile Herculane Str. M. Eminescu
nr.10, judeţul Caras Severin, tel. 0255 / 560 439 fax 0255 / 560 321, e-mail
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Alte date de contact pot fi consultate pe site-ul http://primaria-baileherculane.ro, secţiunea
Contact.
Program de funcţionare: luni-joi: 07.30 00 - 16.00 00 , vineri 07.30 00 - 13.30 00

e) audienţe
Miclau Cristian - Primar al orasului Baile Herculane
Miercuri între orele : 14 00 - 16 00
Domilescu Gore - Viceprimar al orasului Baile Herculane
Marti între orele : 14 00 - 16 00
Dumitrache Aurelia – Secretar general UAT oras Baile Herculane
Miercuri între orele : 14 00 - 16 00

f) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
Primăria orasului Baile Herculane este o structură funcţională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local Baile Herculane şi dispoziţiile primarului, soluţionând
problemele curente ale colectivităţii locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Activitatea primăriei este finanţată de la bugetul local şi din venituri proprii. Primarul este ordonator principal de credite. Bugetul şi bilanţul contabil şi alte date financiar-contabile sunt
afişate pe site-ul http://primaria-baileherculane.ro la secţiunea Informatii de interes public –Buget din toate sursele, Bilanturi contabile, Achizitii publice, Datoria publica.


g) programele şi strategiile proprii;
Proiectele investiţionale şi Strategia de dezvoltare a orasului Baile Herculane sunt afişate pe site-ul http://primaria-baileherculane.ro la secţiunea Proiecte in lucru si sectiunea Programe si
strategii.
h) lista cuprinzând documentele de interes public;
1. acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii publice locale;
2. structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor organizate în cadrul aparatului de
specialitate al primarului, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
3. numele şi prenumele persoanelor şi funcţionarilor responsabil cu difuzarea informaţiilor
publice;
4. coordonatele de contact ale autorităţii respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon,
fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil, contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
6. programele şi strategiile proprii;
7. lista cuprinzând categoriile de document eproduse şi/sau gestionate potrivit legii
8. modalitatile de contestare a deciziei autorităţii publice în situaţia în care persoana se
consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
9. modalităţi de contestare a deciziilor în situaţia în care persoana se consider vătămată
10. declaraţii de avere
11. declaraţii de interese
12. anunţuri organizare concursuri posture vacante
13. diferite rapoarte: de implementare a legislaţiei, de activitate, salarizare.

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
Lista documentelor produse/gestionate de instituie conform legii se regăseşte pe site-ul http://primaria-baileherculane.ro la secţiunea Informaţii de interes public.

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritţii sau a institutiei publice în situaţia în care  persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public
solicitate. 
În cazul in care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autoritaţii sau instituţiei publice careia i-a fost solicitată informaţia.
Reclamaţia administrativă se poate depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevedererilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale HG  nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ne 544/2001. În cazul  în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative.

Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.
Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia contencios administrativ a tribunalului , în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Formular-tip de solicitare informaţii de interes public şi formular -tip reclamaţie administrativă se regăsesc pe site-ul http://primaria-baileherculane.ro la secţiunea Informaţii de inters public / Solicitare informatii Legea 544/2001 – Legislatie – Lista cu documente de inters public produse / gestionate de institutie / Modalitati de contestare a deciziei si formularele  aferente pentru reclamatia administrativa.